Maandag, 25 Junie 2018

WATER vir LEWE

In hierdie pos kyk ons na  "waarna WATER verwys in beeldspraak".
Gelowiges word soos saad in die wêreld gesaai of geplant...(Matt. 12:33; Luk. 3:9;1 Kor. 3:6-8...), en word o.a. voorgestel soos bome in Luk. 3:9, en soos "takke" of "lote" in Rom. 11 en Joh. 15:5 (http://warechristene.blogspot.co.nz/p/blog-page.html). Net soos saad geplant en natgemaak word, en God dit laat groei, net so het gelowiges WATER nodig om te kan groei en vrug dra , maar ook water nodig om aan die lewe te bly!  In hierdie pos sal ons sien dat "water" verwys na die woord vd Here en na die Heilige Gees (waardeur ons groei en vrug dra, en waarin en deur Wie ons LEWE)(Joh. 6:63,68).

Ons gaan die volgende vrae beantwoord:
-  WAT is / waarna verwys die water?
-  WAAR kry ons hierdie water?
-  HOE kry ons hierdie water?
________________________________________________________________________________
INLEIDING:
Die belangrikheid van water is regdeur die Bybel bv., in die skepping het water 'n belangrike rol gespeel (2 Pet. 3:5) - maar natuurlik nie sonder die woord van God nie (wat ook vgl. moet word met "water"). Op verskeie geleenthede is water gebruik as die middel waardeur genesing tot stand gebring is (Joh. 5:3-7; 2 Kon. 5:10).  "LEWE" word ook baiemaal voorgestel soos water (omdat water nodig is om aan die lewe te bly)(bv. Openb. 22:1).  Selfs in die Christelike doop is water o.a. 'n teken van "lewe", in die sin van "afwassing van die oue en opstaan in 'n nuwe lewe" (Hebr. 10:22; Hand. 10:47...)(maar wys ook op die belofte van opstanding tot ewige lewe). (1 Joh. 5:8 - "en daar is drie wat getuig op die aarde: die Gees en die WATER en die bloed, en die drie is eenstemmig").  Water (as letterlike teken) is een van die elemente nodig vir wedergeboorte - die ander element is die Gees (en verwys figuurlik ook na "water"!)(Joh. 3:5): - "Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit WATER en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie"

In hierdie pos sal ons sien hoe belangrik WAARHEID is, 
en kan opsom dat WATER in beeldspraak verwys na:
DIE WOORDE VD HERE, en Jesus Christus is DIE WOORD;
- die GEES VAN GOD 
- die HERE is soos 'N FONTEIN VAN WATER.

Wanneer die Here Hom van iemand afskei, dan word daardie mens soos 'n dor land (Hos. 2:1-3; Jer. 51:43; Ps. 68:6...). Die natuurlike mens kan ook miskien voorgestel word soos 'n dor land SONDER WATER, want hy het geen belofte van LEWE nie omdat hy "geen water het nie"....Natuurlik verwys hierdie na die INNERLIKE MENS, nie die uiterlike nie.  In Amos 8:11-13 word die wat geestelik "hoereer" (verwysend na die wat eintlik deel is van God se volk, maar wat in sonde stap of afvallig word) ook voorgestel soos 'n "dor land", en al sou diesulkes dors na die woorde vd Here, sal hulle dors nie geles word nie omdat hulle (ook) dors na verkeerde dinge (bv. afgodsaanbidding en heidense praktyke)(Jes. 65:13). Dawid het ook 'n soortgelyke beedpraak gebruik in Ps. 63:1 waar dit lyk of hy die land rondom hom voorstel soos 'n "dor en uitgedroogde land SONDER WATER"... Maar die siel wat dors na die Here (soos Dawid), sal versadig word!, en kan voorgestel word "soos 'n tuin wat goed besproei is, en soos 'n fontein van waters waarvan die water nooit teleurstel nie" (Jes. 58:11). Die geestelike mens het die belofte van LEWE, want hy het "die water" (woord / Gees) wat hom aan die lewe hou.

Alhoewel elkeen van ons figuurlik voorgestel word soos saad, plant, boom, lote...ens., word die mens somtyds ook as "grond" voorgestel (soos in die gelykenis vd saaier)(https://warechristene.blogspot.com/2014/06/wat-is-die-waarheid-2.html);
(https://warechristene.blogspot.com/2018/06/dorings-en-distels-braak-vir-julle-n.html);  sekerlik omdat die LIGGAAM uit grond gemaak is, maar siende ons eintlik hier vd INNERLIKE MENS praat (nie die uiterlike nie), kan ons ook innerlik die liggaam voorstel met grond (en innerlik, die siel, met plant of boom...)(en innerlik, die gees vd mens, met lig). Wanneer water op grond val, dan het dit tot gevolg dat die saad uitspruit.  Lig is weer belangrik vir groei. Op dieselfde wyse kan die geestelike mens voorgestel word soos grond (liggaam), waarop water val en die SAAD (siel) spruit uit ("een plant"-1 Kor. 3:7,8), en met WATER (woorde vd Here -"een maak nat"-1 Kor. 3:7,8)(die Heilige Gees) en LIG (gees), sal dit GROEI (God laat groei-1 Kor. 3:7,8).  Die manier hoe elkeen van ons "op ons grond bou", is belangrik!, want dit sal bepaal wat se soort VRUG iemand op die ou end dra.  Die wat HOOR en REG BOU, gee ag op die WAARHEID (hulle "dors na die water vd woord en die Gees");   bv., wanneer ons die woord van God (die waarheid) op ons grond bou, dan bring dit lewe voort (verwys na die wat "hoor"), maar as ons verkeerd bou (bv. valse leerstellings), kan dit die dood voortbring...  Ander vb.e van "bou" sluit onderwerpe in soos :  - pasop hoe julle "hoor"  ;  wat dit beteken om "gereed te wees" (bv., word ryk in die Here; verloor lewe i.p.v. om dit te probeer wen; ken die wil vd Here en doen dit); ens.

"Ander woorde" vergaan, maar die woord vd Here bly tot in ewigheid! (1Pe 1:24,25). Die mens het die woorde van God nodig om te kan lewe.  Alhoewel DIE HEILIGE GEES ook soos lig is vir die gees vd geestelike mens, is Hy ook soos water omdat Hy die "Gees van WAARHEID" is en vir ons lei en leer in die woorde vd Here, en word verder vgl. met "lewende water" omdat die Gees soos 'n fontein is wat opspring tot in die ewige lewe! (Openb. 21:6).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WAARNA verwys "WATER" (in beeldspraak)?

-(1)  WATER verwys na die WOORDE VD HERE:
(Amo 8:11)  Kyk, daar kom dae, spreek die Here HERE, dat Ek ‘n honger in die land stuur, nie ‘n honger na brood nie en nie ‘n dors na water nie, maar om die woorde van die HERE te hoor.  IN HIERDIE VERS SIEN ONS HOE BROOD EN WATER IN BEELDSPRAAK GEBRUIK WORD VIR "die woorde vd Here".  In 1 Pet. 1:23 verwys "saad" ook na die Woord van God. God is die Een wat laat groei, en Hy gebruik Sy diensknegte om die PLANTwerk te doen, en om "NAT te MAAK" (woord saai / water gee). Sy woorde is vir ons soos waterSonder die woorde vd Here kan ons nie groei nie.

Water verwys dus na "woorde".  In sommige skrifte word die woorde wat uit iemand se mond kom, ook voorgestel soos water (Spr. 18:4). In Spr. 10:11a word die mond vd regverdige voorgestel soos "n fontein van lewe...".  Die geestelike mens se hart word vernuwe deur die Heilige Gees (sien punt 2 waar Heilige Gees ook met water voorgestel word).  Die Heilige Gees is soos 'n fontein van lewe in iemand se binneste - en waarvan die hart vol is loop die mond oor! (Jes. 59:21)(Luk. 6:45; Matt. 12:34; 15:18; Kol. 3:16).


Jesus Christus is DIE WOORD.  Hy is Here, en is soos 'n "fontein van water" en gee die WATER.  Die waarheid het deur Hom gekom:
- (Joh 1:1)  In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.
- (Openb. 19:13)  En Hy was bekleed met ‘n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is: Die Woord van God.
- (1Jn 1:1,2)  Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die Woord van die lewe— en die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is—

- (1Jn 5:7)  Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een.

-(2)  WATER verwys na die GEES VAN GOD:
(Joh 7:38)  Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.
(Joh 7:39)  En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo; want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. WANNEER IEMAND DIE GEES ONTVANG IS DIE GEVOLG "SOOS STROME WATER"...(Jes. 44:3). Vgl. hierdie met begrip "lewende water" (rol af na volgende paragraaf).  Die persoon kry soveel water dat dit soos strome uit sy binneste vloei. Ons het gesien dat "water" veral verwys na die woorde vd Here - let wel die Heilige Gees is "DIE GEES VAN WAARHEID". Die Gees van God is vir ons soos water en gee vir ons DIE WOORDE VD HERE - leer en lei ons in die waarheid, en herinner ons aan die waarheid wat deur Jesus gekom het... (Ps 123:10; Joh. 16:13). Hy vernuwe ons harte sodat ons anders begin dink en "sien" en PRAAT! Maar die Gees is ook soos 'n fontein wat opspring tot in die ewige lewe!  "Ander woorde" vergaan, maar die woord vd Here bly tot in ewigheid... -(1Pe 1:24,25) - "Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos ‘n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af,  maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is). 

- (3) DIE HERE IS soos 'n "FONTEIN VAN WATER":
(Jer 2:13)  Want my volk het twee verkeerde dinge gedoen: My, die fontein van lewende water, het hulle verlaat om vir hulle reënbakke uit te kap, gebarste reënbakke wat geen water hou nie.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
WAAR kry ons hierdie WATER?
Hierdie "water" (woorde vd Here en Sy Gees) kan slegs by die Here verkry word.

Natuurlik verwys die "woorde van die Here" na die WAARHEID - Sy woord is die waarheid, en Sy Gees is die Gees van waarheid, en die WAARHEID het deur Jesus Christus gekom (Joh. 1:17);  en Hy is die Een wat ons doop met die Heilige Gees  (Matt. 3:11). As iemand nie in Jesus Christus glo nie, dan glo hulle ook nie in Sy woorde nie, en hulle kan dan ook nie verwag om die Heilige Gees te ontvang nie, want Hy is die Een wat die Gees gee aan die wat in Hom glo-Joh. 7:38.
En hoe kan iemand vrug dra "tot ewige lewe" as hy nie die Gees het nie?
Ons sien dus dat hierdie WATER (woord en Gees) by Jesus Christus verkrygbaar is (en Hy self is die Woord!):
- (Joh 4:13,14)  Jesus antwoord en sê vir haar: Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry; maar elkeen wat drink van die water wat Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat Ek hom sal gee, sal in hom word ‘n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Jesus het vir ons die waarheid gebring sodat ons Sy woorde kan ken, en Hy lei Sy diensknegte om die woord te verkondig (sodat hulle van die water wat hulle kry, kan gee aan die wat dors is). Jesus gee Sy Gees aan die wat in Hom glo en Hom gehoorsaam - die Gees van God leer en lei hulle in die waarheid, en herinner hulle aan Sy woorde (Joh. 16:13).

Jesus Christus het op geleenthede ook die begrip "LEWENDE WATER" gebruik, wat verwys na die water wat HY GEE.  In Jer. 2:13 noem die Here Homself  'n "fontein van lewende water". Hy is "die fontein" by wie ons water kan kry:
-(Psa 42:1)  Vir die musiekleier. ‘n Onderwysing van die kinders van Korag. (42:2) Soos ‘n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God!
-(Psa 42:2)  (42:3) My siel dors na God, na die lewende God; wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn?
Hy gee vir ons hierdie water want Hy is Here en is soos 'n "fontein van lewende water" (Joh. 4:10,11). Nie net is hierdie water (wat Hy gee) instaat om iemand se dors te les nie, maar is van so 'n aard dat iemand nooit weer sal dors kry nie!  (Joh 4:14). "Lewende water" word soos 'n fontein in iemand, wat opspring tot in die EWIGE LEWE. In Openb. 21:6 het Jesus belowe dat Hy die fontein vd water vd lewe verniet sal gee aan die wat DORS het - m.a.w., die wat "dors na Hom" en dors na Sy geregtigheid...(die wat in Hom glo).  (Mat 5:6)  Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Ons het die water vd Here nodig om te kan LEWE!  Jer. 17:13 leer vir ons dat die wat die "fontein van lewende water" (die Here) verlaat (die wat van Hom afwyk), beskaamd sal staan, en hulle sal op die aarde geskryf word...

Die Heilige Gees word ook voorgestel soos LEWENDE WATER in Joh. 7:38,39. Die wat in Jesus Christus glo en dors na Sy geregtigheid, word gevul met Sy Gees (Sy Gees is soos "water" vir hulle - Joh 7:39). Die wat die Heilige Gees ontvang is nie meer 'n "dor land" nie, maar soos 'n land vol water.  Nie net word hulle dors geles nie, maar hierdie lewende water (die Heilige Gees in hulle) word soos 'n fontein wat opspring TOT IN DIE EWIGE LEWE!  Daarom word daar ook na die lewende water verwys as "die fontein vd water VD LEWE".  Die begrip "lewende water" verwys dus ook na die wat die ewige lewe gaan ontvang, want hulle het die water wat nodig is om aan die lewe te bly (die water wat die ontvang wat weergebore word deur die Gees).
-  (Jes. 44:3,4)  Want Ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond; Ek sal my Gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge. En hulle sal uitspruit tussen die gras in, soos wilgerbome by waterlope.
- (Jes. 59:21)  Wat My aangaan, dit is my verbond met hulle, sê die HERE: My Gees wat op jou is, en my woorde wat Ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie, en ook nie uit die mond van jou kroos en uit die mond van die kroos van jou kroos, sê die HERE, van nou af tot in ewigheid nie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HOE KRY ONS HIERDIE WATER?


(1) Wat moet ons doen om hierdie water te kry? (2) Word hierdie water gegee aan almal wat dit vra?

(1) Dit is duidelik dat water gegee word aan die DORSTIGES (Openb. 21:6; 22:17).  Dawid het verstaan dat die Here soos 'n fontein is van water, en dat "dors" hier verwys na "dors na die Here en Sy dinge...(Psa 63:1)  ‘n Psalm van Dawid, toe hy in die woestyn van Juda was. (63:2) o God, U is my God, U soek ek; my siel dors na U, my vlees smag na U, in ‘n dor en uitgedroogde land, sonder water.- VGL. HIERDIE GERUS MET DIE TEMA VAN "DOR LAND" WANT DOR LAND VERWYS NA "VERLATE GESTEL", bv. Hos. 2:1-3, waarin die Here waarsku dat diesulkes se hoerery en owerspel tot gevolg gaan he dat Hy hulle naak uittrek en maak soos 'n woestyn (natuurlik beeldspraak) - Hy sou hulle "STEL SOOS 'N DOR LAND", en hulle van dors laat sterwe...  'n Soortgelyke voorstelling kan uit verskeie ander skrifte verkry word van iets/iemand waarvan die Here Hom skei of wat geskei is van die Here (Jer. 51:43; Ps. 68:6 ens.)...  Die volk Israel word bv. voorgestel soos 'n vrou en die Here HAAR MAN, maar as hulle "owerspel pleeg" en "hoereer" (m.a.w. "hoereer" met afgode, heidense praktyke...), dan waarsku Hy dat Hy haar soos 'n woestyn sal maak, 'n DOR LAND... (Hos. 2:1-3). Haar dors sal nie geles word nie omdat sy, in plaas van om na die Here te dors en na Sy wil en geregtigheid, dors na verkeerde dinge. (Jes. 65:13)  "Daarom, so sê die Here HERE: Kyk, my knegte sal eet, maar julle sal honger bly; kyk, my knegte sal drink, maar julle sal dors wees; kyk, my knegte sal bly wees, maar julle sal beskaamd staan".  Die wat "geestelik hoereer" kry nie die regte water nie, maar soek water (soos bitter water) wat hulle dood kan veroorsaak! Gewoonlik wys iemand se vrug wat se soort water hy drink, want wat die hart van vol is, loop die mond van oor - (Jak. 3:10,11 - "Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. ‘n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie?)(rol af na volgende paragraaf vir 'n kort opsomming oor "vars en bitter water").

Hier is 'n paar dinge wat ons kan leer uit Jes. 55 oor wat dit beteken om te dors na die water van die Here:
- v. 2:  "Luister aandagtig na My en eet die goeie, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig";
- v. 3:  "Neig julle oor en kom na My toe, luister, en julle siel sal lewe";
- v. 6:  "Soek die HERE terwyl Hy nog te vinde is; roep Hom aan terwyl Hy naby is";
- v. 7:  "Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes; en laat hy hom tot die HERE bekeer, dan sal Hy hom barmhartig wees"...
Ons moet dors wees vir die regte dinge - luister na die Here, "eet" Sy dinge, neig ons oor tot Hom en luister, soek Hom, roep Hom aan, verlaat en bekeer van verkeerde wee, bekeer van die manier hoe ons dink tot die manier hoe die Here dink, ens.

Nie alle woorde het ewigheidswaarde nie!, maar slegs die WAARHEID.  Ja, die waarheid is belangrik, en ons moet weet "wat is die waarheid".  Waarheid is NIE "wat elkeen glo" soos baie mense vandag dink nie, maar is wat die Here sê dit is!  Jesus het vir ons die waarheid gebring.  As iemand nie glo in Sy woorde nie, dan glo hy nie in Jesus Christus nie! Die Heilige Gees (wat deur Jesus Christus gegee word aan die wat in Hom glo) is die Gees van WAARHEID, en lei en leer ons in die waarheid.  Hy werk ook gawes en bedieninge deur ons waardeur die waarheid bekend gemaak word, bv. 'n "gawe van onderskeiding"...ens. Die wat die Gees van God het, WEET WAT IS DIE WAARHEID en is eintlik die enigste mense op aarde wat met sekerheid weet "wat is die waarheid". Maar ons moet versigtig wees om te dink dat almal wat bely hulle is Christene, werklik die Gees van God het, of gehoorsaam is aan die Heilige Gees... - Nie almal wat Christene is, is Christene in hart nie! Dit is slegs die wat regtig GLO in Jesus Christus (in Hom en in Sy woorde) en Hom gehoorsaam, wat die Heilige Gees ontvang (en wie se harte vernuwe word). Sommige word afvallig vd geloof, en weet later nie meer wat is die waarheid nie (omdat hulle nie gehoorsaam is aan die Heilige Gees nie)...(kyk punt 2).

(2) Somtyds is iemand "dors na die Here", maar dan ontvang hy nie die water nie!:
Dit gebeur veral met kinders vd Here wat geestelik "hoereer" - bv. afgodsaanbidding en heidense praktyke.  (Amo 8:11)  Kyk, daar kom dae, spreek die Here HERE, dat Ek ‘n honger in die land stuur, nie ‘n honger na brood nie en nie ‘n dors na water nie, maar om die woorde van die HERE te hoor. (Amo 8:12)  En hulle sal swerwe van see tot see en rondslinger van noord na oos, om na die woord van die HERE te soek, maar hulle sal dit nie vind nie.(Amo 8:13)  In dié dag sal die mooi jongedogters en die jongmanne van DORS beswykOOK IN HIERDIE VERSE SIEN ONS HOE BROOD EN WATER IN BEELDSPRAAK GEBRUIK WORD VIR "die woorde vd Here". SOMTYDS IS IEMAND DORS NA DIE WOORDE VD HERE MAAR DAN VIND HY DIT NIE (sy dors word nie geles nie!) OMDAT HY BESIG IS OM TE "HOEREER" soos ons sien hier in Amos 8:12 - hulle vind nie die waarheid nie omdat hulle BESIG is MET AFGODSAANBIDDING / HEIDENDSE PRAKTYKE.  In so 'n geval (al is die persoon dors) sal sy dors nie geles word nie.  Hy vind dit nie - hy soek die woorde vd Here, of soek die waarheid maar vind dit nie!  Dus, die een wat geestelik hoereer sal homself bevind soos 'n dor land! (al is hy 'n kind vd Here!). Wat gebeur met ongehoorsame kinders vd Here wat hulle vertroue plaas in afode en afgodspraktyke en wereldse en eie wysheid, en hulle nie bekeer van hierdie werke nie, is dat hulle later die leuen begin glo omdat hulle NIE WATER KRY NIE. Hulle kies nie die waarheid nie, en hulle weet later nie meer wat die waarheid is nie - al het hulle die Heilige Gees kan die Gees van hulle weggeneem word (omdat hulle die Gees van WAARHEID nie gehoorsaam nie), en hulle kan 'n "gees van dwaling" gestuur word (http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2017/04/aan-wie-word-die-gees-van-dwaling.html).  Hierdie is baie gevaarlik!, en dit het beslis te doen met "wie dit is vir wie jy raadpleeg" (in wie jy jou vertroue plaas).  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VARS of BITTER water (in beeldspraak):
Jak. 3 leer vir ons wat bedoel word wanneer vars of bitter water gebruik word in beeldspraak:
(Jak. 3:10)  Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie.
(Jak. 3:11)  ‘n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie?
(Jak. 3:12)  ‘n Vyeboom, my broeders, kan tog nie olywe voortbring, of ‘n wingerdstok vye nie? So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie.
(Jak. 3:13)  Wie is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon.

-  vars water verwys na woorde van seën, terwyl
-  bitter water verwys na woorde van vervloeking.

Bitter water:
Interessant, Num. 5 is ook 'n vb. van waar bitter water gebruik is as middel waardeur 'n vloek op iemand kon kom, bv. in daardie geval was dit op 'n vrou wat egbreuk gepleeg het... . BITTER WATER kan nie gedrink word nie (Eks. 15:23) en mense kan sterf daarvan... (Openb. 8:11) - op dieselfde wyse is dit die vervloektes wat eendag die tweede dood sal sterf! Hulle het nie die water wat soos 'n fontein opbruis tot in die ewige lewe nie, maar het bitter water waarvan hulle sal sterf.

(Spr. 5:1)  My seun, luister na my wysheid, neig jou oor tot my insig,
(Spr. 5:2)  dat jy volle oorleg kan behou en jou lippe kennis kan bewaar;
(Spr. 5:3)  want die lippe van die vreemde vrou drup heuningstroop, en haar verhemelte is gladder as olie,
(Spr. 5:4)  maar op die end is sy bitter soos wilde-als, soos ‘n swaard aan weerskante skerp.

(Psa 64:2)  (64:3) Steek my weg vir die raad van die kwaaddoeners, vir die gewoel van die werkers van ongeregtigheid;
(Psa 64:3)  (64:4) wat hulle tong skerp maak soos ‘n swaard, hulle pyl rig—bitter woorde!
(Psa 64:4)  (64:5) om in skuilplekke na die opregte te skiet; skielik skiet hulle hom en vrees nie.
(Psa 64:5)  (64:6) ‘n Listige plan stel hulle vir hul vas; hulle spreek af om strikke te span; hulle sê: Wie sal dit sien?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Woensdag, 06 Junie 2018

Dorings en distels / Braak vir julle 'n braakland

IN HIERDIE POS KYK ONS NA DIE TEMA VAN "dorings en distels" 
- NIE NET LETTERLIK NIE, MAAR VERAL WAARNA DIT FIGUURLIK VERWYS. 
Ons kyk ook na ander beeldspraak soos "wilde druiwe", "braakland braak", "ploeg en saai", "brandnekels, ens.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INLEIDING:

Die mens bestaan uit liggaam, siel en gees, 
en is tweeledig van aard nl.:  LETTERLIK en FIGUURLIK.  

Letterlik is die LIGGAAM gemaak uit grond (en keer terug na stof wanneer die mens doodgaan) - maar die liggaam kan ook figuurlik voorgestel word met "GROND" (en verwys veral na óf die natuurlike mens, óf die geestelike mens).  Bv. in die gelykenis vd saaier word die mens voorgestel soos GROND (en hier verwys "saad" na die woord).- sommige mense word voorgestel soos "grond langs die pad", ander soos "grond in rotsagtige plekke", ander soos "grond tussen dorings", en dan die "goeie grond". In hierdie pos gaan ons veral stilstaan by die voorstelling vd mens as "grond", ook kyk na die belangrikheid van "ploeg en saai", en bietjie stilstaan by die grond "tussen die dorings".  

In die geval van die SIEL, verwys dit letterlik na die lewe in die bloed/hart, maar figuurlik kan dit ook voorgestel word met "SAAD, BOOM of PLANT" (en verwys veral na die hart - "figuurlik" bedoel, bv. die wil, emosies, denke, oorlegginge ens.)(en verwys veral na "ou hart"-kinders vd vlees (die natuurlike mens);  of "nuwe hart"-kinders vd Gees (die geestelike mens)). Die geestelike mens se siel is vernuwe en hy het 'n nuwe hart ontvang en sy lewe is in die bloed van Christus. 
Daar is heelwat skrifte waar gelowiges soos bome voorgestel word, of soos saad wat in die wêreld gesaai word (http://warechristene.blogspot.com/p/blog-page.html)(Matt. 12:33; Luk. 3:9 ens.) ;  selfs soos "takke" of "lote" (Rom. 11; Joh. 15:5 ens.). Net soos 'n boom aan sy vrugte geken word, net so is dit die hart vd mens (sy siel) wat wys wat se vrug iemand dra - "iemand word dus aan sy hart (die vrug vd hart) geken".  

Letterlik verwys die GEES (vd mens) na "asem" waarsonder niemand kan lewe nie, en is dus soos lig vir die liggaam, maar figuurlik kan dit ook voorgestel word soos "LIG" (wat 'n plant nodig het om te lewe en groei)(en verwys veral na óf die kinders vd duisternis, óf die kinders vd lig).  Iemand se gees wys m.a.w. of hy 'n kind vd duisternis (die natuurlike mens) is of 'n kind vd lig (die geestelike mens). Die geestelike mens se gees is vernuwe.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPSOMMING:

-  PLOEG en SAAI (figuurlik bedoel):  Die tema van ploeg en saai het veral te doen met die besnydenis vd hart.  Die besnydenis vd hart is nie net iets wat die Here doen in gelowiges se harte (wanneer die siel vernuwe word) nie, maar is ook iets wat van elke gelowige verwag word om self te doen ("pad van godsaligheid").  Elke gelowige kan gesien word soos 'n boom wat (in die Here se wingerd) geplant word om vrug te dra (bestudeer gerus "die Here se wingerd"-http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2017/07/die-here-se-wingerd.html). Die Here spit Sy wingerd om, haal die klippe uit en beplant dit met edel wingerdstokke (Jes. 5), maar  
- Elke gelowige is ook self verantwoordelik vir ploeg (en saai), en kan nie verwag dat daar iets gaan wees in die OESTYD (wanneer Jesus Christus terugkom) as hy nie ag gee daarop om ook self sy hart te besny nie (Spr. 20:4).  En in hierdie pos kyk ons veral na die geval waar die lui en verstandelose mens se grond toegroei met dorings... (Spr. 24:30,31), wat ook na verwys word in die gelykenis vd saaier.  In die gelykenis vd saaier verwys "dorings" na sorge vd wêreld, verleiding vd rykdom, begeerlikhede i.v.m. ander dinge en genietinge vd lewe (http://warechristene.blogspot.com/2014/06/wat-is-die-waarheid-2.html).  Ons moet verstaan die belangrikheid van beeldspraak wanneer gelowiges beveel word om hulle "BRAAKLAND TE BRAAK" (Jer. 4:3; Hos. 10:12).  As die gelowige nie sy eie hart besny nie (m.a.w. nie sy grond omspit en mis gooi nie;  -nie ploeg (en saai) nie, dan kan hy nie verwag dat daar iets gaan wees in die oestyd (wanneer Christus terugkom) nie... (Spr. 20:4). Waar grond nie omgespit word nie, skiet dorings en distels op (Jes. 5:6) - dit is amper dieselfde asof iemand "onder die dorings saai" (Jer. 4:3; Matt. 13:7,22).
-Waar grond nie omgespit word nie, kom dorings en distels op (Jes. 5:6). Waar kinders vd Here dorings dra, word hulle beveel om hulle grond om te ploeg sodat hulle nie "onder die dorings saai" nie, want as iemand onder die dorings saai, kom beide op en sal die dorings die saad verstik (Jer. 4:3; Matt. 13:7,22). Hier gaan dit oor "wat ons saai, sal ons maai".  Dus bring dit ons terug by die eerste punt, die belangrikheid van ploeg en saai...  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die invloed van dorings en distels:
Met die sondeval in Genesis het Adam se ongehoorsaamheid o.a. tot gevolg gehad dat die aarde DORINGS EN DISTELS  voortbring (Gen. 3:17,18). Hierdie vloek op Adam het veroorsaak dat sy werk met meer moeite gedoen moes word.  Ons weet dat waar saad saam met dorings opkom, dorings veroorsaak dat daardie saad verstik (Matt. 13:7) - die gevolg is dat sulke grond onvrugbaar word of geen ryp vrug dra nie...

Alhoewel die vloek op Adam na letterlike dorings en distels verwys, en letterlik meer werk veroorsaak omdat die grond, akker, wingerd of watookal nou ook skoongehou moet word van dorings en distels (Spr. 24:30,31), word die tema van dorings ook in beeldspraak gebruik in sommige skrifte, bv. Heb 6:8 wat in konteks praat van die wat afvallig word vd geloof, en verwys na die vrug wat daardie grond oplewer - "Maar as dit dorings en distels oplewer, deug dit nie en is naby die vervloeking—die einde daarvan is verbranding". Dit is iemand se "vrug" wat wys wat in sy hart aangaan en wys wat se soort boom hy is (Luk. 6:44).  Ons het reeds op 'n vorige geleentheid gesien dat gelowiges o.a. voorgestel word soos bome wat in die wêreld geplant word..... om vrug te dra, maar as hy vol dorings is of lyk soos 'n doringbos, kan hy nie goeie vrug dra nie;  altans, die vrug sal verstik! (Luk. 6:44 - "Want elke boom word geken aan sy eie vrugte. Van dorings pluk ‘n mens tog nie vye nie, en ‘n mens sny ook nie druiwe van ‘n doringbos nie"). In hierdie sin is elkeen van ons ook verantwoordelik vir ons "eie grond", om dit om te spit en mis te gooi,  en ook verantwoordelik vir dit wat ons daarin saai. Jesus het ook die term "dorings" in beeldspraak gebruik in die gelykenis vd saaier.  In hierdie gelykenis verwys "dorings" na "die sorge en rykdom en begeerlikhede en genietinge vd lewe" - ook in die gelykenis is die gevolg van "dorings" dat die persoon geen ryp vrug dra nie! (Luk. 8:14), of onvrugbaar word! (Matt. 13:22).  In Jer. 4:3 word die volk van God ook versoek om NIE ONDER DIE DORINGS TE SAAI NIE. Elkeen is m.a.w. ook self verantwoordelik om sy grond om te spit en mis te gooi, en nie onder die dorings te saai nie (figuurlik bedoel), want as iemand dit nie doen nie sal die dorings en distels oorneem en enige vrug verstik. Wat jy saai sal jy maai.  Bv., as 'n gelowige begeer en probeer om eerder ryk te word in die wêreld as ryk in die Here, dan is hy besig om onder die dorings te saai, en dit sal verseker tot gevolg hê dat so iemand sy vrug (m.a.w. vrug wat hy as gelowige alreeds dra, en wat nodig is om ewige lewe te verkry) verloor of geen ryp vrug dra nie. Die uiteinde? - Hebr. 6:8. Maar as die manier hoe hy saai is "om ryk te word in die Here", dan sal hy vrug dra (sy uiteinde? - hy dra vrug "tot ewige lewe", m.a.w. vrug wat vir hom die ewige lewe kan gee). Hierdie gaan nie oor "werke tot saligheid" nie, maar gaan oor werke a.g.v. saligheid!   Christene moet dus versigtig wees "HOE HULLE SAAI".  Want waar 'n Christen (wat 'n nuwe hart het) terugval in die genietinge en begeerlikhede vd lewe, of meer behep met die sorge vd lewe (soos die met 'n ou hart), dan kan hy nie verwag om goeie vrug te dra nie. Die uiteinde is dat so 'n Christen besig is om te "saai onder dorings" en dat die vrug wat hy alreeds dra (wat eintlik vir hom die ewige kan gee) verstik word - sulke grond word onvrugbaar en kan dan geen ryp vrug dra nie.

Iemand se pad word ook somtyds op hierdie manier voorgestel, bv.
- Spr. 15:19 - "Die weg van die luiaard is soos ‘n heining van dorings, maar die pad van die opregtes is reggemaak".
- Spr. 22:5 - "Dorings, vangnette lê op die pad van die verkeerde; hy wat sy siel wil bewaar, bly ver weg daarvandaan".
- Hos 9:6 - "Want kyk, hulle gaan heen weens die verwoesting: Egipte sal hulle versamel, Mof hulle begrawe; onkruid sal hulle skat van silwergoed in besit neem, dorings in hulle tente wees".

Hierdie tema kan moontlik ook vgl. word met die tema van "onkruid" of "kaf", alhoewel "onkruid" meer verwysend is na die wat voorgee dat hulle gelowig is (valse gelowiges) as wat dit verwys na die wat nie vrug dra nie (soos die "kaf") - (Job 31:40 - "laat dan distels in plaas van koring uitspruit en onkruid in plaas van gars...").
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Braak vir julle 'n braakland:

Die huis van Israel word gesien soos DIE WINGERD VAN DIE HERE (Jes. 5:7,1). Die Here spit dit om, haal die klippe uit en beplant dit met edel wingerdstokke (v.2).  Natuurlik verwag Hy dat dit druiwe sal dra, maar as dit wilde druiwe voortbring (v. 2,4), sal Hy dit verwoes (v.5).  Vgl. hierdie met die gelykenis in Matt. 20:1-16, Matt. 21:28-32 en Matt. 21:33-44 waar die beeldspraak van "wingerd" ook gebruik word.

Christene is deel van die kinders van Abraham (deel vd "huis van Israel" - die Here se wingerd), en word "kinders" gebore uit die geslag van Jesus Christus (Abraham, Isak, Jakob,...Dawid,...Jesus Christus) - nie fisies gebore uit Sy saad nie, maar geestelik gebore deur die Heilige Gees wat Hy aan hulle gee.  Deur die Gees kry hulle God se saad in hulle, en word "weer gebore" - hulle gees en siel word vernuwe en hulle het ook die belofte van 'n nuwe liggaam!

Alhoewel die belofte van wie sou erf spesifiek gemaak is aan "die kinders van Abraham" is dit slegs die gelowiges en gehoorsames wat regtig erf - en daarom spesifiek gebore uit die geslag van Abraham-Isak-Jakob(Israel)-Dawid-Jesus Christus!  Net soos wat die uitverkore geslagslyn vasgestel was deur wie GEHOORSAAM en GELOWIG is, net so is dit slegs die Christene wat gehoorsaam en gelowig is wat regtig sal erf.  Die Here gaan nie toelaat dat goddeloses saam met Hom regeer nie... Hy verwag van ons, AS "DEEL VAN SY WINGERD", OM VIR ONS 'N BRAAKLAND TE BRAAK (en nie onder die dorings te saai nie)(Hos. 10:12).

Voor ons verder praat oor "braakland braak", KOM ONS KYK net eers NA DIE GELYKENIS IN LUK. 13:6-9:
(Luk 13:5)  Nee, sê Ek vir julle; maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom.
(Luk 13:6)  En Hy het hierdie gelykenis uitgespreek: ‘n Man het ‘n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was, en hy het gekom en vrugte daaraan gesoek en niks gekry nie.
(Luk 13:7)  Toe sê hy vir die tuinier: Kyk, drie jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek en ek kry niks nie; kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar?
(Luk 13:8)  Maar hy antwoord en sê vir hom: Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan totdat ek om hom gespit en mis gegooi het.
(Luk 13:9)  As hy dan vrugte dra, goed; maar so nie, dan kan u hom anderjaar uitkap.
DIE BEELDSPRAAK van hoe gelowiges as saad in die wêreld gesaai word (Matt. 13:37) OM VRUG TE DRA, word in verskeie gelykenisse gebruik.  Gelowiges is soos bome wat groei en vrug dra (in die Here se wingerd) - Hy spit die wingerd om, haal die klippe uit en plant ons in Sy wingerd... om vrug te dra - en hierdie vrug sal geoes word wanneer Christus terugkom.  Maar gelowiges wat nie vrug dra nie, maak die grond waarop hulle staan onvrugbaar (Luk. 13:7) - hulle grond het spit en mis nodig, maar as hulle na "spit en mis" steeds nie vrug dra nie, sal hulle uiteindelik uitgekap word (Luk. 13:9). Die Christen se siel en gees wat in sy binneste gevorm is, word VERNUWE wanneer hy weer gebore word - hy is veronderstel om vrug te dra wat by die bekering pas. Ons moet dus verstaan die belangrikheid van beeldspraak wanneer gelowiges beveel word om hulle "BRAAKLAND TE BRAAK" (Jer. 4:3; Hos. 10:12).  In Luk. 13 (en ander skrifte soos hieronder) sal ons sien dat dit veral beteken dat iemand hom BEKEER van sondes en/of bekeer tot die Here, en om Hom en Sy geregtigheid te soek (Hom vertrou, raadpleeg, gehoorsaam...).  

Kom ons kyk na twee skrifgedeeltes waarin hierdie term gebruik is:
-  (Jer 4:3)  Want so sê die HERE aan die manne van Juda en aan Jerusalem: Braak vir julle ‘n braakland en saai nie onder die dorings nie.  -die volk word beveel om hulle te BEKEER en hulle VERFOEISELS TE VERWYDER... - in hierdie skrifgedeelte verwys "onder die dorings saai" dus veral na afgodsaanbidding.

-  Vgl. dit met Hos. 10:12 waar die volk, ook daar, beveel word om vir hulle 'n braakland te braak - (Hos 10:12 - "Saai vir julle volgens die eis van geregtigheid, maai in ooreenstemming met die liefde; braak vir julle ‘n braakland, want dit is tyd om die HERE te soek, totdat Hy kom en geregtigheid oor julle laat reën"). - Ons kan seker aflei dat "om grond te ploeg" hier veral verwys daarna dat hulle die Here moet soek en Hom gehoorsaam, maar wat hulle gedoen het is om "goddeloosheid in te ploeg"! (v.13) - die gevolg is dat hulle "slegtigheid gemaai" het, die vrug van hulle leuens geëet het. Dit word ook verder in v. 13 verduidelik waarom hulle so verkeerd gedoen het:  "omdat jy op jou weg vertrou het, op die menigte van jou helde". In plaas van om op die Here te vertrou het hulle in hulle mense vertrou, die Here nie geraadpleeg nie maar gedoen soos hulle self goeddink.
Wat is dit wat ons in ons grond inploeg?  Wat is dit wat ons saai?, want l.w. dat hulle beveel word om te "saai... volgens die eis van geregtigheid". Hulle moes seker maak dat hulle die regte saad saai (want wat jy saai sal jy maai).  In hulle geval het hulle goddeloosheid, "leuens" gesaai, en slegtigheid gemaai.  Ons sien dus wat die Here bedoel het met die woorde "braak vir julle 'n braakland", en dat dit (net soos in die letterlike geval) figuurlik ook gaan oor PLOEG en SAAI.  Wat Hy dus van hulle verwag is om hulle harte te besny! (sien volgende paragraaf).  Hulle grond lyk nie goed nie want hulle het verkeerde saad gesaai, en het nou nodig om geploeg te word, en nodig om te saai volgens die eis van geregtigheid.  M.a.w., HULLE MOET HULLE BEKEER - bekeer tot die Here deur afgode af te le, en bekeer van sonde - die grond omploeg en skoonmaak, EN NIE ONDER DIE DORINGS SAAI NIE, maar die Here raadpleeg, Hom soek, Sy geregtigheid en wil soek...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Besny die hart:
Ons sien dat terwyl God in Jer. 4 van die volk verwag om hulle grond om te ploeg en nie onder die dorings te saai nie, Hy ook aan hulle die opdrag gee:  "BESNY JULLE VIR DIE HERE"!
Die oplossing, of dan die manier "hoe hulle hul grond omploeg" is om hulle HARTE te BESNY:
(Jer 4:4 - "Besny julle vir die HERE en verwyder die onbesnedenheid van julle hart, manne van Juda en inwoners van Jerusalem, dat my grimmigheid nie soos ‘n vuur uitgaan en brand sonder dat iemand kan blus nie, weens die boosheid van julle handelinge")(Jer 4:14 - "Was jou hart van boosheid, o Jerusalem, dat jy gered kan word. Hoe lank sal jou onheilsgedagtes in jou binneste vertoef?"). Hulle was wederstrewig teen die Here, - boos (v.18), dwaas en onverstandig, het Hom nie geKEN nie, was slim om kwaad te doen... (v.22). Hulle moet uit hulle harte uit wegsny wat nie daar hoort nie!  

Die tema van "besnydenis" gaan nie net oor die vleeslike besnydenis nie, maar veral oor die BESNYDENIS VAN DIE HART. In die O.T., as gelowiges nie hulleself besny het na die hart nie, dan was hulle steeds as 'n onbesnedenes gesien in die oë van die Here, al was hulle ook vleeslik besny of deel vd volk (deel vd "besnedenes")(http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/02/die-besnydenis-1.html).. In ag geneem dat die besnydenis 'n teken was van "wie is vir die Here 'n volk" en "vir wie is Hy 'n Here" (bv. watter volk is uitgekies onder die mensdom om 'n priestervolk te wees vir die Here;  Hy sorg vir hulle en lei hulle;  hulle is aan Hom gehoorsaam), maak dat ons die besnydenis vd hart beter verstaan. Die persoon wat 'n nuwe hart kry wanneer hy die Heilige Gees ontvang, word deel van die Here se priestervolk; en die Here lei hulle en sorg vir hulle. Maar van hulle kant af besny hulle ook self hulle harte, deur uit te sny wat nie daar hoort nie, m.a.w. bekering en afleg van sonde.  Die geestelike mens dien die Here, en is daarom gehoorsaam aan Jesus Christus en aan Sy Heilige Gees (want immers 'n bewys is dat hulle glo).

Die besnydenis vd hart het te doen met hoe elkeen sy eie land ploeg, en die manier HOE IEMAND "SAAI", SAL BEPAAL HOE HY GAAN MAAI ! (Gal. 6:7,8; Job 4:8; Spr. 22:8; 1:31). Die VRUG wys wat GESAAI is.  Iemand se VRUG wys dus wat in sy hart is!  In Hos. 10 het die volk gesondig deur afgode te aanbid. Hulle het wel vrug gedra vir die Here, maar ook altare gebou vir afgodsaanbidding!?  Baie Christene bevind hulle in hierdie selfde posisie, waar hulle wel vrug dra vir die Here, maar besig is om twee here te dien deur ook besig te wees met afgodspraktyke... Wat met so iemand gebeur is dat hy die vrug wat hy vir die Here dra sal verloor en onvrugbaar word, of sal uiteindelik nie die nodige vrug dra nie!  Vgl. hierdie gerus met die gelykenis vd saaier - die derde groep, wat wel vrug dra, maar onvrugbaar word a.g.v. afgodsdiens (sorge en genietinge vd lewe, begeerte na rykdom..ens.)(http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/05/is-jy-regtig-vry-van-afgodsdiens.html).  In Hos. 10 sien ons dat die rede waarom hulle afvallig geword het was a.g.v. "eiesinnigheid" (Hos. 10:13) -en  hulle harte was vals (v.2).  Hulle het voorgegee dat hulle gehoorsaam is aan die Here, maar in werklikheid was hulle harte vals want hulle was eerder gehoorsaam aan hulleself. Eiesinnigheid gaan veral daaroor dat iemand doen volgens hoe hy self "sien" - so iemand ontvang 'n opdrag vd Here, maar gaan teen die Here se opdrag omdat hy reken dat hy beter weet wat nodig is in die situasie (soos koning Saul gedoen het).  Hy gee voor dat hy die Here ken en gehoorsaam, maar doen eintlik soos hy wil en self goeddink. Dit word dus van hulle verwag om hulle eie harte te besny, deur hulle te bekeer van hulle eiesinnigheid en te bekeer tot die Here (m.a.w., bekeer van die manier hoe hulle "sien" tot die manier hoe die Here sien).

Christus het ook vir ons geleer dat die manier hoe iemand HOOR bepaal of hy gaan vrug dra of nie (en wat se soort vrug hy dra...) (http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/06/wat-is-die-waarheid-2.html). In die gelykenis vd saaier is die "saad" die woord.  Die Here gee vir ons woord en maak Sy wil bekend, maar die manier hoe ons "hoor", m.a.w. ag gee op dit, bepaal of ons gaan vrug dra.  Die manier "hoe ons HOOR" kan ook vgl. word met "hoe ons (in ons grond) saai". Wanneer iemand eiesinnig is dan "hoor" hy nie werklik nie - hy gee voor dat hy hoor, maar hy doen eintlik wat hy wil.  Selfs al is daar koring gesaai, sal die ONgehoorsame "koring" (grond) dorings maai - sy "inkomste" sal m.a.w. dorings wees (Jer. 12:13) - soos wat gebeur met die wat wilde druiwe voortbring - hulle word nie verder gesnoei en omgespit nie, en dorings en distels sal opskiet... (Jes. 5:6). Die wat nie "hoor" nie is soos mense wat nalaat om hulleself te "snoei" en "om te spit".  Die gevolg?  -Daar sal dorings en distels opskiet wat op beurt veroorsaak dat so 'n gelowige se vrug verstik word...(soos grond wat onvrugbaar word en geen ryp vrug dra nie).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elke boom word aan sy vrugte geken:

(Luk 6:41)  En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk wat in jou eie oog is, merk jy nie op nie?
(Luk 6:42)  Of hoe kan jy vir jou broeder sê: Broeder, laat my toe om die splinter wat in jou oog is, uit te haal, terwyl jy self die balk wat in jou oog is, nie sien nie? Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter wat in jou broeder se oog is, uit te haal.
(Luk 6:43)  Want dit is nie ‘n goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en ook nie ‘n slegte boom wat goeie vrugte dra nie.
(Luk 6:44)  Want elke boom word geken aan sy eie vrugte. Van dorings pluk ‘n mens tog nie vye nie, en ‘n mens sny ook nie druiwe van ‘n doringbos nie.
(Luk 6:45)  Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is; en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart te voorskyn wat sleg is; want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond.

KYK VERAL NA V.44 EN 45, EN KYK HOE CHRISTUS KLEM Lê OP DIE "HART" !  Elke een se hart wys of hy 'n goeie boom of 'n slegte boom is.  God weet wat in elke mens se hart is, maar mense weet nie altyd wat in iemand anders se hart aangaan nie;  alhoewel iemand se VRUG dit kan uitwys.  'n Doringbos kan nie druiwe dra nie.  En vye groei nie op dorings nie! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Is dit moontlik vir 'n Christen om sy "saligheid" te verloor?
(Heb 6:4)  Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het,
(Heb 6:5)  en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld,
(Heb 6:6)  en afvallig geword het—om dié weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulleself die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak.
(Heb 6:7)  Want die grond wat die reën indrink wat dikwels daarop val, en nuttige plante voortbring ter wille van hulle vir wie dit ook bewerk word, het deel aan die seën van God.
(Heb 6:8)  Maar as dit dorings en distels oplewer, deug dit nie en is naby die vervloeking—die einde daarvan is verbranding.

Hier is 'n vgl. tussen dit wat ons in die natuur sien, en die mens.  Wanneer reën op die GROND val, dan bring dit nuttige plante voort... Op dieselfde wyse wag "die landbouer" (die Vader-Joh. 15:1) op die "vrug vd aarde"... (Jak. 5:7 - "Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat dit die vroeë en die laat reën ontvang het"). ONS IS GEROEP OM VRUG TE DRA! (Joh. 15). (Vgl. dit met die gelykenis in Luk. 13:6-9 en Mark. 4:26-28). Vgl. dit ook met die tema van "oes". 

DORINGS en DISTELS is die rede waarom sommige Christene eendag afgesny sal word..., en verwys spesifiek hier na die wat afvallig geword het.  Ja, die mense na wie hierbo verwys word, is Christene - hulle was eens VERLIG (nuwe gees)!, en het die Heilige Gees ontvang!, en het die waarheid leer ken! en het die kragte vd toekomstige wereld gesmaak!;  MAAR het dorings en distels opgelewer.... HIER MOET ONS NATUURLIK ONDERSKEI TUSSEN WANNEER IEMAND SE VRUG VERSTIK WORD DEUR DORINGS EN DISTELS (vir wie daar nog hoop is...), EN WANNEER SY VRUG SELF DORINGS EN DISTELS IS! (vir wie daar geen hoop meer is nie...). Vgl. dit gerus met die tema van slegte vrugte, valse leraars en valse profete.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skrifte "brandnekels":
Job_30:7  Tussen die bossies skreeu hulle, onder brandnekels kruip hulle bymekaar—
Pro_24:31  en kyk, dit was heeltemal toegegroei van die dorings, sy oppervlakte was oordek met brandnekels en sy klipmuur omgegooi.
Isa_34:13  En sy paleise word begroei met dorings, brandnekels en distels sal in sy vestings wees. En dit sal ‘n lêplek van jakkalse, ‘n verblyf vir die volstruise wees.
Zep_2:9  Daarom, so waar as Ek leef, spreek die HERE van die leërskare, die God van Israel: Moab sal word soos Sodom en die kinders van Ammon soos Gomorra—’n veld van brandnekels en soutpanne en ‘n verwoesting vir ewig; die oorblyfsel van my volk sal hulle berowe, en die res van my nasie sal hulle beërwe. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SKRIFTE rakende hierdie tema:
-(Jes. 10:17)  En die Lig van Israel sal ‘n vuur wees, en sy Heilige ‘n vlam; en dit sal sy distels en sy dorings verbrand en verteer op een dag.
-(Jes. 32:13)  vanweë die akkers van my volk wat met dorings en distels opskiet, ja, vanweë al die huise van vreugde van die uitgelate stad.
-(Jes. 34:13)  En sy paleise word begroei met dorings, brandnekels en distels sal in sy vestings wees. En dit sal ‘n lêplek van jakkalse, ‘n verblyf vir die volstruise wees.
-(Num 33:55)  Maar as julle die bewoners van die land nie voor julle uit verdrywe nie, sal die wat julle van hulle laat oorbly, soos dorings in julle oë wees en soos angels in julle sye, en hulle sal julle beveg in die land waar julle in woon.
-(Jos 23:13)  weet dan verseker dat die HERE julle God nie langer hierdie nasies voor julle uit sal verdrywe nie; maar hulle sal vir julle ‘n vangnet en ‘n strik wees en ‘n angel in julle sye en dorings in julle oë, totdat julle omkom uit hierdie goeie land wat die HERE julle God aan julle gegee het.
-(Spr. 15:19)  Die weg van die luiaard is soos ‘n heining van dorings, maar die pad van die opregtes is reggemaak.
-(Spr. 22:5)  Dorings, vangnette lê op die pad van die verkeerde; hy wat sy siel wil bewaar, bly ver weg daarvandaan.
- (Jes. 27:4)  Geen grimmigheid is by My nie. Kry Ek doring of distel, in oorlog sou Ek daarop aanval, dit alles saam verbrand.

(Jes. 7:23)  En in dié dag sal elke plek waar duisend wingerdstokke staan, wat die waarde van duisend sikkels silwer het, vir die dorings en distels wees.
(Jes. 7:24)  Met pyl en boog sal hulle daarheen kom, want die hele land sal vol dorings en distels wees.
(Jes. 7:25)  En al die berge wat met die pik bewerk is—daar sal hulle uit vrees vir dorings en distels nie kom nie; maar dit sal dien om die beeste in te jaag en om deur die kleinvee vertrap te word.

(Eseg. 2:5)  Maar of hulle nou al luister of nie—want hulle is ‘n wederstrewige huis—hulle sal moet erken dat daar ‘n profeet in hulle midde gewees het.
(Eseg. 2:6)  En jy, mensekind, wees nie vir hulle of vir hulle woorde bevrees nie, omdat distels en dorings by jou is, en jy by skerpioene woon; wees nie bevrees vir hulle woorde en wees voor hulle aangesig nie verskrik nie, want hulle is ‘n wederstrewige huis.
(Eseg. 2:7)  Maar jy moet hulle my woorde verkondig, of hulle al luister of nie; want hulle is wederstrewig.

(2Sa 23:6)  Maar deugniete, hulle almal is soos weggegooide dorings, want ‘n mens vat dit nie met die hand nie;
(2Sa 23:7)  en elkeen wat hulle wil aanraak, wapen homself met ‘n yster of die steel van ‘n spies, en met vuur word hulle op daardie plek heeltemal verbrand.

(Hos 9:6)  Want kyk, hulle gaan heen weens die verwoesting: Egipte sal hulle versamel, Mof hulle begrawe; onkruid sal hulle skat van silwergoed in besit neem, dorings in hulle tente wees.
(Hos 9:7)  Die dae van besoeking het gekom, die dae van vergelding het gekom; Israel sal dit ervaar! Die profeet word ‘n dwaas, die man van die gees ‘n waansinnige, weens die grootheid van jou ongeregtigheid, en omdat die vyandskap groot is.
(Hos 9:8)  Efraim is ‘n spioen teenoor my God; wat die profeet aangaan, die net van ‘n voëlvanger is op al sy weë gesprei, vyandskap in die huis van sy God.
(Hos 9:9)  Hulle het baie, baie verkeerd gehandel soos in die dae van Gíbea. Hy sal dink aan hulle ongeregtigheid, besoeking doen oor hulle sondes.

(Hos 10:8)  En die hoogtes van Awen, Israel se sonde, word verdelg, dorings en distels sal opskiet op hulle altare; en hulle sal tot die berge sê: Bedek ons! en tot die heuwels: Val op ons!

(Mat 7:15)  Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is.
(Mat 7:16)  Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ‘n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie!
(Mat 7:17)  So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ‘n slegte boom dra slegte vrugte.
(Mat 7:18)  ‘n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ‘n slegte boom ook geen goeie vrugte nie.
(Mat 7:19)  Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.
(Mat 7:20)  So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken.

-Mat_13:7  En ‘n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik.
-Mat_13:22  En by wie in die dorings gesaai is—dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord, en hy word onvrugbaar. 
-Mar_4:7  En ‘n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik; en dit het geen vrug opgelewer nie. 
-Mar_4:18  En hulle by wie in die dorings gesaai word—dit is hulle wat die woord hoor, druiwe van ‘n doringbos nie. 
-Luk_8:7  En ‘n ander deel het tussen die dorings in geval; en die dorings het daarmee saamgegroei en dit verstik. 
-Luk_8:14  En wat in die dorings geval het—dit is die wat gehoor het, en hulle gaan weg en word verstik deur die sorge en rykdom en genietinge van die lewe en dra geen ryp vrug nie. 
-(Mat 27:29)  en hulle vleg ‘n kroon van dorings en sit dit op sy hoof, en ‘n riet in sy regterhand; en hulle val op hul knieë voor Hom en bespot Hom en sê: Wees gegroet, Koning van die Jode!
-(Jes. 55:13)  Vir ‘n doringboom sal ‘n sipres opgaan; vir ‘n distel sal ‘n mirteboom opgaan; en dit sal vir die HERE wees tot ‘n naam, tot ‘n ewige teken wat nie uitgeroei sal word nie.
-(Eseg. 28:24)  En daar sal vir die huis van Israel geen steekdoring en smartlike distel meer wees onder almal wat rondom hulle is nie, wat hulle verag; en hulle sal weet dat Ek die Here HERE is.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinsdag, 05 Junie 2018

Engel/e

IN HIERDIE POS KYK ONS NA ENGEL WESENS ASOOK 
HOE DIE WOORD "ENGEL" NOG GEBRUIK WORD IN DIE SKRIF.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die volgende word behandel:
(rol af vir uiteensetting)

Die mens is 'n weinig minder gemaak is as die engele;
In sommige skrifte word die woord engel met 'n hoofletter E geskryf;
Engele - "manne";
Waar woon die engele?;
Is engele "seuns van God"?;
- Wanneer Jesus Christus terugkom, bring Hy Sy engele saam met Hom;
Die dwaling van sommige engele;
- Wat eet die engele?;
- Engele is dienende geeste;
Die Here se engele is kragtige helde;
Engele sal as maaiers uitgestuur word in die voleinding vd wêreld;
- Engele, magte en kragte is aan Jesus Christus onderwerp;
Het uitverkorenes elkeen 'n engel wat na hulle omsien?;
WANNEER CHRISTUS TERUGKOM BRING HY SY ENGELE SAAM MET HOM;
Die engel Gabriël;
Die "man" in Dan. 10;
Mígael, die aartsengel;
Wat anders kan ons leer oor engele in die Skrif?;
Die engele weet nie wanneer die wederkoms gaan plaasvind nie;
- Die ewige vuur is oorspronklik berei vir die duiwel en sy engele;
- "Heilige" engele;
- Sommige dinge word vir die engele bedek, dinge waarin hulle begerig is om te sien;
- Engele vd Here laster nie;
- Waar die woord "engel" gebruik word vir mens wat "soos engele" as boodskappers optree;
- Elke engel se woorde moet beoordeel word;
- Die duiwel se engele;
- Engele is magtig;
- Hoe lyk 'n engel?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'n Kort OPSOMMING "Engel/e":
(rol af vir uiteensetting en meer skrifte)

Dat engel wesens bestaan is werklik, en daar is baie van hulle.  Die wat ontken dat engele (en geeste) bestaan, is soos die Sadduseërs wat gedwaal het en nie die skrifte ken nie... (Hand. 23:8; Mark. 12:24).
Mense en engele (wesens) is nie dieselfde nie; inteendeel, die mens is weinig minder gemaak as die engele; - tog, die toekomstige aarde is nie aan die engele onderwerp nie, maar aan mense (die gelowiges)(Hebr. 2:5-7).  Mense verander ook nie in engele wanneer hulle doodgaan soos sommige glo nie;  alhoewel, die wat die opstanding tot lewe verky, sal SOOS die engele ook nie trou nie, en nie in die huwelik uitgegee word nie, en ook nie doodgaan nie (Matt. 22:30/Mark. 12:25/Luk. 20:36) - hulle gaan dus SOOS die engele "kinders van God" wees (Luk. 20:36).

Wanneer Jesus Christus terugkom (wederkoms), bring Hy Sy engele saam met Hom. Die koninkryk van God verwys nie net na 'n geestelike koninkryk nie, maar ook 'n fisiese, en 'n HEMELSE koninkryk! Wanneer Jesus terugkom, sal die LEëRS VD HEMEL Hom volg (Openb. 19:14) en saam met Hom veg (dan sal Hy die ander koninkryke verbrysel en 'n einde daaraan maak, en Sy "fisiese" koninkryk op aarde sal vir ewig wees... -Joh. 18:36, Jud 1:14,15; Mark. 16:28). Dit wil voorkom of hierdie "leërs wat Hom volg" verwys na "leërs van engele" (2 Thess. 1:7,8) - ook in Gen. 32:1,2 word 'n groep engele " 'n leër van God" genoem. Henog het ook van so iets getuig (Jud 1:14). Die engele is ONDER Jesus Christus gestel en alle engele van God moet Hom aanbid (Hebr. 1:6,7).  1 Pet. 3:22 leer ook vir ons dat die engele aan Hom onderwerp is.  Jesus Christus is aangestel bo elke naam, alle owerheid en mag en krag en heerskappy -  in hierdie sowel die toekomstige wêreld! (Ef. 1:20-23), en Hy gebruik die engele as boodskappers, en hulle DIEN Hom (Hebr. 1:6,7).

Waar die woord "engel" gebruik word in die Skrif, verwys dit egter nie altyd na 'n "engel wese" nie, maar kan ook verwys "na die een wat 'n taak het soos van 'n engel".  Daar is 'n hele paar sulke voorbeelde in die NT waar die woord engel gebruik word t.o.v. mense wat (soos engele) "boodskappers" is (die Griekse woord "ang'-el-os', wat beteken "boodskapper" of engel).  Amper soos wanneer jy die spreekwoord gebruik "jy is 'n engel" wat nie bedoel dat die daardie persoon 'n "engel wese" is nie maar dat hy gestuur is "soos 'n engel". Paulus skryf in Gal 4:14 - "en julle het my beproewing in my vlees nie verag of verfoei nie, maar julle het my ontvang as ‘n engel van God..." - hiermee wil hy nie verklaar dat hulle Paulus sien as 'n engel-wese nie, maar dat hulle hom ontvang as boodskapper. Nog 'n paar sulke vb.e is die in Openbaring waar daar geskryf word aan die 7 engele (boodskappers) van die 7 gemeentes...

Natuurlik, in meeste gevalle waar die woord engel gebruik word in die Skrif, verwys dit na "engel wesens". Die Here het baie engele ("engel wesens"), en Hy stuur Sy engele uit om Sy wil uit te voer - hulle is Sy boodskappers en word uitgestuur tot hulp vir die wat die saligheid beërwe, en word ook somtyds gestuur om 'n opdrag uit te voer of oor te dra, en/of 'n woord vd Here te bring. Daar was bv. volgens die boek Openbaring 'n engel na Johannes gestuur om die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het, bekend te maak (Openb. 1:1).
En daar is vele ander vb.e in die Skrif van ENGEL WESENS wat uitgestuur is vir diens:
- in Luk. 1:11-20 het daar 'n engel aan Sagaria verskyn terwyl hy besig was om die priestersamp voor God te bedien, en die engel het vir hom 'n boodskap van die Here af gebring;
- in Luk. 1:26 is die engel Gabriël deur God gestuur na Maria om vir haar 'n boodskap te bring;
- in Luk. 2:9 het 'n engel aan herders verskyn in 'n oop veld en vir hulle 'n boodskap gebring - en skielik was daar ook saam met hom (die engel) ‘n menigte engele (van die hemelse leërskare) wat God prys... (v.13);
- in Luk. 22:43 het 'n engel uit die hemel aan Jesus verskyn en Hom versterk;
- in Matt. 1:20 het 'n engel in 'n droom aan Josef verskyn (so ook Matt. 2:13 en 19);
- in Matt. 28:2-6 het 'n engel die steen voor die graf weggerol en vir die vroue 'n boodskap gebring;
- in Joh. 5:4 het 'n engel op bepaalde tye neergedaal in die bad by Betésda en die water geroer, en enigeen wat eerste sou ingaan na die roering vd water, het gesond geword...;
- in Hand. 5:19 het 'n engel vd Here in die nag die deure vd openbare gevangenis oopgemaak en die apostels daaruit losgelaat/gelei;
- in Hand. 8:26 het 'n engel vd Here vir Filippus gestuur om na 'n spesifieke pad te gaan;
- in Hand. 10:3 het Cornelius in 'n gesig 'n engel van God na hom sien kom wat vir hom 'n boodskap en opdrag kom gee het;
- in Hand. 12:7 het 'n engel vd Here vir Petrus uit die gevangenis uitgehelp - die boeie het van Petrus se hande afgeval en die engel het hom uitgelei , verby die wagte; 
- in Hand. 12:23 is koning Herodus deur 'n engel vd Here getref, en hy is deur wurms verteer en het gesterwe;
- in Hand. 27:23 het God 'n engel gestuur om vir Paulus 'n boodskap te bring;
- in Jes. 37:36 was 'n engel vd Here gestuur om in die laer van Assirië honderd vyf en tagtig duisend te verslaan;
- in Dan 6:22/23 het God 'n engel gestuur om die bek vd leeus toe te sluit sodat hulle Daniel geen leed kon aandoen nie;
ENS.

Die pligte van engel wesens behels egter nie slegs om boodskappers te wees nie (Openb. 22:6 ens.)(Openb. 14:15-19)(Openb. 11:15; 9:1,13; 8:6,7,8,10,12 ens.). In Openb. 7:2 word 'n engel uitgestuur om die 144000 te verseël;  in Openb. 8:3-5 word 'n engel gebruik om reukwerk met die gebede vd heiliges te meng en dit op die altaar voor die troon van God neer te lê;  in Openb. 7:1 word 4 engele gebruik om op die 4 hoeke vd aarde te staan, en die 4 winde vas te hou sodat geen wind sou waai op die aarde of op die see of teen enige boom nie;  in Dan. 10:20 sien ons dat engele o.a. uitgestuur kan word om te veg.
Dit wil voorkom of sommige engele (of almal?) groot mag het en sterk is... (Openb. 5:2; 18:1), en instaat om dinge te doen soos om iemand stom te maak (Luk. 1:20), of blind te maak (Gen. 19:11). Wat ons verder leer uit die Skrif oor engele, is dat engele nie trou of in die huwelik uitgegee word nie (Matt. 22:30); ook, hulle kan nie sterf nie! (Luk. 20:34-36).

Openb. 22:8 leer vir ons dat engele "medediensknegte is van gelowiges". In die boek van Daniël sien ons verskeie gevalle waar engele uitgestuur is OMDAT Daniël homself voor die Here verootmoedig het en gebid het... (bv. Dan. 10:12). Ons sien dus hier dat engele somtyds uitgestuur word NADAT iemand GEBID het - natuurlik nie bid tot engele nie!, maar bid tot die Here want dit is die Here wat hulle uitstuur-Dan. 9:21,23.... Volgens Gen. 28:12, Matt. 22:30 e.a. lyk dit of engele se tuiste in die hemel is (waar God woon/"derde" hemel), maar hulle word uitgestuur  (Openb. 18:1; 20:1) en vertoef somtyds vir lang tye op sekere dele vd aarde (Openb. 3:5; 12:7; 5:11), of in die inspansel (2de hemel), of selfs onder die aarde! (soos die put) tot op 'n sekere tyd waarin hulle 'n opdrag tot vervulling moet bring (Openb. 7:2; 9:11,14)... Huidiglik is daar ook engelwesens wat in die hel gevange gehou word (engele wat gesondig het)(2 Pet. 2:4).

Openb. 12:7 leer vir ons dat die draak (die slang, die duiwel) ook engele onder hom het (wat hom dien). NIE alle engele wat uitgestuur word/is, is deur die Here gestuur nie.  En NIE alle engele wat aan mense verskyn, bring wel die waarheid nie!  Daar is heelwat gevalle van engele wat aan mense verskyn het maar 'n verdraaide waarheid of evangelie gebring het.  Ons moet versigtig wees en seker maak dat ons onderskei, want al sou daardie engel ook van die hemel af kom moet ons nie op sy woord ag gee sou hy 'n "ander evangelie" bring in stryd met "die evangelie" nie (Gal 1:8). Verskeie gelowe is so gebou op 'n verdraaide evangelie, en die fout wat hierdie mense maak is om die woorde te glo bloot omdat 'n engel dit gebring het - die waarheid is egter dat ons gewaarsku word in die Skrif om geen woord te ontvang wat getuig van 'n verdraaide evangelie nie, al word dit ook deur 'n engel gebring! ONS MOET ONDERSKEI OF 'N ENGEL DEUR DIE HERE GESTUUR IS, OF NIE (1 Kon. 13:15-18).

In sommige skrifte word daar na engele verwys as "manne". Of engele hulleself as vrouens kan voorstel is nie seker nie. Die prente wat ons sien van baba of vroue engele is regtig eintlik maar net in die kunste - geen vb. in die Skrif daarvan nie...  Hebr. 13:2 is een van daardie skrifte wat verskillend geinterpreteer word, want wat sommige verstaan uit hierdie skrif is dat engel (wesens) somtyds nie herken kan word nie, bv. dat hulle dan soos gewone mense lyk wanneer hulle verskyn sodat die persoon/e aan wie hulle verskyn nie besef dat hulle eintlik engel (wesens) is nie;  maar ander kan die skrif weer anders interpreteer siende Hebr. 13:2 miskien bloot verwys na "boodskappers wat mense is" (l.w., "boodskappers soos engele" soos bo verduidelik);  dus bedoel Hebr. 13:2 miskien nie noodwendig dat dit in so 'n geval "onherkenbaar engele" is nie, maar bloot mense wat "soos" engele deur die Here as dienaars uitgestuur word. Ook wanneer ons kyk na sekere ander O.T. skrifte, veral waar die woord "manne" gebruik word (soos in Gen. 18:2) vir engele(?), mag dit voorkom of engele in die vorm van manne/mense kan verskyn, maar natuurlik is dit dalk bloot net omdat hulle almal manne is! (bv., in konteks wil dit tog in Gen. 18 voorkom of Abraham besef het dat dit nie gewone manne/mense was wat by hulle aangekom het nie).  In ag geneem dat die mens/man oorspronklik in die beeld van God geskape is en die vrou eers daarna, l.w. "uit die man geskape is, is dit sekerlik onwaarskynlik dat daar iets soos vroue engele kan wees;  alhoewel, sou dit moontlik wees dat engel wesens (wat manne is) in die vorm van mense kan verskyn, is dit seker moontlik dat hulle dan ook in die vorm van vrouens kan verskyn (?).

Daar is 'n groot getal engele - in Matt. 26:53 praat Jesus van meer as 12 legioene van engele wat op 'n oomblik vir Hom beskikbaar gestel kan word (en l.w. dat die ontbieding van hierdie engele nie geskied deur tot die engele te bid nie, maar deur die Vader te bid of vra ! - Matt. 26:53).  Henog het ook melding gemaak van hoe die Here sal kom met Sy heilige "10 000"-talle!  Openb. 5:11 praat van engele rondom die troon van God - hulle getal? - "tien duisende en duisende van duisende" (in die KJV lei dit: "ten thousand times ten thousand, and thousands of thousands").

In sommige skrifte word die woord engel met 'n hoofletter E geskryf.  Die rede hiervoor is dat dit in sommige skrifte lyk of die woord  e(E)ngel  daar gebruik, eintlik praat van die Here.  Dit beteken nie dat die Here 'n engel wese is nie maar dat Hy in daardie gevalle in die vorm van 'n engel of man aan iemand verskyn het. Daar is natuurlik verskille hieroor en meer presies, watter skrifte spesifiek hierna verwys. Waar die woorde "Engel vd Here" gebruik word en sommige geleerdes dit sien as dat dit daar praat vd Here, is miskien meer waarskynlik dat daardie gevalle eerder na engel wesens verwys wat "in die Naam vd Here" optree en ter wille van Hom 'n woord bring (asof Hy dit self bring, soos in geval van profesie gebeur); - alhoewel daar min twyfel is oor Gen. 18 (veral in konteks), maar l.w. dat die woord "manne" daar gebruik word, nie "engele" (of Engel vd Here) nie!

Daar is sekere geloofsgroepe wat glo dat die aartsengel, Migael, eintlik na die Here Jesus Christus verwys... Dit is egter onwaaskynlik want in Dan. 10:13 word Migael "een van die" vernaamste vorste genoem (nie "die vernaamste" nie! - en l.w. dat die Here die "Vors van vorste" is, nie net "een vd vernaamste" nie). "Aarts"-engel (Jud. 1:9) verwys na "hoof"-engel. Die engelwese, Migael, is 'n vors wat aangestel is oor die heilige volk van God (Dan. 10:21) en hy het engele wat onder hom dien (Openb. 12:7).

_________________________________________________________________________________
UITEENSETTING: 
_________________________________________________________________________________
Die mens is 'n weinig minder gemaak is as die engele , Tog, die toekomstige aarde (wat aan die gelowiges, regverdiges, barmhartiges, gehoorsames... belowe is) is nie aan die engele onderwerp nie (Hebr. 2:5) maar aan die mens!, en dit is die mens wat oor die werke van Sy hande aangestel is... (Hebr. 2:6,7). (Heb 2:6 - "maar iemand het êrens getuig en gesê: Wat is die mens, dat U aan hom dink, of die mensekind, dat U hom besoek?").
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In sommige skrifte word die woord engel met 'n hoofletter E geskryf;  alhoewel dit in die Afrikaans ou vertaling meer gebeur as bv. in die King James vertaling. Waar die woord engel met 'n hoofletter geskryf word in hierdie betrokke skrifte, is dit 'n aanduiding dat die "engel" na wie daar verwys word moontlik die Here kan wees - nie om daardeur te verklaar dat die Here 'n engel wese is nie, maar dit gaan oor hoe Hy soos boodskapper (soos 'n engel) in daardie skrifte kom;  meer in die sin van dat Hyself die woord kom (af)gee (m.a.w., Hy verskyn self aan die mens, maar in die vorm van 'n engel?). Alhoewel die hoofletter E  in baie van daardie skrifte nie verwys na die Here self nie (en ook 'n punt van debat), wil dit tog voorkom of dit in sekere skrifte wel na die Here self kan verwys (bv. Eks. 3:1,4; Hand. 7:30,35,38).

Natuurlik is daar verskille tussen geleerdes oor in watter skrifte die woord engel verwys na die Here, en watter nie. Gen 16:7 is 'n goeie vb. hiervan - as ons lees wat die engel vir haar sê, klink dit of dit die Here is wat met haar praat, bv. Gen. 16:10.  En dit lyk ook of sy verstaan dat dit die Here is wat met haar praat (Gen. 16:13)... Maar natuurlik is dit ook so dat die engel wat gestuur is vir haar die Here se woorde gebring het - so ja, die engel is die boodskapper, maar om die woorde van die Here vir haar te bring. Dus, die feit dat die engel se woorde klink of dit die Here self is wat met haar praat, beteken nie dat die engel hier eintlik die Here self is nie..., maar kan bloot beteken dat die engel die presiese woorde van die Here kom oordra. Gen. 21:17 is ook so 'n vb. waar "e(E)ngel van God" gesien word as die Here self, maar natuurlik is dit ook 'n punt van redenasie.  So ons sien dat daar heelwat skrifte is waaroor gewonder word of die verskyning daar 'n engel wese was of die Here self  (soos 'n engel). Gen. 22:11,12 is 'n verdere vb. waar engel (vd Here) geskryf word met 'n hoofletter E, en feitlik almal glo dat dit die Here self is wat van die hemel af met Abraham gepraat het en hom beveel het om nie sy seun te offer nie.  In die AOV is die "h" in die woord "hy" ( "En Hy sê") in v.12 selfs ook verander na 'n hoofletter H sodat ons moet verstaan dat dit die Here self is wat van die hemel af met Abraham praat;  tog in die KJV is die h bv. met 'n klein letter.  So was dit 'n engel wat met Abraham uit die hemel gepraat het?  Of was dit die Here self?  En weer-eens, volgens die volgende verse, Gen. 22:15-17, wil dit lyk of dit die Here self is wat praat, maar natuurlik, net soos in die vb. van Gen. 21:17 mag dit eerder wees dat Hy die engel gebruik om Sy praatwerk te doen!

Gen. 18 is ook so 'n vb. (waar dit terloops lyk of die "manne" daar genoem, gebruik word van engele), en een van die 3 "manne" lyk of dit die Here self kan wees...  Kyk veral v. 22, wat lyk of 2 manne weggaan en die Here agterbly by Abraham... OM AF TE LEI DAT HIERDIE SLEGS 'N ENGEL WAS WAT IN DIE NAAM VAN DIE HERE GEKOM HET, IS ONWAARSKYNLIK, VERAL AS ONS ook KYK NA ANDER VERSE IN DIE BETROKKE SKRIFGEDEELTE, bv. V.13: (Gen 18:13 - "Toe sê die HERE vir Abraham: Waarom het Sara daar gelag en gedink: Sou ek ook werklik baar nou dat ek oud geword het?").  DIT WIL BESLIS VOORKOM OF DIT DIE HERE SELF IS WAT AAN ABRAHAM HIER VERSKYN HET (saam met 2 ander manne -engele?), EN Hy HET GELYK SOOS 'N MAN.  Maar let ook daarop dat die afleiding van manne hier in Gen. 18 bloot 'n afleiding is dat dit engele was (veral geneem uit Gen. 19:1 wat ook weer 'n afleiding is dat dit dieselfde manne is van Gen. 18!).  En onthou ook dat die Here self al op verskeie geleenthede heiliges en uitverkones besoek het.  Die feit bly staan dat in hierdie Skrifgedeelte, waar dit definitief lyk of die Here self hom kom besoek het, die Here nie "engel" genoem word nie, maar "man" (nie verkeerd, want die mens/man is in die gelykenis van God geskape!).

Dus, in sekere skrifte waar die woorde "engel vd Here" gebruik word is dit onseker of dit na 'n engel wese verwys of na die Here self;  en in ander skrifte is dit weer:
-duidelik dat die woorde "engel van die Here" gebruik word van 'n "engel wese", 
bv. Matt. 28:2-6.
-In Rigters 6 is dit egter duidelik dat Engel vd Here in daardie gedeelte inderdaad verwys na die Here self! (kyk veral verse 22-24).

Engele wat deur die Here gestuur word, tree in Sy Naam op! - hulle bring die woorde wat Hy wil bring (asof Hy dit bring)...  Dus is hierdie beslis 'n punt van debat in sommige skrifte, want as dit klink of die Here praat is dit nie noodwendig Hyself wat verskyn om te praat nie, maar dit kan bloot Sy woorde wees wat deur 'n engel gebring word (asof Hy praat), soos wat baie gebeur in profesie (bv. Jer. 22:1 ens.).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Engele - "manne":

- (Gen 19:1) " En die twee engele het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom sit; en toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet te gaan en hom gebuig met die aangesig na die aarde toe"  "HIERDIE TWEE ENGELE" MAG MOONTLIK VERWYS NA DIESELFDE "MANNE" GENOEM IN DIE VORIGE HFSTK. (alhoewel daar geen aanduiding is dat dit beslis so is nie - die "manne" in Gen. 18 is dalk nie dieselfde as die engele hier genoem nie).  

Vgl. HIERDIE GERUS MET: (Heb 13:2 - "Vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg"), WAARUIT DIT WIL VOORKOM OF ENGELE SOMTYDS VERSKYN IN DIE VORM VAN "MANNE", EN DAN "LYK SOOS MENSE"; ALHOEWEL, NêRENS VERKLAAR DIE SKRIF DAT ENGEL WESENS NOODWENDIG ANDERS LYK AS MANNE NIE (en l.w. dat nerens word engele in die Skrif voorgestel as vrouens nie...); ALHOEWEL HULLE VOORGESTEL WORD MET MEER KRAG OF HEERLIKHEID as mense. OOK VOLGENS GEN. 19:5 IS DIT DUIDELIK DAT DIE "TWEE ENGELE SOOS MANNE GELYK HET".  Dus:  Engel (wesens) lyk soos mans, en somtyds word hulle onmiddellik herken as engele (tog mans), maar somtyds lyk hulle net soos gewone manne en die persoon aan wie hulle verskyn besef nie dat hulle eintlik engele is nie (Hebr. 13:2), ALHOEWEL, geleerdes mag verskil op hierdie punt, siende daar dalk slegs na "mens" boodskappers verwys word in Hebr. 13:2 (nie noodwendig na engel wesens nie), net soos dit gebruik word in die boek van Openbaring ("engele" vd gemeentes..).

Wat kan ons leer oor die engele in hierdie skrifgedeelte:
-  hulle eet voedsel (Gen. 19:3);
-  hulle was instaat om iemand blind te maak (Gen. 19:11);
-  hulle was instaat om 'n plek te verwoes (Gen. 19:13).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Waar woon die engele?

- (Mat 22:30)  Want in die opstanding trou hulle nie en word ook nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele van God in die hemel.

- (Gen 28:12)  En hy het gedroom—daar is ‘n leer op die aarde opgerig waarvan die spits tot aan die hemel reik, terwyl die engele van God daarlangs opgeklim en daarlangs neergedaal het. UIT HIERDIE SKRIF KAN ONS aflei DAT ENGELE SE TUISTE "IN DIE HEMEL" IS (waar God woon); alhoewel hulle uitgestuur word op die aarde en selfs somtyds lang tye vertoef op sekere dele vd aarde...
(Openb. 3:5; 12:7; 5:11). Ander skirfte gee ook vir ons 'n aanduiding dat hulle tuiste in die hemel is (en uitgestuur word), bv. Openb. 12:7,8; 19:14; Jud 1:14...).

Maar waar woon die duiwel se engele?  Volgens Job wil dit voorkom of die duiwel wel toegang het tot die hemel (waar God woon).  Uit Openb. 12:8-12 kan ons aflei dat die "hemel" genoem in v.7 verwys na die hemel waar God woon. (Openb. 12:8 " hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie"). Ons weet egter dat daar ook engele is wat gesondig het en wie se woning huidiglik is in die hel (2Pe 2:4), en word in bewaring gehou vir die oordeel. Daar is natuurlik heelwat onbeantwoorde vrae op hierdie tema asook die verskil tussen hierdie engele wat in die hel gevange gehou word en "die duiwel se engele".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Is engele "seuns van God"?
God het baie seuns. Christus Jesus (as beide Here en Mens)(was vd begin af daar en het mens geword...), word God se Eersgebore Seun genoem. Adam word bv. ook 'n "seun van God" genoem in Luk. 3:38, maar dit is duidelik dat "die seuns van God" waarna verwys word in Gen. 6:1-6 nie verwys na mense of kinders van Adam nie, want toe sommige "seuns van God" by die dogters vd mens ingaan en die vir hulle kinders baar, was "reuse" gebore. Meeste geleerdes is van mening dat hierdie "seuns van God" waarna verwys word in Gen. 6, engele was, en glo dat dit moontlik die engele is wat gedwaal of gesondig het.

Daar word ook na 'n "seun van God" verwys is Dan 3:25 - "Hy antwoord en sê: Kyk, ek sien vier manne los binne-in die vuur wandel sonder dat daar ‘n letsel aan hulle is; en die voorkoms van die vierde lyk soos dié van ‘n godeseun". Sommige geleerdes is van mening dat hierdie 4de persoon in die vuur saam met Sadrag, Mesag en Abednégo, Jesus Christus self was;  of dit kon 'n engel wees wat van die Here gestuur is om hulle te beskerm.

Ons vind nog 'n verwysing na die "seuns van God" in Job 1 en 2, wat ook lyk of dit na engele verwys.

Skrifte:
(Gen 6:1)  Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is,
(Gen 6:2)  sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het.
(Gen 6:3)  Toe sê die HERE: My Gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is; maar sy dae sal wees honderd en twintig jaar.
(Gen 6:4)  In dié dae was die reuse op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en dié vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam.
(Gen 6:5)  Toe die HERE sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was,
(Gen 6:6)  het dit die HERE berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in Sy hart.

(Job 1:6)  En op ‘n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die HERE te stel, het die Satan ook onder hulle gekom.
(Job 1:7)  Toe vra die HERE vir die Satan: Waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die HERE en sê: Van ‘n swerftog oor die aarde, wat ek deurkruis het.
(Job 1:8)  En die HERE vra vir die Satan: Het jy ag gegee op my kneg Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie: ‘n man vroom en opreg, godvresend en wat afwyk van die kwaad.
(Job 1:9)  En die Satan antwoord die HERE en sê: Is dit verniet dat Job God vrees?
(Job 1:10)  Het U nie self hom en sy huis en alles wat hy het, aan alle kante rondom, beskut nie? Die werk van sy hande het U geseën, en sy vee het sterk vermeerder in die land.
(Job 1:11)  Maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het—waarlik, hy sal U in u aangesig seën!
(Job 1:12)  Daarop sê die HERE aan die Satan: Kyk, alles wat hy het, is in jou hand; net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die HERE.

(Job 2:1)  En op ‘n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die HERE te stel, het die Satan ook onder hulle gekom om hom voor die HERE te stel.
(Job 2:2)  Toe vra die HERE vir die Satan: Waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die HERE en sê: Van ‘n swerftog oor die aarde, wat ek deurkruis het.
(Job 2:3)  En die HERE vra vir die Satan: Het jy ag gegee op my kneg Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie: ‘n man vroom en opreg, godvresend en wat afwyk van die kwaad; en hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy My teen hom opgehits het om hom te vernietig sonder oorsaak.
(Job 2:4)  Toe het die Satan die HERE geantwoord en gesê: Huid vir huid, en alles wat iemand het, sal hy gee vir sy lewe;
(Job 2:5)  maar strek net u hand uit en tas sy gebeente en sy vlees aan—waarlik, hy sal U in u aangesig seën!
(Job 2:6)  En die HERE sê aan die Satan: Kyk, hy is in jou hand; spaar net sy lewe.

(Job 38:7)  Toe die môresterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het?

(Dan 3:25)  Hy antwoord en sê: Kyk, ek sien vier manne los binne-in die vuur wandel sonder dat daar ‘n letsel aan hulle is; en die voorkoms van die vierde lyk soos dié van ‘n godeseun.

(Luk 3:38)  die seun van Enos, die seun van Set, die seun van Adam, die seun van God.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wanneer Jesus Christus terugkom, bring Hy Sy engele saam met Hom:

- (Gen 32:1,2)  Jakob het ook verder gereis, en die engele van God het hom ontmoet. Toe hy hulle sien, sê Jakob: Dit is ‘n leër van God! En hy het die plek Mahanáim genoem.  IN OPENB. 19 WORD BESKRYF HOE DIE HERE JESUS CHRISTUS KOM OM TE OORDEEL (MET DIE WEDERKOMS) EN HOE DIE LEëRS IN DIE HEMEL HOM VOLG...(Openb. 19:14 - "En die leërs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne") (KYK "SLAG VAN ARMAGEDDON)... - DIT WIL VOORKOM OF HIERDIE "LEëRS" VERWYS NA "LEëRS VAN ENGELE".  VGL. DIT MET 2 Thess. 1:7,8 - "en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie".  DAAR IS BAIE ENGEL wesens, MEER AS WAT ONS DINK!  IN  Mat 26:53 PRAAT JESUS VAN MEER AS 12 LEGIOENE VAN ENGELE WAT OP 'N OOMBLIK VIR HOM BESKIKBAAR GESTEL KAN WORD. HENOG HET OOK MELDING GEMAAK (geprofeteer) VAN HOE DIE HERE SAL KOM MET SY HEILIGE TIEN DUISENDTALLE...(Jud. 1:14).  Ons weet dat 'n "leër" 'n groep is wat iemand volg - in hierdie geval is dit leers van engele wat vir Christus Jesus volg.  (Openb. 5:11 - "Toe sien ek, en ek hoor ‘n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge; en hulle getal was tien duisende van tien duisende en duisende van duisende;").
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die dwaling van sommige engele:

- (Job 4:18)  Kyk, in sy dienaars stel Hy geen vertroue nie, en by sy engele ontdek Hy dwaling. ALHOEWEL DIE ENGELE HEILIG (afgesonder) IS OM DIE HERE TE DIEN, leer ons uit die Skrif dat sekere engele DWAAL (Job 15:15,16; 4:18) - ONS WEET BV. DAT DIE DUIWEL ENGELE HET WAT HOM VOLG.  DIE DOEL VD EWIGE VUUR  WAS DAT DIT BEREI WAS VIR DIE DUIWEL EN SY ENGELE... (poel van vuur en swawel)(Openb. 20:10; Matt. 25:41). Sommige mense sal ook eendag na daardie plek (die ewige vuur) gestuur word (http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/07/die-oordeelewige-oordeel-2.html). Ook die dier en die valse profeet gaan in die poel van vuur gegooi word.  Openb. 20:10 leer vir ons verder dat hierdie "poel van vuur" 'n plek is waarin hulle dag en nag gepynig sal word tot in alle ewigheid...  

GELEERDES REDENEER LANKAL DAAROOR OOR WAT DIE KONNEKSIE IS TUSSEN DWALENDE ENGELE EN ONREINE GEESTE.  VOLGENS MATT. 8:29 WIL DIT VOORKOM OF DIE ONREINE GEESTE OOK AFWAG OM EENDAG GEPYNIG TE WORD. Geeste is egter sonder vlees en bene - ons weet ook dat onreine geeste en demone in mense se liggame kan intrek (http://warechristene.blogspot.com/2016/12/onreine-geeste.html), maar die manier hoe engele beskryf word lyk of hulle wel vlees en bene het - o.a. in ag geneem dat hulle voedsel kan eet. Maar engele word ook genoem, dienende "geeste" in Hebr. 1:14, alhoewel die woord "geeste" in hierdie skrif sekerlik nie bedoel dat hulle nie ook vlees het nie, maar is verwysend na hulle geeste - vgl. dit met Num. 16:22, 27:16, Hebr. 12:9,23 en 1 Joh. 4:1waar die geeste van vlees uitgesonder word en wys dat iemand somtyds as 'n gees aangespreek word al is hy "gees in vlees". 

2 Pet. 2:4 LEER VIR ONS DAT DAAR 'N GROEP ENGELE IS "WAT GESONDIG HET" (en dat hulle nie gespaar is nie, maar in die hel gewerp is en aan kettings vd duisternis oorgegee is - word in bewaring gehou vir die oordeel). OOK IN JUD. 1:6 LEER ONS DAT DAAR ENGELE IS "WAT HUL EIE BEGINSEL NIE BEWAAR HET NIE, MAAR HULLE EIE WONING VERLAAT HET"! - m.a.w., hulle het op 'n stadium hulle woning verlaat ... (en word nou met ewige boeie onder die DUISTERNIS bewaar vir die dag van oordeel - Jud. 1:6). Daar is dus engele wat geboei is, in die hel (2 Pet. 2:4), onder die duisternis - en dus nie vry is om te kom en gaan nie, omdat hulle gesondig het en hulle woning verlaat het. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wat eet die engele?:

Engele eet ook voedsel net soos ons - in Gen. 19 het 2 engele saam met Lot 'n maaltyd en ongesuurde brode geniet.  In Gen. 18, waar ons aanneem dat dit engele is wat vir Abraham besoek het (asook dat een vd manne moontlik die Here self was!),  sien ons dat daardie 3 manne saam met Abraham geeet het, nl. roosterkoeke (Gen. 18:6), kalfsvleis (v.7), en dikmelk en soetmelk (v. 8).

Daar is ook voedsel in die hemel waar God (en Sy engele) woon, en sekerlik voedsels wat ons nie noodwendig ken nie - o.a. lees ons dat die manna wat aan die volk in die woestyn gestuur was (vanuit die hemel) "brood van engele" genoem word in Ps. 78:25 ("brood" in Eks. 16:8). Dit word ook "koring vd hemel" genoem in Ps. 78:24.  (L.w. dat die woord engele in Ps. 78:25 nie presies dieselfde woord is wat in ander skrifte vir "engele" gebruik word nie, maar is die Hebr. woord "ab-beer'" wat behalwe "engel" ook vertaal kan word as sterk (een) of magtige (een)..., m.a.w. soos "brood van magtige een" - en word dus in sekere vertalings so vertaal). 

Hoe het hierdie MANNA gelyk en waarna het dit gesmaak?:

-  in Ps. 78:24 word dit "koring vd hemel" genoem;
-  in Ps. 78:25 word dit "BROOD VAN ENGELE" genoem;
-  was wit soos koljandersaad - fyn en korrelrig (en het gelyk soos ryp waar hulle op die grond geval het)(Eks. 16:13,31);
-  het gesmaak soos heuningkoek (Eks. 16:31), en kon fyngemaal of gestamp word en roosterkoeke van gemaak word - en het dan gesmaak soos oliekoeke (Num. 11:9);
-  die kleur daarvan was soos balsemgom (Num. 11:7).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Engele is dienende geeste:

Engele is nie mense nie, maar DIENENDE geeste (Hebr. 1:14) - wat nie kan sterf nie (Luk. 20:36). Engele vd Here word (deur Hom) uitgestuur ter wille vd wat die saligheid sal beerwe (Heb 1:14 - "Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beërwe nie?").  Daar is 'n paar vb.e in die Skrif waar engele gestuur was nadat gelowiges TOT DIE HERE gebid het. Ook Jesus het hierdie feit bevestig in Matt. 26:53 waarin Hy verklaar dat Hy DIE VADER KAN BID om vir Hom engele beskikbaar te stel. Nie bedoel in die sin van om die Here te versoek nie!, bv. van 'n gebou afspring en glo dat die Here Sy engele sal stuur om jou te vang nie...(http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/09/versoeking-3-jy-mag-die-here-jou-god.html).

Engele se doel is dus o.a. "om te dien" (dienende geeste) - DIENAARS VD HERE WAT VIR DIENS UITGESTUUR WORD TER WILLE VAN DIE WAT DIE EWIGE LEWE SAL ONTVANG.  'n Goeie vb. is die in Mat 4:11, waar Jesus versoek was in die woestyn - "Daarna het die duiwel Hom laat staan, en daar het engele gekom en Hom gedien"

-  (Psa 91:11)  want Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë.
Hierdie skrif leer vir ons dat die Here Sy engele gebruik om o.a. Sy kinders te bewaar op hulle weë.  Vgl. dit met (Hebr. 1:14)(Psa 34:7(8)):  "Get. Die Engel van die HERE trek ‘n laer rondom die wat Hom vrees, en red hulle uit". Daar is ook vb.e in die Skrif van Engele wat uitgestuur was in tye van oorlog... - (2Kon. 19:35 - "En in dieselfde nag het die engel van die HERE uitgetrek en in die laer van die Assiriërs honderd vyf en tagtig duisend verslaan; en toe hulle die môre vroeg hul klaarmaak—was dit almal dooie liggame!"). Nog 'n vb. van hoe die Here Sy kinders beskerm, is in 2 Kon. 6:17, waarin die stad omsingel was met 'n swaar leer maar die Here perde en waens van vuur gestuur het (2 Kon. 6:14-20). In die verhaal kon Elisa se dienaar nie die perde en waens sien nie, maar omdat Elisa gebid het dat die Here sy oë open, kon hy dit toe ook sien.  Duidelik was hierdie perde en waens meer in die geestelike realm as in die fisiese (maar het natuurlik in die fisiese geveg).   

(Psa 91:11)  want Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë.
(Psa 91:12)  Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie.
MAAR DIE FEIT DAT Hy Sy ENGELE STUUR OM SY KINDERS TE BEWAAR, BETEKEN NIE DAT ONS Hom MAG VERSOEK NIE.  JY KAN BV. NIE IN 'N OORLOG OPTREK WAT TEEN DIE WIL VD HERE IS EN DAN VERWAG HY SAL SY ENGELE STUUR OM TE HELP NIE.  JY KAN BV. NIE GAAN AFSPRING VAN 'N BERG OM DIE HERE TE TOETS OF HY SY ENGELE SAL STUUR OM JOU TE VANG NIE! 
(Mat 4:5)  Toe neem die duiwel Hom saam na die heilige stad en laat Hom op die dak van die tempel staan
(Mat 4:6)  en sê vir Hom: As U die Seun van God is, werp Uself af; want daar is geskrywe: Hy sal sy engele bevel gee aangaande U, en hulle sal U op die hande dra, sodat U nie miskien u voet teen ‘n klip stamp nie.
(Mat 4:7)  Jesus sê vir hom: Daar is óók geskrywe: Jy mag die Here jou God nie versoek nie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Here se engele is kragtige helde:

-(Psa 103:20)  Loof die HERE, sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord!
HIERDIE SKRIF LEER VIR ONS O.A. DAT DIE HERE SE ENGELE "KRAGTIGE HELDE" IS WAT SY WOORD VOLBRING (GEHOORSAAM AAN DIE STEM VAN WOORD). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Engele sal as maaiers uitgestuur word in die voleinding vd wêreld:

(Mat 13:39)  en die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die voleinding van die wêreld, en die maaiers is die engele.  - MET DIE WEDERKOMS, WANNEER DIE OORDEEL SAL PLAASVIND, DAN WORD DIE ENGELE GEBRUIK AS "MAAIERS" - (Mat 13:41,42 - "die Seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen, en sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande").

Ons sien dat die engele ook uitgestuur sal word om die uitverkorenes te versamel - (Mat 24:31 - "En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan").  Let wel dat die oordeel in Matt. 13:40-42 'n oordeel is wat plaasvind op die wat deel is van JESUS CHRISTUS SE KONINKRYK! (huidiglike "geestelike koninkryk") - oordeel begin by die huis van God... (Mat 13:49 - "So sal dit wees in die voleinding van die wêreld: die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei")(kyk ook Matt. 16:27).HIERDIE VERSE LEER VIR ONS DAT DIE ENGELE DIENAARS IS WAT UITGESTUUR WORD TER WILLE VAN DIE GELOWIGES.  DIT IS DUIDELIK DAT HULLE KENNIS HET VAN WIE CHRISTENE IS - OOK WIE "KORING" IS EN WIE "ONKRUID", WANT HULLE SAL NIE NET UITGESTUUR WORD OM DIE UITVERKORENES TE VERSAMEL NIE, MAAR OOK AS MAAIERS OPTREE.  (Luk 9:26 - "Want elkeen wat hom skaam vir My en my woorde, vir hom sal die Seun van die mens Hom skaam wanneer Hy kom in sy heerlikheid en dié van die Vader en van die heilige engele").


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Engele, magte en kragte is aan Jesus Christus onderwerp:

(Heb 1:6,7)  En wanneer Hy weer die Eersgeborene in die wêreld inbring, sê Hy: En al die engele van God moet Hom aanbid. En van die engele sê Hy wel: Hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme; (vgl. met Ps. 104:4).
Christus Jesus is HERE en al die engele van God moet Hom aanbid.
Wat ons ook leer uit hierdie skrif is dat die engele vir Hom BOODSKAPPERS en DIENSAARS is.

(1Pe 3:22 - "wat heengegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan Hom onderwerp is").(Ef. 1:20)  wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele,

(Ef. 1:21)  bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige.
(Ef. 1:22)  En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee,
(Ef. 1:23)  wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het uitverkorenes elkeen 'n engel wat na hulle omsien?

(Mat 18:10)  Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie; want Ek sê vir julle dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemele is.
HIERDIE SKRIF LEER VIR ONS DAT KINDERS ENGELE HET (IN DIE HEMELE) WAT ALTYD DIE AANGESIG VD VADER (WAT IN DIE HEMELE IS) SIEN.  IN KONTEKS wil dit lyk of Hy VERWYS het NA "KINDERS", maar is NIE BEPERK TOT KINDERS NIE (bv. v.15) -  "KINDERS" WORD GEBRUIK OM IETS TE VERDUIDELIK.... Ons kan dus sekerlik aflei dat dit nie net kinders is wat engele het wat die aangesig vd Vader soek nie... Volgens 2 Sam. 14:20 wil dit voorkom of engele van God "wys is" en van "alles weet wat op die aarde gebeur" (2 Sam. 14:20b - "...... Maar my heer is wys soos die wysheid van ‘n engel van God om alles te weet wat op die aarde gebeur").  In Openb. 8:3,4 word die plig aan 'n engel (van God) gegee om die GEBEDE vd heiliges op die goue altaar voor die troon te lê..., en mag voorkom of hierdie betrokke gebede versamel is (wat moontlik juis deel vd werk van engele is?).

Dit lyk of die eerste Christene dit ook so verstaan het dat elke heilige of uitverkorene " 'n engel het", want in Hand. 12:15, nadat die engel vd Here vir Petrus uit die gevangenis losgelaat het en hy aan die deur van Maria (waar almal bymekaar gekom het om te aanbid) gaan klop het, het hulle gedink dat dit "Petrus se engel" is wat by die deur is (siende hulle verwag het dat hy in die gevangenis is).  AS DIT DIE GEVAL IS BETEKEN DIT NATUURLIK NIE DAT ONS DEUR MIDDEL VD ENGELE MET DIE HERE KOMMUNIKEER NIE, EN BESLIS OOK NIE DAT ONS HULLE AANBID NIE!  (Openb. 22:8)(Joh 14:6 - "Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie"). Die engele is nie die gelowige se weg tot die Vader nie, maar Jesus Christus is daardie weg.  Ons bid nie tot die Vader deur engele nie, maar bid tot Jesus Christus en deur Hom (in Sy Naam) tot die Vader.  Gelowiges moet niks te doen he met praktyke waar daar met engele gekommunikeer word nie, want op daardie manier kan daar ook met engele vd duiwel kontak gemaak word.  En as 'n engel aan iemand verskyn dan sal sy woorde getuig van of hy van die Here kom, of van die duiwel.  Selfs toe Jesus melding maak van hoe Hy meer as 12 legioene engele tot Sy beskikking kan kry vir hulp, het Hy genoem dat Hy om hierdie hulp kan vra, l.w.!, by "die Vader" (nie die engele self vra nie)! (Mat 26:53 - "Of dink jy dat Ek nie nou my Vader kan bid en Hy vir My meer as twaalf legioene van engele beskikbaar sal stel nie?).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WANNEER CHRISTUS TERUGKOM BRING HY SY ENGELE SAAM MET HOM:  

(2Th 1:7,8)  en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie. - WANNEER CHRISTUS TERUGKOM BRING HY SY ENGELE SAAM MET HOM.  WAT ONS OOK NOG UIT HIERDIE SKRIF LEER IS DAT SY ENGELE "MAGTIG" IS.

(Mar 8:38 -"Want elkeen wat hom vir My en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens Hom ook skaam wanneer Hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele")  ;  (Mat 25:31- "En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit;").


Vgl. dit met (Mat 16:27 - "Want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal Hy elkeen vergeld volgens sy dade");  en (Jud 1:14 - "En Henog, die sewende van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê: Kyk, die Here het gekom met sy heilige tien duisendtalle,").

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die engel Gabriël:

Daar is 'n paar voorbeelde in die Skrif van waar die engel Gabriël aan mense verskyn het om vir hulle 'n boodskap van die Here af te bring, bv. in Luk. 1 is hy gestuur na Sagaría, asook gestuur na Maria;, en in 'n gesig in Dan. 8 en 9 gestuur na Daniël. 

Wat kan ons leer oor die engel Gabriël in hierdie skrifte:
-  hy beskryf homself in Luk. 1 as volg: "Ek is Gabriël wat voor God staan";
-  in elkeen van hierdie gevalle was hierdie engel (wat voor God staan) deur die Here gestuur (Luk. 1:19,26) om 'n woord van die Here af te bring of om iets te verduidelik of insig te gee aan die persoon na wie hy gestuur is (Luk. 1:19;Dan. 8:16; 9:22);
-  hy was instaat om vir Sagaria stom te maak vir 9 maande (Luk. 1:20);
-  hy is "in 'n gesig" gestuur na Daniël in Dan. 8 (Dan. 8:15; 9:21).  In hierdie gedeelte was 'n gesig aan Daniël gewys, maar hy het dit nie verstaan nie - Gabriël was gestuur om die gesig (wat gaan oor iets wat in die toekoms sou gebeur) aan hom te verduidelik (Dan. 8:16);
-  in die gesig in Dan. 8 het die engel Gabriël "soos 'n man gelyk" (Dan. 8:15); 
-  in Dan. 9 was Daniel in gebed met die Here toe die engel Gabriel aan hom verskyn het (Dan. 9:21); en l.w., die engel is gestuur OMDAT Daniël tot die Here gebid het!
-  in Dan. 9 het die engel Gabriël vir Daniel 'n "gesig" gebring waardeur hy vir hom die woord bring (wat uitgegaan het terwyl Daniël gebid het)(Dan. 9:22);

Luk 1:19  En die engel antwoord en sê vir hom: Ek is Gabriël wat voor God staan, en ek is gestuur om met jou te spreek en jou hierdie goeie tyding te bring.

(Dan 8:15)  En toe ek, Daniël, die gesig gesien het, het ek probeer om dit te verstaan, en kyk, daar het iemand voor my gestaan wat soos ‘n man gelyk het.
Dan_8:16  En ek het ‘n mensestem gehoor uit die Ulai wat geroep en gesê het: Gabriël, laat hierdie een die gesig verstaan! 

Dan_9:21  terwyl ek nog spreek in die gebed, het die man Gabriël wat ek, uitgeput van vermoeienis, ‘n vorige keer in die gesig gesien het, na my gekom omtrent die tyd van die aandspysoffer.
Luk_1:19  En die engel antwoord en sê vir hom: Ek is Gabriël wat voor God staan, en ek is gestuur om met jou te spreek en jou hierdie goeie tyding te bring.
Luk_1:26  En in die sesde maand is die engel Gabriël deur God gestuur na ‘n stad in Galiléa met die naam van Násaret,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die "man" in Dan. 10:

Alhoewel Dan. 10 nie in soveel woorde verklaar dat die man (v.5) hier 'n engel is nie, kan dit tog afgelei word, veral uit verse 12 en 13.  Volgens v. 12 is dit duidelik dat hy deur God gestuur is, om Daniël se verootmoedinging en woorde ontwil, maar hy was opgehou vir 21 dae (v.13) en kon dus nie onmiddellik na Daniël gaan nie;  alhoewel hy ook gestuur was om te veg... (v.21).  En l.w. v.13 hoe "Migael" (engel Migael?) hom kom help het...

Wat kan ons leer oor hierdie man (engel)?:
-  hierdie man (engel) is na Daniël gestuur OMDAT Daniël hom voor die Here verootmoedig het en tot die Here gebid het (v.12) - let ook weer-eens hier op dat Daniël NIE tot engele gebid het nie, maar tot die Here;
-  Dan. 10:13 leer vir ons dat die engele somtyds in tye van oorlog uitgestuur word;
-  volgens v.14 het die engel 'n woord gebring van iets wat in die verre toekoms gaan gebeur;
-  volgens v.16 wil dit lyk of Daniël 'n gesig gesien het terwyl die man met hom praat;
-  in verse 16 en 19 spreek Daniël die man aan as "my heer" - woord in die Hebr. wat o.a. vertaal kan word as "my heer", of andersins as "meester" of "eienaar".  Dit beteken egter nie dat hierdie man die Here self was nie, en dit kon maklik hier liewer vertaal word as "meester" - 'n vorm wees van aanspreking.  Dieselfde gebeur waar ons lees van Migael die aartsengel... (rol af na die volgende paragraaf).

(Dan 10:4)  En op die vier en twintigste dag van die eerste maand, terwyl ek op die wal van die groot rivier was, dit is die Hiddékel,
(Dan 10:5)  het ek my oë opgeslaan, en daar sien ek ‘n man met linne bekleed, en sy heupe was omgord met goud van Ufas.
(Dan 10:6)  En sy liggaam was soos chrisoliet, en sy aangesig soos die geflikker van bliksem en sy oë soos fakkels van vuur en sy arms en sy voete soos blink geskuurde koper en die geluid van sy woorde soos die gedruis van ‘n menigte.
(Dan 10:7)  En ek, Daniël, alleen het die gesig gesien, maar die manne wat saam met my was, het die gesig nie gesien nie; nogtans het ‘n groot skrik hulle oorval, sodat hulle gevlug het om hulle te verberg.
(Dan 10:8)  Toe het ék alleen oorgebly en hierdie groot gesig gesien, en geen krag het in my oorgebly nie, en my gesonde kleur het aan my verander en verdwyn, en ek het geen krag oorgehou nie.
(Dan 10:9)  En ek het die geluid van sy woorde gehoor, en toe ek die geluid van sy woorde hoor, het ek bewusteloos op my aangesig, met my aangesig op die aarde, geval.
(Dan 10:10)  En kyk, ‘n hand het my aangeraak en my op my knieë en op die handpalms waggelend laat opstaan.
(Dan 10:11)  En hy het vir my gesê: Daniël, geliefde man, gee ag op die woorde wat ek met jou spreek, en gaan staan op jou staanplek, want ek is nou na jou gestuur. En terwyl hy hierdie woord met my spreek, het ek bewende gaan staan.
(Dan 10:12)  Toe sê hy vir my: Wees nie bevrees nie, Daniël; want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woorde ontwil het ek gekom;
(Dan 10:13)  maar die vors van die koninkryk van die Perse het een en twintig dae lank teenoor my gestaan, en kyk, Mígael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help; en ék het daar oorgebly by die konings van Persië.
(Dan 10:14)  Ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van die dae te beurt sal val, want die gesig sien nog op die verre toekoms.
(Dan 10:15)  En terwyl hy hierdie woorde met my spreek, het ek my aangesig na die grond gedraai en stom geword.
(Dan 10:16)  En kyk, een wat soos ‘n mens gelyk het, het my lippe aangeraak. Toe het ek my mond oopgemaak en gespreek en aan hom wat teenoor my staan, gesê: My heer, deur die gesig het krampe my oorval en het ek geen krag oorgehou nie.
(Dan 10:17)  En hoe kan so ‘n geringe kneg van my heer met so ‘n heer van my spreek? Wat my aangaan, bestaan daar nou geen krag in my nie, en geen asem het in my oorgebly nie.
(Dan 10:18)  Toe het die een wat soos ‘n mens gelyk het, my weer aangeraak en my versterk
(Dan 10:19)  en gesê: Wees nie bevrees nie, geliefde man, vrede vir jou, wees sterk, ja, sterk! En terwyl hy met my spreek, het ek moed geskep en gesê: My heer kan maar spreek, want u het my versterk.
(Dan 10:20)  Toe sê hy: Weet jy waarom ek na jou gekom het? Ek moet dan nou teruggaan om te veg met die vors van die Perse; en as ek heengegaan het, kyk, dan kom die vors van Griekeland.
(Dan 10:21)  Nogtans sal ek jou te kenne gee wat geskrywe is in die boek van die waarheid; en daar is nie een wat hom saam met my dapper gedra teen hulle nie, behalwe julle vors Mígael.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mígael, die aartsengel:

Daar is sekere geloofsgroepe wat glo dat die aartsengel, Migael, eintlik die Here is... Dit is egter onwaaskynlik, want in Dan. 10:13 word Migael "een van die" vernaamste vorste genoem (nie "die vernaamste" nie! - en l.w. dat die Here die "Vors van vorste" is, nie net "een vd vernaamste" nie).

Judas 1:9 leer vir ons dat die engel Migael 'n "aarts"- engel is, m.a.w. "hoofengel",  'n vors aangestel oor die heilige volk van God (Dan. 10:21) - dus het hy engele wat onder hom dien (waarvaan hy die hoof is - vgl. dit met Openb. 12:7 waarin die woorde "Migael en SY engele" gebruik word...  Maar die woorde "Migael en sy engele" beteken natuurlik nie noodwendig  dat Migael na die Here verwys bloot omdat hy engele "het" nie, maar is 'eerder n verwysing daarna dat hy die hoofengel is - "engele het wat onder hom dien" - het m.a.w. engele "onder hom".

Dan_10:13  maar die vors van die koninkryk van die Perse het een en twintig dae lank teenoor my gestaan, en kyk, Mígael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help; en ék het daar oorgebly by die konings van Persië. - IN HIERDIE SKRIF WORD MIGAEL "EEN VD VERNAAMSTE VORSTE" GENOEM.  Dit is onwaarskynlik dat dit verwys na Jesus Christus want Christus Jesus is die vernaamste vors!, die Vors vd vorste!, nie net "een vd vernaamste" nie.

Dan_10:21  Nogtans sal ek jou te kenne gee wat geskrywe is in die boek van die waarheid; en daar is nie een wat hom saam met my dapper gedra teen hulle nie, behalwe julle vors Mígael- IN HIERDIE SKRIF WORD MIGAEL GESIEN AS "DIE VOLK (van God) SE VORS".

Dan_12:1  En in dié tyd sal Mígael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en dit sal ‘n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat ‘n volk bestaan het tot op dié tyd nie; maar in dié tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. - OOK IN HIERDIE SKRIF IS MIGAEL "DIE GROOT VORS WAT OOR DIE KINDERS VAN DIE VOLK VAN GOD STAAN EN OPTREE".

Jud_1:9  Maar toe Mígael, die aartsengel, met die duiwel in woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê: Die Here bestraf jou! - HIERDIE SKRIF LEER VIR ONS DAT MIGAEL 'N AARTS(hoof)ENGEL IS.

Rev_12:7  En daar het oorlog in die hemel gekom: Mígael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer; - HIERDIE SKRIF LEER VIR ONS DAT MIGAEL ENGELE ONDER HOM HET (wat hier saam met hom veg). VGL. DIT MET JUD 1:9 wat leer dat hy 'n AARTSENGEL ("ar-khang'-el-os" - "a chief angel" -'n leier van engele) is. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wat anders kan ons leer oor engele in die Skrif?:

-  engele trou nie en word nie in die huwelik uitgegee nie (Matt. 22:30);
-  engele kan nie sterf nie (Luk. 20:34-36).

(Mat 22:30)  Want in die opstanding trou hulle nie en word ook nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele van God in die hemel.
HIERDIE SKRIF LEER VIR ONS DAT ENGELE "NIE TROU NIE" - HULLE WORD NIE IN DIE HUWELIK UITGEGEE SOOS MENSE NIE.  Mense wat eendag deel het aan die opstanding, sal soos engele ook nie trou nie (dit beteken nie dat hulle in engele gaan verander nie maar verwys bloot dat hulle "soos engele" ook nie in die huwelik uitgegee sal word nie).  (Mar 12:25 - "Want wanneer hulle uit die dode opstaan, trou hulle nie en word hulle nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele wat in die hemele is").

-(Luk 20:34)  Toe antwoord Jesus en sê vir hulle: Die kinders van hierdie eeu trou en word in die huwelik uitgegee;
-(Luk 20:35)  maar die wat waardig geag word om daardie eeu en die opstanding uit die dode te verkry, trou nie en word nie in die huwelik uitgegee nie.
-(Luk 20:36)  Want hulle kan ook nie meer sterwe nie, want hulle is soos die engele en is kinders van God, omdat hulle kinders van die opstanding is.
WAT ONS VERDER UIT HIERDIE VERSE LEER IS DAT ENGELE NIE KAN STERWE NIE.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die engele weet ook nie wanneer die wederkoms gaan plaasvind nie:

(Mat 24:36)  Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. (Hand. 1:7)
NIEMAND BEHALWE DIE VADER WEET WANNEER DIE WEDERKOMS SAL PLAASVIND NIE, OOK NIE DIE ENGELE VD HEMELE NIE.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die ewige vuur is oorspronklik berei vir die duiwel en sy engele:

(Mat 25:41)  Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele.
HIERDIE SKRIF LEER VIR ONS DAT DIE EWIGE VUUR BEREI IS "VIR DIE DUIWEL EN SY ENGELE" - nie vir die mens nie!;  alhoewel, onbarmhartiges en ongelowiges en ongehoorsames dien nie die Here nie, maar het die duiwel as vader (Joh. 8:44) en daarom sal hulle as "sy kinders" ook eendag in die ewige vuur gegooi word (net soos die duiwel en sy engele - Openb. 20:10). (1Jn 3:10 - "Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar: elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en hy ook wat sy broeder nie liefhet nie").
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heilige engele:

(Mar 8:38)  Want elkeen wat hom vir My en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens Hom ook skaam wanneer Hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele.
ENGELE WORD IN HIERDIE SKRIF "HEILIG" GENOEM, natuurlik "afgesonder" vir die Here, maar in hierdie skrif is dit die Griekse woord "hag'-ee-os" wat ook beteken dat hulle seremonieel afgesonder is - hulle is "skoon".  Sommige engele wat bv. nie skoon is nie maar gesondig het en hulle woning verlaat het, word huidiglik in die duisternis in boeie gevange gehou (en wag vir die oordeel)...  

Wat die duiwel se engele aanbetref, is hulle nie heilig vir die Here nie.  "Heilige engele" in Mark. 8:38 verwys spesifiek na die Here se engele.

(Luk 2:13)  En skielik was daar saam met die engel ‘n menigte van die hemelse leërskare wat God prys en sê:
(Luk 2:14)  Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense ‘n welbehae!
(Luk 2:15)  En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar: Laat ons dan na Betlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het.
IN HIERDIE SKRIF SIEN ONS HOE DIE HERE SY ENGELE UITSTUUR OM SY BOODSKAP TE BRING EN HOE HULLE DIENENDE GEESTE IS VAN DIE WAT DIE SALIGHEID BEERWE.  

LET WEL DAT HIERDIE "HEILIGE ENGELE" DIE GOD VD HEMEL PRYS!, EN AAN HOM EER GEE - HULLE DIEN HOM.  DIT IS OOK DUIDELIK VOLGENS V.15 DAT HIERDIE ENGELE SE WONING BY DIE HERE IS, IN DIE (hoogste) HEMELE, en nadat hulle aan die herders verskyn het, het hulle ook "weggegaan na die hemel".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sommige dinge word vir die engele bedek, dinge waarin hulle begerig is om te sien:

(1Pe 1:12)  Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulleself nie, maar vir ons dié dinge bedien het wat julle nou aangekondig is deur dié wat die evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is—dinge waarin die engele begerig is om in te sien.
DAAR IS DINGE WAT DEUR DIE GEES AAN DIE MENS (in wie die Heilige Gees is) VERKONDIG WORD WAT ENGELE NIE "SIEN" NIE;  alhoewel HULLE BEGERIG IS OM DIT TE SIEN...  Vgl. dit met Hebr. 2:4-7.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Engele vd Here laster nie:

(2Pe 2:11)  terwyl die engele, hoewel groter in sterkte en krag, geen lasterlike oordeel teen hulle by die Here voorbring nie.
IN KONTEKS GAAN DIT HIER OOR MENSE WAT LASTER, SPESIFIEK DIE WAT DIE WEG VAN GEREGTIGHEID LEER KEN HET, MAAR HULLE DAARNA WEER AFKEER DAARVAN. Laster gaan oor kwaadspreek en waar iemand die waarheid verdraai, en word gewoonlik gepleeg deur die wat vals is!  ("die wat voorgee").  Hulle gee voor hulle is op die weg van geregtigheid maar verdraai opsetlik die waarheid. Hulle doen hulleself voor as dienaars van die geregtigheid (2 Kor. 11:15), maar verander die waarheid, die woorde en wil van die Here.  Wat egter hier van engele gesê word in 2 Pet. 2:11 is dat hulle nie by die Here kwaadspreek of die waarheid verdraai oor iemand (soos die mense wat laster doen) nie - maar natuurlik kan dit nie van alle engele gesê word nie!  Bv., die duiwel is 'n bedrieër en vals en verander hom in 'n engel van die lig (terwyl hy nie 'n engel "vd lig" is nie)(2 Kor. 11:13-15; 2 Kor. 2:11; Gen. 3:1; Gal. 1:8). 

Hierdie kenmerk van engele wat nie laster nie (en in wie daar dus geen valsheid is nie), in 2 Pet. 2:11, verwys spesifiek na daardie engele wat gehoorsaam is aan die Here en Hom dien. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die woord "engel" is:

die Griekse woord "ang'-el-os", wat beteken "boodskapper" - in hierdie konteks is "engel" die een wat God se boodskap na die mense bring, bv. om te toon wat volgende gaan gebeur (Openb. 22:6) ens. Voorbeelde van waar hierdie Gr. woord vir engel gebruik word is in Openb. 22:6.8,16;  20:1;  19:17;  18:1,21;  17:7;  16:3,4,5,8,10,12,1715-19;  14:9;

- In Openb. 22:8 leer ons dat engele "medediensknegte is van gelowiges". 
- In Openb. 22:6 leer ons dat engele  deur God gestuur word om boodskappe te bring, en in hierdie geval was dit 'n woord van iets wat in die toekoms gaan gebeur.
- Volgens Openb. 20:1 daal die engel "uit die hemel" uit neer... , en hy het opdrag om in hierdie geval is sy opdrag om die duiwel te bind (vir die 1000 jaar in volgende eeu). 
- Volgens Openb. 19:17 word die engele ook gebruik om dinge aan te kondig, soos die voëls wat in hierdie geval geroep word om hulle te kom versamel vir die maaltyd van menslike vlees (oordeel - slag van Armageddon).  Sien ook Openb. 14:8 en 18:21 waar engele die val van Babilon aankondig, en Openb. 14:9 waar 'n engel 'n waarskuwing aankondig vir die wat die dier en sy beeld aanbid. Ook Openb. 8:13 sien ons 'n waarskuwing wat aangekondig word deur 'n engel.  
- In Openb. 18:1 leer ons dat daardie engel "groot mag" het, en soveel heerlikheid dat die aarde verlig is deur sy heerlikheid.  In hierdie geval, "neergedaal uit die hemel".
- In Openb. 17 wys die engel vir Johannes iets soos 'n visioen, waarin hy "beelde" gewys van iets wat in die toekoms gaan gebeur.  Verder (in v.7-18) gee die engel insig op die betekenis van alles wat gewys is, en le dit vir hom uit sodat Johannes verstaan wat hy sien.  Kyk ook Openb. 10 en 11.
- In Openb. 16:17 word 'n engel gebruik om die 7de skaal uit te gooi in die lug.
- In Openb. 16:12 word 'n engel gebruik om die 6 de skaal uit te gooi op die groot Eufraat rivier, sodat dit droog geword het...
- In Openb. 16:10 word 'n engel gebruik om die 5de skaal uit te gooi op die troon vd dier, sodat sy koninkryk verduister het...
- In Openb. 16:8 word 'n engel gebruik om die 4de skaal uit te gooi op die son...
- In Openb. 16:4 word 'n engel gebruik om die 3de skaal uit te gooi op die riviere en waterfonteine...
- In Openb. 16:3 word 'n engel gebruik om die 2de skaal uit te gooi op die see...
- In Openb. 14:15-19 word engele gebruik in die oes...
- In Openb. 14:6,7 word 'n engel gebruik om 'n ewige evangelie te verkondig en die mense op aarde te waarsku om God te vrees, en te waarsku teen die oordeel wat aan die kom is...
- Ook die 7 basuine in Openb. word deur engele geblaas (Openb. 11:15; 9:1,13; 8:6,7,8,10,12 );
- Die engel in Openb. 10:1-3 was sterk (en het vd hemel neergedaal), was bekleed met ‘n wolk, en ‘n reënboog oor sy hoof, en sy aangesig was soos die son, en sy voete soos pilare van vuur; ... en hy het sy regtervoet op die see gesit en sy linkervoet op die land; en hy het met ‘n groot stem uitgeroep soos ‘n leeu wat brul.  Ook in Openb. 5:2 word die engel daar "sterk" genoem.
- In Openb. 9:14 word 'n engel gestuur om 4 engele wat by die groot rivier die Eufraat gebind is, los te maak...
- Volgens Openb. 9:11 word die "engel vd afgrond" in Hebreeus Abáddon genoem, en in Grieks Apóllion;
- In Openb. 8:3-5 word 'n engel gebruik om reukwerk met die gebede vd heiliges te meng, en dit op die altaar voor die troon van God neer te lê...
- In Openb. 7:1 word 4 engele gebruik om op die 4 hoeke vd aarde te staan, en die 4 winde vas te hou sodat geen wind sou waai op die aarde of op die see of teen enige boom nie...
- In Openb. 7:2 word 'n engel uitgestuur om die 144000 te verseël...
- In Openb. 1:1 word 'n engel gebruik om die openbaring van Christus Jesus wat God Hom gegee het, na Sy diensknegte te bring, deurdat Hy dit deur die engel aan Sy dienskneg Johannes te kenne gegee het...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Waar die woord "engel" gebruik word vir MENSE wat "soos engele" as boodskappers optree:

-  In Openb. 2:1,8,12,18 en 3:1,7 en 14 word ook die woord "engel" gebruik wat dieselfde Griekse woord is as bg.;  tog wil hierdie engele vd gemeentes nie lyk of dit verwys na engel wesens nie, maar eerder mense wat "boodskappers is vir die gemeentes".  Hulle moet hierdie boodskappe in die briewe van Openb. na die gelowiges bring... (net soos engel wesens gebruik deur God om vir die mens boodskappe te bring).
- Vgl. dit met Gal. 4:14b - "...maar julle het my ontvang as ‘n engel van God...".  Ook in hierdie skrif is dit dieselfde Griekse woord, maar natuurlik is Paulus 'n mens, nie 'n engel nie, maar ook hier verwys dit eerder na die opdrag en hulle ontvanklikheid vir God se woord. Paulus het "soos 'n engel" vir hulle God se woord gebring.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elke engel se woorde moet beoordeel word:

(Gal 1:1)  Paulus, ‘n apostel nie vanweë mense of deur ‘n mens nie, maar deur Jesus Christus en God die Vader wat Hom uit die dode opgewek het,
(Gal 1:2)  en al die broeders wat by my is—aan die gemeentes van Galásië:
(Gal 1:3)  Genade vir julle en vrede van God die Vader en onse Here Jesus Christus,
(Gal 1:4)  wat Homself gegee het vir ons sondes, sodat Hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van onse God en Vader,
(Gal 1:5)  aan wie die heerlikheid toekom in alle ewigheid! Amen.
(Gal 1:6)  Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na ‘n ander evangelie toe,
(Gal 1:7)  terwyl daar geen ander is nie; behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai.
(Gal 1:8)  Maar al sou ons of ‘n engel uit die hemel julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ‘n vervloeking wees!
(Gal 1:9)  Soos ons vantevore gesê het, sê ek nou ook weer: As iemand julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom ‘n vervloeking wees!

Openb. 12:7 leer vir ons dat die draak (die slang, die duiwel) ook engele onder hom het (wat hom dien). Dus, nie alle engele wat uitgestuur word word deur die Here gestuur nie, en nie alle engele bring die waarheid nie - al sou daardie engel ook van die hemel af kom! (Gal 1:8 - "Maar al sou ons of ‘n engel uit die hemel julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ‘n vervloeking wees!").  Sommige gelowe is gebou uit so 'n storie waar iemand glo dat 'n engel uit die hemel vir hulle 'n boodskap van die Here af gebring het, maar dan het die evangelie wat daardie engel gebring het verskil van die waarheid.  In so 'n geval is daardie engel nie deur die Here gestuur nie!  Ons moet dus onderskei, want nie alle engele wat aan mense verskyn of verskyn het is/was deur die Here gestuur nie
 - dit gaan dus oor wie hulle bron is, en dit is beslis nodig dat ons weet hoe om seker te maak deur wie hulle gestuur is. (Gal. 1:8)(2Kor. 11:14 - "En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ‘n engel van die lig"). Oproep van geeste en/of engele word nie toegelaat nie, en waar mense hulle oproep, stel hulle hulself oop vir die bose. Ons bid nie tot die geeste of engele nie, maar bid tot die Here (en Hy stuur Sy engele uit soos Hy wil).  Daar is 'n goeie manier van hoe ons kan onderskei "wie" 'n engel se bron is, en dit is deur hulle woorde te meet aan die ware evangelie - as die boodskap wat die engel bring verskil vd waarheid (of 'n verdraaide waarheid is), dan is dit nie van die Here nie! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die duiwel se engele:

Volgens 2 Kor. 12:7 het die satan ook engele - in hierdie geval (...wat Paulus sy doring in die vlees noem) is 'n engel vd satan gestuur om Paulus "met die vuis te slaan".  Waarna hy moontlik hier verwys het is mishandelinge, node, vervolginge en benoudhede waardeur hy moes gaan (v.10);  alhoewel geleerdes allerhande ander afleidings ook maak. As "met die vuis slaan" inderdaad hier verwys na hoe Paulus mishandel is, somtyds nood gehad het, vervolg is en benoudhede ervaar het, dan sien ons dat die duiwel sy engele gebruik om gelowiges se pad te probeer verhinder (https://warechristene.blogspot.co.nz/2013/03/weerstaan-die-duiwel.html).  Die ware gelowige ervaar somtyds vervolginge en benoudhede wanneer die duiwel die woord wat deur die gelowige gesaai word, probeer steel uit mense se harte.

Die duiwel probeer ook om gelowiges afvallig te maak vd Here deur omstandighede, siekte ens., maar Paulus het verstaan dat hierdie dinge wat gesien kan word as swakhede, eintlik goed is vir hom sodat hy nederig kan bly. Al het hy die Here 3 maal gevra dat die engel van hom moet wyk, het die Here nie Paulus se gebed verhoor nie. Die rede hiervoor gee Hy in v. 9 - ..."My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring" (2 Kor. 12:9). Paulus het die Here se antwoord aanvaar en verstaan hoekom 'n engel van satan toegelaat word om "hom met die vuis te slaan".  Paulus het verstaan dat dit beter is om in swakhede te roem, want as hy swak is, dan is hy sterk in Christus (dan woon die krag van Christus in hom en hy maak nie op sy eie kragte staat nie). Ten spyte van mishandelinge, node, vervolginge en benoudhede wat hy moes verdra, het hy hierdie "swakhede" eerder gesien as 'n seen. Hy het dus nie sterk voorgekom nie, maar liewer dit aanvaar/verkies as dat hy op sy eie kragte staatmaak. Hierdie swakhede wat hy moes verduur was vir hom 'n "doring in die vlees" sodat hy homself nie sou verhef nie.  Mense raak maklik hoogmoedig wanneer dit voorspoedig gaan en hulle in guns is by mense..., maar in hierdie geval is 'N ENGEL VD SATAN toegelaat om vir Paulus swak te maak -  dus het die Here dit tog toegelaat omdat dit die juiste ding is wat vir Paulus nederig gehou het.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Engele is magtig:

(Mat 28:2)  En daar kom ‘n groot aardbewing, want ‘n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit.
VERSKEIE MALE GAAN 'N AARDBEWING GEPAARD MET IETS WAT GEBEUR, BV. Hand. 16:26 en Openb. 11:19.  IN Matt. 28:2 WAS DIE REDE VIR DIE AARDBEWING DIE FEIT DAT 'N ENGEL VAN DIE HERE UIT DIE HEMEL NEERGEDAAL HET OM DIE STEEN VOOR DIE OPENING VD GRAF WEG TE ROL...

Die pligte van engel wesens behels nie slegs om boodskappers te wees nie- in Openb. 7:2 word 'n engel uitgestuur om die 144000 te verseël;  in Openb. 8:3-5 word 'n engel gebruik om reukwerk met die gebede vd heiliges te meng en dit op die altaar voor die troon van God neer te lê;  in Openb. 7:1 word 4 engele gebruik om op die 4 hoeke vd aarde te staan, en die 4 winde vas te hou sodat geen wind sou waai op die aarde of op die see of teen enige boom nie;  in Dan. 10:20 sien ons dat engele o.a. uitgestuur kan word om te veg.

Dit wil voorkom of sommige engele (of almal?) groot mag het en sterk is... (Openb. 5:2; 18:1), en kan dinge doen soos om iemand stom te maak (Luk. 1:20), of blind maak (Gen. 19:11).  In Dan. 3:25-28 word die 4de man binne-in die vuur beskryf as 'n engel, en hy was instaat om vir Sadrag, Mesag en Abednégo te beskerm vd vuur waarin hulle gestaan het.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoe lyk 'n engel?:

Ons het alreeds boontoe bespreek dat hulle "manne" is.  
Uit ander skrifte leer ons ook dat hulle SKYN (soos 'n lig), en ons kan nog heelwat ander dinge leer:  
- Die engel in Matt. 28:3 word as volg beskryf:  "En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu".  
- Die man (engel) in Dan. 10 word beskryf as 'n man met linne bekleed, sy heupe omgord met goud, sy liggaam soos chrisoliet, sy aangesig soos die geflikker van bliksem, sy oë soos fakkels van vuur, sy arms en sy voete soos blink geskuurde koper, en die geluid van sy woorde soos die gedruis van ‘n menigte... (Dan. 10:5,6) -  (l.w. dat hierdie terloops baie dieselfde beskrywing is wat van die Seun vd mens gegee word in Openb. 1:13-15...).  
- Ook in Openb. 15:6 word die 7 engele daar (met die 7 plae) beskryf as "bekleed met rein, blink linne, en om die bors omgord met goue gordels".  
- In Luk. 24:4 word die 2 manne (engele) ook daar beskryf as "in blink klere", en
- in Mark. 16:5 word die "jongman" beskryf met 'n "lang wit kleed om".  
- In Joh. 20:12 word 2 engele beskryf met "wit klere" aan. 
- In Hand. 12:7 het daar 'n lig geskyn in die gevangenis toe 'n engel meteens by Petrus kom staan.
- In Dan. 3:25-28 word die 4de man binne-in die vuur (wat vir Sadrag, Mesag en Abednégo beskerm het vd vuur) beskryf as 'n engel en sy "voorkoms het gelyk soos die van 'n godeseun".

Met hierdie alles in gedagte kan ons verstaan wat in Hand. 6:15 bedoel word toe Stéfanus se gesig "soos die gesig van 'n engel was" - dit beteken dus dat dit geflikker of geskyn het of iets....

In sommige skrifte waar engele aan mense verskyn het, word dit glad nie verduidelik hoe die engele lyk nie, maar dan kan ons agterkom dat die persoon aan wie hulle verskyn het duidelik bewus was daarvan dat hulle nie gewone manne (mense) was nie (bv. Gen. 18:1-3; Luk. 1:11 ens.).  Die herders in die oop veld in Luk 2:9 het eers net ervaar dat die heerlikheid vd Here rondom hulle geskyn het toe 'n engel vd Here by hulle kom staan, en toe skielik, was daar saam met die engel ‘n menigte van die hemelse leërskare wat God prys...(v.13).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(Jos 5:13)  En terwyl Josua by Jérigo was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan ‘n man teenoor hom met ‘n ontblote swaard in sy hand; en Josua het na hom gegaan en hom gevra: Behoort U by ons of by ons vyande?

(Jos 5:14)  En Hy sê: Nee, maar Ek is die leërowerste van die HERE; Ek het nou gekom. Toe val Josua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra Hom: Wat wil my Here aan sy dienskneg sê?

(Jos 5:15)  Toe sê die leërowerste van die HERE vir Josua: Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan, is heilig. En Josua het so gedoen.