Sondag 02 Oktober 2016

Rein / Onrein / Verontreiniging/Reinig - (Opsomming)


Vir dagstukkies en heelwat korter opsommings oor hierdie pos, gaan na:

http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2016/10/onderskei-tussen-wat-is-rein-en-wat-is.html
of
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2016/11/die-eet-van-rein-en-onrein-diere.html
_________________________________________________________________________________


Vir vorige blogposts, skrifgedeeltes en betekenis van hierdie woorde, gaan na:

_________________________________________________________________________________
Die woord REIN verwys na "skoon ( /gewas)". Die woord ONREIN verwys na "besoedel".  Hierdie woorde word nie altyd gebruik in die konteks van "sonde" nie, maar beskryf somtyds slegs 'n toestand, of andersins is dit gekoppel aan wette.  In die geval van "wette", moet ons ook onderskei tussen wat is wette van die Here, en wat is mensgemaakte wette.
- Waar die onderwerpe van rein/onrein gaan oor mensgemaakte wette, is dit nie dinge waardeur die Christen homself kan verontreinig nie, soos die tipiese wereldse wysheid van "raak nie, smaak nie"...ens.
- Ook in die geval van waar rein/onrein slegs 'n toestand beskryf soos dat iemand nie "maagdelik rein is nie", is dit nie iets waardeur 'n Christen verontreinig word nie; tensy die toestand is a.g.v. sonde.
- In die geval van WETTE WAT DEUR DIE HERE GEGEE WORD asook in die geval met SONDES, word elkeen wat ongehoorsaam is aan hierdie wette, of homself verontreinig deur sonde, gesien as onrein (hetsy "liggaam" onrein, of die "gewete" onrein).

ROL AF VIR UITEENSETTINGS VAN BOGENOEMDE,
ASOOK VIR DIE VOLGENDE ONDERWERPE:
-  ONS MAG GEEN MENS ONREIN OF ONHEILIG NOEM NIE?
-  WAT BETEKEN DIT WANNEER IEMAND SE GEWETE BESOEDEL IS?
-  IN DIE NUWE TESTAMENT IS DIT WAT IN DIE OU TESTAMENT ONREIN WAS, NIE NOODWENDIG MEER ONREIN NIE, of is dit?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Rein" en "onrein" verwys nie net na dit wat rein of onrein verklaar is nie, maar ook na dit wat onrein "word" soos in die geval van waar iets of iemand VERONTREINIG word, bv., in die Ou Testament mag niks wat onrein is aangeraak word nie, geen onrein mens, dier of enige verfoeisel nie (Lev. 7:21), want dan sou jyself ook onrein word.  As iemand homself verontreinig het deur 'n onrein dier, dan het hy homself besoedel. Om sy vlees weer te reinig, was verskillende prosedures gevolg in verskillende gevalle, af andersins was iemand onrein vir 'n spesifieke tydperk (Lev. 11:24,25...). In sommige gevalle was hulle onrein vir 'n typerk en moes daar ook aan die einde van die "onrein tydperk"  'n spesifieke prosedure gevolg word om weer rein te word (soos in die geval van die vrou wat swanger word en 'n kind baar, ens. - Lev. 12...). Op dieselfde wyse moet iemand in die N.T., wat homself verontreinig hetsy deur sonde en ongehoorsaam of deur dooie werke, GEREINIG word en is belydenis en bekering nodig.

Dit is nie slegs die mens se liggaam (Rom. 6:6)  wat verontreinig kan word  (soos deur sonde en ongehoorsaamheid) nie, maar ook die gewete (Hebr. 9:14) (deur "dooie werke").  Christene wat hulleself verontreinig kan nie verwag dat die Here hulle te hulp sal kom of hulle gebede beantwoord nie. Hulle staan ook die gevaar dat hulle offers nie deur die Here aangeneem word nie... Want hierdie voorregte is bedoel vir die wat REIN is en daarom GEHEILIG (afgesonder) is.  Dit is slegs die wat die wil van die Vader doen wat gesien word as Jesus Christus se familie (Matt. 12:50).  Dit is ook slegs die wat Hom gehoorsaam wat Sy vriend genoem kan word (Joh. 15:14). Die manier hoe die kind van die Here bewys dat hy heilig is, is deur homself NIE te verontreinig nie. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In alle gevalle gaan die geestelike betekenis van "om rein te wees/word" oor hoe iemand hom/haarself afsonder VAN die wereld, en afsonder/heilig VIR die Here.
_________________________________________________________________________________

-  WETTE wat deur die Here gegee word (oor wat is rein en wat is onreingaan beslis oor wat Hy as rein of as onrein verklaarEn kan terloops anders vervul word in verskillende tydperke oor "tyd" afhangende van wat die Here wil. Om dit beter te verduidelik, verwys sommige Christelike kerke hierna as "bedelings".  Nie dat die Here se wette ooit tot niet gaan nie!, maar dat dit anders vervul word in verskillende "tydperke", bv.: Baie geleerdes is van mening dat in die tydperk voor "Noag se ark" die mens nie toegelaat was om enige vleis te eet nie (Gen. 1:29), tog in die tydperk nadat die ark gestrand het was hulle toegelaat om vleis te eet (Gen. 9:3);  en alhoewel hulle alreeds die kennis gehad het van wat is rein en wat is onrein diere, vind ons tog nie daar 'n rekord van waar hulle belet word om onrein diere te eet nie (alhoewel slegs rein diere geoffer was). Toe later, in die tydperk van die volk in die woestyn en daarna (ook in die O.T.),  het daar heelwat ander koswette bygekom (Lev.), o.a. die feit dat geen onrein diere geeet mag word nie.   Bv., sekere kosse (en vleise) was rein verklaar as voedsel wat geeet mag word, maar ander kosse (en vleise) was onrein verklaar en mag nie geeet geword nie (Lev. 5:3; 11:24,43,44)(Dan. 1:8)(Mal. 1:7); Hier kan ons duidelik sien hoe die Here se wette anders vervul word op verskillende tydperke (of noem dit dan bedelings as jy wil) - nie dat Sy wette tot niet gaan nie, want selfs in die Nuwe Testament is die Christen nie sonder wette nie;  inteendeel, in die N.T. het wette 'n sterker betekenis gekry!  Dus word gehoorsaamheid van die Christen verwag - nie om guns te wen nie, maar omdat iemand die Here dien (http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/03/uit-genade-gered-3.html).  Nietemin in watter tydperk iemand lewe, dit is altyd belangrik om te onderskei tussen wat is rein en wat nie (Lev. 10:10), en wat Hy rein gemaak het, mag ons nie onheilig ag nie (Hand. 11:9). Die vraag is nou egter oor watter wette rondom rein en onrein vir die Christen gegee is in die N.T.?     

MENSGEMAAKTE WETTE is wereldse wysheid (Jak. 3:15,16; Kol. 2:8,20-23; 1 Kor. 3:18,19).  'n Voorbeeld van mensgemaakte gebooie is die van "hande was voor ete". Mensgemaakte wette moet nie gesien moet word soos "wette van die Here" nie.  Hierdie is 'n fout wat baiemaal in kultuur gemaak word, dan mense nie onderskei tussen wat is kultuur en wat is wette van die Here nie. Jesus  het bv. geleer dat om met ongewaste hande te eet, jou nie ONREIN maak, soos baie geglo het nie (Matt. 15:20).  Hy het wette soos dit "gebooie van mense" genoem (Matt. 15:9). Paulus verwys ook na hierdie soort leringe as " 'n skyn van wysheid" wat in "eiesinnige godsdiens en nederigheid en in gestrengheid teen die liggaam, geen waarde het nie" (Kol. 2:20-23). (Col 2:20,21 - As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle, asof julle nog in die wêreld lewe, onderworpe aan insettinge soos: raak nie, smaak nie, roer nie aan nie? —"). Hy verwys geensins hier na WETTE WAT DEUR DIE HERE gegee word of gegee was soos in die wet van Moses nie, maar verwys spesifiek na wereldse wysheid.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In die geval van waar rein/onrein 'N TOESTAND BESKRYF:
Somtyds beskryf die woorde rein en onrein slegs 'n toestand, soos bv. in die O.T. was 'n vrou wat 'n kind baar vir 'n sekere tydperk "onrein".  "Onrein" kan verwys na iemand met 'n siekte (Mark. 1:40...), of wanneer iemand BESOEDEL is met een of ander "gees" (Mark. 1:23...), of verwys na iemand se maagdelike toestand (Openb. 14:4; 1 Kor. 7:28-32)...  Die manier hoe die persoon wat siek is weer "rein" word, is deur genesing en die manier hoe die persoon met 'n bose of onreine gees weer rein word, is wanneer die gees uitgedryf word;  alhoewel, waar sonde ook die rede is vir die onreinheid, is bekering en geloof 'n voorwaarde en steeds reiniging nodig.

-  Waar iemand onrein is a.g.v. 'n sekere siekte, word hy gesien as "besoedeld". Dit beteken nie noodwendig dat hy besoedeld is omdat hy gesondig het nie, maar kan bloot beteken dat hy onrein is omdat hy die siekte het. Somdtyds is iemand siek a.g.v. sonde, ja, maar dit is nie altyd die geval nie (Joh 9:2,3 - "En sy dissipels vra Hom en sê: Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is.  Jesus antwoord: Hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie; maar die werke van God moet in hom openbaar word"). In die geval van waar iemand siek is a.g.v. sonde is bekering en belydenis belangrik om gereinig te word;  andersins is slegs genesing nodig.

-  In die geval van waar 'n man wat  trou en homself "besoedel" met sy vrou (en dus maagdelik nie rein nie), word hy nie gesien as onrein omdat hy sondig nie!, maar die onreinheid hier beskryf slegs sy maagdelike toestand - m.a.w. dit beskryf sy behae in sy vrou en die huwelik waarin hulle geheilig (afgesonder is) vir mekaar - hulle huwelik kan m.a.w. gesien word as REIN (maar hulle is maagdelik besoedel).  Andersins, as dit sonde is wat behaag word, soos in die geval van buite-egtelike gemeenskap, of hoerery buite die huwelik, dan beskryf die woord ONREIN die gevolg van sonde.  Die persoon wat onrein is a.g.v. sonde (hoerery en egbreuk), het REINIGING nodig, maar die persoon wat maagdelik nie rein is nie a.g.v. die feit dat hy in 'n heilige huwelik is, het nie reiniging nodig vir sy "onreinheid" nie.  'n Getroude man is bv. maagdelik "BESOEDEL", maar die een wat nie trou en dus nie 'n vrou behaag nie, is maagdelik REIN (Openb. 14:4)(bedoel:  nie "rein van sonde" nie, maar "maagdelik rein"). En natuurlik beteken dit dan nou nie dat die (Christelike) man wat trou sondig omdat hy homself besoedel nie! (1 Kor. 7:28), maar waarna dit verwys is dat hy nou nie alleenlik besorg is oor die Here nie, maar ook besorg is oor die dinge van die wêreld, hoe hy die vrou sal behaag (1 Kor. 7:33) - in daardie opsig "onrein".  Die ongetroude (die Christelike maagde) is egter besorg oor die dinge van die Here, EN HOE HULLE DIE HERE SAL BEHAAG (1Co 7:32) - daarom REIN (nie "besoedel" nie).  Ons moet dus die konteks verstaan waarin hy hier "rein" of "onrein" is.

Hierdie feit word ook as beeldspraak gebruik in Jes. 62:4 van hoe die land Israel GETROUD sal wees aan die Here.  Let op die woord in Jes. 62:4: -"want die Here het ‘n behae in jou, en jou land sal getroud wees". Om getroud te wees gaan oor WIE JY BEHAAG:  (Die ongetroude Christen het slegs behae na die Here, maar die getroude se behae is verdeeld.  In daardie sin is die ongetroude Christen rein (nie besoedeld nie), maar die getroude Christen is onrein en "besoedeld/nie skoon nie").  Die getroude is m.a.w. ten opsigte hiervan ONHEILIG (nie afgesonderd nie), want hy is nie net afgesonderd vir die Here nie, maar ook vir sy vrou!  (1Kor. 7:34 - "Daar is ook onderskeid tussen ‘n vrou en ‘n maagd; die ongetroude is besorg oor die dinge van die Here om heilig te wees na die liggaam sowel as na die gees, maar die getroude is besorg oor die dinge van die wêreld, hoe sy die man sal behaag).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SONDE:
-  SONDE waardeur 'n mens onrein word kan nooit anders vervul word in verskillende tydperke nie - sonde bly altyd sonde.  Dit kan nie gister verkeerd wees en vandag reg wees nie (en kon nie gister jou onrein maak maar vandag nie dieselfde effek he nie!)  -  waar iemand in SONDE stap,  het dit altyd die gevolg dat die persoon homself verontreinig daardeur.
Hier moet ons ook onderskei tussen:
- wanneer die Here iemand reinig (soos dat Hy iemand se gewete reinig en die wat hulle sonde bely reinig van ongeregtigheid) - in geval van waar bekering en geloof nodig;
- en wanneer daar van iemand verwag word om homself te reinig. - in geval van waar die Christen sy eie lewenswandel moet afsonder (heilig) vir die Here (1 Pet. 1:15) (1Jn 3:3 - "En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is")(Titus 2:14; 1 Pet. 2:12; Ef. 4:22). Volgens 1 Joh. 3 is dit duidelik dat dit juis die gehoorsames is, die wat van sonde wegbly, wat bewys dat hulle kinders van die Here is. Dit is 'n bewys dat hulle gebore is uit Hom en dat Sy saad binne-in hulle is. (Hulle gehoorsaamheid gaan nie oor dooie werke nie, want dan sou hulle gewetens BESOEDEL wees.  Hulle dien nie die wet nie, maar dien die Here).  (1Jn 1:8,9 - "As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig").

Christene wat sondig word beveel om hulle hande te REINIG en die harte te suiwer ! (Jak. 4:8) - verder word 'n Christen wat in sonde stap genoem "dubbelhartige", want sy hart is verdeeld tussen die sonde en die Here se gebooie. Die dubbelhartige is besoedel en is besig om homself te ontheilig, want hy sonder homself nie af vir die Here om Hom gehoorsaam te wees nie.  Kinders van die Here (elkeen wat die Naam van Christus noem) word verder beveel OM AFSTAND TE DOEN VAN DIE ONGEREGTIGHEID! (2 Tim. 2:19). In die huis van die Here is sekere Christene soos voorwerpe van goud en silwer (is tot eer), maar ander is soos hout en erdewerk (tot oneer / besoedel) - (2Ti 2:21 - "As iemand hom dus hiervan deeglik REINIG, sal hy ‘n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk").  Iemand wat deur SONDE besoedeld is, kan nie eendag reg he op die boom van die lewe nie en ook nie ingaan in die nuwe stad Jerusalem nie (Openb. 22:11,14). (Openb. 22:11 - "Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word; en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die HEILIGE nog heiliger word"). 

(2Kor. 7:1 - "Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring").

Dit is duidelik te sien dat sekere reels t.o.v. rein en onrein anders vervul word in die Nuwe Testament as in die Ou Testament;  tog word kinders van die Here beveel om hulleself af te sonder en uit te gaan onder die ongelwoges :  (2Kor. 6:17 - "Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem"), maar ons moet verstaan in watter konteks dit gebruik is...  In 2 Kor 6 gaan dit oor Christene wat in sonde stap en die wat afgode aanbid - in daardie sin moet hulle nie in dieselfde juk trek as die ongelowiges nie en hulle afsonder.  As hulle deel aan die ongelowiges se sonde, dan is dit soos wanneer iemand iets aanraak wat hom onrein maak.  So, in die Nuwe Testament kan iemand ook onrein word deur die aanraking van iets...  Nie deur 'n ongelowige aan te raak of in sy huis te kom nie, maar deur te deel in hulle sonde en/of afgodsoffers - in daardie sin moet die Christen hom onttrek van die ongelowiges.  As 'n Christen die ongelowige se afgodsoffers dien, dan dien hy twee here, m.a.w. "hy ontheilig homself" en sonder homself nie af vir die Here nie, maar dien ook 'n ander.  (dieselfde geld in geval van sonde).  (Heb 10:28,29 - "As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van twee of drie;  hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die Gees van genade gesmaad het?).  Sekere dinge wat deur die wet van Moses voorgeskrywe was kan mens steeds onrein maak, bv. afgodsoffers, die eet van bloed, iets wat verwurg is, en hoerery... (Lev. 17:14; Lev. 19:29; Jer. 3:9; 13:27 )(1 Kor. 10:18-20; Hand. 15:29; 21:25; Openb. 2:14,20). Daarom moet ons verstaan dat SONDE nooit soos vervulde wette hanteer moet word nie!  In verskeie skrifte word vele sondaars (wat onrein is) op die naam genoem:  "hoereerders, afgodedienaars, egbrekers, wellustelinge, sodomiete, diewe, rowers, gierigheaards, dronkaards, kwaadsprekers, rowers, vreesagtiges, ongelowiges, gruwelikes, moordenaars, towenaars, leuenaars... (1 Kor. 6:10; Hebr. 13:4; Openb. 21:8; 1 Kor. 5:9-11). Vgl. dit gerus met sondes wat ook in die O.T. onreinheid veroorsaak het:  
 -  afgodsoffers, afgodsaanbidding (Lev. 20:2-5; 18:21; 2 Kon. 23; Jer. 2:7; Eseg. 20:18,30,31; 22:4; 23:30)(beeldspraak Hos. 5:3; 6:10);
- oproep van geeste van afgestorwenes en geeste wat waarsê (Lev. 20:6,27; 19:31);
- elkeen wat sy vader of moeder vloek (Lev. 20:9);
- owerspel, egbreuk, hoerery (Lev. 20:10-12; 18:20; Num. 5:13)
- homoseksualisme (Lev. 20:13; 18:22)
- bloedskande (Lev. 18:6-18; 20:14, 17-21)
- iemand wat met 'n dier gemeenskap het (Lev. 18: 23; 20:15,16);
- bloedskuld (Ps. 106:38)...
_________________________________________________________________________________
ONS MAG GEEN MENS ONREIN OF ONHEILIG NOEM NIE?:

In die nuwe testament mag ons geen mens onrein of onheilig noem nie; - in die sin van dat dit nie slegs een volk is wat geroep is nie, maar die Here roep mense uit enige volk om vir Hom 'n kind te wees en Hy vir hulle 'n Here te wees. Maar dit gaan nie net daaroor nie, maar ook oor die feit dat die kind van God nie homself kan verontreinig deur in heidene se huise in te gaan nie of saam met hulle te eet nie (behalwe natuurlik in die geval van afgodsoffers of waar hulle bloed eet of iets wat verwurg is...).  Die Joodse volk, as 'n afgesonderde volk vir die Here, het geglo dat dit hulle nie geoorloof is om saam met heidene te eet en in hulle huise in te gaan nie, want die heidene (en hulle huise) was ONREIN en dit sou veroorsaak dat hulle hulself verontreinig.  In die visioen aan Petrus het die Here aan hom verduidelik (Hand. 10) dat (in die Nuwe Testament) GEEN MENS onheilig of onrein genoem mag word nie! - dit is dus geoorloof om saam met die heiden te eet en in hulle huise in te gaan en hulle moet nie gesien word as iets "onheilig of onrein" waardeur Christene hulleself kan verontreinig nie. Die evangelie was nie slegs bedoel vir die Joodse volk nie, maar vir enige iemand van enige volk, sodat almal die kans kry om te kan kies om in Jesus Christus te glo.  Net so word enige mens ook gesien as "nie besoedeld", in die sin van dat kinders van die Here nie deur hulle besoedeld kan word nie - dit beteken egter nie dat die heiden nie deur sonde besoedeld is nie, of dat hy nie deur dooie werke besoedeld is nie, maar ons moet verstaan in watter konteks rein/onrein hier gebruik is.  Dit beteken ook nie dat almal outomaties gered is nie, maar gaan hier oor WIE GEROEP WORD.  In die N.T. is dit verkeerd om sekere mense of volke as onrein te sien, en daarom niks met hulle te doen wil he a.g.v. vrees dat hulle ander onrein kan maak nie.  In die N.T. is dit ook verkeerd om sekere mense as onheilig te sien, asof hulle glad nie deur die Here geroep kan word nie.  Jesus Christus het hierdie vb. gestel en saam geeet saam met die wat gesien is as ONREIN.  Deur in hulle huise te gaan en saam met hulle te eet, maak mens nie onrein nie, en die Here roep wie Hy wil (in Sy voorneme).
_________________________________________________________________________________
WAT BETEKEN DIT WANNEER IEMAND SE GEWETE BESOEDEL IS?

Elkeen wat in Christus Jesus glo se gewete word GEREINIG van dooie werke (Hebr. 9:14), want sy hoop is nie in die onderhouding van die wet nie, maar in sy geloof in Jesus Christus.  M.a.w., wat hy eintlik se is dat DOOIE WERKE DIE GEWETE BESOEDEL en maak dus die gewete ONREIN. Want alhoewel die bloed van stiere en bokke die vlees gereinig het (en heilig gemaak het)(Hebr. 9:13), kon dit nie die GEWETE heilig maak nie (Hebr. 9:14).  Alhoewel hulle vlees gereinig kon word deur die offersisteem, was hulle gewete besoedel en hulle harte VERDEELD op wie hulle dien - beide die wet en die Here /  of die wet, of die Here.  Maar nou dien ons nie meer die wet nie, maar het deel aan die nuwe testament....... (Hebr. 9)(2Kor. 3:6 - "wat ons ook bekwaam gemaak het as DIENAARS van ‘n nuwe testament, nie van die letter nie, maar van die gees; want die letter maak dood, maar die gees maak lewend"), waarin ons die Here dien om Hom gehoorsaam te wees (nie die wet gehoorsaam te wees nie). (Om die Here te dien beteken steeds dat sy gebooie gehoorsaam word, maar die wet word baiemaal anders vervul in geval waar jy die Here dien, maar as jy die wet ook dien, dan word daardie werke slegs op een manier vervul (meer bekend as "dooie werke"). Guns word nie verdien deur werke nie, maar deur gehoorsaamheid. (http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/03/uit-genade-gered-3.html).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IN DIE NUWE TESTAMENT IS DIT WAT IN DIE OU TESTAMENT ONREIN WAS, NIE NOODWENDIG MEER ONREIN NIE, of is dit?  

Hier moet ons teen eerste onderskei tussen WETTE, SONDE, en waar die tema van rein/onrein slegs 'N TOESTAND BESKRYF:  
- In die geval van WETTE gaan dit oor wat die Here as rein of onrein verklaar, en moet ons onthou dat ons dienaars is van 'n Nuwe Testament;  ons moet ook onthou om te onderskei tussen wette wat deur die Here gemaak word, en wette wat deur mense gemaak word.  Ongehoorsaamheid aan menslike gebooie kan nie verontreininging veroorsaak nie, tensy dit 'n wet is van die Here. 
- In die gaval van SONDE kan dit wat gister onrein was, nie vandag rein wees nie.  Sonde bly altyd sonde en kan nie gister verkeerd en vandag reg wees nie.
- In die geval van waar rein/onrein slegs 'n toestand beskryf, verwys dit nie noodwendig na iets sleg nie, maar in sekere gevalle wel.  

In hierdie gedeelte gaan ons spesifiek kyk na die geval van WETTE (wat deur die Here gegee word):
Dit is duidelik dat die wet van Moses vervul is siende ons nie daardie offersisteem meer nodig het nie, maar iets waarop geleerdes baie verskil, is die koswette van die O.T.,  en die wette oor rein en onrein diere, en oor of dit toelaatbaar is in die N.T. om onrein diere te eet of nie.  

Iets anders waaroor ook baie in die eerste gemeentes geredeneer is, is die tema van die besnydenis, en baie Christene het geglo dat die heidene wat tot bekering kom, hulle moet laat besny.  Hierdie vrae was bespreek in 'n gesamentlike vergadering in Hand. 15, waar daar moes besluit word watter wette aan die "Christene uit die heidene" opgele moes word.  Dit wil egter voorkom asof die Christelike Jode op daardie stadium voortgegaan het in sekere wette waarin hulle grootgeword het,  alhoewel hulle tog ingegaan het in heidene se huise en selfs saam met hulle geeet het - iets wat glad nie toelaatbaar was in die Joodse tradisie nie omdat hulle ander nasies gesien het as "onrein" (in die sin van dat aanraking met onrein nasies of hulle onrein dinge, hulle onrein sou maak). Hulle het beslis eenstemmigheid bereik oor heelwat kwessies t.o.v. die Christene uit die heidene o.a. dat hulle hul nie hoef te laat besny nie (Gal. 6:15; Hand. 15:19,20) (en inteendeel sou dit hulle onder die wet plaas en dwing om die wet te gehoorsaam - Gal. 5:3).   


Die feit dat om in te gaan in heidene se huise en saam met hulle te eet, iemand nie kan onrein maak nie, is iets wat oorspronklik deur die Here self duidelik gemaak is aan Petrus -  toe Hy vir Petrus in 'n visioen gewys het dat hy geen mens as onrein moet sien nie (Hand.10:15 - "................Wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie").  In die betrokke visoen het Hy vir hom 'n doek gewys met ONREIN DIERE en gese dat hy dit moet slag en eet.  Sommige geleerdes neem hierdie as letterlike bewys dat dit in die N.T. toelaatbaar is om onrein diere te eet, maar siende die boodskap wat Petrus hieruit gekry het meer gegaan het oor dat die Here hom wou beweeg om in die huis van heidene in te gaan sodat hy vir hulle die evangelie kon verkondig (Hand. 10:28; 11:3), is ander geleerdes weer van mening dat hierdie gebeurtenis (van die visioen) slegs verwys na beeldspraak en nie letterlik bedoel dat Petrus toegelaat was om onrein diere te eet nie.  Tog, wanneer ons kyk na ander skrifgedeeltes, wil dit weer lyk asof  hierdie visioen ook letterlik gesien was;  alhoewel Petrus en sekere ander broeders somtyds uit vrees gemengde gevoelens gehad het hieroor.  

Kom ons kyk na die vb. van Gal. 2:11-16:
(Gal 2:11)  Maar toe Petrus in Antiochíë gekom het, het ek (Paulus) hom openlik teëgestaan, omdat hy veroordeeld gestaan het.
(Gal 2:12)  Want voordat sommige van Jakobus af gekom het, was hy gewoond om saam met die heidene te eet; maar ná hulle koms het hy hom teruggetrek en hom eenkant gehou uit vrees vir die wat uit die besnydenis is.
(Gal 2:13)  En saam met hom het ook die ander Jode geveins, sodat selfs Barnabas hom laat meevoer het deur hulle geveins.
(Gal 2:14)  Maar toe ek sien dat hulle nie reguit loop volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek vir Petrus in teenwoordigheid van almal gesê: As jy wat ‘n Jood is, soos ‘n heiden lewe en nie soos ‘n Jood nie, waarom dwing jy die heidene om soos Jode te lewe?
(Gal 2:15)  Ons wat van nature Jode en nie sondaars uit die heidene is nie,
(Gal 2:16)  terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus, selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie; omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie.
In hierdie gedeelte sien ons dat Paulus hom nie net aanvat oor hy skaam is om te erken dat hy somtyds "saam met die heidene eet" nie, maar ook omdat hy "die heidene wil dwing om soos Jode te lewe"!  Wel, hoe dwing jy 'n heiden om soos 'n Jood te lewe? - Deur hulle onder die wet te plaas asof die mens geregverdig word deur die wet (Gal. 2:16) - m.a.w. deur van hulle te verwag om wette soos "raak nie, smaak nie" na te kom, "feeste te vier" en "spesiale dae dop te hou"...  

Maar om terug te kom na Hand. 15: dit is duidelik dat Petrus self ook van die oortuiging was dat hulle nie dieselfde juk wat op hulle vaders was (wat hulle terloops nie kon dra nie), op die heidene moet le nie (Hand. 15:10). 
In die betrokke vergadering is die volgende besluit:
-  (Hand. 15:19)  Daarom oordeel ek dat ons die wat uit die heidene hulle tot God bekeer, nie moet bemoeilik nie,(Hand. 15:20)  maar aan hulle skrywe dat hulle hul moet onthou van die dinge wat deur die afgode besoedel is en van hoerery en van wat verwurg is en van bloed.  Hiermee se hulle nie dat hierdie al wette is wat vir die heidene voorgeskryf moet word nie (want kyk maar die vele ander wette en waarskuwings aan die gemeentes in ander boeke van die N.T., wat terloops eerder 'n waarskuwing is teen SONDE, nie bedoel is om hulle te bring onder die wet van Moses nie!), want  in v.21 bevestig hulle dat die heidene in elk geval die wet van Moses sal hoor terwyl dit elke sabbat in die sinagoges voorgelees word...  ONS MOET ONTHOU DAT DIE KWESSIE HIER EINTLIK GEGAAN HET OOR OF DIE CHRISTENE UIT DIE HEIDENE BESNY MOET WORD OF NIE (Hand. 15:1,2), want in die wet van Moses was die besnydenis 'n bewys dat hulle GEHEILIG (afgesonder) is as deel van God se volk (Gen. 17:10-14) .  Met hierdie slotsom van Hand. 15:20 se hulle eintlik dat die Christene uit die heidene nie nodig het om besny te word nie, en plaas hulle ook geensins onder die wet van Moses nie, maar gee vir hulle wette rakende "rein hou van sonde" (dinge waardeur hulle hulself kan verontreinig sou hulle nie gehoorsaam wees nie) - EN LET WEL DAT DIT VERAL GAAN OOR DINGE WAT BLOEDSKULD VEROORSAAK (m.a.w. dit gaan oor die kwessie van "sonde").

Jesus Christus het die nuwe testament ingelyf deur Sy dood en opstanding..... (Hebr. 9;  12:24; Matt. 26:28; Mark. 14:24; Luk. 22:20; 1 Kor. 11:25; 2 Kor. 3:6;  ).  Ons is nou dienaars van 'n nuwe testament, NIE VAN DIE LETTER NIE, maar van die gees! Maar kom ons kyk wat het Jesus Christus vir ons geleer oor die koninkryk van God:  
-  Hy het o.a. geleer dat dit nie dit is wat die liggaam ingaan wat iemand onrein maak nie, maar dit wat uitgaan, m.a.w. die booshede wat van binne uitkom (Mark. 7:18-23; Matt. 15:20). MAAR NEEM KENNIS DAT DIT GESE WAS IN KONTEKS MET "mensgemaakte wette", nie in konteks met wette wat die Here gee nie;  alhoewel, vgl. ons dit met hoe Hy Sy stelling verder verduidelik in Mark. 7: 19, is dit duidelik dat Hy nie net verwys het na "ongewaste hande" (wat 'n mensgemaakte wet was) nie, maar Hy verwys ook na VOEDSEL:   (Mar 7:18,19 - " En Hy sê vir hulle: Is julle ook so sonder verstand? Begryp julle nie dat alles wat van buite af in die mens ingaan, hom nie onrein kan maak nie, omdat dit nie ingaan in sy hart nie, maar in die maag, en dit gaan in die heimlikheid uit en maak al die voedsel rein?")(Matt. 15:17). Wat is die rede waarom Jesus se dat dit wat in die mond ingaan jou nie onrein kan maak nie?  - ANTWOORD: (v.19) "omdat dit nie ingaan in sy hart nie".  Vgl. dit met wat Paulus se in (1 Kor. 6:13(a) - " Die voedsel is vir die maag, en die maag is vir die voedsel, maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak...);  asook Kol. 2:20-23, en alhoewel hy in die gedeelte ook gepraat het teen wereldse wysheid en ook die onderwerp van besnydenis weer aanhaal, maak hy dit tog duidelik dat niemand ons moet oordeel in spys of in drank nie, en selfs met betrekking tot 'n fees of nuwemaan of sabbat nie! (Kol. 2:16). Geen Christen is onder die wet waar hulle die spesifieke feeste van die O.T. moet vier en spesiale dae moet dophou , asof hulle nie aangeneem sal word as hulle nie hierdie wette onderhou nie!  Ook hierdie wette is vervul en word terloops anders "vervul" in die N.T. Hulle het hulle doel gedien.

 Paulus gaan verder deur die volgende te verklaar:  "Daarom moet hy wat eet, hom wat nie eet nie, nie verag nie; en moet hy wat nie eet nie, moet hom wat eet, nie oordeel nie, want God het hom aangeneem" (Rom. 14:3). In konteks het hy spesifiek gepraat van wat elkeen glo hy mag of nie mag eet nie, en dit wil voorkom asof sekere geglo het dat hulle nie vleis mag eet nie.  Hier het dit beslis ook te doen met mensgemaakte wette.   Hy verduidelik egter dat kos niks daarmee te doen het of iemand aangeneem word of nie;  alhoewel daar nie dieselfde gese kan word van "die eet van bloed" (wat te doen het met bloedskuld - Gen. 9:4-6; Hand. 15:29) of "dit wat verwurg is" (ook te doen het met bloedskuld  - Hand. 15:20,29; 21:25), of "die eet van afgodsoffers saam met die wat dit aan afgode offer" (te doen met afgodsaanbidding en ook bloedskuld - Hand. 21:25; Openb. 2:14; 1 Kor. 8) nie.  Dit wat iemand eet kan hom nie onrein maak nie, tensy sy gewete hom aankla (soos wanneer jou broer deur die voedsel gegrief word of die voedsel of wyn tot aanstoot is-Rom. 14:15,20)(Rom 14:20 - "Moenie ter wille van voedsel die werk van God afbreek nie. Alles is wel rein, maar dit is verkeerd vir ‘n mens om te eet as dit tot aanstoot is")(l.w., die woorde "alles is wel rein", is hier gebruik IN KONTEKS MET voedsel, nie in konteks met sonde nie!).
_________________________________________________________________________________


NOG SKRIFGEDEELTES wat nie noodwendig in die vorige blogposte oor hierdie onderwerp ingesluit was nie:
_________________________________________________________________________________

Gen_7:2  Van al die rein diere moet jy vir jou telkens sewe paar neem, die mannetjie met sy wyfie; maar van die diere wat nie rein is nie, twee, die mannetjie met sy wyfie.
Gen_7:8  Van die rein diere en van die diere wat nie rein is nie, en van die voëls en van alles wat op die aarde kruip,
Gen_8:20  En Noag het vir die HERE ‘n altaar gebou en van al die rein diere en al die rein voëls geneem en brandoffers op die altaar gebring.
Lev_4:12  die hele bul moet hy buitekant die laer uitbring op ‘n rein plek waar die as uitgegooi word, en hy moet hom op hout met vuur verbrand; op die plek waar die as uitgegooi word, moet hy verbrand word.
Lev_6:11  Daarna moet hy sy klere uittrek en ander klere aantrek, en die as buitekant die laer op ‘n rein plek uitbring.
Lev_7:19  En die vleis wat aan iets onreins raak, mag nie geëet word nie; met vuur moet dit verbrand word. Maar wat verder die vleis betref elkeen wat rein is, mag vleis eet.
Lev_10:10  en julle moet onderskeid maak tussen wat heilig en wat onheilig, en tussen wat onrein en wat rein is;
Lev_10:14  Ook die beweegbors en die hefboud moet julle op ‘n rein plek eet, jy en jou seuns en jou dogters saam met jou; want as deel wat aan jou en jou seuns toekom, is hulle uit die dankoffers van die kinders van Israel gegee.
Lev_11:32  En alles waar een van hulle op val as hulle dood is, sal onrein wees; enige houtvoorwerp of kledingstuk of vel of sak, elke ding waarmee werk gedoen word; dit moet in die water gesit word en sal tot die aand toe onrein wees; dan sal dit rein wees.
Lev_11:36  Maar ‘n fontein of put, ‘n versamelplek van water, sal rein wees; maar hy wat aan die aas daarin raak, sal onrein wees.
Lev_11:37  En as van hulle aas val op enige saad wat gesaai word dit sal rein wees.
Lev_11:47  om te onderskei tussen wat onrein en rein is, en tussen die diere wat geëet en die diere wat nie geëet mag word nie.
Lev_12:7  dié moet dit offer voor die aangesig van die HERE en vir haar versoening doen; dan sal sy rein wees van haar bloedvloeiing. Dit is die wet van haar wat baar, in die geval van ‘n seun of ‘n dogter.
Lev_12:8  Maar as sy ‘n lam nie kan bekostig nie, moet sy twee tortelduiwe of twee jong duiwe neem, een as brandoffer en een as sondoffer; en die priester moet vir haar versoening doen; dan sal sy rein wees.
Lev_13:6  Bekyk die priester hom dan op die sewende dag nog ‘n keer en sien hy dat die aangetaste plek dof van kleur geword en die plek in die vel nie versprei het nie, dan moet die priester hom rein verklaar. Dit is ‘n uitslag; en hy moet sy klere was, dan is hy rein.
Lev_13:7  Maar as die uitslag werklik in die vel versprei nadat hy hom aan die priester vertoon het om rein te word, moet hy hom nog ‘n keer aan die priester vertoon.
Lev_13:13  en sien die priester dat die melaatsheid sy hele vlees oordek het, dan moet hy die aangetaste persoon rein verklaar: hy het heeltemal wit geword, hy is rein.
Lev_13:17  As die priester hom dan bekyk en sien dat die aangetaste plek wit geword het, dan moet die priester die aangetaste persoon rein verklaar; hy is rein.
Lev_13:23  Maar as die ligte vlek bly waar dit is, nie versprei het nie, is dit die litteken van die sweer, en die priester moet hom rein verklaar.
Lev_13:28  Maar as die ligte vlek bly waar dit is, nie in die vel versprei het nie en dof van kleur geword het, dan is dit die swelsel van die brandplek. Daarom moet die priester hom rein verklaar, want dit is die litteken van die brandplek.
Lev_13:34  Bekyk die priester dan die skurfte op die sewende dag en sien hy dat die skurfte nie in die vel versprei het nie en dit nie dieper as die vel lyk nie, dan moet die priester hom rein verklaar. En hy moet sy klere was en sal rein wees.
Lev_13:35  Maar as die skurfte werklik in die vel versprei nadat hy rein verklaar is,
Lev_13:37  Maar as die skurfte, volgens hy kan sien, dieselfde gebly en swart hare daarop gegroei het, dan is die skurfte gesond. Hy is rein, en die priester moet hom rein verklaar.
Lev_13:39  en die priester sien dat daar dowwe wit vlekke in die vel van hulle vlees is, dan is dit gewone uitslag wat in die vel uitgebreek het; hy is rein.
Lev_13:40  En as ‘n man se hoof kaal word, is hy ‘n kaalkop; hy is rein.
Lev_13:41  En as sy hoof aan die voorkant kaal word, het hy ‘n bles; hy is rein.
Lev_13:58  Maar die kledingstuk of die skeerdraad of die inslag of enige leervoorwerp wat jy was as die plek daaruit verdwyn het, moet dit nog ‘n keer gewas word, en dit sal rein wees.
Lev_13:59  Dit is die wet oor die plaag van melaatsheid in ‘n kledingstuk van wol of linne of in die skeerdraad of die inslag of in enige leervoorwerp, om dit rein of onrein te verklaar.
Lev_14:4  moet die priester bevel gee dat hulle vir hom wat gereinig moet word, twee lewendige rein voëls en sederhout en skarlakendraad en hisop moet bring.
Lev_14:8  Dan moet hy wat gereinig moet word, sy klere was en al sy hare afskeer en ‘n bad neem; dan sal hy rein wees. En daarna kan hy in die laer kom, maar hy moet sewe dae lank buitekant sy tent bly.
Lev_14:9  En op die sewende dag moet hy al sy hare afskeer, sy hoof en sy baard en sy winkbroue al sy hare moet hy afskeer; en hy moet sy klere was en sy liggaam in die water bad. Dan sal hy rein wees.
Lev_14:20  En die priester moet die brandoffer en die spysoffer op die altaar offer. So moet die priester dan vir hom versoening doen, en hy sal rein wees.
Lev_14:48  Maar as die priester kom en sien dat die plaag nie in die huis versprei het nadat die huis gepleister is nie, dan moet die priester die huis rein verklaar, want die aangetaste plek het gesond geword.
Lev_14:53  Daarop moet hy die lewendige voël buitekant die stad oor die oop veld laat wegvlieg. So moet hy dan vir die huis versoening doen, en dit sal rein wees.
Lev_14:57  om te onderrig wanneer iets onrein en wanneer iets rein is. Dit is die wet oor die melaatsheid.
Lev_15:13  En as hy wat die vloeiing het, van sy vloeiing rein word, moet hy sewe dae tel ná sy reiniging en sy klere was en sy liggaam in vars water bad; dan sal hy rein wees.
Lev_15:28  Maar as sy van haar vloeiing rein geword het, moet sy sewe dae tel, en daarna sal sy rein wees.
Lev_16:30  Want op hierdie dag moet hy vir julle versoening doen om julle te reinig; van al julle sondes moet julle voor die aangesig van die HERE rein word.
Lev_17:15  En elkeen wat aas eet of iets wat verskeur is, ‘n kind van die land sowel as ‘n vreemdeling, moet sy klere was en ‘n bad neem, en hy bly tot die aand toe onrein. Dan sal hy rein wees.
Lev_20:25  Daarom moet julle ‘n onderskeid maak tussen die rein en onrein diere, en tussen die onrein en rein voëls; en maak julleself nie ‘n gruwel deur diere of deur voëls of deur enigiets wat op die aarde roer nie wat Ek vir julle afgesonder het deur dit onrein te verklaar.
Lev_22:4  Niemand uit die nageslag van Aäron wat melaats is of ‘n vloeiing het, mag van die heilige gawes eet voordat hy rein is nie. En hy wat aan iemand raak wat deur ‘n lyk onrein is, of van wie ‘n saadvloeiing uitgaan,
Lev_22:7  Maar as die son onder is, sal hy rein wees; en daarna kan hy van die heilige gawes eet, want dit is sy voedsel.
Lev_24:4  Hy moet op die rein kandelaar die lampe regmaak om te brand voor die aangesig van die HERE, gedurigdeur.
Lev_24:6  en jy moet hulle in twee stapels neersit, ses in ‘n stapel, op die rein tafel voor die aangesig van die HERE.
Num_5:28  Maar as die vrou haar nie verontreinig het nie, maar rein is, sal sy vry wees en swanger word.
Num_9:13  Maar die man wat rein is en nie op reis is nie en nalaat om die pasga te hou, dié siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word; want hy het die offer van die HERE nie op die bepaalde tyd gebring nie. Dié man moet sy sonde dra.
Num_18:11  Dit moet ook joue wees: die offergawe van hulle geskenke, van al die beweegoffers van die kinders van Israel; Ek gee dit aan jou en jou seuns en jou dogters saam met jou as ‘n ewige insetting. Elkeen wat rein is in jou huis, mag dit eet.
Num_18:13  Die eerstelinge van alles wat in hulle land is, wat hulle aan die HERE bring, moet joue wees. Elkeen wat rein is in jou huis, mag dit eet.
Num_19:9  En ‘n rein man moet die as van die koei bymekaarmaak en buitekant die laer op ‘n rein plek neersit, en dit moet vir die vergadering van die kinders van Israel bewaar word vir die reinigingswater: dit is ‘n sondoffer.
Num_19:12  Op die derde dag en op die sewende dag moet hy hom daarmee ontsondig—dan sal hy rein wees; maar as hy hom op die derde dag en op die sewende dag nie ontsondig nie, sal hy nie rein wees nie.
Num_19:18  en ‘n rein man moet hisop neem en dit in die water insteek en op die tent sprinkel en op al die goed en op die persone wat daar gewees het; ook op hom wat aan ‘n doodsbeen of aan een wat verslaan is, of aan ‘n dooie of aan ‘n graf geraak het.
Num_19:19  En die reine moet die onreine op die derde en op die sewende dag besprinkel en hom op die sewende dag ontsondig. Dan moet hy sy klere was en hom in die water bad, en in die aand sal hy rein wees.
Num_31:23  elke ding wat in die vuur kan kom—moet julle deur die vuur laat deurgaan, en dit sal rein wees; ewenwel moet dit deur reinigingswater ontsondig word; maar alles wat nie in die vuur kan kom nie, moet julle deur die water laat deurgaan.
Num_31:24  Julle moet ook jul klere op die sewende dag was; dan sal julle rein wees; en daarna mag julle in die laer kom.
Deu_14:11  Al die rein voëls mag julle eet.
Deu_14:20  Al die rein voëls mag julle eet.
Deu_23:10  As daar iemand by jou is wat weens ‘n voorval by nag nie rein is nie, moet hy buitekant die laer uitgaan; hy mag nie in die laer inkom nie.
1Sa_20:26  En Saul het dié dag niks gepraat nie, want hy het gedink: Daar het iets met hom gebeur dat hy nie rein is nie; waarlik, hy is nie rein nie.
2Sa_22:27  by die reine, rein; maar by die valse betoon U Uself verkeerd.
2Ki_5:10  Toe stuur Elísa ‘n boodskapper na hom om te sê: Gaan heen, was jou sewe maal in die Jordaan; dan sal jou vlees terugkeer, en jy sal rein wees.
2Ki_5:12  Is Abána en Farpar, die riviere van Damaskus, nie beter as al die waters van Israel nie? Kon ek my nie daarin was en rein word nie? En hy het omgedraai en vererg weggery.
2Ki_5:13  Toe kom sy dienaars nader en spreek met hom en sê: My vader, as die profeet u ‘n groot saak beveel het, sou u dit nie doen nie? Hoeveel te meer nou dat hy u gesê het: Was jou, en jy sal rein word?
2Ki_5:14  Daarop het hy afgeklim en sewe maal in die Jordaan ondergeduik volgens die woord van die man van God, en sy vlees het teruggekeer soos die vlees van ‘n jong seun, en hy het rein geword.
2Ch_13:11  En hulle steek brandoffers vir die HERE aan die brand, elke môre en elke aand, en reukwerk van speserye, en hulle sorg vir die toonbrode op die rein tafel en vir die goue kandelaar met sy lampe, om dit elke aand op te steek; want ons onderhou die ordening van die HERE onse God, maar júlle het Hom verlaat.
2Ch_30:17  want daar was baie in die vergadering wat hulle nie geheilig het nie, daarom moes die Leviete die paasoffers slag vir elkeen wat nie rein was nie, om hulle aan die HERE te heilig.
Ezr_6:20  Want die priesters en die Leviete het hulle soos een man gereinig—hulle almal was rein—en die paaslam geslag vir al die ballinge en vir hulle broers, die priesters, en vir hulleself.
Job_4:17  Sou ‘n sterfling regverdig wees voor God? Of ‘n man rein wees voor sy Maker?
Job_8:6  as jy rein en opreg is, ja, dan sal Hy oor jou opwaak en jou woning herstel ooreenkomstig jou geregtigheid;
Job_11:4  en sê: Suiwer is my leer, en rein is ek in u oë?
Job_15:14  Wat is die mens, dat hy rein sou wees? En hy wat uit ‘n vrou gebore is, dat hy regverdig sou wees?
Job_15:15  Kyk, in sy heiliges stel Hy geen vertroue nie; ja, die hemele is nie rein in sy oë nie;
Job_16:17  alhoewel daar geen gewelddaad in my hande is nie en my gebed rein is.
Job_17:9  Nogtans hou die regverdige vas aan sy weg, en die wat rein van hande is, neem toe in krag.
Job_25:4  Hoe sou dan ‘n mens regverdig wees by God? En hoe sou hy rein wees wat uit ‘n vrou gebore is?
Job_25:5  Kyk, selfs die maan—hy skyn nie helder nie; en die sterre is nie rein in sy oë nie.
Job_33:9  Rein is ek, sonder oortreding; suiwer is ek, en daar is geen skuld by my nie.
Psa_12:6  (12:7) Die woorde van die HERE is rein woorde, silwer wat gelouter is in ‘n smeltkroes in die aarde, gesuiwer sewe maal.
Psa_18:26  (18:27) by die reine rein; maar by die valse betoon U Uself verkeerd.
Psa_19:9  (19:10) Die vrees van die HERE is rein: dit bestaan tot in ewigheid; die verordeninge van die HERE is waarheid—tesame is hulle regverdig.
Psa_24:4  Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie.
Psa_51:4  (51:6) Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat U regverdig kan wees as U spreek, rein as U gerig hou.
Psa_51:7  (51:9) Ontsondig my met hisop, dat ek kan rein wees; was my, dat ek witter kan wees as sneeu.
Psa_51:10  (51:12) Skep vir my ‘n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my ‘n vaste gees.
Psa_73:1  ‘n Psalm van Asaf. Waarlik, God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is.
Psa_73:13  Waarlik, tevergeefs het ek my hart rein gehou en my hande in onskuld gewas.
Pro_15:26  Die planne van die slegte is vir die HERE ‘n gruwel, maar vriendelike woorde is rein.
Pro_20:9  Wie kan sê: Ek het my hart suiwer gehou, ek is rein van my sonde?
Pro_30:12  ‘n geslag wat rein is in sy eie oë en tog van sy vuiligheid nie gewas is nie,
Son_6:10  Wie is dit wat daar opkom soos die dageraad, mooi soos die maan, rein soos die son, verskriklik soos slagordes met vaandels?
Isa_66:20  En hulle sal al julle broers bring uit al die nasies as offergawe aan die HERE, op perde en op waens en in draagstoele en op muilesels en op kamele na my heilige berg, na Jerusalem, sê die HERE, net soos die kinders van Israel die spysoffer in ‘n rein voorwerp bring na die huis van die HERE.
Jer_13:27  Jou owerspel en jou gerunnik, jou skandelike hoerery—op die heuwels in die veld het Ek jou verfoeisels gesien. Wee jou, Jerusalem! Hoe lank sal dit nog duur voordat jy rein word?
Eze_22:26  Sy priesters verkrag my wet en ontheilig my heilige dinge; tussen heilig en onheilig maak hulle geen onderskeid nie, en die verskil tussen onrein en rein gee hulle nie te kenne nie; daarby maak hulle hul oë toe vir my sabbatte; ja, Ek word onder hulle ontheilig.
Eze_24:13  Oor jou skandelike onreinheid, omdat Ek jou gereinig het en jy nie rein geword het van jou onreinheid nie, sal jy nie meer rein word totdat Ek my grimmigheid teen jou tot rus gebring het nie.
Eze_36:25  Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word; van al jul onreinhede en van al jul drekgode sal Ek julle reinig.
Eze_44:23  En hulle moet my volk die onderskeid leer tussen wat heilig en onheilig is, en hulle bekend maak die onderskeid tussen wat onrein en rein is.
Mic_6:11  Sal Ek rein kan wees by ‘n valse weegskaal en by ‘n sak vol bedrieglike gewigte?
Hab_1:13  U, wat te rein is van oë om die kwaad aan te sien en die onreg nie kan aanskou nie—waarom aanskou U die trouelose, swyg U wanneer die goddelose dié verslind wat regverdiger is as hy?
Zep_3:9  Want dan sal Ek aan die volke rein lippe toebring, sodat hulle almal die Naam van die HERE sal aanroep en Hom met ‘n eenparige skouer sal dien.
Zec_3:5  Daarop sê ek: Laat hulle ‘n rein tulband op sy hoof sit. En hulle het die rein tulband op sy hoof gesit en hom die klere aangetrek, terwyl die Engel van die HERE daarby staan.
Mal_1:11  Want van die opgang van die son tot sy ondergang toe is my Naam groot onder die heidene; en in elke plek word tot eer van my Naam reukwerk gebring en ‘n rein offer; want my Naam is groot onder die heidene, sê die HERE van die leërskare.
Mat_5:8  Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien.
Mar_7:19  omdat dit nie ingaan in sy hart nie, maar in die maag, en dit gaan in die heimlikheid uit en maak al die voedsel rein?
Luk_11:41  Maar gee wat daarin is, as aalmoes, en dan is alles vir julle rein.
Luk_17:14  En toe Hy hulle sien, sê Hy vir hulle: Gaan vertoon julle aan die priesters. En onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword.
Luk_17:17  Toe antwoord Jesus en sê: Het tien nie rein geword nie? En waar is die nege?
Joh_13:10  Jesus sê vir hom: Hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein; en julle is rein, maar nie almal nie.
Joh_13:11  Want Hy het geweet wie Hom sou verraai. Daarom het Hy gesê: Julle is nie almal rein nie.
Joh_15:3  Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het.
Act_10:15  En weer het die stem vir die tweede keer na hom gekom: Wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie.
Act_11:9  En die stem het die tweede keer my uit die hemel geantwoord: Wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie.
Act_18:6  Maar toe hulle aanhou om teëstand te bied en godslasterlike dinge te spreek, het hy sy klere uitgeskud en vir hulle gesê: Julle bloed is op julle hoof. Ek is rein. Van nou af sal ek na die heidene gaan.
Act_20:26  Daarom betuig ek aan julle op hierdie dag dat ek rein is van die bloed van almal.
Act_24:16  Daarom oefen ek my ook om altyd voor God en die mense ‘n rein gewete te hê.
Rom_14:20  Moenie ter wille van voedsel die werk van God afbreek nie. Alles is wel rein, maar dit is verkeerd vir ‘n mens om te eet as dit tot aanstoot is.
2Co_7:11  Want kyk, juis dit, dat julle bedroef geword het volgens die wil van God—wat ‘n groot ywer het dit in julle gewerk, ja, verantwoording, verontwaardiging, vrees, verlange, ywer, bestraffing. In alles het julle bewys dat julle in die saak rein is.
Php_1:10  om die dinge waar dit op aankom, te onderskei, sodat julle rein en vir niemand ‘n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus,
Php_4:8  Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is—watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit.
1Ti_1:5  Maar die doel van die gebod is liefde uit ‘n rein hart en ‘n goeie gewete en ‘n ongeveinsde geloof
1Ti_3:9  manne wat die verborgenheid van die geloof in ‘n rein gewete hou.
1Ti_5:22  Moenie haastig iemand die hande oplê nie, en moet ook nie met die sondes van ander gemeenskap hê nie. Hou jou rein.
2Ti_1:3  Ek dank God, wat ek van my voorouers af in ‘n rein gewete dien, wanneer ek onophoudelik nag en dag aan jou in my gebede dink,
2Ti_2:22  Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag ná geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit ‘n rein hart aanroep.
Tit_1:15  Alle dinge is rein vir die reines; vir die besoedeldes en ongelowiges egter is niks rein nie, maar hulle verstand sowel as hulle gewete is besoedel.
Heb_10:22  laat ons toetree met ‘n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van ‘n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water.
Jas_3:17  Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredeliewend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins.
1Pe_1:22  As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig liefhê uit ‘n rein hart;
1Jn_3:3  En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is.
Rev_14:4  Dit is hulle wat hulself met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein; dit is hulle wat die Lam volg waar Hy ook heengaan; dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die Lam.
Rev_15:6  En die sewe engele met die sewe plae het uit die tempel uitgekom, bekleed met rein, blink linne, en om die bors omgord met goue gordels.
Rev_19:8  En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges.
Rev_19:14  En die leërs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lev_10:10  en julle moet onderskeid maak tussen wat heilig en wat onheilig, en tussen wat onrein en wat rein is;
Eze_21:29  onderwyl hulle vir jou, o swaard, ‘n bedrieglike gesig sien, onderwyl hulle vir jou leuens voorspel—dat jy gesit sou word op die nekke van goddelose wat onheilig is, wie se dag gekom het in die tyd van uiteindelike afrekening!
Eze_22:26  Sy priesters verkrag my wet en ontheilig my heilige dinge; tussen heilig en onheilig maak hulle geen onderskeid nie, en die verskil tussen onrein en rein gee hulle nie te kenne nie; daarby maak hulle hul oë toe vir my sabbatte; ja, Ek word onder hulle ontheilig.
Eze_42:20  Hy het dit aan vier kante gemeet; dit het ‘n muur gehad al rondom; die lengte was vyf honderd en die breedte vyf honderd, om skeiding te maak tussen wat heilig en onheilig is.
Eze_44:23  En hulle moet my volk die onderskeid leer tussen wat heilig en onheilig is, en hulle bekend maak die onderskeid tussen wat onrein en rein is.
Act_10:15  En weer het die stem vir die tweede keer na hom gekom: Wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie.
Act_10:28  en hy sê vir hulle: Julle weet dat dit ongeoorloof is vir ‘n Joodse man om met iemand van ‘n ander volk omgang te hê of hom te besoek; maar God het my getoon dat ek geen mens onheilig of onrein mag noem nie.
Act_11:9  En die stem het die tweede keer my uit die hemel geantwoord: Wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie.
2Ti_3:2  Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig,

Geen opmerkings nie: