Vrydag 29 Januarie 2016

Hoe lyk, of hoe groei 'n Christen tot 'n Volwassene in Christus

Vir 'n dagstukkie oor hierdie onderwerp, gaan na:
_________________________________________________________________________________
(Ef. 4:13)  "totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus".

τέλειος
teleios
tel'-i-os
From G5056; complete (in various applications of labor, growth, mental and moral character, etc.); neuter (as noun, with G3588) completeness: - of full age, man, perfect.


DIESELFDE WOORD WORD GEBRUIK IN:
(Kol. 1:28)  "Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel".

AFKOMSTIG VAN HIERDIE WOORD WORD OOK 'N ANDER WOORD GEBRUIK WAT WEL AS "VOLWASSENES"  of "RYPE LEEFTYD" (bv. Job 5:26) VERTAAL WORD:
τέλειος
teleios
tel'-i-os
From G5056; complete (in various applications of labor, growth, mental and moral character, etc.); neuter (as noun, with G3588) completeness: - of full age, man, perfect.

(Heb 5:14)  Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei.
_________________________________________________________________________________
Die doel van die apostels, profete, evangeliste, herders en leraars:
:
(Ef. 4:12) - om heiliges toe te rus vir hulle dienswerk (tot opbouiing van die liggaam van Christus)
(Ef. 4:14) - SOADAT ONS NIE MEER KINDERS SOU WEES NIE...

Kinders: (Eph 4:13,14)(Hebr. 5:14)
- (1) word soos golwe geslinger en
- (2) word heen en weer gedryf deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense (deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring)
- (3) het nog nie volkome gekom tot die eenheid van die geloof nie
- (4) het nog nie volkome gekom tot die eenheid van die kennis van die Seun van God nie
- (5) besit nog nie geestesvermoens (deur die gewoonte geoefen) om goed van kwaad te onderskei nie.

Die volwassenes: (Eph 4:13)(Hebr. 5:14)
-  almal gekom tot die eenheid van die geloof en 
-  almal gekom tot die eenheid van die kennis van die Seun van God 
(tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus)
- besit geestesvermoëns (deur die gewoonte geoefen) om goed van kwaad te onderskei.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wat beteken "tot die eenheid van die geloof" en "tot die eenheid van die kennis van die Seun van God"?
(KYK OPSOMMING ONDER)

Om dit te verstaan sal ons eerste moet gaan kyk na wat dit beteken in konteks van die betrokke Skrif waarin dit gebruik is (Ef. 4:13).  Hier is 'n opsomming daarvan (skrifgedeelte onder):
-  Dit is duidelik dat die wat "nog kinders" is nog nie totaal tot hierdie eenheid gekom het nie (Ef. 4:14);
-  Die wat nie tot hierdie eenheid gekom het nie, "wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed (Ef. 4:17). 

Hoe word "verdwaasdheid van hulle gemoed" verduidelik (en hier spesifiek in konteks met die wat nog nie die Here ken nie, maar Christene word gewaarsku om nie ook so te wandel nie, maar word beveel om die oue af te le en vernuwe te word in die gees van hulle gemoed...Ef. 4:20-32)?
-  verduisterd in die verstand;
-  vervreemd van die lewe van God deur hulle onkunde weens die verharding van hulle hart;
-  het ongevoelig geword en gee hulle oor aan die ongebondenheid (om in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe).
Die rede waarom Christene nie altyd hulle gemoed vernuwe nie?
-  " as julle ten minste van Hom gehoor het en in Hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus".

(Eph 4:11)  En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars,
(Eph 4:12)  om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus,
(Eph 4:13)  totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus;
(Eph 4:14)  sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring;
(Eph 4:15)  maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus,
(Eph 4:16)  uit wie die hele liggaam—goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate—die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde.
(Eph 4:17)  Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie
(Eph 4:18)  mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde
wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart;
(Eph 4:19)  wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe.
(Eph 4:20)  Maar julle het Christus nie so leer ken nie,
(Eph 4:21)  as julle ten minste van Hom gehoor het en in Hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus:
(Eph 4:22)  dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan,
(Eph 4:23)  en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed
(Eph 4:24)  en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.
(Eph 4:25)  Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede.
(Eph 4:26)  Word toornig en moenie sondig nie; laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie;
(Eph 4:27)  en gee aan die duiwel geen plek nie.
(Eph 4:28)  Laat die een wat steel, nie meer steel nie; maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het.
(Eph 4:29)  Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net ‘n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor.
(Eph 4:30)  En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing.
(Eph 4:31)  Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid.
(Eph 4:32)  Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.

OPSOMMING:
DIT IS DUS DUIDELIK DAT DIE WOORDE "OM TOT DIE EENHEID VAN DIE GELOOF ("vertroue") EN KENNIS VAN DIE SEUN VAN GOD TE KOM" ("kundig") VERWYS NA:
"OM DIE GEMOED TE VERNUWE" en na - "VERTROUE" 
-  dit is a.g.v. ONKUNDE dat sommige Christene nie tot hierdie volmaaktheid groei nie;  en dit a.g.v. die feit dat hulle nie glo in die waarheid wat Jesus gebring het nie, m.a.w. hulle vertrou Hom nie .  Die waarheid is in Jesus Christus (Ef. 4:21).  Die wat hulle nie deur Hom laat onderrig nie, is die wat nie die oue mens afle nie; en daarom word hulle nie vernuwe in hulle gemoed nie, en WANDEL IN DIE VERDWAASHEID VAN HULLE "eie" GEMOED.  

As iemand nie ag gee op die Here se woorde nie, dan wys dit dat hy Hom nie vertrou nie!  In die samelewing is dit ook duidelik dat die kind wat sy ouers vertrou die een is wat GEHOORSAAM is.  In die werksituasie kan ons dieselfde sien:  die werknemer wat gehoorsaam is is die een wat sy werkgewer of leier vertrou.  As 'n werknemer geen vertroue het in sy leier nie, dan sal hy altyd iets fout vind met daardie leier of sy opdragte. Die Christen wat nog wandel in sy eie gemoed, word gesien soos 'n kind wat nog lering nodig het.  'n Kind wat egter die lering kry maar hom nie wil laat onderrig nie, is 'n ongehoorsame kind!  

Dit kan ook vgl. word met die ongehoorsame kind wat ten spyte van sy ouers se onderrigting, nie na sy ouers luister nie, maar doen wat hy wil. Sou hy egter luister en ag gee op hulle kennis en wysheid, dan sal hy nie ongevoelig word nie, maar sy gemoed vernuwe en meer volwasse word in die proses. Kinders wat ongehoorsaam is aan hulle ouers, word nooit regtig volwasse alvorens hulle begin LUISTER nie. Die ongehoorsame Christen (die wat nie ag gee op Jesus se woorde nie) word vgl. met die wat nog in die wereld is wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur hulle ONKUNDE weens die VERHARDING VAN DIE HART.  Hy het "ongevoelig" geword (het nie respek vir die Here of vir sy medemens nie) en doen "soos hy wil", nie "soos die Here wil" nie.  "Om gehoorsaam te wees aan jou ouers" was altyd iets wat die Here as baie belangrik geag het, en met rede!  Inteendeel, om jou vader of moeder te verag is een van die sondes wat bloedskuld veroorsaak.  

Tieners is geneig om te dink dat omdat hulle nou meer volwasse is, hulle nie na hulle ouers hoef te luister nie, maar die waarheid is dat hulle nog die foute van "kinders" maak en duidelik nog nie volwasse is nie. Tieners het juis meer onderrigting nodig omdat hulle nou toegelaat word om meer besluite te neem en het dan verseker kennis en wysheid nodig sodat hulle daardie besluite kan neem. Om 'n tiener wat nog nie die vermoe het om "die kwaad te oorwin" of nog nie die nodige kennis het om sekere besluite te neem nie te hanteer asof hy al volwasse is, sal tot gevolg he dat hy vreeslike foute begaan. Gehoorsame tieners luister nog na hulle ouers en VERNUWE HULLE GEMOED, maar ongehoorsame tieners verhard hulle harte teen die lering en dit het tot gevolg dat hulle wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOM ONS KYK NA NOG SKRIFTE:
(1Kor. 1:10)  Maar ek vermaan julle, broeders, in die Naam van onse Here Jesus Christus, om almal eenstemmig te wees, en dat daar geen skeuringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. - Hierdie verwys natuurlik na waar elkeen "glo wat hy wil nie", maar daarna dat almal VAN DIESELFDE MENING MOET WEES OOR DIE WAARHEID!
-------------------------------------------------
(Kol. 1:28)  Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel;

Wat is die drie dinge wat genoem word wat nodig is om iemand in Christus Jesus volmaak voor te stel?
- (1)  om Hom te verkondig
- (2)  vermaan
- (3) in wysheid onderrig

OUERS WAT HIERDIE DRIE DINGE IN GEDAGTE NEEM, GEE HULLE KINDERS 'N GOEIE KANS IN DIE LEWE SODAT HULLE TOT VOLWASSENES KAN GROEI IN DIE HERE. Waar Christen kinders egter 
(1) nooit geleer word van die Here Jesus (en Sy woorde) nie (waar daar bv. nie in die huishouding ag gegee word op die Here se leringe en dit nie prakties uitgeleef word nie), en 
(2) nie vermaan word wanneer hulle ongehoorsaam is nie (bv. waar kinders gelos word "om self reg te kom"), of 
(3) hulle nooit onderrig word in die Woord nie (soos bv. waar Sondagskool nie verpligtend is of daar geen huisgodsdiens gehou word nie)
is die kans skraal dat sulke Christen kinders tot volmaaktheid kan groei...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geen opmerkings nie: