Saterdag 08 Junie 2013

Wat beteken dit dat daar KRAG is IN DIE NAAM VAN DIE HERE; en om in die Naam van die Here op te tree?

VIR DAGSTUKKIES OOR HIERDIE ONDERWERP, GAAN NA:

http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/02/somtyds-is-ons-kleingelowig.html
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/03/hoe-raak-ons-kragtig-in-die-here.html
-  http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/06/en-dan-sal-hy-se-ek-het-julle-nooit.html

----------------------------------------------------------------
In hierdie blogpost gaan ons kyk na wat dit beteken dat daar
"krag is in die
Naam van ons Here Jesus Christus" ,
 en wat dit beteken om 
"in die Naam van die Here op te tree".


========================================================================
(1) WAT BETEKEN DIT DAT DAAR "KRAG IS IN DIE NAAM VAN JESUS CHRISTUS"?:  


  *  (Jer 10:6)  Geeneen is soos U nie, o HERE! U is groot, en u Naam is groot in krag.....(Jer 10:12)  Hy wat die aarde gemaak het deur sy krag, wat die wêreld gegrond het deur sy wysheid en die hemel uitgespan het deur sy verstand.
*  (Dan 2:20)  Daniël het toe gespreek en gesê: Mag die Naam van God geprys word van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is syne.
*  (Rom 9:17)  Want die Skrif sê aan Farao: Juis hiervoor het Ek jou laat optree, dat Ek in jou my krag kan toon en dat my Naam verkondig kan word op die hele aarde; (Rom 9:18)  So is Hy dan barmhartig oor wie Hy wil en Hy verhard wie Hy wil.
*  (Ef. 1:20)  wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, (Ef. 1:21)  bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. (Ef. 1:22)  En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, (Ef. 1:23)  wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.


BG. SKRIFGEDEELTES IN KONTEKS GENEEM, BETEKEN "KRAG IN DIE NAAM VAN DIE HERE", DAT DIE HERE GROOT IS -  "HY IS IN BEHEER, DIE LOT IS IN SY HANDE, ALLES IS AAN JESUS ONDERWERP" - "omdat Hy in beheer is, is daar krag in Sy Naam"

(Openb. 4:11)  U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape.
(Openb. 5:12)  en met ‘n groot stem het hulle gesê: Die Lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof.

(Fil. 2:9)  Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee wat bo elke naam is,
(Fil. 2:10)  sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is,

========================================================================
(2) WAT DIT BETEKEN OM "IN DIE NAAM VAN JESUS CHRISTUS" OP TE TREE:

*  Kom ons kyk eerstens na wat dit beteken "om te SPREEK OF ander te LEER" IN DIE NAAM VAN JESUS CHRISTUS -
(soos die dissipels gedoen het...)


-(Hand. 4:18)  En hulle het hul geroep en hulle bevel gegee om in die geheel nie in die Naam van Jesus te spreek of te leer nie.   (dus in KONTEKS: (1) was hulle besig om die volk te leer - v.2;  (2) hulle het die opstanding van die dode verkondig -vir die wat IN JESUS is - v.2; (3) geloof  en saligheid in Jesus verkondig - v.4,12; (4) deur die Naam van Jesus iemand genees - v.9,10; (5) gespreek van die dinge wat hulle gesien en gehoor het (getuig)- v. 20) 


-(Hand. 5:40)  En hulle het na hom geluister. En nadat hulle die apostels ingeroep het, het hulle hul laat slaan en hulle bevel gegee om nie in die Naam van Jesus te spreek nie en hulle laat gaan.  (dus in KONTEKS: (1) -lering gegee oor Jesus; (2) Sy opstanding verkondig en dat Hy die Messias is; (3) bekering en vergifnis van sondes verkondig ens.)

-(Hand. 9:27)  Maar Bárnabas het hom geneem en na die apostels gebring en hulle vertel hoe hy op die pad die Here gesien het en dat Hy met hom gespreek het, en hoe hy in Damaskus vrymoediglik in die Naam van Jesus gespreek het. (dus in KONTEKS: (1) -Christus in die sinagoges verkondig - dat Hy die Seun van God is; (2) bewys dat Jesus die Christus is; vgl. met v.29 - Hand.9:29:- "en vrymoediglik gespreek in die Naam van die Here Jesus, en ook met die Griekssprekende Jode gepraat en geredetwis, maar hulle het probeer om hom dood te maak").

DUS:  Volgens bg. skrifgedeeltes, beteken "om 'n woord IN SY NAAM te spreek of ander IN SY NAAM te leer", die volgende : 

(1) "om van Hom te getuig", Jesus Christus te verkondig aan ander en te bewys dat Hy die ENIGSTE Saligmaker is, die Seun van God; 
(2)   om lering te gee en te verkondig wat Jesus vir ons gedoen het, bv. "om die opstanding uit die dode" en "vergifnis van sondes" te verkondig;
(3)  te getuig van Sy werke (bv. wat Hy doen, gawes en bedieninge wat Hy deur ons werk, ens.) en Sy genade (bv. persoonlike ervaringe met Hom - "sien en hoor").

*  WAT BETEKEN DIT OM IN IEMAND ANDERS SE NAAM OP TE TREE?:
(1Sa 17:45)  Maar Dawid sê vir die Filistyn: Jy kom na my met ‘n swaard en met ‘n spies en met ‘n lans, maar ek kom na jou in die Naam van die HERE van die leërskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het - vgl. dit met  (1Sa 25:5 - "stuur Dawid tien jongmanne, en Dawid sê aan die jongmanne: Trek op na Karmel en gaan by Nabal in en vra hom in my naam na die welstand") - ons moet verstaan wat dit beteken om "in die naam van" iemand anders op te tree.  As jy dan gestuur word om in iemand anders se naam op te tree, maar jy voer nie daardie persoon se wil uit nie, dan tree jy nie meer op ter wille van daardie persoon nie, maar vir jouself! Die Naam van Jesus moet nie soos 'n towerwoord gebruik word nie!  As 'n gelowige weergee dat hy iets se of doen "in die Naam van Jesus" (m.a.w. om in Sy Naam op te tree), maar hy tree nie op volgens die wil van die Here nie, dan tree hy eintlik op "vir homself"! Die waarheid is dat geeneen regtig "in outoriteit" die Naam van Jesus mag gebruik as dit wat hulle spreek, nie deur Hom beveel is nie! Elke gelowige moet dus seker maak van hierdie feit in hul Christelike lewens. As die Christen nie "bly in Hom" nie en Hom as eerste Liefde ken nie, kan hy maklik dink dat hy ter wille van die Here optree, maar in der waarheid is dit vir homself.  In die Ou Testament was die volgende oor sekere profete gese:  Deu 18:20 - "Maar die profeet wat so vermetel is om ‘n woord in my Naam te spreek wat Ek hom nie beveel het om te spreek nie, of wat in die naam van ander gode spreek, dié profeet moet sterwe" -  In die Nuwe Testament het Jesus ons egter beveel dat ons sulke mense moet verdra (Mark. 9:38,39) - elkeen sal uiteindelik geoordeel word vir sy dade. 
Elke gelowige moet verstaan dat, om in die Naam van die Here iets uit te spreek, nie gaan oor "outoriteit" nie, maar eerder "verantwoordelikheid" - ("gehoorsaamheid aan die Here") - dit gaan nie oor die status wat ek in die Here verkry het nie, maar oor "om 'n dienskneg" te wees. Gelowiges word uitgestuur soos "arbeiders" om te "oes". (As iemand "meer geloof" begeer, het Jesus verduidelik dat dit juis gaan oor om 'n dienskneg te wees... (Luk. 17)). As iemand nie die volle waarheid verkondig nie, dan tree hy nie meer op "in die Naam van die Here" nie, maar in sy eie naam.  As iemand 'n ander Jesus verkondig, of 'n ander weg of meer wee tot saligheid verkondig, of profeteer woorde wat die Here hom nie opdrag gegee het om te doen nie, of wereldse wysheid verkondig asof die Here se wil, dan tree so iemand nie meer op in die Naam van die Here nie!   

-  "omdat Hy in beheer is, is daar krag in Sy Naam" - dit is nie die Christen wat in beheer is nie!  Die Here is in beheer, en die Christen moet "ter wille van Hom" spreek, m.a.w. "Sy wil uitvoer..." (hoe kan jy Sy wil uitvoer, as jy nie weet wat Sy wil is nie?) -(Joh 15:4,5 - "Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie.  Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie")

*  WAT BETEKEN DIT OM "TEEN DIE NAAM VAN JESUS" OP TE TREE?  -Paulus noem die tyd wat hy die gelowiges vervolg het, 'n tyd wat hy "teen die Naam van Jesus" daardie dinge gedoen het:   (Hand. 26:9 - Wat my betref, ek het gemeen dat ek baie vyandige dinge teen die Naam van Jesus die Nasaréner moes doen).  
Die persoon wat egter "in die Naam van Jesus" optree, verteenwoordig die Here en erken Hom as Here en in beheer:  (Mat 25:40)  En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen - kyk ook v.45.  Alhoewel sommige gelowiges dink dat hulle altyd "in die Naam van Jesus" optree, is dit tog nie so nie - baie gelowiges tree "teen die naam van Jesus" op wanneer hulle bv. in die pad staan van 'n ander broer se bediening, kwaadspreek van sy broeder, sy broeder vervloek ens.  


ANDER VERSE:


*  "DOOP" IN DIE NAAM VAN JESUS CHRISTUS; (in die Naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees) -
(Hand. 2:38)  En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. -(wanneer 'n gelowige gedoop word in die Naam van Jesus, dan word hy begrawe saam met Jesus in Sy dood - opstanding tot lewe;  sondige liggaam word gekruisig - RAAK DIENSBAAR AAN DIE HERE, nie meer diensbaar aan die sonde nie - Rom. 6)

(Mat 28:19)  Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

*  "MENSE KAN GESOND WORD" DEUR  DIE NAAM VAN JESUS CHRISTUS -
(Hand. 4:10)  laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel dat deur die Naam van Jesus Christus, die Nasaréner, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur Hom hierdie man gesond voor julle staan.

*  Deur te glo, "LEWE" IN SY NAAM -
(Joh 20:31)  maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God; en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy Naam.

*  "GLO" IN DIE NAAM VAN JESUS CHRISTUS -
(1Jn 3:23)  En dit is sy gebod, dat ons in die Naam van sy Seun, Jesus Christus, moet glo en mekaar liefhê soos Hy ons ‘n gebod gegee het.

*  "GEREGVERDIG" IN DIE NAAM VAN DIE HERE JESUS (en deur die Gees van God) -
(1Kor. 6:11)  En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God.

*  "DANK DIE VADER" IN DIE NAAM VAN JESUS CHRISTUS -
(Ef. 5:20)  terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die Naam van onse Here Jesus Christus
(Kol. 3:17)  En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.

*  "VRA" DIE VADER IN DIE NAAM VAN JESUS CHRISTUS -
(Joh 16:23)  En in daardie dag sal julle My niks vra nie. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my Naam, sal Hy julle gee.
(Joh 16:24)  Tot nou toe het julle niks in my Naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. - kyk ook Joh. 14:13 en 15:16.

*  ROEP DIE NAAM VAN JESUS CHRISTUS AAN -
(1Kor. 1:2)  aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met almal wat die Naam van onse Here Jesus Christus in elke plek aanroep, ...; -(1Kor. 1:9 - God is getrou, deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun Jesus Christus, onse Here).


*  "DOEN" ALLES IN DIE NAAM VAN JESUS CHRISTUS -
(Kol. 3:17)  En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.

*  "LEWE OORGEE" VIR DIE NAAM VAN JESUS CHRISTUS -
(Hand. 15:26)  manne wat hulle lewe oorgegee het vir die Naam van onse Here Jesus Christus.


*  "VERMAAN" IN DIE NAAM VAN JESUS CHRISTUS -
(1Kor. 1:10)  Maar ek vermaan julle, broeders, in die Naam van onse Here Jesus Christus, om almal eenstemmig te wees, en dat daar geen skeuringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening.
(1Kor. 5:1-5) "........ om hom wat so iets gedoen het, in die Naam van onse Here Jesus Christus, as julle vergader het en my gees saam met die krag van onse Here Jesus Christus—..."

*  "BEVEEL" IN DIE NAAM VAN JESUS CHRISTUS -
(2Th 3:6)  Ons beveel julle, broeders, in die Naam van onse Here Jesus Christus, dat julle jul onttrek aan elke broeder wat onordelik wandel en nie volgens die oorlewering wat hy van ons ontvang het nie.

*  HOE DIE NAAM VAN JESUS CHRISTUS IN GELOWIGES VERHEERLIK WORD -
(2Th 1:12)  sodat die Naam van onse Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word en julle in Hom, ooreenkomstig die genade van onse God en die Here Jesus Christus.

*  OM "TE STERWE" VIR DIE NAAM VAN JESUS CHRISTUS:
(Hand. 21:13)  Maar Paulus het geantwoord: Wat doen julle dat julle ween en my hart week maak? Want ek is bereid nie alleen om gebind te word nie, maar ook om in Jerusalem te sterwe vir die Naam van die Here Jesus.

========================================================================

(3)  HOEKOM ONTVANG DIE GELOWIGE KRAG?:
Waar die Christen in Ef. 6 beveel word om KRAGTIG TE WORD IN DIE HERE, gaan dit nie oor "outoriteit" nie, maar in konteks gaan die skrifgedeelte oor onderwerping aan die Here se wil, om Hom gehoorsaam te wees, om Hom te vertrou, die waarheid te soek, in geregtigheid te stap ens., m.a.w. dit is 'n "verantwoordelikheid".

-(Hand. 9:22)  Maar Saulus het al meer krag ontvang en die Jode wat in Damaskus woon, in die war gebring deur te bewys dat Hy, Jesus, die Christus is. (WAT IS DIE REDE HOEKOM HY MEER KRAG ONTVANG HET? -om te getuig)
-(Hand. 1:8)  maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde. (WAT IS DIE REDE VIR "KRAG ONTVANG"? - om getuies te wees)
-(Hand. 4:29,30)  En nou, Here, let op hulle dreigemente en gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek, deurdat U u hand uitstrek tot genesing, en tekens en wonders deur die Naam van u heilige Kind Jesus plaasvind. (WAT IS DIE REDE HOEKOM HULLE VRA DAT DIE HERE WONDERS, TEKENS ENS. DOEN? -om met vrymoedigheid te kan getuig!)

DIE GELOWIGE ONTVANG NIE KRAG OM WONDERWERKE OF WATOOKAL TE DOEN NIE, 
MAAR ONTVANG KRAG VIR DIE REDE "OM TE KAN GETUIG" -en dan sal ander dinge soos wonderwerke natuurlik volg, soos om in die gawes en bedieninge te stap.... (Hand. 1:8 - "maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde") - dus,  wanneer die Here wonderwerke, genesings of tekens deur die gelowige doen, is die rede vir "getuienis"!
Die gelowige moet nie begeer dat die Here hom vul met krag sodat hy wonderwerke kan doen nie, maar sodat hy kan getuig!IN HIERDIE KONTEKS IS DIT OOK DUIDELIK DAT OM IN DIE NAAM VAN DIE HERE OP TE TREE, TE DOEN HET MET GETUIENIS!  
========================================================================

Geen opmerkings nie: