Donderdag 05 Januarie 2017

Heilig / Onheilig / Ontheilig (opsomming)


(1)  Vir uiteensetting - EERSTE DEEL: http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/06/heilig-1.html
(2)  Vir uiteensetting - TWEEDE DEEL:  http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/08/heilig-2.html

Vir die onderwerp "Verontreinig/Ontheilig", gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/09/verontreinig-ontheilig.html
_________________________________________________________________________________
-  Die begrip "heilig" gaan oor  waar iets/iemand afgesonder word vir 'n spesifieke taak of doel/ as iets (Openb. 20:6; 15:4; Hebr. 7:26...).
-  Gewoonlik kan iets of iemand wat "onrein" is, nie afgesonder (geheilig) word nie; tog is daar uitsonderlike gevalle waar iemand wel geheilig word (al is hy onrein) terwille van die doel! (bv. die ongelowige wat getroud is met 'n gelowige, of Judas Iskariot wat geheilig/afgesonder is as dissipel van Christus, tog nie heeltemal rein nie!...)(rol af vir uiteensetting). Dit kan vgl. word met die tema van "baie wat geroep word, maar min is uitverkies".  As dit/iemand nie geheilig (afgesonder) kan word nie, is dit/hy/sy nie bruikbaar nie (2 Tim. 2:19-21; 3:2; Hand. 10:15; 11:9; Eseg. 22:26...). 
-  Iets (bv. die Sabbat) word "ontheilig" wanneer dit nie geheilig (werkwoord) word nie;  of  wanneer dit wat heilig is (bv. die Christen se liggaam), besoedel word (Hand. 24:6;21:28; Lev. 18:21; Mal. 2:11; Mig. 4:11...) .

DIE VRAAG WAT ONS WIL VRA IS WAT NOU JUIS GEHEILIG IS IN DIE NUWE TESTAMENT, OF WAT GEHEILIG IS VIR DIE CHRISTEN? Bv.,  IS DIE WET VAN MOSES GEHEILIG VIR DIE CHRISTEN?  IS DIE TEMPEL GEHEILIG VIR DIE CHRISTEN?..... EN WAT WORD GESIEN AS ONHEILIG IN DIE NUWE TESTAMENT?  IS ONREIN DIERE STEEDS ONHEILIG VIR DIE CHRISTEN? .......  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wie/wat word gesien as HEILIG (afgesonderd), of word/is geheilig:
(N.T skrifte)

- in die hemel is die Here God, die Almagtige, heilig (3 keer heilig genoem - "heilig, heilig, heilig" - Hy wat (heilig) was en wat (heilig) is en wat kom (en sal vir almal op die aarde heilig wees) (Openb. 4:8 - "En die vier lewende wesens het elkeen vir homself ses vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë; en hulle het sonder ophou dag en nag gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom!");
-  die Here sal alleen heilig wees op die aarde (in die volgende eeu)(geen ander gode sal toegelaat of gesien word as heilig nie)- almal sal Hom vrees en Hom alleen aanbid (Openb. 15:4 - "Wie sal U nie vrees nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? Want U alleen is heilig; want al die nasies sal kom en voor U aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het");
-  Jesus Christus is geheilig (afgesonder) as ewige hoëpriester (vir ewig volmaak, leef vir ewig, kan heeltyd vir ons intree...)(Heb 7:26 - "Want so ‘n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het");
-  die wat deel het aan die eerste opstanding, is heilig/afgesonderd vir die ewige lewe (Openb. 20:6 - "Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank");
-  Jesus Christus het Sy volk deur Sy eie bloed geheilig (afgesonder as 'n volk vir Hom)(want net soos die diere deur wie se bloed vir die sonde betaal is, se liggame buitekant die laer verbrand is (Hebr. 13:11), so het Jesus buitekant die poot gely...)(Heb 13:12 - "Daarom het Jesus ook, om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gely")(Kol. 1:22; Ef. 5:26,27).(Heb 13:11)  want die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die hoëpriester in die heiligdom ingedra word—hulle liggame word buitekant die laer verbrand;
-  Jesus Christus, die Seun van God, heilig Sy kinders (wat die Vader Hom gee), en noem hulle broeders, en hulle is almal uit Een (gebore uit Sy saad), en heilig soos Hy heilig is (Heb 2:11 - "Want Hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uit Een; om hierdie rede skaam Hy Hom nie om hulle broeders te noem nie")(Rom 11:16 - "En as die eerstelinge heilig is, dan die deeg ook; en as die wortel heilig is, dan die takke ook");
-  om vir Hom 'n volk te heilig (wat ingaan in die fisiese koninkryk van God)- Christene het hierdie toekomstige hoop; (1Th 5:23 - "En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus!")(Eph 1:4 - "soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees")(vgl. dit met die tema van "gemeente van EERSGEBORENES);
-  die Here Jesus Christus is geheilig (het Homself afgesonder) vir Sy kinders, sodat hulle ook in die waarheid geheilig kan wees (hulle, afgesonder VIR DIE WAARHEID)(Joh 17:19 - "En Ek heilig Myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees")(Joh 17:17 - "Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid").
-  die wet en die gebod is heilig, nie sodat iemand daardeur kan ERF NIE, (want geloof was nog altyd die voorwaarde - Rom. 4:14), maar sodat geleer kan word wat is sonde (Rom. 7:7) (Rom 7:12 - "Dus is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed").  In die N.T. wandel die Christen nie na die wet nie, maar na die Gees (Rom. 8:2)(Rom 15:16 - "om ‘n dienaar van Jesus Christus onder die heidene te wees, ‘n dienaar van die evangelie van God, sodat die offer van die heidene welgevallig kan wees, geheilig deur die Heilige Gees")(1 Kor. 6:11; Hebr. 10:1-17).  Die Christen is nie meer getroud aan die wet nie, want net soos die getroude vrou deur die wet aan die lewende man gebonde is solank hy lewe (en hulle huwelik dus geheilig- afgesonder vir mekaar) maar as hy sterwe ontslae is van die wet van die man (...is geheilig deur die bloed v/d testament - Rom 7:2), net so is die Christen dood t.o.v. die wet DEUR DIE LIGGAAM VAN CHRISTUS, OM AAN 'N ANDER (Hom wat opgestaan het en lewe) TE BEHOORT (Rom. 7:4a)("naamlik aan Hom wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van God vrugte kan dra" - Rom. 7:4b)(Hebr. 10:29). Dit beteken nie dat die wet tot niet gemaak word deur die geloof nie, want inteendeel word dit eerder bevestig! (Rom. 3:31), want deur die wet het die sonde meer geword, en dus moes die genade ook meer oorvloedig wees (Rom. 5:20,21).  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wie/wat moet deur Christene geheilig word:

- moet die Here God in hulle harte heilig (afsonder) (goeie gewete - moet eerder ly terwille v/d geregtigheid, as terwille van sonde...)(1Pe 3:15 - "Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees");
-  Christene moet hulle eie lewenswandel heilig (afsonder) vir die Here (Soos gehoorsame kinders -  moet nie lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in ons onwetendheid bestaan het nie - 1 Pet. 1:14).
 (1Pe 1:15,16 - "Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig"). Christene word beveel om "afstand te te doen van enige ongeregtigheid (2 Tim. 2:19), want as iemand homself hiervan REINIG, dan sal hy 'n voorwerp wees tot eer, GEHEILIG en BRUIKBAAR vir die Here... (2Ti 2:21).
-  die opsiener moet ook heilig wees (is iemand wat 'n afgesonderde lewe vir die Here lewe)(en natuurlike veel ander voorwaardes word ook op die naam genoem - Tit. 1)(Tit 1:8 - "maar gasvry, een wat die goeie liefhet, ingetoë, regverdig, heilig, een wat homself beheers");
-  Christene moet hulle heilig gedra (soos mense wat afgesonderd is vir die Here) (1Th 2:10 - "Julle is getuies, en God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons ons gedra het teenoor julle wat glo"),
-  volgens Paulus is dit beter as iemand nie trou nie, want dan kan hy homself beter heilig (afsonder) vir die Here (1Kor. 7:34 - "Daar is ook onderskeid tussen ‘n vrou en ‘n maagd; die ongetroude is besorg oor die dinge van die Here om heilig te wees na die liggaam sowel as na die gees, maar die getroude is besorg oor die dinge van die wêreld, hoe sy die man sal behaag")(vgl. ook hierdie met die tema van die 144000).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ander dinge heilg/ geheilig (vir die Christen):
- die geroepenes word in God die Vader geheilig en vir Jesus Christus bewaar  (Jud 1:1 - "Judas, ‘n dienskneg van Jesus Christus en broer van Jakobus, aan die wat geroep, in God die Vader geheilig en vir Jesus Christus bewaar is") - soos Jesus Christus deur die Vader geheilig (afgesonder) is en in die wereld ingestuur is... (Joh 10:36; Luk. 20:13), so word die geroepenes geheilig (afgesonder) en in die wereld ingestuur (Joh. 17; Luk. 10:3). (Joh 13:20 - "Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie iemand ontvang wat Ek stuur, ontvang My; en wie My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het").
-  Christene is geheilig in die waarheid ( AFGESONDER OM DIE WAARHEID TE VERKONDIG - Joh. 17:14-26 ) (Joh 17:17 - "Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid. Soos U my gestuur het in die wêreld, het Ek ook hulle in die wêreld gestuur. En Ek heilig Myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees")-hulle KEN die waarheid.
- die wat deur die liggaam van Jesus Christus geheilig word, het nie die offerdienste volgens die wet van Moses nodig nie, want hulle is deur Sy offer volmaak gemaak (afgesonder) (Heb 10:8-10 - "Nadat Hy hierbo gespreek het: Slagoffer en spysoffer en brandoffers en sondoffers wou U nie hê en het U nie behaag nie—wat volgens die wet geoffer word— het Hy daarna gesê: Kyk, Ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel. Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net een maal")  (Heb 10:14 - "Want deur een offer het Hy vir altyd volmaak die wat geheilig word").
-  alle voedsel wat met danksegging ontvang word, word geheilig deur die gebed (1Ti 4:4,5 - "Want alles wat deur God geskape is, is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie; want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed)   (Mar 7:18,19 - "En Hy sê vir hulle: Is julle ook so sonder verstand? Begryp julle nie dat alles wat van buite af in die mens ingaan, hom nie onrein kan maak nie, omdat dit nie ingaan in sy hart nie, maar in die maag, en dit gaan in die heimlikheid uit en maak al die voedsel rein?")(Hand. 11:9; Rom. 14:14...).
-  die Christen se  liggaam, want dit is die tempel van God (God teenwoordig deur Sy Gees)(1Kor. 3:17 - "As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle"). Daarom is sondes soos hoerery gevaarlik, want die Christen wat hierin stap, sondig teen sy eie liggaam. Dit gaan ook hier oor "hoe die Christen BOU" - elkeen se werk sal op die ou end op die proef gestel word - hoedaning hy "gebou" het op die fondament (Jesus Christus). As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang, maar die wie se werk verbrand word, sal skade ly (1 Kor. 3:12-15).  Dit is in hierdie konteks waarin die liggaam van die Christen vgl. word met die tempel, en meer spesifiek het dit gegaan oor die wat nie die WAARHEID soek nie, maar kies wie hulle dink die waarheid verkondig en ag gee op wereldse wysheid.  (Daar was baie spesifieke reels rondom die tabernakel/tempel en alles moes GEHEILIG word wat in die tempel gebruik was.  Niks onrein was toegelaat in die tempel nie. Die Christen wat sy hoop plaas in wereldse wysheid, se gewete is besoedel - dus word sy liggaam/tempel besoedel).  Die Christen wat hoereer, is besig om homself (sy liggaam/die tempel) te verontreinig....
-  vir die getroude Christen:  die huwelik (en gesin) (2 mense afgesonder vir mekaar om mekaar te behaag/kinders afgesonder om gehoorsaam te wees aan gelowige ouers en aan die Here se gebooie).  In daardie sin ook is die ongelowige wat trou met 'n gelowige, geheilig deur die gelowige sodat hulle kinders rein kan wees (geheilig/afgesonder in die sin van afgesonder om een te wees met 'n gelowige;  dit beteken nie dat die ongelowige dieselfde hoop het op saligheid nie, want dit is slegs deur wedergeboorte wat iemand hierdie hoop verkry)(op dieselfde wyse is die getroude Christen wel "nie maagdelik rein nie", maar bedoel nie dat hy onrein is a.g.v. sonde nie, maar slegs maagdelik onrein - die soort "onreinheid" is dus geoorloof en sal nie veroorsaak dat hy sy saligheid verloor a.g.daarvan nie omdat die huwelik geheilig is)  (1Co 7:14 - "Want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die ongelowige vrou is geheilig deur die man; want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig"). (1 Tim. 4:3-5).
========================================================================

Slotsomme uit skrifgedeeltes:

Ons moet onderskei tussen wat is heilig en wat is onheilig, (ook tussen wat is rein en wat is onrein) (Lev. 10:10);  alhoewel sekere reels rondom dit verskil tussen die Ou en Nuwe Testament. In die N.T. is die tempelgebou bv. nie geheilig (afgesonder) vir die Christen nie, maar die Christen se liggaam is geheilig as die tempel. 
In die Ou testament was die Hebreeuse volk spesifiek GEHEILIG as die "volk van God", maar in die Nuwe Testament word enige iemand uit enige volk of taal wat glo in Jesus Christus, geheilig (afgesonder) as deel van God se volk. 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Iets (bv. die Sabbat) word "ontheilig" wanneer dit nie geheilig (werkwoord) word nie;  of  wanneer dit wat heilig is (bv. die Christen se liggaam), besoedel word (Hand. 24:6;21:28; Lev. 18:21; Mal. 2:11; Mig. 4:11...) .  Nog 'n vb.:  - die Naam van Jesus Christus is vir elke Christen HEILIG want Sy Naam is afgesonder as die enigste Naam deur wie iemand saligheid kan verkry, en Sy Naam is afgesonder as die Een op wie ons hoop en vertrou en na wie ons luister.  As 'n Christen nou egter ook afgode aanbid, dan is die Here Jesus Christus se Naam nie meer vir hom afgesonder as die enigste nie en is hy dus besig om die Naam van die Here te ONTHEILIG (m.a.w., die Here se Naam is nie meer vir hom afgesonder as die enigste Naam nie).  
Die Sabbat is 'n heilige dag omdat dit afgesonder (geheilig) is as 'n rusdag, maar as iemand dit nie neem as 'n rusdag nie, dan ontheilig hy dit.  Natuurlik het Jesus Christus vir ons 'n uitnemender weg kom wys van hoe wette vervul word in die Nuwe Testament, en o.a. geleer dat werk wat gedoen word op 'n Sabbat maar gedoen weens barmhartigheid nie gesien word soos "werk" nie;  daarom, in so 'n geval word die Sabbat nie ontheilig nie (al het die persoon "werk" gedoen...). 
---------------------------------------------------------------------------------------------
In die O.T. was die wet van Moses heilig (afgesonder)(Rom. 7:12) vir die volk van God, nie sodat hulle kon erf daardeur nie (want GELOOF was altyd die voorwaarde (Rom 4:14)), maar sodat hulle die sonde kon leer ken deur die wet (Rom. 7:7). In die N.T. wandel die Christen egter nie na die wet nie, maar na die Gees (Rom. 8:2) - en die Gees lei en leer ons in die waarheid wat Jesus Christus gebring het, en wys ons hoe Sy wette vervul word in die N.T.; nie dat die wet tot niet is nie, maar heelwat wette word anders vervul in die N.T., of word gewys hoe dit eintlik vervul moet word.  

Die Christen is nie meer getroud aan die wet nie, want net soos die getroude vrou deur die wet aan die lewende man gebonde is solank hy lewe (en hulle huwelik dus geheilig- afgesonder vir mekaar) maar as hy sterwe ontslae van die wet van die man (Rom 7:2), net so is die Christen dood t.o.v. die wet DEUR DIE LIGGAAM VAN CHRISTUS, OM AAN 'N ANDER TE BEHOORT (Rom. 7:4a)("naamlik aan Hom wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van God vrugte kan dra" - Rom. 7:4b). Dit beteken nie dat die wet tot niet gemaak word deur die geloof nie, want inteendeel word dit eerder bevestig! (Rom. 3:31), want deur die wet het die sonde meer geword, en dus moes die genade ook meer oorvloedig wees (Rom. 5:20,21).  

--------------------------------------------------------------------------------------------
In die O.T. is die Hebreeuse volk gesien as 'n heilige volk (omdat hulle afgesonder is om die Here te dien), en die ander volke was gesien as onheilig (want weens ongeloof kon hulle nie AFGESONDER word vir die Here nie). Die Hebreeuse volk is ook gesien as 'n rein volk omdat hulle (skoon)"gewas" is (deur die wet deur die wyses wat die Here hulle beveel het); maar die ander volke was nie rein nie, en daarom gesien as onrein. 

In die N.T.:  

- mag ons geen mens onheilig noem nie (Hand. 10:28) - MAAR ONS MOET VERSTAAN IN WATTER KONTEKS DIT BEDOEL IS:  
- (want die Here roep mense uit enige volk en taal), tog moet ons verstaan dat nie alle mense heilig is nie! (2 Tim. 3:2; Hebr. 12:16) (baie is geroep, maar min uitverkies). (Hand. 10:34 - "En Petrus het sy mond geopen en gesê: Ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie",  maar dat in elke nasie die een wat Hom vrees en geregtigheid doen, Hom welgevallig is).

 - en ons mag geen mens onrein noem nie (Hand. 10:28) - MAAR ONS MOET VERSTAAN IN WATTER KONTEKS DIT BEDOEL IS:  
- (want alle mense uit alle volke en tale het toegang tot bekering), tog beteken dit nie dat almal rein is nie (Ef. 5:5) (nie almal bekeer hulle en word weberbaar nie).  (Hand. 10:44,45 - "En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is")(Hand. 10:47 - "Niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense, wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie?").

Hier sien ons hoe die woorde onheilig en onrein verskillend gebruik word in verskillende kontekste.  In een konteks mag ons geen mens onheilig noem nie, tog in 'n ander konteks is baie onheilig.  In een konteks mag ons geen mens onrein noem nie, tog in 'n ander konteks is baie onrein.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In die N.T. het die besnydenis na die vlees geen krag nie (Gal. 5:6; 6:15), want dit is geloof in Jesus Christus wat bepaal wie besny word. Die wat hulle vleeslik laat besny is onder verpligting om die hele wet te onderhou (Gal. 5:3)(en val dan onder daardie reels).  Die wat hulle bekeer en glo in Jesus Christus, het nie 'n besnydenis wat met hande verrig word nie, maar "....deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het" (Kol. 2:11,12)(doodgegaan vir die wet en staan op om te lewe vir Christus- nie gehoorsaam aan die wet nie, maar gehoorsaam aan Christus - dien nie die wet nie, maar dien die Here Jesus Christus)(m.a.w., doodgegaan in die sondige vlees, staan op tot gehoorsaamheid aan Christus).
-(Rom 4:4)  Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste;
-(Rom 4:5)  aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in Hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken.  Paulus het ook hierdie feit bevestig aan die gemeente van Kol. waarin hy vir hulle verduidelik dat die besnydenis in die N.T. 'n meer geestelike betekenis het:  (Kol 2:11,12 - "in wie julle ook besny is met ‘n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het").  Hy maak dit ook duidelik aan die gemeente van Gal.:  (Gal 6:12-14 - "Almal wat ‘n mooi vertoning in die vlees wil maak, dié dwing julle om julle te laat besny net om nie ter wille van die kruis van Christus vervolg te word nie. Want ook hulle wat besny word, hou self nie die wet nie; maar hulle wil hê dat julle besny moet word, sodat hulle in julle vlees kan roem. Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onse Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld")  en  (Gal 5:1-4: " Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Kyk, ek, Paulus, sê vir julle dat as julle jul laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie.  En ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou. Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus; julle het van die genade verval"). DIE REDE WAAROM HIERDIE WET ANDERS WERK IN DIE NUWE TESTAMENT, IS OMDAT DIE MANIER HOE DIE WET OOR DIE BESNYDENIS GEWERK HET IN DIE O.T. VERVUL IS!  Net soos die wette oor die offerdiens VERVUL IS (Hebr. 9:6-15). Dit is nie die vleeslike besnydenis wat bewys wie deel is van God se volk nie, maar die wat geloof in Hom bely (en die besnydenis was slegs 'n teken daarvan). Nie almal wat na die vlees besny is, "glo" nie.  Daarom was geloof altyd die voorwaarde, en in die N.T. ook so - die wat geloof bely in Jesus Christus word nie besny nie maar wel gedoop - en is ook slegs 'n TEKEN. Dit is ook nie deur die offerdiens van die O.T. (volgens die wet van Moses) wat iemand GEREINIG word en GEHEILIG word nie, maar deur Jesus Christus (en in die O.T., alhoewel dit as weg gebruik was, was dit nie volkome nie).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Christene is HEILIG in die sin van dat hulle afgesonder is om vir die Here te leef en te werk - om vir Hom vrug te dra (Joh 15:16 - "Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee").  Hulle is ook geheilig in die waarheid in die sin van "afgesonder om die waarheid te verkondig" (Joh. 17).  
Die Here het hulle heilig verklaar omdat Hy hulle vir Hom afsonder.  Hy het hulle geROEP /gekies. Wanneer die Here iemand/iets heilig (afsonder), dan is daar spesifieke reels HOE iemand/iets geheilig word, bv. die priesters moes 'n spesifieke roetine volg voor hulle afgesonder is vir diens.  Net so is daar bepaalde voorwaardes wat iemand moet nakom voor hy/sy geheilig word as 'n kind van die Here (m.a.w. bekering en wedergeboorte...). 

In geval van waar iets/iemand geheilig word (om) vir die Here se (te) werk, moet dit ook skoongemaak word. Om afgesonder te word gaan nie net oor wie/wat geroep word nie, maar ook oor wie waardig geag word/gekies word. Dit gaan dus ook oor wie REIN is (Mat 5:8 - "Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien).  Niks wat onrein is kan geheilig (afgesonder) word nie" (1 Tim. 1:5; 2 Tim. 2:22; Hebr. 10:22). Geen mens is waardig om geheilig te word nie, maar Jesus Christus maak dit moontlik vir enige iemand om waardig te word omdat Hy die wat hulle hoop in Hom plaas, skoonwas van hulle sonde en van 'n slegte gewete - so maak Hy Sy kinders heilig. Deels verwys dit na heiligmaking omdat iemand rein is (bekering), en deels verwys dit na reiniging omdat iemand geheilig is (wedergeboorte). Kinders van die Here word geheilig, en kan geheilig word omdat hulle skoongewas is, maar moet ook onthou dat hulle ontheilig kan word as hulle hulself verontreinig.  Daarom moet elke kind van God weet wat dit is wat ONREIN is vir hom (waardeur hy hom kan verontreinig).  ONS MOET ONDERSKEI TUSSEN rein EN onrein, EN TUSSEN WAT IS heilig EN WAT IS onheilig.

Ons sien dus die volgende:

-  In sommige gevalle is iets/iemand REIN omdat hy/dit geHEILIG is (bv. Christene);
-  In ander gevalle is/word iets/iemand (ge)HEILIG omdat hy/dit REIN is (bv. Christene).
-  En daar is gevalle waar iets/iemand geheilig kan wees, maar nie rein nie;  altans dit hang af wat met "rein" bedoel word in die konteks (soos waar 'n ongelowige GEHEILIG is deur sy/haar gelowige huweliksmaat, en a.g.daarvan hulle kinders REIN is)(ALHOEWEL REIN VERKLAAR, MAAR NIE IN DIE SIN VAN REIN GEWETE OF SKOONGEWAS VAN SONDE NIE...) .
_________________________________________________________________________________
Ander dinge wat ook verskil tussen die N.T. en O.T., is bv. dat slegs sekere kosse heilig (afgesonderd) was in die O.T. en geoorloof om te eet, maar in die N.T. is alle kosse geoorloof, behalwe natuurlik die eet van bloed of dit wat verwurg is, die eet van afgodsoffers en/of in die geval waar kos aanstoot gee, moet dit nie geeet word nie. 

Dit is nie geoorloof vir Christene om afgodsoffers te eet nie, in die geval waar daar meegedeel word dat dit 'n afgodsoffer is;  andersins is dit geoorloof soos alle kos vir ons geoorloof is (1 Kor. 10:14-25)!  Dus, waar dit afgesonder is vir 'n afgod (m.a.w. "geheilig" vir daardie afgod), moet die Christen dit nie eet nie, ter wille van die GEWETE van die persoon wat dit offer (en dit kan ook die Christen se gewete dan besoedel).  So, al is alle kos geoorloof om te eet, is dit in die betrokke situasie nie geoorloof nie.  DIT IS DAN SOOS IETS WAT ONREIN IS, EN DIE KIND VAN GOD WAT DIT EET, SAL HOMSELF VERONTREINIG.  

Dieselfde geld in die geval van heidense afgodspraktyke.  Die volk was gewaarsku om nie te doen soos die ander nasies wat voor hulle verdrywe is nie... (Deut. 12:30,31). Hierdie wet het nie verander nie en Christene word steeds beveel om nie om te gaan met sulke heidense afgodspraktyke nie. Baie mense word deesdae maklik betrokke by sulke praktyke sonder dat hulle eens besef dit is afgodspraktyke. Jesus het bv. geleer dat ons nie moet bid soos die heidene doen, deur 'n ydele herhaling van woorde nie (Matt. 6:7); tog, hierdie manier van bid, wat vandag ook "meditasie" genoem word, is 'n baie ou heidense gebruik wat nie hoort onder kinders van die Here nie. Daar is 'n vorm van Christelike meditasie, maar dit is nie dieselfde as oosterse meditasie nie en dit help ook nie iemand neem die vorm van oosterse meditasie en gee dit Christelike name nie! (soos baie vandag doen).  Menig Christene en sommige Christelike kerke het vandag hierdie vorm van gebed aanvaar en is besig om dit (selfs in hulle kerke) te beoefen - en so hulleself te verontreinig.  ONS MOET ONDERSKEI TUSSEN WAT IS REIN, EN WAT IS ONREIN!  (Ef. 5:10,11 - "En beproef wat die Here welbehaaglik is; en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wanneer iets geheilig is, is dit afgesonder vir 'n doel.  So sien ons bv. ook dat geen vleis afgesonder was om te eet voor die dae van Noag se ark nie; tog na die vloed is vleis geoorloof om te eet (maar natuurlik later ook net sekere soorte vleis in die Ou Testament). (Gen 9:1-4: "En God het Noag en sy seuns geseën en aan hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Die vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel: alles wat op die aarde beweeg, en al die visse van die see. Hulle is in julle hand oorgegee. Alles wat beweeg en lewe, sal julle voedsel wees. Net soos die groen plante, gee Ek dit alles aan julle. Net die vleis met sy siel, met sy bloed, mag julle nie eet nie).  Daarom was sekere diere gesien as rein en ander as onrein.  Hulle was nie toegelaat om onrein diere te eet nie (Lev. 5:2; Lev. 11...).  Rein diere aan die ander kant, was afgesonder vir "eet" (geheilig). 
In die nuwe testament is enige vleis geoorloof om te eet, behalwe natuurlik sekere uitsonderings.  Sekere reels rondom "wat is heilig" (afgesonderd) het dus nie verander tussen die Ou en Nuwe Testament nie, soos bv. die feit dat vleis nie met sy bloed geeet mag word nie (Gen. 9:4; Lev. 7:27). Ander reels het wel verander, soos dat alle diere nou gesien word as rein... 

Vir iets om heilig te wees, het presies te doen met die feit dat dit AFGESONDER is VIR 'N SPESIFIEKE DOEL:  Na die uittog uit Egipte was die volk verbied om vet te eet van die vee waarvan hulle vir die Here 'n vuuroffer bring, want die vet was afgesonder (heilig) vir die Here en moes in offers gebruik word (Lev. 3:16,17). In daardie geval was vet nie geoorloof om te eet nie, omdat dit heilig (afgesonder) was vir die Here.  Dit was afgesonder vir 'n spesifieke doel - DAAROM nie geoorloof om te eet. Die vet van aas en dit wat verskeur was, kon gebruik word vir allerhande werk, maar ook nie om te eet nie (nie geoorloof om te eet nie, maar "geheilig" vir werk)(Lev. 7:24). 
_________________________________________________________________________________

(1)  Waar die Hebreeuse woord "kaw-dash" gebruik word (H6942) gaan dit oor die/dit WAT AFGESONDER WORD vir die Here, en daarom word HY of SY / HULLE / DIT heilig verklaar - hulle word "as skoon" verklaar (heilig verklaar om die taak op hande te verrig of sodat dit verrig kan word).  In hierdie geval:  DIE HERE IS DIE EEN WAT IETS AFSONDER AS HEILIG (bv., Hy het die priesters "geheilig" - hulle is "afgesonder" - Eks. 28:41)(en Hy het spesifieke reels waarvolgens Hy iets/iemand heilig - hulle moes m.a.w. 'n spesifieke roetine volg om geheilig(skoongemaak) te word - Eks. 29; 40:9...).   

Maar die woord "kaw-dash" bevat ook die betekenis in geval van waar die Here van iemand verwag "om hom/haarself te heilig" (dan 'n opdrag van die Here) soos om sonde neer te le...  Iemand/iets wat heilig is kan gebruik word in die Here se diens, maar as dit onheilig is (of ontheilig word), is dit nie meer bruikbaar nie.   
Iets of iemand wat dan nou so afgesonderd is, is dan "heilig" - (2) soos in die geval van waar  die Hebreeuse woord "ko-desh" gebruik word (H6944)  t.o.v. IETS, 'n PLEK of IEMAND wat AFGESONDERD IS vir die Here, bv. die altaar (Eks. 29:37).  
Die woord  (3)   "kaw-doshe" (H6918) - word meer spesifiek gebruik vir HEILIGE EEN, en spesifiek gebruik ten opsigte van die Here, en Sy kinders (Lev. 11:44,45; 19:2) - word veral ook gebruik waar kinders van die Here beveel word om heilig te wees en hulle nie te verontreinig nie (Lev. 19:2; 20:26; 11:44).

(4)  Die Griekse woord "hag-ee-ad'-zo" (G37) word veral gebruik in die geval waar iemand seremonieel "heilig gemaak" word. Vir die vlees om REIN te word, is bloed nodig (Hebr. 9) - so word die vlees "geheilig".  Vgl. dit met die O.T. offerdiens (Lev. 16; Num. 17). Op dieselfde wyse word die wat in Jesus Christus glo, deur Sy bloed seremonieel GEHEILIG (Hebr. 13:12)(die vlees word REIN gemaak)(vgl. dit met 2 Kron. 30:15-17 en Esra 6:20). Die Ou Testamentiese offerdiens was nie volkome nie, maar Jesus Christus se bloed is volkome en reinig ons nie net van die vlees nie, maar reinig ook die gewete van dooie werke.  Jesus Christus was die perfekte "offerlam", vlekkeloos sonder sonde. En met Sy dood het die N.T. in werking getree (want 'n testament tree slegs in werking met die dood van die testamentmaker).  Net soos 'n testament deur bloed ingewy word, so is die Nuwe Testament deur Sy bloed ingewy. Hy het Sy lewe afgele vir ons sodat ons heilig/afgesonder kan word (Ef. 5:26)(net soos stiere en bokke se lewe afgele is om die volk te heilig), en Hy maak ons verder REIN deur Sy waarheid/Woord (Ef. 2:26), want niemand kan vrug dra op onwaarheid nie.  (In Hom is ook die ewige lewe, want Hy het die dood oorwin en is opgewek uit die dood, en sal wanneer Hy terugkom ook die wat in Hom glo opwek tot (ewige) lewe). Hy het ons dus (5) seremonieel AFGESONDER (die Griekse woord "hos'-ee-os" (G3741)), en die Vader het Hom afgesonder as ewige Hoepriester (Hebr. 7:26).  Hierdie selfde woord word ook gebruik t.o.v. "plek van aanstelling" in Tit. 1:8 t.o.v. 'n opsiener.  Dit verwys dus na "PLEK VAN AANSTELLING" - dus, AFGESONDERD vir 'n taak.  Dit word ook gebruik in konteks met die Here self wat HEILIG is, die enigste ware God wat alleen aanbid sal word deur al die nasies (Openb. 15:4)(Sy "plek").  Die Griekse woord (6) "hag'-ee-os" (G40) word in verskillende skrifte gebruik WIE/WAT gesien word as heilig, bv. die Here God, die Almagtige (Openb. 4:8), die Christen (Kol. 1:22), die Here se Naam (Luk. 1:49), elke Hebreeuse eersgebore manlike kind (Luk. 2:23), die wet en die gebod (Rom. 7:12); God se volk ("eerstelinge")(en dan die deeg ook)(Rom. 11:16); die Here Jesus Christus (die wortel) en Sy kinders (Sy takke)(Rom. 11:16); tempel en die gelowige as "tempel" (1 Kor. 3:17); die kinders van die gelowige (1 Kor. 14); en die wat deel het aan die eerste opstanding (Openb. 20:6).  Maar hierdie Griekse woord word ook veral gebruik van hoe elke Christen sy eie lewenswandel moet HEILIG. En daarom pasop hoe hulle "bou" want hulle is die (heilige) tempel (1 Kor. 3:10-17).  Ons was vroeer onheilig en is nou heilig, ja, maar is ons heilig in ons lewenswandel? En gee ons ag daarop dat ons op die WAARHEID bou? (soos wat vir ons in 1 Kor. 3 verduidelik word). So hier gaan dit oor hoe ons onsself moet opgee vir die Here - hoe ons ons in lewenswandel vir Hom moet AFSONDER (1 Pet. 1:15,16).  Net soos Hy Sy lewe vir ons afgele het (om ons te heilig), moet ons ons lewens afle (om dit te heilig vir Hom)(Kol 1:22; Ef. 5:27). (Dit is natuurlik makliker vir die ongetroude omdat getroudes ook besorg is oor mekaar om mekaar tevrede te stel (1 Kor. 7:34)). Nog 'n Griekse woord wat vir "heilig" gebruik word in die N.T., is (7) "hos-ee'-oce" (G3743), wat gaan oor "om heilig op te tree" (1 Thess. 2:10) - m.a.w. "om op te tree soos iemand wat afgesonder is vir die Here. Gaan lees gerus die konteks van 1 Thess. 2:10 om beter te verstaan wat hiermee bedoel word. En nog 'n geval waar die woord "heilig" gebruik word is in Hand. 21:24, (8) "hag-nid'-zo" (G48) - wat beteken "om skoon te maak", en is slegs 'n verwysing na 'n O.T. gebaar van "heiligmaking vir 'n spes. doel".  

_____________________________________________________________________________________________
Kinders van die Here (wat terloops "geheilig" is) moet die Here se reels nakom  - want Hy is heilig, en Hy roep ons op om ook heilig te wees (1 Pet. 1:16)  - Christene moet hulle eie lewenswandel "heilig" sodat hulle BRUIKBAAR is vir diens, Ons kan nie twee here dien nie. Die dissipels het ook gereeld hierna verwys in hulle briewe.  Kyk bv. na Kol. 1:22, na hoe die Here Jesus Christus ons geheilig het deur Sy dood om ons sonder gebrek en onberispelik voor Hom te stel  -  MAAR kyk wat hy ook se in die volgende vers:  "as julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie"  - DIE VOORWAARDE IS DAT ONS VAS BLY IN DIE GELOOF !  
-Die een wat nie vas bly in die geloof nie, is besig om die Here se Naam te ontheilig (m.a.w., Sy Naam is nie meer die Een in wie hy hoop nie - Sy Naam is nie meer alleen vir hom afgesonder nie).
-Die een wat nie meer hoop in die evangelie nie, is besig om die evangelie te ontheilig (m.a.w., hy sonder nie meer die evangelie wat Jesus Christus gebring het af as die waarheid en enigste weg tot saligheid nie).

Die een wat HEILIG OPTREE is die een wat na die Here soek en Sy koninkryk (m.a.w. hy tree op soos iemand wie se lewenswandel afgesonder is vir die Here).  Kyk ook na die Griekse woord "hos-ee'-oce" ("piously; holily") (G3743), gebruik in 1 Thess. 2:10 - In die betrokke gedeelte vermaan Paulus en Sulvanus die gemeente om waardiglik te wandel voor God (wat ons tot sy koninkryk en heerlikheid geroep het).  Ons is geheilig, maar ons word ook opgeroep om heilig te wees sodat ons bruikbaar kan wees vir Sy koninkryk en nie afvallig word nie.  Ons word dus opgeroep om ONS EIE LEWENSWANDEL TE HEILIG en HEILIG OP TE TREE.  Dit is ook wat dit beteken dat ons HEILIG IS, is dat ons afgesonder is om vir Hom te lewe en vir Hom vrug te dra.(Jud. 1:1; 1 Pet. 2:9; 1 Pet. 3:9; 5:10; Hebr. 11:8; 5:4; 2 Tim. 1:9; 6:12; 2 Thess. 2:14; 1 Tim. 4:7; Ef. 4:1,4; Gal. 5:13;  )
_________________________________________________________________________________


-  heilig:  3 Verskillende Hebreeuse woorde word gebruik en 5 verskillende Griekse woorde  -  rol af vir uiteensetting van skrifte.
-  geheilig: Ou Testament:- In meeste skrifte word H6942 gebruik, maar in 3 skrifte word  H6944 gebruik (1 Sam. 21:5; 2 Kon. 2:18; 1 Kron. 26:26).  Nuwe Testament:- In meeste skrifte word G37 gebruik, maar in 2 skrifte word G48 gebruik (Hand. 21:26; 24:18). 
heiligheid: Rol heel af vir skrifte.

Om geheilig te word, beteken nie altyd dat die persoon ook rein is nie en beteken ook nie noodwendig dat iemand nou gered is nie! (soos baie dink nie, want kyk tog dat items ook geheilig kan word...).  Bv., nie almal wat GEROEP IS, is OOK UITVERKIES nie! Jesus het self geleer dat baie geroep word, maar min uitverkies! (Matt. 22:14)(Ef. 1:4). Kyk ook die vb. van Judas Iskariot - alhoewel hy geroep was (in daardie opsig geheilig om 'n dissipel te wees), het dit nie outomaties beteken dat hy ook rein was nie! (Joh. 13:11 - Vgl. dit ook met Joh. 6:64). En alhoewel hy rein gemaak is deur die waterdoop (rein van sonde/sonde afgewas), was hy nie rein t.o.v. sy gewete of hart nie. Judas Iskariot was geroep, ja, maar is hy uitverkies? (Joh 13:18 - "Ek spreek nie van julle almal nie—Ek weet wie Ek uitverkies het—maar dat die Skrif vervul kan word: Hy wat saam met My brood eet, het sy hakskeen teen My opgelig").
   'n Ongelowige word wel geheilig deur sy/haar gelowige huweliksmaat, maar dit beteken nie dat die ongelowige nou rein is van sonde of slegte gewete nie, maar in hierdie konteks beteken dit bloot dat hy afgesonder word vir "iets spesifiek" en rein is "in iets spesifiek" vir 'n spesifieke doel.  Al is die ongelowige ook geheilig deur sy gelowige huweliksmaat, is dit tog duidelik dat hy nie sy eie lewenswandel heilig (afsonder) vir die Here nie!  Ons moet dus verstaan in watter konteks hy nou "geheilig" is. Op dieselfde wyse kom baie tot geloof, maar alhoewel "geroep om vrug te dra", dra hulle geen of nie die nodige vrug nie, of word selfs onvrugbaar, en staan dus die gevaar om in die oordeel afgesny te word. Hulle is dus geheilig, maar onrein in die sin van dat hulle nie hulle eie lewenswandel heilig nie (hulle sonder hulle nie af vir die Here nie).  Hulle was dus geroep, maar sal nie uitverkies word as hulle hul nie vir Hom heilig nie.  In so 'n geval was hulle dus GEHEILIG (m.a.w. geroep), maar hulle het hulleself nie GEHEILIG nie (nie bekeer of ag gegee op die pad van godsaligheid nie). Hier sien ons dus tipies hoe die woord "geheilig" verskillende betekenisse het in verskillende skrifte! (alhoewel dit altyd gaan oor afsonder, maar waarvoor daar afgesonder word). Alhoewel "om heilig te wees" beteken om afgesonder te wees, kan dit ook verwys na "skoongemaak", soos in die geval van seremonieel, maar dit is steeds bedoel in konteks met dat "dit" of "die persoon" afgesonder word/is vir die Here vir 'n spesifieke doel - m.a.w., "om die doel te kan bereik, moet hy rein wees" - en dan is hy "heilig" (of anders gestel:  "dit wat dan rein gemaak is word as heilig gesien")(Hand. 10:15; 11:9).  "Om heilig te wees" beteken dus nie noodwendig dat iemand ook rein is van gewete of sonde nie!, maar REIN word hier in 'n ander konteks gebruik. Die ongelowige kan m.a.w. nou nie sy gelowige huweliksmaat en kinders besmet nie, want hy is rein verklaar SODAT hulle kinders ook REIN is! (1Kor. 7:14 - "Want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die ongelowige vrou is geheilig deur die man; want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig"). Kinders van gelowiges word gesien as HEILIG (GEROEP om heilig te wees vir die Here). Paulus het bv. die stelling gemaak dat hy reeds geroep was "van die skoot van sy moeder af"! (Gal. 1:15)- m.a.w. reeds toe al was hy afgesonder (Gal 1:15 - "Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af en deur sy genade geroep het"). En al is een van die ouers 'n ongelowige, word die kinders steeds gesien as heilig (geroep om heilig te wees), en die ongelowige ouer in hierdie geval "rein" sodat hy nie die kinders se roeping besmet nie. In 'n ander Nuwe Testamentiese vb. sien ons dat sommige het geglo dat die goud van die tempel heilig is en daarom gedink dat as hulle sweer by die goud van die tempel hulle gebonde is aan hulle belofte, maar nie as hulle sweer by die tempel nie...  Maar Jesus help hulle reg en verduidelik dat dit eintlik die tempel is wat heilig is...(...en die goud word geheilig deur die tempel) (Eks. 30:29; Matt. 23:17)(vgl. dit ook met v. 19). Dit is eintlik die tempel wat afgesonder word (nie die goud nie), alhoewel die goud deur die tempel geheilig word (en dan afgesonder word). Kinders van die Here IS DIE TEMPEL van God - (1Kor. 3:17 - "As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle"). Kinders van gelowige ouers word deur hulle gelowige ouers (geestelike tempel) geheilig (net soos die goud deur die fisiese tempel geheilig word).  Net soos die wat die kinders van die Here skend deur God geskend sal word, so sal die wat die kinders van gelowige ouers skend, ook deur God geskend word;  net so is die ongelowige man deur die gelowige vrou (tempel) geheilig en val dus onder daardie soort beskerming van die Here.  Alhoewel die artikels in die tempel (en die kinders en ongelowige maat van die gelowige) nie opsig self heilig is nie, word hulle geheilig deur die tempel (die gelowige). Hulle word dus geroep, maar as hulle nie hulle eie lewenswandel ook heilig nie, dan sal hulle nie uitverkies word nie.

Die priesters was afgesonder ("geheilig" - geroep) vir priesterdiens, maar moes hulle eers "reinig" voor hulle tempeldiens kon verrig;  dit is dus duidelik dat alhoewel hulle afgesonder was vir diens (geheilig is), dit nie beteken het dat hulle outomaties rein was van alles anders ook nie!  ALMAL WAT GEHEILIG IS, IS NIE OUTOMATIES REIN van sonde en slegte gewete NIE, want die Here kan enige iets of iemand heilig - dit gaan hier oor WAARVOOR iemand/iets geheilig word.  ONS MOET KYK NA DIE KONTEKS WAAROOR DIE HEILIGMAKING GAAN en nie verkeerdelik kontekste in verskillende skrifte verwar nie. Bv., die artikels in die tabernakel is HEILIG omdat dit afgesonder is vir die Here se werk, tog kan dit nie heilig wees in die sin van skoongewas van sonde of slegte gewete nie, maar moet wel gewas wees (rein) wees om gebruik te word...
_________________________________________________________________________________

DIE BELANGRIKHEID VAN "OM HEILIG" TE WEES OF OM GEHEILIG TE WORD:

(Openb. 22:14)  Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad.
(Openb. 22:15)  
Maar buite is die honde (die wat nie deel is van God se volk nie - m.a.w die wat Hom nie ken nie en nie geheilig is nie) 
en die towenaars (die wat hulle voordoen as iets besonders of heilig - soos valse profete wat "Here" speel) 
en die hoereerders (die wat nie die wil van die Here doen nie, maar hulle eie wil, en die wat agter afgode aan hoereer - hulle dra nie vrug nie of word onvrugbaar of dra slegte vrug) 
en die moordenaars (die onbarmhartiges) 
en die afgodedienaars (die eiesinniges wat hulle eie wil kies bo die wil van die Here en vir hulle 'n geloof skep wat hulle in die gehoor streel) 
en elkeen wat leuens liefhet en doen (die valse broeders, valse profete, valse leraars)VGL. HIERDIE GERUS MET WAT JESUS VIR ONS GELEER HET OOR HOE DAAR GEOORDEEL SAL WORD TUSSEN: 
SKAPE EN SKAPE (die wat Hom ken, en die wat Hom nie ken nie)(almal wat geroep is, maar min is uitverkies), EN TUSSEN 
SKAPE EN BOKKE (die wat barmhartig is, en die wat nie barmhartig is nie), EN TUSSEN 
KORING EN ONKRUID (die wat opreg is, en die wat vals is), EN TUSSEN 
KORING EN KAF (die wat vrug dra, en die wat onvrugbaar is of onvrugbaar word).
_________________________________________________________________________________

Die woord "heiligheid":

Exo_15:11  o HERE, wie is soos U onder die gode? Wie is soos U, verheerlik in heiligheid (H6944), gedug in roemryke dade, een wat wonders doen?
Exo_35:2  Ses dae lank kan daar werk verrig word, maar op die sewende dag moet daar vir julle ‘n heiligheid (H6944) , ‘n dag van volkome rus wees tot eer van die HERE. Elkeen wat daarop werk verrig, moet gedood word.
Psa_65:4  (65:5) Welgeluksalig is hy wat U uitkies en laat nader kom, dat hy kan woon in u voorhowe. Ons wil versadig word met die goeie van u huis, die heiligheid (H6918)  van u paleis.
Psa_68:17  (68:18) Die waens van God is tien duisende, duisend maal duisende; die Here is onder hulle; dit is Sinai in heiligheid (H6944).
Psa_77:13  (77:14) o God, u weg is in heiligheid (H6944). Wie is ‘n groot God soos God?
Psa_89:35  (89:36) Een maal het Ek gesweer by my heiligheid (H6944): Waarlik, Ek sal vir Dawid nie lieg nie!
Psa_93:5  U getuienisse is baie betroubaar. Heiligheid (H6944) pas by u huis, HERE, tot in lengte van dae!
Jer_2:3  Israel was vir die HERE ‘n heiligheid (H6944), die eerstelinge van sy opbrings; almal wat hom opeet, sal skuld op hulle laai, onheil sal oor hulle kom, spreek die HERE.
Amo_4:2  Die Here HERE het gesweer by sy heiligheid (H6944): Kyk, daar sal dae oor julle kom dat hulle julle met hake sal optrek en die wat van julle oor is, met vishoeke.
Luk_1:75  in heiligheid (G3742) en geregtigheid voor Hom, al die dae van ons lewe.
Rom_1:4  en na die Gees van heiligheid (G42) met krag verklaar is as die Seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, onse Here,
Eph_4:24  en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid (G3742).
1Th_3:13  sodat Hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid (G42) voor onse God en Vader by die wederkoms van onse Here Jesus Christus met al sy heiliges.
1Th_4:4  dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid (G38) en eer,
Heb_12:10  Want húlle het ons wel ‘n kort tydjie na hulle beste wete getugtig; maar Hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid (G41) kan deelagtig word.


G3742 - (hos-ee-ot'-ace, From G3741; piety: - holiness)
G41 - (hag-ee-ot'-ace, From G40; sanctity (that is, properly the state): - holiness)
G38 - (hag-ee-as-mos', From G37; properly purification, that is, (the state) purity; concretely (by Hebraism) a purifier: - holiness, sanctification)
G42 - (hag-ee-o-soo'-nay, From G40; sacredness (that is, properly the quality): - holiness).
Geen opmerkings nie: