Woensdag 10 Augustus 2016

Die Gees van God (4)

Vir die vorige 3 gedeeltes oor hierdie onderwerp, gaan na:
http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/08/die-gees-van-god-1.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/12/die-gees-van-god-2.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/12/die-gees-van-god-3.html
_________________________________________________________________
IN HIERDIE BLOGPOST KYK ONS NA OF 
 "ontvang die Heilige Gees" dieselfde is as 
"die krag van die Gees", of 
"om met die Heilige Gees gedoop te word"?
_________________________________________________________________
 Sommige geleerdes sien "die ontvang van die Heilige Gees" en die "ontvang van die krag van die Gees" as dieselfde gebeurtenis, ander weer as verskillende gebeurtenisse.  'n Versie wat veral ook heelwat redenasie uitlok, is die in Joh 20:22 - "En nadat Hy dit gesê het, blaas Hy op hulle en sê vir hulle: Ontvang die Heilige Gees" (wat plaasgevind het nadat Jesus uit die dood opgestaan het, in die 40 dae voor Hy opgevaar het hemel toe).   Tog, op 'n ander geleentheid, beveel Hy hulle om te wag in Jerusalem, op die belofte van die Vader, om met die Heilige Gees gedoop te word (wat gebeur het nadat Hy opgevaar het hemel toe) (HAND. 2:33 - "Nadat Hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het Hy dít uitgestort, wat julle nou sien en hoor". (Hand. 1:4-8 - "En toe Hy nog met hulle saam was, het Hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het Hy gesê, van My gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank ná hierdie dae nie. Die wat bymekaargekom het, vra Hom toe en sê: Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En Hy antwoord hulle: Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie; maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde");  
-  (EN KYK OOK Luk 24:49 - "En kyk, Ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte").  

LET WEL DAT JESUS NA HIERDIE GEBEURTENIS (die belofte van die Vader) VERWYS HET AS "met die Heilige Gees gedoop word"

 Die vraag is nou wat die verskil is, en of daar 'n verskil is tussen toe Hy oor hulle geblaas het en gese het, "ontvang die Heilige Gees", en die opdrag dat hulle moet wag vir die 
"doping met die Heilige Gees"?  
______________________________________________________
OPSOMMING:

Ten eerste moet ons verstaan dat alhoewel die kind van God wederbaar word deur die water en Gees (en so God se saad binne-in hom kry)(en die Gees so BY HOM BLY), die Gees ook "werk soos Hy wil", en werk gawes en bedieninge deur Sy diensknegte en diensmaagde,  SOOS NODIG! - in so 'n geval word verwys dat die Gees op iemand rus (soos vir 'n tyd) - Num 11:25 - "Daarop het die HERE neergedaal in die wolk en met hom gespreek; en Hy het van die Gees wat op hom was, afgesonder en op die sewentig oudstes gelê. En terwyl die Gees op hulle rus, het hulle geprofeteer; maar daarna nie meer nie"


 Die dienskneg en diensmaagd ontvang die Gees wanneer hy wederbaar word, maar word ook gedurig "vervul met die Gees"(soos wanneer die Gees op iemand rus)(vir krag om te kan getuig) - DIT IS WAAROM DIE DISSIPELS NOG GEDURIG "VERVUL WAS MET DIE HEILIGE GEES", SELFS OOK NOG NA DIE DAG VAN PINKSTER!  Dit beteken nie dat die Gees telkens van hulle gewyk het nie, maar verwys eerder na verskillende werk wat die Gees in en deur die Christen se lewe doen (m.a.w. meer verwysend na gawes en bedieninge).  Wanneer ons wederbaar word (deur die Gees), bly die Gees wel vir altyd by ons (Joh. 14:17), maar Hy vul ons ook gedurige met krag (rus op ons en werk deur ons verskillende gawes en bedieninge), sodat ons kan GETUIG. Hierdie vervulling met krag van die Heilige Gees is iets wat Jesus Christus doen in ons.  Christene moet verstaan die belangrikheid van gebed en vas... (http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/01/nuwe-wyn-moet-in-nuwe-sakke-gegooi-word.html) (http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/01/om-te-vas.html) en moet vir Jesus Christus vra om vir hulle te vul met Sy Heilige Gees. 

(En alhoewel die ontvang van krag deur die Gees kan geskied deur handoplegging, moet ons ons nie deur enige iemand laat hande ople nie!!!!!!!  Daar is heelwat predikers vandag wat mense nooi om te kom met die belofte om gevul te word met die Gees, maar dan gebruik hulle heidense metodes soos om dieselfde woorde oor en oor te herhaal ens.  Allerhande snaakse verskynsels het al so kop uitgesteek soos dat, in plaas van dat die persone dan begin getuig en in verskillende gawes begin stap, hulle eerder belaglik begin optree soos bv. dat hulle geen beheer het oor hulle eie liggame nie - dieselfde tipe nagevolge wat gesien word in die wat oosterse geloofspraktyke navolg...). 


In Hand. 1 het Jesus ook na die doping met die Heilige Gees verwys as "KRAG ONTVANG WANNEER DIE HEILIGE GEES OOR JULLE KOM" - en kyk dan Sy volgende woorde:  en julle sal my getuies wees.  Ook hier in Hand. 4 sien ons hoe hulle, nadat vervul met die Heilige Gees, "die woord van God met vrymoedigheid gepreek" het!  DIE DOEL VAN OM HIERDIE "gawe van die Gees te ontvang" ("doping in die Gees "/ "die Gees ontvang" / "vervul met die Gees" / "krag ontvang wanneer die Gees oor iemand kom"), is om te GETUIG !  (Hand. 15:8).
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/06/wat-het-jesus-bedoel-met-die-woorde.html


---------------------------------------------------------------------------------------------
(Hand. 2:33)  Nadat Hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het Hy dít uitgestort, wat julle nou sien en hoor.
- (Hand. 5:31)  Hom het God as Leidsman en Verlosser deur sy regterhand verhoog om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk. (Hand. 5:32)  En ons is sy getuies van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat Hom gehoorsaam is.
- (Joh 12:23-33)  Maar Jesus antwoord hulle en sê: Die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word....

- (Hand. 3:13)  Die God van Abraham en Isak en Jakob, die God van ons vaders, het sy Kind Jesus verheerlik, Hom wat julle oorgelewer en voor Pilatus verloën het toe hy besluit het om Hom los te laat.
- (Joh 13:31)  En toe hy buite was, sê Jesus: Nou is die Seun van die mens verheerlik, en God is in Hom verheerlik.

_________________________________________________________________

In sekere skrifte word 
"om met die Heilige Gees gedoop"
 te word, ook van gepraat as 
"ontvang die Heilige Gees"
 - bv. in die geval van Cornelius se huisgesin, Hand. 10:45-47. Dit is dus duidelik dat baie wat die doop met of in die Heilige Gees ontvang het (waarvan tale veral 'n teken was), van gepraat was as, "hulle het die Heilige Gees ontvang".     Alhoewel tale veral 'n teken was dat hulle die Heilige Gees ontvang het, moet ons egter nie die fout maak om te dink dat almal die gawe van tale ontvang wanneer hulle met die Heilige Gees gedoop word nie, want Paulus maak dit duidelik in 1Kor. 12:7-11 dat almal nie dieselfde gawes ontvang nie, en dat die Gees afsonderlik aan elkeen uitdeel soos Hy wil:  "Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde Gees; aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees; aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos Hy wil".
- so, dit beteken dat ook in die eerste gemeentes nie almal die gawe van tale ontvang het nie!  Sommige kerke leer dat die gawe van tale altyd 'n bewys is van of iemand met die Heilige Gees gedoop is, MAAR DIT IS DUIDELIK NIE SO NIE!  Hierdie Christene in die gemeente van Korinthiers wat verskillende gawes ontvang het en nie almal die gawe van tale ontvang het nie, was tog duidelik gedoop met die Gees!

Die dissipels het ook na "met die Heilige Gees gedoop word", of "ontvang die Heilige Gees",  verwys as:
die ontvang v/d GAWE VAN DIE HEILIGE GEES:
-(Hand. 2:38)  En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
-(Hand. 10:45)  En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is.
-(Heb 6:4)  Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het...
-(Hand. 8:19)  en gesê: Gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. (Hand. 8:20)  Maar Petrus sê vir hom: Mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry.

DIE BEGRIP 
"met die Heilige Gees gedoop word",
 IS OOK DIESELFDE AS 
om die "gawe van die Heilige Gees" te ontvang:
(Hand. 11:16)  En ek het die woord van die Here onthou, hoe Hy gesê het: Johannes het met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. (Hand. 11:17)  As God dan aan hulle dieselfde gawe gegee het soos aan ons wat in die Here Jesus Christus geglo het, wie was ek dan, dat ek God kon verhinder?

M.a.w., volgens bg. skrifte is "om met die Heilige Gees gedoop" te word, ook genoem "om die Heilige Gees te ontvang" , en is dieselfde as om die "gawe van die Heilige Gees" te ontvang.
____________________________________maar ons moet verstaan dat iemand verskeie male vervul kan word met die Heilige Gees:
Vb.:
-(Hand. 4:29)  En nou, Here, let op hulle dreigemente en gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek,
(Hand. 4:30)  deurdat U u hand uitstrek tot genesing, en tekens en wonders deur die Naam van u heilige Kind Jesus plaasvind.
(Hand. 4:31)  En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. (L.W. dat hierdie gebeur het na die dag van Pinkster - hulle was op die dag van Pinkster alreeds gevul met die Heilige Gees, en het reeds verskeie gawes ontvang! - hier word hulle "weer" vervul met die Heilige Gees...)(dis amper soos 'n "geloofsinspuiting" wat hulle gekry het).

-(Hand. 13:52)  En die dissipels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees.


__________________________________ tog wanneer 'n gelowige die Heilige Gees ontvang, word daardie persoon gebore uit God, en kry God se saad binne-in hom (sodat hy vrug kan dra...)http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/02/weer-gebore-wedergeboorte-wedergebore.html.   HIERDIE ERVARING WORD DEUR JESUS BESKRYF AS SOOS "STROME LEWENDE WATER WAT OOR DIE BINNESTE VLOEI":
- (Joh 7:38)  Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. (Joh 7:39)  En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo; want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Die werk van die Gees in ons, gaan nie net oor die krag om te kan getuig, wat gepaardgaan met gawes en bedieninge nie, maar ons word ook wederbaar deur die Gees van God - Hy verander ons tot "ander mense" (2 Kor. 3:3). En waar die Gees slegs op sekere gelowiges uitgestort was in die O.T., stort die Here Sy Gees uit op elkeen van Sy diensknegte en diensmaagde in die N.T. Om oor en oor vervul te word met die Gees, beteken nie dat die Gees elke keer weggaan van iemand nie, maar eerder dat die Gees in verskillende gawes en bediening op gelowiges rus, en hulle daarom gedurig vervul word volgens dit wat NODIG is. 

Maar dit is dieselfde Gees van God!
 Almal ontvang nie alle gawes en bedieninge nie! 
(1 Kor. 14).

_________________________________________________________________
Die doping in die Gees het dus nie net die "vervulling van die Gees" behels nie, maar behels baie meer as dit;  dit behels o.a. dat iemand 'GEBORE WORD UIT DIE GEES' - dit is die tweede deel van "wedergeboorte" (saad van God binne-in gelowige), en is dus 'n bewys van wie kinders van die koninkryk is.  Die wat die Gees ontvang, se liggaam is soos 'n tempel (teenwoordigheid van die Here deur Sy Gees). Die Gees van God getuig van die waarheid, en van Jesus die Christus, lei ons in die waarheid, leer ons en herinner ons aan wat Jesus geleer het.  Dit is slegs die wat gehoorsaam is aan die Here, wat die Gees van God ontvang. So, dit gaan nie net oor die krag van die Gees nie, maar ook oor die bevestiging van ons kindskap deur die Gees, en om deur die Here gelei te word en Hom te ken!

Hierdie uitstorting van die Heilige Gees, was ook nie net beperk tot sekere kinders van die koninkryk nie, maar wel aan almal wat "glo".  Wanneer iemand vervul word met die Gees van die Here, dan verstaan hulle wat die wil van die Here is, want die Gees lei hulle in die waarheid.  Dit is om daardie rede dat Moses gese het:

(Num 11:29) "...... Ag, as die hele volk van die HERE maar profete was, dat die HERE sy Gees oor hulle mag gee!".  

Wanneer ons egter gaan kyk na die lewe van die Here Jesus Christus, sien ons dat Hy die saad van God in Hom gehad het ((Mat 1:18 - "Die geboorte van Jesus Christus was dan só: Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees".  Maar ten spyte van die feit dat Hy God se saad binne-in Hom gehad het (deur die Heilige Gees), sien ons hoe die Gees op Jesus neerdaal in die vorm van 'n duif terwyl Hy deur Johannes die doper gedoop word: (Luk 3:22 - "en die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante soos ‘n duif op Hom neergedaal; en ‘n stem het uit die hemel gekom wat sê: U is my geliefde Seun; in U het Ek ‘n welbehae").  Daarna het die Gees Hom in die woestyn in gelei, maar let op die woorde:  (Luk 4:1 - "En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af, en is deur die Gees in die woestyn gelei").  So, alhoewel Jesus die saad van God (deur die Gees) binne-in Hom gehad het, sien ons die "ontvang van die Gees" op 'n ander geleentheid! (wat dan gebeur net voor Sy bediening begin...).

Die tweede element van "om weer gebore te word",  is die "Gees":
Iemand wat nie die Gees van God het nie, is nie 'n kind van God nie - is m.a.w. nie gebore uit God nie!:
(Joh 3:6)  Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.
1 Joh. 3 verklaar ook verder dat GOD SE SAAD bly in elke persoon (wat weergebore is) gebore is uit God.  M.a.w., deur die GELOOF kan iemand gebore word uit God, en wanneer hy gebore word uit God (weergebore word), dan kry hy God se saad in hom.  (Joh 3:3)  Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie......(Joh 3:5)  Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.

Dit is dus duidelik dat die gebeurtenis van "weergeboorte" (om gebore te word uit water en Gees), verskillend is van die gebeurtenis van 
"om die krag van die Gees te ontvang", alhoewel dit op dieselfde tyd kan gebeur (want ons sien dat Jesus reeds die saad van God in Hom gehad het, maar die Gees "ontvang" het op 'n ander geleentheid)(net so sien ons dat Hy oor die dissipels geblaas het in Joh 20:22 en hulle daar die Gees ontvang het - gebore is uit God - ("En nadat Hy dit gesê het, blaas Hy op hulle en sê vir hulle: Ontvang die Heilige Gees").  Vgl. dit met wat Hy verduidelik het oor die wedergeboorte in (Joh 3:8 - "Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is).  (Die woord wat vir Gees gebruik word in die Grieks, is terloops:  "pnyoo-ma" (pneuma), wat beteken ("current of air, breath or a breeze")).

Die term "om die Gees te ontvang",
word dus in beide gevalle gebruik van: 
-  WEDERGEBOORTE 
(waar iemand God se saad in Hom kry)(Rom. 8:9), EN
- OM GEDOOP TE WORD IN DIE GEES
(soos waar iemand gevul word met krag van die Gees)(Hand. 2:4; 4:31....).

Vir die gelowige om uiteindelik die ewige lewe te ontvang, moet hy die nodige "vrug dra" - "vrug vir ewige lewe" (Joh. 4:36);  maar hierdie verwys natuurlik nie na vrug uit "werke nie, maar vrug uit gehoorsaamheid".  Bv., nie alle goeie dade sal eendag beloon word nie!  Die werk van die Heilige Gees in die gelowige se lewe, is soos God se saad wat geplant word sodat die persoon kan vrug dra vir die Here - die persoon word m.a.w. wederbaar (word 'n kind van God en het Sy saad in hom), maar word ook vervul met die Gees om te kan getuig. Om VERVUL TE WORD MET DIE GEES het te doen met "bediening".    Ook dit verdien vir iemand "vrug tot ewige lewe" (maar slegs werke uit gehoorsaamheid, nie werke vir eie gewin nie). HOE WEET ONS BV. IEMAND HET DIE GEES VAN GOD?  - so iemand sal GETUIG v/d WAARHEID en getuig van JESUS CHRISTUS.  Maar as iemand bely dat hy die Gees van God het maar iets anders getuig as die waarheid (bv. dat in sy getuienis ontbreek dat Jesus Christus die enigste Verlosser is), dan is hy duidelik besig om deur 'n ander gees te praat, nie deur die Gees van God nie! (2 Kor. 11:3,4)(1 Kor. 12:3)(1 Joh. 4:6). 
---------------------------------------------------------------------------------------------- Paulus waarsku ons dat ons nie die Gees moet bedroef nie...http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/02/en-bedroef-nie-die-heilige-gees-van-god.html. As iemand dan nou GOD SE SAAD binne-in hom het, en daarom 'n KIND VAN GOD is, maar hy die sonde weer begin dien, dan gaan daardie saad (van die Gees) wat begin het om vrug te dra, ONVRUGBAAR WORD, en geen vrug (vir die ewige lewe) dra nie.  So iemand gaan op daardie dag van die wederkoms, wanneer almal geoordeel word, bevind word dat hy GEEN VRUG dra nie, en so afgesny word (was m.a.w. deel van die kinders van die koninrkyk, maar word uitgekap).  Christus Jesus het  verduidelik dat die manier hoe 'n gelowige onvrugbaar word, is deur die "sorge van die wereld", "verleiding van die rykdom", "genietinge van die lewe" en "begeerlikhede in verband met ander dinge" (vgl. met "gelykenis van die saaier"). http://warechristene.blogspot.co.nz/p/blog-page.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SKRIFGEDEELTES:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uit die boek van Handelinge:

Act_1:5  Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank ná hierdie dae nie.
Act_1:8  maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.
Act_1:16  Broeders, hierdie Skrif moes vervul word wat die Heilige Gees voorspel het deur die mond van Dawid aangaande Judas wat die leier was van die wat Jesus gevange geneem het;
Act_2:4  En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.
Act_2:17  En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom.
Act_2:18  En ook op my diensknegte en diensmaagde sal Ek in dié dae van my Gees uitstort, en hulle sal profeteer.
Act_2:33  Nadat Hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het Hy dít uitgestort, wat julle nou sien en hoor.
Act_2:38  En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
Act_4:8  Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees, aan hulle: Owerstes van die volk en ouderlinge van Israel,
Act_4:31  En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek.
Act_5:3  Toe sê Petrus: Ananías, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou?
Act_5:9  En Petrus sê vir haar: Waarom het julle ooreengekom om die Gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die wat jou man begrawe het, is by die deur, en hulle sal jou uitdra.
Act_5:32  En ons is sy getuies van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat Hom gehoorsaam is.
Act_6:3  Kyk dan uit, broeders, na sewe manne uit julle, van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel;
Act_6:5  En die woord het byval gevind by die hele menigte; en hulle het gekies: Stéfanus, ‘n man vol van geloof en van die Heilige Gees, en Filippus en Próchorus en Nikánor en Timon en Pármenas en Nikoláüs, ‘n Jodegenoot uit Antiochíë,
Act_6:10  Maar hulle kon die wysheid en die Gees waardeur hy gespreek het, nie weerstaan nie.
Act_7:51  Julle hardnekkiges en onbesnedenes van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees; net soos julle vaders, so ook julle.
Act_7:55  Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God.
Act_7:59  En hulle het Stéfanus gestenig terwyl hy die Here aanroep en sê: Here Jesus, ontvang my gees!
Act_8:15  Húlle het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang,
Act_8:17  Hulle het hul toe die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang.
Act_8:18  En toe Simon sien dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied
Act_8:19  en gesê: Gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang.
Act_8:29  Toe sê die Gees vir Filippus: Gaan daarheen en bly by daardie wa.
Act_8:39  En toe hulle uit die water opklim, het die Gees van die Here Filippus skielik weggevoer, en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis.
Act_9:17  En Ananías het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê: Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word.
Act_9:31  En die gemeentes deur die hele Judéa en Galiléa en Samaría het vrede gehad; en terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder.
Act_10:19  En terwyl Petrus nadink oor die gesig, sê die Gees vir hom: Daar is drie manne wat jou soek.
Act_10:38  met betrekking tot Jesus van Násaret, hoe God Hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met Hom was.
Act_10:44  En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het.
Act_10:45  En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is.
Act_10:47  Niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense, wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie?
Act_11:12  En die Gees het vir my gesê dat ek saam met hulle moes gaan sonder om te twyfel. En saam met my het ook hierdie ses broeders gegaan, en ons het in die huis van die man ingegaan.
Act_11:15  En toe ek begin spreek, het die Heilige Gees op hulle geval soos ook op ons in die begin.
Act_11:16  En ek het die woord van die Here onthou, hoe Hy gesê het: Johannes het met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word.
Act_11:24  want hy was ‘n goeie man en vol van die Heilige Gees en geloof; en ‘n aansienlike skare is aan die Here toegebring.
Act_11:28  En een van hulle met die naam van Agabus het opgestaan en deur die Heilige Gees te kenne gegee dat daar ‘n groot hongersnood oor die hele wêreld sou kom, wat ook gekom het onder keiser Claudius.
Act_13:2  En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê: Sonder nou Bárnabas en Saulus vir My af vir die werk waarvoor Ek hulle geroep het.
Act_13:4  So het hulle dan, deur die Heilige Gees uitgestuur, afgegaan na Seleúcië en daarvandaan weggevaar na Ciprus.
Act_13:9  Maar Saulus, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oë op hom gehou en gesê:
Act_13:52  En die dissipels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees.
Act_15:8  En God wat die harte ken, het vir hulle getuienis gegee deur aan hulle die Heilige Gees te skenk net soos aan ons.
Act_15:28  Want die Heilige Gees en ons het besluit om verder geen las op julle te lê nie as hierdie noodsaaklike dinge:
Act_16:6  En hulle het deur die land Frígië en Galásië gegaan, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om in Asië die woord te verkondig.
Act_16:7  En toe hulle by Mísië kom, het hulle probeer om na Bithínië te gaan, maar die Gees het hulle dit nie toegelaat nie.
Act_17:16  En terwyl Paulus in Athéne vir hulle wag, het sy gees in hom opstandig geword toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde was.
Act_18:25  Hy het onderrig ontvang in die weg van die Here; en vurig van gees, het hy gespreek en die dinge aangaande die Here noukeurig geleer, alhoewel hy net van die doop van Johannes geweet het.
Act_19:2  en hulle gevra: Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom: Ons het nie eens gehoor dat daar ‘n Heilige Gees is nie.
Act_19:6  En Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek en geprofeteer.
Act_20:22  En kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem; en watter dinge my daar sal oorkom, weet ek nie,
Act_20:23  behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê dat boeie en verdrukkinge my wag.
Act_20:28  Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat Hy deur sy eie bloed verkry het.
Act_28:25  En toe hulle onder mekaar onenig was, het hulle uiteengegaan nadat Paulus hierdie woord gesê het, naamlik: Tereg het die Heilige Gees deur Jesaja, die profeet, tot ons vaders gespreek
========================================================================

Uit briewe aan gemeentes:

(Rom 5:5)  en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is.
(Rom 7:6)  Maar nou is ons ontslae van die wet waardeur ons gebonde was, aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwigheid van die Gees en nie in die oudheid van die letter nie.
Rom_8:6  Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede, 
Rom_8:9  julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, dié behoort nie aan Hom nie. 
Rom_8:10  Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. 
Rom_8:11  En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. 
Rom_8:14  Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God. 
Rom_8:15  Want julle het nie ontvang ‘n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader! 
Rom_8:16  Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is; 
Rom_8:23  En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. 
Rom_8:26  En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. 
Rom_8:27  En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. 
Rom_9:1  Ek spreek die waarheid in Christus, ek lieg nie my gewete getuig saam met my in die Heilige Gees 
Rom_14:17  Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. 
Rom_15:13  En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees! 
Rom_15:16  om ‘n dienaar van Jesus Christus onder die heidene te wees, ‘n dienaar van die evangelie van God, sodat die offer van die heidene welgevallig kan wees, geheilig deur die Heilige Gees. 
1Co_2:4  en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, 
1Co_2:10  Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. 
1Co_2:11  Want wie van die mense weet wat in ‘n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. 
1Co_2:12  Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. 
1Co_2:13  Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. 
1Co_2:14  Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. 
1Co_3:16  Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? 
1Co_6:11  En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God. 
1Co_6:19  Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie? 
1Co_6:20  Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. 
1Co_12:3  Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus ‘n vervloeking noem nie; en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. 
1Co_12:4  Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees; 
1Co_12:7  Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. 
1Co_12:8  Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde Gees; 
1Co_12:9  aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees; 
1Co_12:11  Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos Hy wil. 
1Co_12:13  Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge. 

1Co_14:2  Want hy wat in ‘n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God; want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. 
1Co_14:14  Want as ek in ‘n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. 
1Co_14:15  Hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees psalmsing, maar ek sal ook met die verstand psalmsing. 
1Co_14:16  Anders, as jy met die gees dank, hoe sal hy wat die plek van ‘n onkundige inneem, amen sê op jou danksegging, aangesien hy nie weet wat jy sê nie? 
1Co_15:45  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. 
1Co_16:18  Want hulle het my gees verkwik en julle s’n ook. Erken sulke manne dan. 
2Co_1:22  wat ons ook verseël het en die Gees as onderpand in ons harte gegee het. 
2Co_3:3  omdat julle duidelik ‘n brief van Christus is deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God; nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. 
2Co_3:6  wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van ‘n nuwe testament, nie van die letter nie, maar van die gees; want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. 
2Co_3:8  hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie? 
2Co_3:17  Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. 
2Co_3:18  En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ‘n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. 
2Co_4:13  En omdat ons dieselfde Gees van die geloof het—soos geskrywe is: Ek het geglo, daarom het ek gespreek—glo ons ook, daarom spreek ons ook. 
2Co_5:5  Maar Hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. 
2Co_6:6  in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in vriendelikheid, in die Heilige Gees, in ongeveinsde liefde; 
2Co_12:18  Ek het Titus gevra en die broeder saamgestuur. Het Titus hom dan ten koste van julle bevoordeel? Het ons nie in dieselfde gees, in dieselfde spore gewandel nie? 
2Co_13:14  (<13>) Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal! Amen. 
Gal_3:2  Dit alleen wil ek van julle weet: het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? 
Gal_3:3  Is julle so onverstandig? Nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees? 
Gal_3:5  Hy wat julle dan die Gees verleen en kragte onder julle werk, doen Hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? 
Gal_3:14  sodat die seën van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. 
Gal_4:6  En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en Hy roep: Abba, Vader! 
Gal_4:29  maar soos destyds hy wat na die vlees gebore is, hom wat na die Gees was, vervolg het, so is dit nou ook. 
Gal_5:5  Want óns verwag deur die Gees uit die geloof die geregtigheid waarop ons hoop. 
Gal_5:16  Maar ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie; 
Gal_5:17  want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. 
Gal_5:18  Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. 
Gal_5:22  Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. 
Gal_5:25  As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. 
Eph_4:30  En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. 
1Th_5:19  Blus die Gees nie uit nie. 
2Ti_1:14  Bewaar jou goeie pand deur die Heilige Gees wat in ons woon. 
Heb_10:15  En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis; 

1Jn_4:2 
1Jn_4:3  en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. 
1Jn_4:6  Ons is uit God; hy wat God ken, luister na ons; hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaling. 
1Jn_5:6  Dit is Hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus; nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed; en dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. 
1Jn_5:7  Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een; 
1Jn_5:8  en daar is drie wat getuig op die aarde: die Gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig. 
Jud_1:20  Maar julle, geliefdes, moet julleself opbou in jul allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid 

Geen opmerkings nie: