Saterdag 08 Augustus 2015

12 Stamme van Israel (2)


VIR DIE EERSTE GEDEELTE OOR DIE "12 STAMME VAN ISRAEL", GAAN NA:
========================================================================
OPSOMMING 12 STAMME : 
(Gen. 49 en Deut. 33)
========================================================================
In hierdie blogpost:  LEA se eerste 4 seuns wat sy vir Jakob gebaar het: 
Ruben
- Simeon
- Levi
- Juda
(Gen 35:23 - "Die seuns van Lea was: Ruben, die eersgeborene van Jakob, daarna Símeon en Levi en Juda en Issaskar en Sébulon"). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1)  RUBEN:  

Toe sommige van Josef se broers hom wou doodmaak, was Ruben die een wat hulle gekeer het (Gen. 37:21) en hulle gewaarsku het dat hulle hul nie moet besondig teen Josef nie, omdat sy bloed van hulle geeis sal word (Gen. 42:22). Weer-eens was dit Ruben wat vir Jakob gerusstel (Gen. 42:37) toe Josef van hulle verwag het om vir Benjamin te gaan haal, en Ruben was bereid om sy eie seuns op te offer in die proses.

Terwyl hulle in die woestyn was, het daar een van die seuns uit die geslag van Ruben (asook een uit die geslag van Levi) opgestaan saam met 250 man uit die kinders van Israel, en bymekaargekom teen Moses en Aaron, en wou hulle nie onderdanig stel aan hulle gesag nie (Num. 16) - God het die aarde onder hulle geskeur en hulle is saam met hul huisgesinne en hul tente en al die lewende wesens agter hulle aan, onder die hele Israel verslind (alhoewel, die vrouens en kinders was die geleentheid gegun om weg te kom van hierdie manne af voor dit gebeur het!)(Deut. 11:6).
 
Die kinders van Ruben, (en die kinders van Gad, en die halwe stam van Manasse) het grond oos van die Jordaan gekry, omdat hulle baie vee gehad het en dit 'n plek was vir vee (Gen. 32:32,33; Jos. 13:23; 15:6; 18:17) (-maar hulle het steeds deur die Jordaan getrek en gehelp in die geveg, maar daarna teruggegaan na hulle blyplek - Jos. 4:12; 22:9).

Die seeninge deur Moses en Jakob uitgespreek oor Ruben:
Jakob: (GEN. 49:3,4) - "jy is my eersgeborene, my krag en die eersteling van my sterkte; die vernaamste in hoogheid en die vernaamste in mag! Opbruising soos van waters—jy sal die vernaamste nie wees nie, want jy het die bed van jou vader beklim; toe het jy dit ontheilig. Hy het my bed beklim". - 
Moses: (DEUT. 33:6) - "lewe en nie sterwe nie, en laat sy manne ‘n aantal wees".------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(2)(3)  SIMEON en LEVI
Die seeninge deur Moses en Jakob uitgespreek oor Simeon en Levi:
Moses: (GEN. 49:5-7) - "is broers. Hulle wapens is werktuie van geweld. Laat my siel nie kom in hulle raad nie, laat my eer nie eens wees met hulle vergadering nie. Want in hul toorn het hulle manne doodgeslaan, en in hulle moedswilligheid het hulle beeste vermink. Vervloek is hulle toorn, want dit is heftig; en hulle grimmigheid, want dit is hard. Ek sal hulle verdeel in Jakob en hulle verstrooi in Israel".

Jakob: (DEUT. 33:8-11) - "En van Levi het hy gesê: U Tummim en u Urim is vir die man, u gunsgenoot, u wat deur U beproef is in Massa, met wie U getwis het by die waters van Mériba; wat van sy vader en sy moeder gesê het: Ek sien hom nie, en sy broers nie erken het en van sy seuns niks geweet het nie; want hulle het u woord bewaar en u verbond gehou. Hulle sal Jakob u verordeninge leer en Israel u wet; hulle sal reukwerk voor U neerlê en ‘n voloffer op u altaar. Seën, HERE, sy krag, en laat die werk van sy hande U welgevallig wees; verpletter die lendene van die wat teen hom opstaan en hom haat, sodat hulle nie kan opstaan nie".

------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(4)  JUDA

Die seeninge deur Moses en Jakob uitgespreek oor Juda:
Moses: (GEN. 49:8-12) - "jy is dit! Jou sal jou broers loof. Jou hand sal op die nek van jou vyande wees; voor jou sal die seuns van jou vader hulle neerbuig. Juda is ‘n jong leeu; van die roof af het jy opgeklim, my seun. Hy buig hom, hy gaan lê soos ‘n leeu en soos ‘n leeuin; wie sal hom opjaag? Die septer sal van Juda nie wyk nie, nóg die veldheerstaf tussen sy voete uit totdat Silo kom; en aan Hom sal die volke gehoorsaam wees. Hy maak sy jong esel vas aan die wingerdstok en die vul van sy eselin aan die edelste wynstok; Hy was sy kleed in wyn en sy gewaad in druiwebloed. Hy is donkerder van oë as wyn en witter van tande as melk".

Jakob: (Deu 33:7)  En dít vir Juda, en hy het gesê: Hoor, HERE, die stem van Juda, en bring hom na sy volk toe; met sy hande het hy geveg vir hulle, en wees U vir hom ‘n hulp teenoor sy teëstanders.

(http://warechristene.blogspot.co.nz/2015/03/die-koninklike-geslag-uit-die-stam-van.html)
(http://warechristene.blogspot.co.nz/2015/03/waarna-verwys-die-term-jode.html)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geen opmerkings nie: