Sondag, 12 Julie 2015

Jerusalem


Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jerusalem in "DIE HUIDIGE WêRELD/EEU":
Jerusalem word gesien as 'n heilige stad. Die volk van God het ook van Jerusalem gepraat as "die heilige stad":  (Jes. 52:1; Dan. 9:24; Neh. 11:1,18; Sag. 8:3; Ps. 48:1; Jes. 48:2; Matt. 4:5; 27:53).

Die stad Jerusalem is vir die Here meer belangrik as enige ander stad in die wereld (1 Kon. 11:32)(dit beteken egter nie dat Hy tevrede is met enige toestand van goddeloosheid en afvalligheid in die land nie! (Eseg. 5:6)).  Volgens Eseg. 5:5 is Jerusalem in die middel van al die nasies - Jerusalem is die stad wat die Here uitverkies het tussen die stamme van Israel:
-(1Kon. 11:32)  maar die een stam sal syne wees ter wille van my kneg Dawid en ter wille van Jerusalem, die stad wat Ek verkies het uit al die stamme van Israel
-(1Kon. 14:21)  En Rehábeam, die seun van Salomo, was koning in Juda; een en veertig jaar was Rehábeam oud toe hy koning geword het, en sewentien jaar het hy geregeer in Jerusalem, die stad wat die HERE verkies het uit al die stamme van Israel om sy Naam daar te vestig. En die naam van sy moeder was Naäma, die Ammonitiese.
-(2Kon. 21:7)  Hy het ook ‘n gesnede beeld van Asjéra wat deur hom gemaak is, in die tempel gesit, waarvan die HERE vir Dawid en sy seun Salomo gesê het: In hierdie huis en in Jerusalem wat Ek verkies het uit al die stamme van Israel, sal Ek vir ewig my Naam vestig.
-(2Kron. 12:13)  En koning Rehábeam het hom versterk in Jerusalem en geregeer; want Rehábeam was een en veertig jaar oud toe hy koning geword het, en het sewentien jaar geregeer in Jerusalem, die stad wat die HERE uit al die stamme van Israel verkies het om sy Naam daar te vestig; en die naam van sy moeder was Naäma, die Ammonitiese.


-(2Kron. 33:7)  Hy het ook ‘n gesnede afgodsbeeld wat hy gemaak het, in die huis van God opgestel waarvan God aan Dawid en sy seun Salomo gesê het: In hierdie huis en in Jerusalem wat Ek uit al die stamme van Israel verkies het, sal Ek vir ewig my Naam vestig.

Jerusalem word gesien soos 'n "basis waarvanaf alles gebeur". Onthou dat dit ook in Jerusalem is wat Christus Jesus gekruisig, begrawe en opgestaan het uit die dode;  en ook dat dit vanuit Jerusalem is wat die evangelie uitgegaan het oor die hele wereld (Hand. 1:8) ...en tereg, want die Here het Jerusalem uitverkies en in die middel geplaas van al die nasies!  Jesus se opvaarding na die hemel het ook plaasgevind vanaf die Olyfberg naby Jerusalem (maar 'n Sabbatsreis ver)(Hand. 1:12), en wanneer Hy terugkom, sal Hy op daardie juiste berg kom staan (...en die Olyfberg sal middeldeur splyt...) (Sag. 14:4; Hand. 1:9-12) http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/10/olyfberg.html. Die eerste twee tempels was in Jerusalem, en volgens sekere skrifte sal die laaste tempel voor Christus terugkom, ook in die heilige stad wees (http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/12/die-tempel-van-god.html)(daar sal ook 'n tempel wees in Christus Jesus se 1000 Ryk (Eseg. 40) - ook in Jerusalem, en word gesien soos Christus se troon of paleis). Die doel van die tempel (of tabernakel), het veral beteken dat "God by hulle was" (daarom ook genoem "die huis van God").  Ons moet dus verstaan waarom dit so 'n wonderlike gebeurtenis was vir die volk om jaarliks op te gaan NA DIE TEMPEL IN JERUSALEM.

Jerusalem was ook die hoofstad van Israel se vroee konings en later van die suidelike koninkryk van Juda. Sommige geleerdes is selfs van mening dat dit die "Salem" is waarvan ons lees in Gen. 14:8 (?)(waarvan Melgisedek in die tyd van Abraham koning was).

 Ons weet dat die neerdaling van die nuwe stad Jerusalem op die nuwe hemel en aarde, eers sal plaasvind na die tydperk van die 1000 jaar.
-Ons is nou in die huidige "eeu";
-die 1000 jaar is in die volgende "eeu";
-die neerdaal van die nuwe stad Jerusalem lyk of dit beskryf word as aan die einde van die volgende "eeu" (Openb. 21,22)(tot in ewigheid).
http://warechristene.blogspot.co.nz/2015/07/hierdie-eeu-volgende-eeu.html

 Daar moet onderskei word tussen die:
(1) BRUILOF VAN DIE LAM wat met aanvang van die 1000 jaar plaasvind - met wederkoms en wanneer Jesus Homself sal "trou" aan die land Israel, en
(2) die neerdaal van die nuwe stad Jerusalem, die VROU en BRUID van die Lam wat eers aan die einde vd 1000 jaar gebeur met die nuwe hemel en aarde... (aan die einde vd "volgende eeu). 

In sekere skrifgedeeltes verwys "vrou" na die nuwe stad Jerusalem (wat neerdaal uit die hemel aan die einde van die volgende eeu, Christus se 1000 jaar Ryk), maar in ander skrifte soos Openb. 19:7 verwys dit na Israel en die land 
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/die-kerk-is-nie-die-bruid-van-christus.htmlIn O.T. skrifte word ook van ISRAEL gepraat as die Lam se VROU.  In hierdie sin gaan die woorde "die Here wat trou met die land",  gepaard met die "bruilof van die Lam", wanneer die Here 'n feesmaal berei:  (Jes. 25:6)  "En die HERE van die leërskare sal op hierdie berg vir al die volke berei ‘n maaltyd van vetspyse, ‘n maaltyd van ou wyn, van vetspyse vol murg, van gesuiwerde ou wyn". (vgl. dit met die gelykenis van die koning wat vir sy seun 'n bruilofmaal voorberei het...- Matt. 22)---Christus Jesus is die bruidegom (Mark. 2:18,19; Joh. 3:28,29).

-(Openb. 19:7)  "Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak". 
-Openb. 19:8 - "En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges".  
Ons lees hier die aankondiging van die BRUILOF VAN DIE LAM, (net voor die "wederkoms" wat ook vir ons beskryf word in Openb. 19). (Soos enige ander eindtyd onderwerp, is daar natuurlik ook heelwat inligting rondom die bruilof van die Lam wat nie so duidelik is nie;  tog laat die skrif ons nie heeltemal in die duister nie).   Die kerk word genoem "die diensknegte, genooides of maagdes", wat hulle gereed maak vir hierdie bruilof en ander uitnooi na die bruilofsmaal. 
(http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/01/die-bruilof-van-die-lam-die-maaltyd.html).  (Vgl. dit ook met die onderwerp van "die kerk wat besig is om te oes":  http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/10/is-die-kerk-nog-besig-om-te-oes.html).
_________________________________________________________________________________

Jerusalem in "DIE VOLGENDE /(toekomende) WêRELD/EEU" 
(die Here Jesus Christus 1000 jaar Ryk):

Die profeet Jeremia het geprofeteer dat wanneer Christus terugkom, Hy vanuit JERUSALEM sal regeer oor die hele aarde (Jer. 33:16; 3:17;  1 Kon. 11:36).
Die tempel waarvan ons lees in Eseg. 40, verwys na 'n tempel in Christus se 1000 Ryk, en word voorgestel as Sy TROON (of paleis)(Eseg. 43).  Daar word ook in Sag. 6 na hierdie tempel verwys - dus wanneer die Here Jesus die land herstel het, die tempel laat bou en die volk veilig laat woon.

_________________________________________________________________________________

Jerusalem "IN EWIGHEID":
(Joe 3:20)  "Maar Juda sal vir ewig bly, en Jerusalem van geslag tot geslag"  - (vgl. hierdie met die onderwerp: "die koninklike geslag uit die stam van Dawid" - http://warechristene.blogspot.co.nz/2015/03/die-koninklike-geslag-uit-die-stam-van.html). Jerusalem sal vir altyd bestaan, maar wel nie in die huidige toestand nie, maar vir ewig in die vorm van die "nuwe stad Jerusalem".

-(1Kon. 14:21)  En Rehábeam, die seun van Salomo, was koning in Juda; een en veertig jaar was Rehábeam oud toe hy koning geword het, en sewentien jaar het hy geregeer in Jerusalem, die stad wat die HERE verkies het uit al die stamme van Israel om sy Naam daar te vestig. En die naam van sy moeder was Naäma, die Ammonitiese.
-(2Kon. 21:7)  Hy het ook ‘n gesnede beeld van Asjéra wat deur hom gemaak is, in die tempel gesit, waarvan die HERE vir Dawid en sy seun Salomo gesê het: In hierdie huis en in Jerusalem wat Ek verkies het uit al die stamme van Israel, sal Ek vir ewig my Naam vestig.
-(2Kron. 12:13)  En koning Rehábeam het hom versterk in Jerusalem en geregeer; want Rehábeam was een en veertig jaar oud toe hy koning geword het, en het sewentien jaar geregeer in Jerusalem, die stad wat die HERE uit al die stamme van Israel verkies het om sy Naam daar te vestig; en die naam van sy moeder was Naäma, die Ammonitiese.


-(2Kron. 33:7)  Hy het ook ‘n gesnede afgodsbeeld wat hy gemaak het, in die huis van God opgestel waarvan God aan Dawid en sy seun Salomo gesê het: In hierdie huis en in Jerusalem wat Ek uit al die stamme van Israel verkies het, sal Ek vir ewig my Naam vestig.

En ook na die "1000 jaar Ryk" het die stad Jerusalem 'n ewige plek, nl. die "nuwe stad Jerusalem" wat uit die hemel sal neerdaal op die aarde.  Alhoewel Israel/ land Israel beskryf word as die "vrou van die Lam", word die nuwe stad Jerusalem wat sal neerdaal uit die hemel (Openb. 21), ook beskryf as
- "die vrou van die Lam".  Verder word dit beskryf as:
- 'n heilige stad, en
- die bruid.

Daar sal geen tempel wees op die nuwe hemel en aarde nie, want die NUWE STAD JERUSALEM sal uit die hemel neerdaal op die aarde en word gesien as die "tabernakel van God" (Openb. 21:22)(die woord "tempel" word ook gebruik vir "tabernakel").  (Daar sal wel 'n tempel wees in die 1000 jaar tydperk wanneer Christus ook vanuit Jerusalem sal regeer;  dus, gedurende Sy 1000 jaar Ryk. Volgens Sag. 6 sal die Messias 'n tempel laat bou in die tydperk waarin Hy die land herstel het en die volk veilig laat woon.  Volgens ander O.T. profesiee word hierdie tempel (van die 1000 Ryk) voorgestel as Jesus Christus se troon (of paleis)(Eseg. 43) - die tempel word ook in Eseg. 40 volledig beskryf). Die liggaam van die Christen word huidiglik gesien as die "tempel" omdat die Heilige Gees in hulle woon. Openb. 11 verwys ook na 'n tempel in 'n tydperk voor die wederkoms (Mal. 3:1,2) - hierdie tempel sal ook in die "heilige stad" wees - in Jerusalem  (http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/12/die-tempel-van-god.html).
_________________________________________________________________________________
Geen opmerkings nie: