Sondag 15 Maart 2015

Die koninklike geslag uit die stam van Dawid

Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html

Vir 'n opsomming oor PROFETIESE BOEKE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/profetiese-boeke.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In hierdie blogpost gaan ons kyk na die koninklike geslag uit die stam van Dawid, en die verbond wat die Here met hom gesluit het.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Die verbond aan Dawid was tweeledig van aard:

- (1)   EERSTENS HET DIE HERE DIE VERBOND WAT HY MET VADER ABRAHAM EN MET DIE VOLK GEMAAK HET, BEVESTIG:  (2Sa 7:10)  "en Ek sal vir my volk Israel ‘n plek bestel en hom plant, dat hy op sy eie plek kan woon en nie langer verontrus word nie. En kwaaddoeners sal hom nie meer verdruk soos vroeër nie, (2Sa 7:11)  naamlik van die dag af dat Ek rigters oor my volk Israel aangestel het. Maar Ek sal jou rus gee van al jou vyande; en die HERE gee jou te kenne dat die HERE vir jou ‘n huis sal stig".

- (2)  TWEEDENS HET DIE HERE DAWID BELOWE DAT SY SEUN DIE TROON SAL OPNEEM NA HOM, EN DAT SALOMO VIR HOM DIE TEMPEL SAL BOU;  OOK DAT SY KONINKLIKE TROON BEVESTIG SAL WORD TOT IN EWIGHEID: (2Sa 7:12)  "As jou dae vol is en jy met jou vaders ontslaap het, sal Ek jou nakomeling wat uit jou liggaam sal voortkom, laat optree en sy koningskap bevestig. (2Sa 7:13)  Hy sal vir my Naam ‘n huis bou, en Ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid".
(Psa 89:3)  (89:4) Ek het ‘n verbond gesluit met my uitverkorene, met ‘n eed aan Dawid, my kneg, belowe:
(Psa 89:4)  (89:5) Tot in ewigheid sal Ek jou nageslag bevestig en jou troon opbou van geslag tot geslag. Sela.
========================================================================
DAWID IS GEBORE UIT DIE GESLAG VAN JUDA - uit die geslag van Peres
(Peres was een van 'n tweeling - "Serag en Peres" -Gen. 38)
========================================================================

Daar is baie bespiegelinge deesdae oor die nageslag van Dawid, en of daar 'n koning/in is wat nog huidiglik op die troon sit, iemand uit die nageslag van Dawid. Sommige beweer selfs dat die Britse troon op 'n manier uit die geslag van Juda kom...?  Alhoewel die Here vir Dawid belowe het dat daar vir ewig iemand op die troon uit die geslag van Dawid sal sit (1 Kron. 17:14), het die belofte egter nie ingesluit dat daar fisies heeltyd iemand op die troon sal sit nie (2 Kron. 6:16).  IN DIE BELOFTE DAT DIE HERE HOM SAL LAAT BESTAAN IN SY HUIS EN IN SY KONINKRYK TOT IN EWIGHEID, WAS DAAR GEEN VOORWAARDES GESTEL NIE, MAAR OF DAAR HEELTYD IEMAND FISIES OP DIE TROON SOU SIT, WAS GEKOPPEL AAN VOORWAARDES - kyk 2 Kron. 6:16 (rol af  na " 'n belofte sonder voorwaarde?" vir meer skrifte hieroor en om dit beter te verstaan)

Oor hierdie "ewige heerskappy" het die profete geprofeteer van die Messias wat sou kom uit die geslag van Dawid... (Jer. 23:5,6; Jes. 9:6,7). Volgens Matt. 1 en Luk. 3 is Christus Jesus gebore uit hierdie koninklike stam van Dawid (alhoewel bevrug deur die Heilige Gees, en daarom sonder sonde!)
- gebore uit die stam van Dawid, nie net van die vader se kant nie, maar ook van die moeder se kant!

Mattheus noem Jesus "seun van Dawid" (v.1); gebore uit die stam van Dawid (v.17) - uit die geslag van Juda, seun van Jakob, seun van Abraham (v.2,3). Ons kry 'n geslagsregister van Maria in Luk. 3;  altans, dit lyk of dit 'n geslagsregister van Josef is, maar v.23 gebruik die woorde "Jesus, seun van Josef, seun van Eli" - alhoewel dit voorkom asof die weergawes van die geslagsregisters deur Mattheus en Lukas verskil, is dit tog nie so nie, en is geleerdes van mening dat Luk.3, waar dit lees "Josef, seun van Eli" eerder moet lees "Josef, skoonseun van Eli" - en daarom verwys na Maria se geslagsregister. Volgens Luk. 3 was Maria ook gebore uit die geslag van Dawid - maar uit die geslag van Dawid se seun, Natan:  (Luk 3:31 - "die seun van Meléas, die seun van Mainan, die seun van Máttata, die seun van Natan, die seun van Dawid"), terwyl Josef gebore is uit die geslag van Dawid se seun, Salomo.
Toe die engel aan die maagd Maria verskyn en haar meedeel oor hoe sy swanger gaan word en 'n Seun baar, was sy woorde as volg:  
(Luk 1:31)  En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem.
(Luk 1:32)  Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee, (Luk 1:33)  en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie................(Luk 1:69)  en ‘n horing van heil vir ons opgerig het in die huis van Dawid, sy kneg—. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Christus Jesus is die EERSGEBORENE uit die dode, sodat Hy in alles eerste kan wees! (Kol. 1:18) - Hy is die eergeborene v/d skepping! (Kol. 1:15). Ten spyte van of daar iemand vandag lewe uit die koninklike geslag van Dawid of nie, die waarheid is dat Christus Jesus die Een is waaroor geprofeteer was, die Een wat vir ewig sou regeer, en alhoewel Hy gesterf het op die kruis, het Hy op opgestaan uit die dood en was die eersteling in die opstanding van die gelowiges. Dit is vir Hom vir wie ons op die troon wil sien sit - die regverdige Regter - die Een wat kom om te oordeel, en met 'n ysterstaf sal regeer.  Hy sal Sy plek op die troon van Dawid inneem.  In Hom is die "ewige troon" bevestig.  Hy is die eersteling uit die dode, en sal op daardie dag wanneer Hy terugkom, besluit wie Hy opwek tot lewe en wie nie... Hy besluit wie is deel van Sy koninkryk, en wie nie. Hy is die ware eersgeborene. 

Hy is 'n Koning sonder sonde; 'n Koning wat nie kan sterf nie;  'n regverdige Koning!  Die skrif verklaar dat Hy, wanneer Hy terugkom, koning sal wees oor die hele aarde, en vanuit Jerusalem sal regeer. (Ps. 47; Sag. 14 Dan. 2:44...).
- (Dan 2:44 - "Maar in die dae van dié konings sal die God van die hemel ‘n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie; dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar ‘n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan—").

-  (Dan 7:27)  Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste; hulle koninkryk is ‘n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees.

-  (Dan 7:13)  Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van ‘n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.
(Dan 7:14)  En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is ‘n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.
========================================================================

'n Belofte sonder voorwaarde?
------------------------------

(1Ch 17:11)  En as jou dae vol is om heen te gaan saam met jou vaders, sal Ek jou nakomeling wat uit jou seuns sal wees, laat optree en sy koningskap bevestig (Salomo).
(1Ch 17:12)  Hy sal vir My ‘n huis bou, en Ek sal sy troon bevestig tot in ewigheid.
(1Ch 17:13)  Ék sal vir hom ‘n vader wees, en hy sal vir My ‘n seun wees, en my goedertierenheid sal Ek van hom nie laat wyk soos Ek dit onttrek het aan hom wat voor jou gewees het nie.
(1Ch 17:14)  Maar Ek sal hom laat bestaan in my huis en in my koninkryk tot in ewigheid, en sy troon sal vas staan tot in ewigheid.

SALOMO WAS ONGELUKKIG NIE BAIE GEHOORSAAM NIE, EN SY BEWIND IS ONTSIER DEUR SY MISHANDELING VAN SY ONDERDANE EN HUWELIKE.  HY HET OOK BUITELANDSE VROUE GENEEM EN BEGIN O.A. BEGIN AFGODE AANBID!   TOG HET DIE HERE BELOWE DAT HY NIE SY GOEDERTIERENHEID VAN HOM SAL LAAT WYK SOOS HY DIT GEDOEN HET MET SAUL NIE! (hierdie was 'n belofte aan Dawid - 'n belofte sonder voorwaardes). In die geval van Saul, was die koningslyn afgesny uit die geslag van Benjamin omdat Saul ongehoorsaam was aan die Here, maar in die geval van Salomo sou die Here dit nie afsny a.g.v. ongehoorsaamheid nie - dit beteken egter nie dat daar altyd iemand op die troon fisies sou sit nie, maar slegs dat dit nie afgesny is uit die geslag van Dawid nie! IN DIE BELOFTE DAT DIE HERE HOM SAL LAAT BESTAAN IN SY HUIS EN IN SY KONINKRYK TOT IN EWIGHEID, WAS DAAR GEEN VOORWAARDES GESTEL NIE, MAAR OF DAAR HEELTYD IEMAND FISIES OP DIE TROON SAL SIT, WAS GEKOPPEL AAN VOORWAARDES - kyk 2 Kron. 6:16 -  DIE EWIGE HEERSKAPPY VERWYS NA CHRISTUS JESUS WAT GEBORE IS UIT DIE GESLAG VAN DAWID...

(2Ch 6:16)  Hou nou ook, HERE, God van Israel, die belofte wat U aan u kneg, my vader Dawid, gedoen het, naamlik: Daar sal vir jou nooit ‘n man voor my aangesig ontbreek wat sal sit op die troon van Israel nie, (VOORWAARDE -)as jou seuns net op hulle weg ag gee, deur te wandel in my wet soos jy voor my aangesig gewandel het.
========================================================================

Skrifte: Wat het die profete voorspel oor hierdie "ewige Koning"?

(Jer 23:5)  Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek vir Dawid ‘n regverdige Spruit sal verwek, en as Koning sal Hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land.
(Jer 23:6)  In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon; en dit is sy naam waarmee Hy genoem sal word: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.

(Isa 9:6)  (9:5) Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors—
(Isa 9:7)  (9:6) tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die HERE van die leërskare sal dit doen.

(Luk 1:31)  En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem.
(Luk 1:32)  Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee,
...............(Luk 1:69)  en ‘n horing van heil vir ons opgerig het in die huis van Dawid, sy kneg—

(Hand. 13:32)  En ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God dit aan ons, hulle kinders, vervul het deur Jesus op te wek,
(Hand. 13:33)  soos daar ook in die tweede psalm geskrywe is: U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer.
(Hand. 13:34)  En dat Hy Hom opgewek het uit die dode, sodat Hy nie meer tot verderwing sou terugkeer nie, het Hy só gespreek: Ek sal aan julle gee die heilige weldade van Dawid wat betroubaar is.
(Hand. 13:35)  Daarom sê Hy ook op ‘n ander plek: U sal u Heilige nie oorgee om verderwing te sien nie.
(Hand. 13:36)  Want Dawid het ontslaap, nadat hy sy eie geslag volgens die raad van God gedien het, en is by sy vaders weggelê en het verderwing gesien,
(Hand. 13:37)  maar Hy wat deur God opgewek is, het geen verderwing gesien nie.

(Openb. 3:7)  En skryf aan die engel van die gemeente in Filadelfía: Dít sê die Heilige, die Waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en Hy sluit en niemand maak oop nie:

========================================================================

SKRIFTE RONDOM DIE GESLAG VAN SERAG (tweelingbroer van Peres)(saam na Egipte, in die woestyn, land Kanaan...):
(Num 26:4)  Laat hulle opneem van twintig jaar oud en daarbo, soos die HERE Moses beveel het. En die kinders van Israel wat uit Egipteland uitgetrek het, was:
............
(Num 26:19)  Die seuns van Juda was: Er en Onan; maar Er en Onan het gesterwe in die land Kanaän.
(Num 26:20)  En die seuns van Juda volgens hulle geslagte: van Sela die geslag van die Selaniete; van Peres die geslag van die Parsiete; van Serag die geslag van die Sargiete.

(Gen 46:8)  En dit is die name van die seuns van Israel wat in Egipte gekom het—Jakob en sy seuns. Die eersgeborene van Jakob was Ruben.
............
(Gen 46:12)  En die seuns van Juda: Er en Onan en Sela en Peres en Serag. Maar Er en Onan het gesterwe in die land Kanaän; en die seuns van Peres was Hesron en Hamul.

(Neh 11:24)  En Petágja, die seun van Mesesábeël, van die seuns van Serag, die seun van Juda, was verteenwoordiger van die koning in enige saak van die volk.

(Jos 6:18)  Maar neem julle net in ag vir die ban, dat julle nie, terwyl julle met die banvloek tref, tog van die bangoed neem en die laer van Israel onder die ban bring en dit in die ongeluk stort nie.
...........................(Jos 7:1)  Maar die kinders van Israel het hulle vergryp aan die bangoed; want Agan, die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serag, van die stam van Juda, het van die bangoed geneem, sodat die toorn van die HERE ontvlam het teen die kinders van Israel................(Jos 7:17)  Toe hy die geslagte van Juda laat aankom, het die lot die geslag van die Sargiete aangewys; toe hy die geslag van die Sargiete laat aankom man vir man, is Sabdi aangewys;
(1Ch 2:7)  En die seuns van Karmi was: Agar, wat Israel in die ongeluk gestort het deurdat hy hom vergryp het aan die bangoed.

(1Ch 27:1)  En dit is die seuns van Israel volgens hulle getal, die familiehoofde en die owerstes oor duisend en oor honderd en hulle opsigters, wat die koning gedien het in al die sake van die afdelings wat maand vir maand gedurende al die maande van die jaar ingekom en uitgegaan het; elke afdeling was vier en twintig duisend:
........................................(1Ch 27:11)  Die agtste vir die agtste maand was Síbbegai, die Husatiet, van die Sargiete; by sy afdeling was ook vier en twintig duisend.(1Ch 27:13)  Die tiende vir die tiende maand was Máharai, die Netofatiet, van die Sargiete; by sy afdeling was ook vier en twintig duisend.
========================================================================
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/die-wederkoms.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/10/jesus-is-die-christus.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/10/het-die-jode-verstaan-dat-die-messias.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/10/jood-sowel-heiden-het-hulle-messias.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/10/waarna-verwys-oes-in-die-skrif.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/10/is-die-kerk-nog-besig-om-te-oes.htm
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/12/jesus-christus-se-koninkryk-die.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/03/hy-sit-konings-af-en-stel-konings-aan.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/07/en-ons-gemaak-het-konings-en-priesters.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/11/volledige-uiteensetting-eindtydgebeure_19.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/03/die-wet-en-die-profete-evangelie-vd.html


Geen opmerkings nie: