Vrydag 19 Desember 2014

Opsomming: die Boek Sefanja

Sefanja was 'n profeet van die Here gedurende die regering van koning Josia (640 - 609 v.C.).  Dit is omstreeks die tyd wat Jeremia profeet geword het.  Op hierdie stadium was die sedes van die volk baie laag (weens die tyd van die vorige twee konings, Manasse en Amon).  Sefanja profeteer oor wat in die toekoms gaan gebeur, nie net met die volk van God nie, maar ook met sekere ander nasies.  Hy praat van die komende oordeel, nie net oordeel op die goddelose nie, maar ook die wat van die Here afvallig word en Hom nie soek en Hom nie raadpleeg nie - verwysend na "DIE DAG VAN DIE HERE". 

Dele van die wederkoms word beskryf, en veral hoe dit 'n dag sal wees van "grimmigheid" - spesifieke dinge word genoem van wat dan sal gebeur, hoe die mense in benoudheid gebring sal word, sal rondloop soos blindes omdat hulle teen die HERE gesondig het; en hulle bloed sal vergiet word soos stof en hulle ingewande soos drek...  Hy praat oor hoe die Here vernietiging sal bring oor die inwoners van die aarde... die dag van die toorn van die Here!  In die profesie word die volk tot inkeer geroep.  Hy profeteer ook oor wat met spesifieke landstreke gaan gebeur, soos bv. dat Gasa verlate sal wees, ens.

HIER VOLG 'N OPSOMMING ("copy en ge-"paste") UIT DIE BOEK VAN SEFANJA:
-  WAT GAAN GEBEUR RONDOM DIE WEDERKOMS?
-  TEEN WIE SAL DIE HERE SY HAND UITSTREK?
-  WATTER LANDSTREKE WORD GENOEM, EN WAT SAL GEBEUR MET HIERDIE LANDSTREKE?

(Rol af vir die Skrifgedeeltes)
(Vir 'n opsomming oor ander eindtyd onderwerpe op hierdie blog, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html)
========================================================================

WAT GAAN GEBEUR MET JESUS SE WEDERKOMS?
(copy/paste skrifgedeeltes)
-  Alles (mense, diere, voels, visse;  en die struikelblokke met die goddelose) sal saamgeskraap en weggeraap word van die aardbodem af (v. 1-3);  Dié dag is ‘n dag van grimmigheid, ‘n dag van benoudheid (MENSE SAL RONDLOOP SOOS BLINDES, hulle bloed vergiet word soos stof en hulle ingewande soos drek- v. 17) en angs, ‘n dag van woestheid en verwoesting, ‘n dag van duisternis en donkerheid, ‘n dag van wolke en wolkenag; ‘n dag van basuingeklank en krygsgeskreeu teen die versterkte stede en teen die hoë hoekvestings (v. 15,16).  Deur die vuur van Sy ywer sal die hele aarde verteer word; want Hy bring vernietiging, ja, ‘n verskriklike, oor die inwoners van die aarde (v.18).
 Die Here sal Sy hand uitstrek teen JUDA en teen al die INWONERS VAN JERUSALEM (v.4). 
-  Die Here sal dit wat van Baäl oorgebly het, uitroei (die naam van die afgodsdienaars saam met die priesters en die wat op die dakke die leër van die hemel aanbid; en die aanbidders wat by die HERE sweer en sweer by Milkom.  Ook die wat van die HERE afvallig word en wat die HERE nie soek en Hom nie raadpleeg nie (v. 4-6).
- die HERE het ‘n offer berei, sy gaste geheilig (bruilofsmaal?);  
- en op die dag (v/d offer v/d Here) sal Hy besoeking doen oor die VORSTE en die PRINSE, oor ALMAL WAT UITLANDSE KLERE DRA, en oor almal wat oor die drumpel spring, wat die huis van hulle here vul met geweld en bedrog (v. 7-9).
-  En op dié dag, hoor! - ‘n geskreeu van die Vispoort af;
                                    - en ‘n gehuil van die Nuwe Stad af ("die tweede"; duplikaat)(v.10), en 'n gehuil van die Vysel ("Maktesh" - plek in Jerusalem)(v.11)(want al die koopmans gaan te gronde, almal wat geld afweeg, word uitgeroei);
                                    - en ‘n groot gekraak van die heuwels af! 
- En in dié tyd sal die Here JERUSALEM met lanterns deursoek en besoeking doen oor die manne wat dik geword het op hulle afsaksel, wat in hulle hart sê: Die HERE doen geen goed en Hy doen geen kwaad nie. En hulle rykdom sal geplunder word, en hulle huise verwoes word; en as hulle huise bou, sal hulle dit nie bewoon nie; en as hulle wingerde plant, sal hulle die wyn daarvan nie drink nie (v.12,13).

FILISTYNSE STEDE:
Gasa (Gaza, Assah  sal verlate wees; 
- Askelon  tot verwoesting;
- Asdod sal op die helder middag verdryf word,;
- Ekron  sal ontwortel word (2:4).
- Wee die inwoners van die kusstreek, die nasie van die Kretiërs (Cherethims, Cherethites)! Die woord van die HERE is teen julle, Kanaänland van die Filistyne—sal verdelg word, sodat daar niemand meer woon nie (2:5).
- Die kusstreek (mediteranean) sal weiplekke met putte wees vir herders en krale vir kleinvee;  en dit sal wees ‘n deel vir die oorblyfsel van die huis van Juda: hulle sal daarop wei; hulle sal saans in die huise van Askelon gaan lê, want die HERE hulle God sal op hulle ag gee en hulle lot verander (2:6,7).
-  Omdat Moab en Ammon hulle groot gehou het teen die grondgebied van God se volk (trots was), sal Moab ("incestuous son of Lot") word soos Sodom en die kinders van Ammon ("seun van Lot") soos Gomorra—(’n veld van brandnekels en soutpanne en ‘n verwoesting vir ewig; die oorblyfsel van my volk sal hulle berowe, en die res van my nasie sal hulle beërwe)(2:8-10).Vreeslik sal die HERE teen hulle wees, want Hy laat al die gode van die aarde wegkwyn; sodat hulle Hom kan aanbid elkeen uit sy woonplek, al die kuslande van die nasies (v.11).
-  Die Kusiete (Ethiopians) sal deur Sy swaard deurboor word (2:12).
-  In die noorde sal Assur (Assyrians) vernietig word, en Ninevé (capital of Assyria) tot ‘n verwoesting gemaak word, dor soos die woestyn (2:13). Binne-in die stad sal troppe vee lê en allerhande gediertes by troppe, die pelikaan sowel as die krimpvarkie op sy kapitele vernag; hoor! daar word gesing in die venster; verwoesting sit op die drumpel, want hulle het die sederwerk afgeruk. Dit is die uitgelate stad wat so veilig gewoon het, wat in sy hart gesê het: Dit is ek, en niemand anders nie! Hoe het dit ‘n verwoesting geword, ‘n lêplek vir wilde diere! Almal wat daar verbytrek, spot, skud met die hand. (2:14,15)
- Nasies sal versamel word, en koninkryke vergader sodat Hy Sy grimmigheid oor hulle kan uitstort - die ganse aarde sal deur die vuur van Sy ywer verteer word! (3:8) Hy sal nasies uitroei, hulle hoekvestings vernietig; hulle strate het verwoes, sodat niemand meer verbygaan nie; hulle stede is verniel, sodat daar geen mens, geen inwoner in is nie (3:6).(As hulle gevrees het en Sy tugtiging aangeneem het, dan sou hulle nie uitgeroei word nie - 3:7).


- Wee die opstandige en die besoedelde, die verdrukkende stad.
(Zep 3:2)  Dit luister na geen stem nie, dit neem geen tugtiging aan nie; op die HERE vertrou dit nie, tot sy God kom dit nie nader nie.
(Zep 3:3)  Sy vorste binne-in hom is brullende leeus; sy regters is aandwolwe wat niks vir die môre oorlaat nie.
(Zep 3:4)  Sy profete is ligsinnig, trouelose manne, sy priesters verontreinig wat heilig is, hulle verkrag die wet.
(Zep 3:5)  Die HERE is regverdig binne-in hom, Hy doen geen onreg nie; elke môre laat Hy sy reg aan die lig kom, dit ontbreek nooit nie; maar die kwaaddoener ken geen skaamte nie.

- Dan sal Hy aan die volke rein lippe toebring, sodat hulle almal die Naam van die HERE sal aanroep en Hom met ‘n eenparige skouer sal dien (3:9).

 Oorkant die riviere van Kus (name of the son of Ham-Gen. 10)(Ethiopia) vandaan sal Sy aanbidders, Sy verstrooide gemeente, Sy offerande bring (3:10). (Zep 3:11)  Op dié dag hoef jy jou nie te skaam weens al jou dade waarmee jy teen My oortree het nie; want dan sal Ek uit jou midde wegruim die wat in jou oormoedig jubel, en jy sal jou nooit hoogmoedig gedra op my heilige berg nie. (Zep 3:12)  En Ek sal tussen jou in laat oorbly ‘n ellendige en geringe volk wat by die Naam van die HERE skuiling soek. (Zep 3:13)  Die oorblyfsel van Israel sal geen onreg doen en geen leuentaal spreek nie, en in hulle mond sal geen bedrieglike tong gevind word nie; maar hulle sal wei en neerlê, en niemand sal hulle verskrik nie. (Zep 3:14)  Jubel, o dogter van Sion, juig, o Israel! Verheug jou en jubel van ganser harte, o dogter van Jerusalem! (Zep 3:15)  Die HERE het jou oordele opgehef, jou vyand weggeveeg; die koning van Israel, die HERE is by jou, jy sal geen kwaad meer vrees nie. (Zep 3:16)  In dié dag sal aan Jerusalem gesê word: Vrees nie, o Sion, laat jou hande nie slap hang nie! (Zep 3:17)  Die HERE jou God is by jou, ‘n held wat verlossing skenk. Hy verheug Hom oor jou met blydskap; Hy swyg in sy liefde; Hy juig oor jou met gejubel. (Zep 3:18)  Die wat bedroef is, ver weg van die fees, versamel Ek; hulle hoort by jou, die smaad druk swaar op hulle. (Zep 3:19)  Kyk, in dié tyd sal Ek met al jou verdrukkers handel; en die wat kreupel is, sal Ek red; en die wat verjaag is, versamel; en Ek sal hulle maak tot ‘n lof en tot ‘n roem wie se skande oor die hele aarde was. (Zep 3:20)  In dié tyd sal Ek julle aanbring, ja, in die tyd wanneer Ek julle versamel; want Ek maak julle tot ‘n roem en tot ‘n lof onder al die volke van die aarde, wanneer Ek voor julle oë julle lot verander, sê die HERE.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANDER INLIGTING VIR VGL.:
Kus (name of the son of Ham-Gen. 10; vader van Nimrod - ryk begin Babel, Ereg, Akkad en Kalne in land Sinear)(riviere van Ethiopa)VERGELYK MET DIE GEBIED VAN DIE KANAANIETE:  (Gen 10:19 - "En die gebied van die Kanaäniete was van Sidon af in die rigting van Gerar tot by Gasa, in die rigting van Sodom en Gomorra en Adma en Sebóim tot by Lesa".

========================================================================
Skrifgedeeltes:
Sefanja 1-3:

(Sef. 1:1)  Die woord van die HERE wat gekom het tot Sefánja, die seun van Kusi, die seun van Gedálja, die seun van Amárja, die seun van Hiskía, in die dae van Josía, die seun van Amon, koning van Juda.
(Sef. 1:2)  Saamskraap, wegraap sal Ek alles van die aardbodem af weg, spreek die HERE.
(Sef. 1:3)  Ek sal wegraap mense en diere, Ek sal wegraap die voëls van die hemel en die visse van die see en die struikelblokke saam met die goddelose, ja, Ek sal die mense uitroei van die aardbodem af weg, spreek die HERE.
(Sef. 1:4)  En Ek sal my hand uitstrek teen Juda en teen al die inwoners van Jerusalem; Ek sal ook uit hierdie plek uitroei wat van Baäl oorgebly het, die naam van die afgodsdienaars saam met die priesters;
(Sef. 1:5)  en die wat op die dakke die leër van die hemel aanbid; en die aanbidders wat by die HERE sweer en sweer by Milkom.
(Sef. 1:6)  Ook die wat van die HERE afvallig word en wat die HERE nie soek en Hom nie raadpleeg nie.
(Sef. 1:7)  Swyg voor die Here HERE! Want die dag van die HERE is naby; want die HERE het ‘n offer berei, sy gaste geheilig.
(Sef. 1:8)  En op die dag van die offer van die HERE sal Ek besoeking doen oor die vorste en die prinse en oor almal wat uitlandse klere dra.
(Sef. 1:9)  Ek sal ook op dié dag besoeking doen oor almal wat oor die drumpel spring, wat die huis van hulle here vul met geweld en bedrog.
(Sef. 1:10)  En op dié dag, spreek die HERE—hoor! ‘n geskreeu van die Vispoort af en ‘n gehuil van die Nuwe Stad af en ‘n groot gekraak van die heuwels af!
(Sef. 1:11)  Huil, o inwoners van die Vysel! want al die koopmans gaan te gronde, almal wat geld afweeg, word uitgeroei.
(Sef. 1:12)  En in dié tyd sal Ek Jerusalem met lanterns deursoek en besoeking doen oor die manne wat dik geword het op hulle afsaksel, wat in hulle hart sê: Die HERE doen geen goed en Hy doen geen kwaad nie.
(Sef. 1:13)  En hulle rykdom sal geplunder word, en hulle huise verwoes word; en as hulle huise bou, sal hulle dit nie bewoon nie; en as hulle wingerde plant, sal hulle die wyn daarvan nie drink nie.
(Sef. 1:14)  Naby is die groot dag van die HERE, naby en baie haastig. Hoor! die dag van die HERE! Bitterlik skreeu die held daar.
(Sef. 1:15)  Dié dag is ‘n dag van grimmigheid, ‘n dag van benoudheid en angs, ‘n dag van woestheid en verwoesting, ‘n dag van duisternis en donkerheid, ‘n dag van wolke en wolkenag,
(Sef. 1:16)  ‘n dag van basuingeklank en krygsgeskreeu teen die versterkte stede en teen die hoë hoekvestings.
(Sef. 1:17)  En Ek sal die mense in benoudheid bring, en hulle sal rondloop soos blindes, omdat hulle teen die HERE gesondig het; en hulle bloed sal vergiet word soos stof en hulle ingewande soos drek.
(Sef. 1:18)  Hulle silwer of hulle goud sal nie in staat wees om hulle op die dag van die grimmigheid van die HERE te red nie, maar deur die vuur van sy ywer sal die hele aarde verteer word; want Hy bring vernietiging, ja, ‘n verskriklike, oor die inwoners van die aarde.

(Zep 2:1)  Kom tot julleself, ja, kom tot inkeer, o nasie wat nie skaam word nie!
(Zep 2:2)  Voordat die besluit baar—soos kaf gaan die dag verby—voordat daar oor julle kom die toorngloed van die HERE, voordat oor julle kom die dag van die toorn van die HERE.
(Zep 2:3)  Soek die HERE, o alle ootmoediges van die land, wat sy ordening onderhou; soek geregtigheid, soek ootmoedigheid—miskien sal julle verborge bly op die dag van die toorn van die HERE.
(Zep 2:4)  Want Gasa sal verlate wees en Askelon tot verwoesting; Asdod sal op die helder middag verdryf word, en Ekron sal ontwortel word.
(Zep 2:5)  Wee die inwoners van die kusstreek, die nasie van die Kretiërs! Die woord van die HERE is teen julle, Kanaän, land van die Filistyne—Ek verdelg jou, sodat daar niemand meer woon nie.
(Zep 2:6)  En die kusstreek sal weiplekke met putte wees vir herders en krale vir kleinvee.
(Zep 2:7)  En dit sal wees ‘n deel vir die oorblyfsel van die huis van Juda: hulle sal daarop wei; hulle sal saans in die huise van Askelon gaan lê, want die HERE hulle God sal op hulle ag gee en hulle lot verander.
(Zep 2:8)  Ek het gehoor die smaadtaal van Moab en die beskimpinge van die kinders van Ammon, waarmee hulle my volk gesmaad het, en hoe hulle hul groot gehou het teen sy grondgebied.
(Zep 2:9)  Daarom, so waar as Ek leef, spreek die HERE van die leërskare, die God van Israel: Moab sal word soos Sodom en die kinders van Ammon soos Gomorra—’n veld van brandnekels en soutpanne en ‘n verwoesting vir ewig; die oorblyfsel van my volk sal hulle berowe, en die res van my nasie sal hulle beërwe.
(Zep 2:10)  Dit oorkom hulle vir hul trotsheid, want hulle het geskimp op en hulle groot gehou teen die volk van die HERE van die leërskare.
(Zep 2:11)  Vreeslik sal die HERE teen hulle wees, want Hy laat al die gode van die aarde wegkwyn; sodat hulle Hom kan aanbid elkeen uit sy woonplek, al die kuslande van die nasies.
(Zep 2:12)  Ook julle, o Kusiete, deurboordes van my swaard is hulle.
(Zep 2:13)  Dan sal Hy sy hand uitstrek teen die noorde, en Hy sal Assur vernietig en Ninevé tot ‘n verwoesting maak, dor soos die woestyn.
(Zep 2:14)  En binne-in die stad sal troppe vee lê en allerhande gediertes by troppe, die pelikaan sowel as die krimpvarkie op sy kapitele vernag; hoor! daar word gesing in die venster; verwoesting sit op die drumpel, want hulle het die sederwerk afgeruk.
(Zep 2:15)  Dit is die uitgelate stad wat so veilig gewoon het, wat in sy hart gesê het: Dit is ek, en niemand anders nie! Hoe het dit ‘n verwoesting geword, ‘n lêplek vir wilde diere! Almal wat daar verbytrek, spot, skud met die hand.

(Zep 3:1)  Wee die opstandige en die besoedelde, die verdrukkende stad.
(Zep 3:2)  Dit luister na geen stem nie, dit neem geen tugtiging aan nie; op die HERE vertrou dit nie, tot sy God kom dit nie nader nie.
(Zep 3:3)  Sy vorste binne-in hom is brullende leeus; sy regters is aandwolwe wat niks vir die môre oorlaat nie.
(Zep 3:4)  Sy profete is ligsinnig, trouelose manne, sy priesters verontreinig wat heilig is, hulle verkrag die wet.
(Zep 3:5)  Die HERE is regverdig binne-in hom, Hy doen geen onreg nie; elke môre laat Hy sy reg aan die lig kom, dit ontbreek nooit nie; maar die kwaaddoener ken geen skaamte nie.
(Zep 3:6)  Ek het nasies uitgeroei, hulle hoekvestings is vernietig; hulle strate het Ek verwoes, sodat niemand meer verbygaan nie; hulle stede is verniel, sodat daar geen mens, geen inwoner in is nie.
(Zep 3:7)  Ek het gesê: Mag jy My maar vrees, tugtiging aanneem! Dan sou sy woonplek nie uitgeroei word nie, nie plaasvind alles wat Ek teen hom bestel het nie. Nogtans het hulle met ywer al hulle handelinge bederwe.
(Zep 3:8)  Daarom, verwag My, spreek die HERE, op die dag wat Ek My gereed maak vir die buit; want dit is my strafoordeel om nasies te versamel, koninkryke te vergader om my grimmigheid oor hulle uit te stort, al die gloed van my toorn. Want die ganse aarde sal deur die vuur van my ywer verteer word!
(Zep 3:9)  Want dan sal Ek aan die volke rein lippe toebring, sodat hulle almal die Naam van die HERE sal aanroep en Hom met ‘n eenparige skouer sal dien.
(Zep 3:10)  Oorkant die riviere van Kus vandaan sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, my offerande bring.
(Zep 3:11)  Op dié dag hoef jy jou nie te skaam weens al jou dade waarmee jy teen My oortree het nie; want dan sal Ek uit jou midde wegruim die wat in jou oormoedig jubel, en jy sal jou nooit hoogmoedig gedra op my heilige berg nie.
(Zep 3:12)  En Ek sal tussen jou in laat oorbly ‘n ellendige en geringe volk wat by die Naam van die HERE skuiling soek.
(Zep 3:13)  Die oorblyfsel van Israel sal geen onreg doen en geen leuentaal spreek nie, en in hulle mond sal geen bedrieglike tong gevind word nie; maar hulle sal wei en neerlê, en niemand sal hulle verskrik nie.
(Zep 3:14)  Jubel, o dogter van Sion, juig, o Israel! Verheug jou en jubel van ganser harte, o dogter van Jerusalem!
(Zep 3:15)  Die HERE het jou oordele opgehef, jou vyand weggeveeg; die koning van Israel, die HERE is by jou, jy sal geen kwaad meer vrees nie.
(Zep 3:16)  In dié dag sal aan Jerusalem gesê word: Vrees nie, o Sion, laat jou hande nie slap hang nie!
(Zep 3:17)  Die HERE jou God is by jou, ‘n held wat verlossing skenk. Hy verheug Hom oor jou met blydskap; Hy swyg in sy liefde; Hy juig oor jou met gejubel.
(Zep 3:18)  Die wat bedroef is, ver weg van die fees, versamel Ek; hulle hoort by jou, die smaad druk swaar op hulle.
(Zep 3:19)  Kyk, in dié tyd sal Ek met al jou verdrukkers handel; en die wat kreupel is, sal Ek red; en die wat verjaag is, versamel; en Ek sal hulle maak tot ‘n lof en tot ‘n roem wie se skande oor die hele aarde was.
(Zep 3:20)  In dié tyd sal Ek julle aanbring, ja, in die tyd wanneer Ek julle versamel; want Ek maak julle tot ‘n roem en tot ‘n lof onder al die volke van die aarde, wanneer Ek voor julle oë julle lot verander, sê die HERE.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geen opmerkings nie: