Dinsdag 08 Julie 2014

Die Oordeel/Ewige Oordeel (2)

Vir die eerste deel van hierdie onderwerp, gaan na:
http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/07/die-oordeelewige-oordeel-1.html
---------------------------------------------------------------------------------
WAARNA VERWYS "EWIGE OORDEEL"?
EN IS DIT DIESELFDE AS "HEL"?
Die "ewige oordeel" is die teenoorgestelde van "ewige lewe":  
(Joh 5:24)  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe.
M.a.w.
- "tweede dood" is 'n ander term wat gebruik word vir "ewige oordeel" - hierdie oordeel word vir ons beskryf in: Openb. 20:14 - "En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood.


Ander woorde vir poel van vuur, is:
- "ewige straf": (Mat 25:46)  En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe.
- "ewige vuur": (Mat 25:41)  Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele.
- "oordeel van die hel"(Mat 23:33)  Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug?
------------------------------------------------------------------------
Die doel van die ewige oordeel:  
(Openb. 20:12)  En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke.
(Openb. 20:13)  En die see het die dode (Griekse woord "nek-ros" - afgelei van "corpse" - "dead")("opstanding"- NIE eerste opstanding NIE) 
gegee wat daarin was, en die dood (Griekse woord "than-at-os" - "death") ("opstanding" - NIE EERSTE OPSTANDING NIE - eerste opstanding het plaasgevind met Jesus se wederkoms, 1000 jaar voor hierdie oordeel)
en die doderyk (Griekse woord, "hah-dace"- "Hades, place of departed souls", "grave, hell")("hel") het die dode gegee wat daarin was;
en hulle is

geoordeel, elkeen volgens sy werke.

(Openb. 20:14)  En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood.
(Openb. 20:15)  En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.
---------------------------------------------------------------------------------
Wat is die doel van die oordeel met Jesus se wederkoms?: 
(Hand. 17:30)  God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer,
(Hand. 17:31)  omdat Hy ‘n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur ‘n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek.

(1Pe 4:5)  Hulle sal rekenskap gee aan Hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel. (in konteks: die mens oordeel op werke)


  DIE WEDERKOMS VAN DIE HERE JESUS CHRISTUS, SAL MET "OORDEEL" GEPAARDGAAN.  HY SAL OORDEEL EN BESLUIT WIE DIE OPSTANDING TOT DIE LEWE ONTVANG:
(Openb. 19:11)  "Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid".
(Joh 5:21)  Want soos die Vader die dode opwek en lewend maak, so maak ook die Seun lewend wie Hy wil. (Joh 5:22)  Want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee, (Joh 5:23)  sodat almal die Seun kan eer net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat Hom gestuur het nie.
(Joh 5:27)  En Hy het Hom mag gegee om ook te oordeel, omdat Hy die Seun van die mens is.
(Joh 12:48)  Wie My verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel: die woord wat Ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag- (HIER KAN ONS SIEN DAT HIERDIE OORDEEL WAARVAN JESUS HIER PRAAT, SAL PLAASVIND "IN DIE LAASTE DAG")
(Rom 2:16)  in die dag wanneer God die verborge dinge van die mense deur Jesus Christus sal oordeel, volgens my evangelie.
(2Ti 4:1)  "Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk- (HIER SIEN ONS weer DAT HIERDIE OORDEEL "BY SY VERSKYNING" GAAN PLAASVIND)

DUS, VAN DIE BEGIN VAN DIE WERELD, WAS DIT GEEN GEHEIM NIE, 
EN OOK NIE STILGEHOU NIE!!!  IN ELKE GEVAL, IN DIE SKRIF WAAR DIE TEMA VAN OORDEEL BESPREEK WORD, GAAN DIT OOR  HOE DIE HERE DIE SONDAARS EN DIE GODDELOSES SAL OORDEEL (Rom 2:2)  En ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat sulke dinge doen.(Rom 2:3)  En meen jy, o mens wat hulle oordeel wat sulke dinge doen, en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug?.......(Rom 2:5)  Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader jy vir jou toorn as ‘n skat in die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God  /  (Rom 2:16)  in die dag wanneer God die verborge dinge van die mense deur Jesus Christus sal oordeel, volgens my evangelie.   /   (1Co 4:5)  Daarom moet julle nie voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie, wat die verborge dinge van die duisternis in die lig sal bring en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak; en dan sal elkeen lof van God ontvang.   /   Hebr. 13:4   /   Jak. 2:13   /   1 Pet. 4:5
 Die waarheid is dat almal GEOORDEEL (gaan) word, en dat die wat nie die voorwaardes nagekom het of oorwin het nie, in die ewige oordeel (OPSTANDING TOT VEROORDELING) sal gaan... Die wat wel die voorwaardes nagekom het en oorwin het, sal die ewige lewe (OPSTANDING TOT DIE LEWE) ontvang (Hebr. 9:27,28). (2Pe 2:9)  "die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word".

-------------------------------------------
Wie gaan NIE onder die ewige oordeel val nie?
Openb.2:11  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie.

Openb.20:6  Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank. (EN LET WEL DAT "EERSTE OPSTANDING" SPES. VERWYS NA DIE WAT OPSTAAN TOT LEWE, NIE DIE WAT OPSTAAN TOT VEROORDELING NIE)

Joh 5:24  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe.

Mat 25:46  En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe.

---------------------------------------------------------------
Wie gaan onder die ewige oordeel val?
Openb.20:14  En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. 
Openb.21:8  Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood. 
Mar 3:29  maar wie teen die Heilige Gees gelaster het, het geen vergifnis tot in ewigheid nie, maar is skuldig aan die ewige oordeel— 
Mat_25:46  En hulle ("bokke") sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. 
(2Thess. 1:8)  in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie. 2Thess. 1:9  Hulle sal as straf ondergaan ‘n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte, 
(Jud 1:4)  Want sekere mense het ingesluip wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel, goddelose mense wat die genade van onse God verander in ongebondenheid, en die enigste Heerser, God, en onse Here Jesus Christus verloën........
Jud 1:7  soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoereer en agter vreemde vlees aangeloop het, as ‘n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan.  (in konteks, v.5 - die ongelowiges; v. 10 - hulle belaster alles wat hulle nie ken nie - spotters -v.18;  v.16 - hulle is murmureerders wat oor hulle lot kla, volgens eie (goddelose - v.18) begeerlikhede wandel, hulle monde spreek trotse woorde; hulle vlei mense ter wille van voordeel, ens.)
(Mat 25:41)  Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. - (in konteks, die wat onbarmhartig was)
(Mat 18:8)  En as jou hand of jou voet jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af; dit is vir jou beter om in die lewe in te gaan, kreupel of vermink, as om twee hande of voete te hê en in die ewige vuur gewerp te word. (sondaars) (ook 2 Pet. 2 - en l.w. hier in konteks met "gelowiges wat nie vashou aan die geloof nie).
---------------------------------------------------------------------------------

DIE "POEL VAN VUUR" IS 'N PLEK WAARNATOE DIE GAAN WAT VEROORDEEL WORD - ALHOEWEL LYK OF DIT NET 'N DEEL IS VAN DIE HEL, VERWYS JESUS DAARNA AS 
"die hel":
-  (Luk 12:5)  maar Ek sal julle wys wie julle moet vrees: vrees Hom wat, nadat Hy doodgemaak het, by magte is om in die hel te werp; ja, Ek sê vir julle, vrees Hom!

-  (Mar 9:43)  En as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om vermink die lewe in te gaan, as om twee hande te hê en in die hel te gaan in die onuitbluslike vuur, 
-  (Mar 9:44)  waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie.
-  (Mar 9:45)  En as jou voet jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om kreupel die lewe in te gaan, as om twee voete te hê en in die hel gewerp te word in die onuitbluslike vuur,

-  (Mat 23:33)  Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug?

 JESUS HET DUS IN HIERDIE SKRIFGEDEELTES BLOOT DIE WOORD "hel" GEBRUIK VIR DIE WAT VEROORDEEL WORD - ONS KAN DUS SE DAT IN SEKERE SKRIFGEDEELTES DIE WOORD "HEL" GEBRUIK WORD in die plek van (EWIGE) "OORDEEL", ASOOK in die plek van die "POEL VAN VUUR",(IN ANDER SKRIFGEDEELTES IS DIT DUIDELIK DAT DIE HEL UIT VERSKILLENDE DEPARTEMENTE BESTAAN).
Daarom praat geleerdes ook so, en verwys bloot na "iemand gaan na die hel" as hy veroordeel word deur die Here....  As ons egter se dat iemand na die hel gaan, beteken dit nie noodwendig die "poel van vuur" of die "tweede dood" nie, alhoewel dit dit kan beteken. DIE HEL KAN DUS soos 'N TRONK gesien word - die duiwel het mag gehad oor die dood, maar Jesus het deur Sy dood en opstanding, daardie mag verbreek:
 In die verhaal wat Jesus vertel van die ryk man en Lasarus, is dit duidelik dat "Ou Testamentiese" heiliges, met dood, ook na dele van die hel gegaan het, maar na bv. 'n verskillende deel as die deel waarin die ongelowige gaan (kyk vb. van ryk man en Lasarus). 

(1Pe 4:6)  Want daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig, sodat hulle wel geoordeel kan word na die mens in die vlees, maar lewe na God in die gees.

(1Pe 3:19)  in wie Hy ook heengegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis,
(1Pe 3:20)  wat eertyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van God een maal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is agt, siele deur water heen gered is;

Ons sien bv. in Jud. 1:9 hoe Migael in woordestryd was met die duiwel oor die liggaam van Moses.  
 (Jud 1:9)  Maar toe Mígael, die aartsengel, met die duiwel in woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê: Die Here bestraf jou!

Die duiwel het mag gehad oor "die dood", maar Jesus het deur die dood daardie mag tot niet gemaak.  Die Here Jesus Christus het nou die sleutels van die doderyk en van die dood - die oordeel is aan Hom oorgegee, en Hy besluit wie moet "lewe" en wie nie!  Sy opstanding uit die dood, is 'n bewys dat Hy die mag vd duiwel verbreek het:  (Hand. 2:31)  "het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie"  ;  (Hand. 17:31)  "omdat Hy ‘n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur ‘n Man wat Hy aangestel heten Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek".

(Heb 2:14)  Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het—dit is die duiwel—
(Heb 2:15)  en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was.
(Heb 2:16)  Want waarlik, Hy bekommer Hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer Hy Hom.

(1Kor. 15:54)  En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning.
(1Kor. 15:55)  Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning?

Sommige geleerdes is van mening dat die wat met Jesus se wederkoms deur Hom veroordeel word, in bewaring gehou gaan word vir die dag van die Wit troon oordeel (wat eers na die 1000 jaar tydperk plaasvind)  - en dan eers in die poel van vuur gewerp gaan word.  Ander is weer van mening dat die wat deur Hom veroordeel gaan word op daardie stadium, onmiddellik in die poel van vuur ("ewige vuur") gegooi gaan word -(Mat 25:41)  "Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele".  Volgens Jesus se woorde hier, wil dit lyk of die "ewige vuur" nooit bedoel was vir die mens nie, maar vir die duiwel en sy engele. Iemand wat weier om homself ondergeskik te stel aan sy Skepper, is nie 'n kind van God nie, maar 'n "kind van die duiwel", en as jy 'n kind van die duiwel is, dan gaan jy saam met hom en sy engele in die poel van vuur gegooi word! 
(1Jn 3:10)  Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar: elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en hy ook wat sy broeder nie liefhet nie.

(Joh 8:42)  "En Jesus sê vir hulle: As God julle Vader was, sou julle My liefhê, want Ek het uit God uitgegaan en gekom; want Ek het ook nie uit Myself gekom nie, maar Hy het My gestuur.
(Joh 8:43)  Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie.
(Joh 8:44)  Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan".

 (Openb. 20:10)  "En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid".  (Openb. 12:9; 1 Pet. 5:8; 2 Tim. 2:26).

Geen opmerkings nie: