Vrydag 07 Maart 2014

Jesus het mag om sondes te vergewe (bybelstudie)

Hierdie blogpost is 'n studie oor die tema van "vergifnis van sondes" (versoening).
(1Jn 2:12)  Ek skryf aan julle, my kinders, omdat die sondes julle vergewe is om sy Naam ontwil.

========================================================================
ALHOEWEL "SIEKTE" NIE ALTYD DIE GEVOLG IS VAN "SONDE" NIE (Joh. 9:1-3)(Job), IS DIT 'N SKRIFTUURLIKE FEIT DAT IEMAND SOMTYDS SIEK IS A.G.V. SONDE!  IN HIERDIE GEDEELTE WAS IEMAND VERLAM A.G.V. SONDE (en l.w., dit beteken nou nie dat almal wat verlam is, verlam is a.g.v. sonde nie!) - DIT IS OOK DUIDELIK DAT DIE PERSOON BEWUS WAS VAN die SONDE wat hy gedoen het (v.2).  AS SY SONDE NIE VERGEWE WORD NIE, KON HY NIE GENEES WORD NIE;  inteendeel, die feit dat hy genees is, was in hierdie gedeelte 'n bewys daarvan dat sy sondes vergewe is:

(Mat 9:1)  En nadat Hy in die skuit geklim het, het Hy oorgevaar en in sy eie stad gekom.

(Mat 9:2)  En hulle het ‘n verlamde man wat op ‘n bed lê, na Hom gebring. En toe Jesus hulle geloof sien, sê Hy aan die verlamde: Seun, hou goeie moed, jou sondes is jou vergewe.

(Mat 9:3)  En sommige van die skrifgeleerdes het by hulleself gesê: Hierdie man praat godslasterlik.

(Mat 9:4)  En toe Jesus merk wat hulle gedagtes was, sê Hy: Waarom bedink julle slegte dinge in julle harte?

(Mat 9:5)  Want wat is makliker, om te sê: Die sondes is jou vergewe! of om te sê: Staan op en loop?
(Mat 9:6)  Maar dat julle kan weet dat die Seun van die mens mag het om op aarde sondes te vergewe—toe sê Hy vir die verlamde man: Staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe. (kyk ook Mark. 2:10; Luk. 5:24)

(Mat 9:7)  En hy het opgestaan en huis toe gegaan.

(Mat 9:8)  En toe die skare dit sien, was hulle verwonderd en het God verheerlik wat so ‘n mag aan die mense gegee het.

- Dit is dan ook om hierdie rede dat sommige mense "genees" word wanneer hulle tot bekering kom (wanneer hulle sondes afgewas word)en die Here vra om genesing -(m.a.w. spes. in die geval van waar siekte die gevolg was van sonde).  (ook Mark. 2:1-12).  Maar l.w. dat hy nie outomaties genesing ontvang het toe sy sondes vergewe is nie!, maar hy het vergewing van sondes nodig gehad om genesing te ontvang.

(Mar 2:7)  Waarom praat hierdie man so godslasterlik? Wie kan sondes vergewe behalwe Een, naamlik God?  - Die betekenis van "laster" gaan nie net daaroor dat iemand kwaadspreek van die Here nie, maar dit gaan ook oor wanneer iemand hom voordoen as God sodat ander afvallig raak van die Here.  Jesus is egter die Seun van God, en HERE!  Hy het nie gelaster nie, en kan sondes vergewe!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIE N.T. IS 'N PERIODE VAN "GENADE"!, MAAR DIE GENADE IS SLEGS OP TOEPASSING VAN DIE "KINDERS VAN GELOOF" (goddeloses wat hulle bekeer het). Omdat baie van die Fariseers en Skrifgeleerdes nie vir Jesus aanvaar het as Here nie (en sommige ook nie verstaan het dat die Messias ook Here is nie!-Matt. 22:43-45)), het hulle nie verstaan hoe Hy sondes kon vergewe nie - dit is slegs die Here wat sondes kan vergewe.  

Johannes die Doper het gekom, gestuur deur die Here, om vergifnis van sondes te preek vir die wat hulle laat doop het, maar dit was weggewys vir die wat nie die nodige vrugte van die bekering gedra het nie!  Die Here gebruik mense om vergifnis van sondes te preek, sodat Hy vir hulle vergifnis van sondes kan gee, maar dit is slegs vir die wat "glo"! Net so word ons ook uitgestuur om "vergifnis van sondes" te preek, maar dit is slegs vir die wat hulle bekeer, glo.

(Luk 7:48)  En Hy sê vir haar: Jou sondes is vergewe.
(Luk 7:49)  Toe begin die wat aan tafel was, by hulleself te sê: Wie is hierdie man wat selfs die sondes vergewe?
(Luk 7:50)  En Hy sê vir die vrou: Jou geloof het jou gered; gaan in vrede.

Haar sondes is vergewe omdat sy "geloof" gehad het.  Dit is duidelik volgens v.38 dat sy berou gehad het vir haar sondes.  Jesus het nie nodig om vir haar te se dat sy nie meer die sonde moet doen nie, want dit is duidelik dat sy 'n volle oorgawe gemaak het.  In die geval van die vrou in Joh. 8, het Jesus haar egter beveel:  "...Gaan heen en sondig nie meer nie" (Joh. 8:11).


(Rom 3:23)  want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,
(Rom 3:24)  en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.
(Rom 3:25)  Hom het God voorgestel in sy bloed as ‘n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys deurdat Hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God
(Rom 3:26)  om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat Hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIE HERE VERDUIDELIK NIE ALTYD IETS SO MOOI AAN DIE WIE SE HARTE VERHARD IS NIE.  DIE REDE DAARVOOR IS DAT HULLE DAN NIE EENS DIE KANS KRY OM VERGIFNIS TE ONTVANG NIE!  MAAR WANNEER IEMAND SE HART NA DIE HERE IS, DAN BREEK HY DIE WAARHEID VIR HULLE OOP SODAT HULLE VERGIFNIS VAN SONDES KAN ONTVANG:

(Mar 4:12)  sodat hulle kan kyk en kyk, en nie sien nie; en hoor en hoor, en nie verstaan nie, dat hulle hul nie miskien bekeer en die sondes hulle vergewe word nie.

Vergifnis van sondes is slegs bedoel vir die wat glo, dat hulle bekeer het tot die Here, die wie se harte nie verhard is nie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HIERDIE GEREGTIGHEID VAN SONDES WAT VERGEWE WORD, VERKRY IEMAND SLEGS DEUR GELOOF, MAAK NIE SAAK WATTER NASIE HY IS NIE!  DIE PERSOON WIE SE SONDES VERGEWE WORD, SE SONDE WORD NIE TOEGEREKEN NIE - m.a.w. hy gaan nie op daardie sondes geoordeel word nie.  Dieselfde kan egter nie gese word van gelowiges wat besig is met "sonde tot die dood" nie (sondes waarvan iemand hom nie bekeer nie) - so iemand sal verantwoording doen vir daardie sondes.
(Rom 5:9)  Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur Hom gered word van die toorn.

(Rom 4:7)  Welgeluksalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is.
(Rom 4:8)  Welgeluksalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie.
(Rom 4:9)  Hierdie saligspreking dan, sien dit op die besnedenes of ook op die onbesnedenes? Want ons sê: Aan Abraham is die geloof tot geregtigheid gereken.

VERGELYK DIT MET 1 JOH. 1:6-10.
(1Jn 1:6)  As ons sê dat ons met Hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie.
(1Jn 1:7)  Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde.
(1Jn 1:8)  As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie.
(1Jn 1:9)  As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.
(1Jn 1:10)  As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons Hom tot ‘n leuenaar en is sy woord nie in ons nie.
SY BLOED REINIG ONS VAN ALLES SONDE -   Volgens die skrif is enige iemand wat "God se wette" oortree, vervloek ("vloek van die wet").  Jesus het ons egter ook vrygekoop van die vloek wet en Hy het vir ons die "vloek" geraak  aan die kruis. Bestudeer die tema van "bloedskuld" en "offers" om dit beter te verstaan.

(1Pe 2:24)  wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe; deur wie se wonde julle genees is.

DIT IS NIE DIE WAT UIT DIE WET IS, WAT ERFGENAME IS NIE, MAAR DIE "KINDERS VAN GELOOF": (Rom 4:14)  Want as hulle wat uit die wet is, erfgename is, dan het die geloof waardeloos geword en die belofte tot niet geraak. BAIE JODE HET GEDINK DAT HULLE ERFGENAME IS OMDAT HULLE KINDERS VAN ABRAHAM WAS OF OMDAT HULLE DIE WET ONDERHOU, MAAR SELFS ABRAHAM WAS DIE GEREGTIGHEID TOEGEREKEN DEUR DIE GELOOF, NOG VOOR DIE BESNYDENIS! Die wet was nooit die weg tot saligheid nie!(Rom 9:31)  terwyl Israel, wat die wet van die geregtigheid nagejaag het, die wet van die geregtigheid nie bereik het nie.
(Rom 9:32)  Waarom? Omdat dit nie uit die geloof was nie, maar net asof dit uit die werke van die wet was; want hulle het hul gestamp teen die steen van aanstoot.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(met donder, hael en vuur - plaag)(Exo 9:27)  Toe het Farao Moses en Aäron laat roep en vir hulle gesê: Ek het dié keer sonde gedoen. Die HERE is reg, maar ek en my volk het ongelyk.

(met sprinkaan-plaag)(Exo 10:17)  Vergeef dan tog nou net dié keer my sonde, en bid tot die HERE julle God, dat Hy net hierdie dood van my af wegneem.
DIE FARAO WAS 'N VB. VAN IEMAND MET 'N VERHARDE HART - SO IEMAND VRA ELKE KEER VERGIFNIS, MAAR DIEN STEEDS DIE SONDE EN BLY STAP DAARIN!  DIE HERE SE GENADE IS GROOT, EN BAIE GELOWIGES WORD SO OOR EN OOR VERGEWE, MAAR UITEINDELIK SAL DIT GEOPENBAAR WORD WIE DIE SONDE DIEN, EN WIE DIE HERE DIEN!  Die wat aanhou stap in die sonde, en hulle nie bekeer daarvan nie, is besig met "sonde tot die dood" - so ' gelowige staan die gevaar dat sy sonde nie vergewe word nie, en dit toegereken gaan word. Ons word selfs beveel om nie vir broeders te bid wat in "sonde tot die dood" stap nie (1 Joh. 5:16).  So iemand verhard sy hart teen die Here.  Jesus het ook nie vir die gebid wat die sonde dien nie, maar wel vir die kinders van geloof, en die wat deur hulle woord sal glo! (Joh. 17).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Eks. 32:30)  En die volgende dag het Moses aan die volk gesê: Júlle het ‘n groot sonde begaan; maar nou sal ek na die HERE opklim: miskien kan ek vir julle sonde versoening doen.
(Eks. 32:31)  En Moses het na die HERE teruggegaan en gesê: Ag, hierdie volk het ‘n groot sonde begaan en vir hulle goue gode gemaak.
(Eks. 32:32)  Nou dan, as U tog maar hulle sonde wou vergewe! En so nie, delg my dan maar uit u boek wat U geskryf het!
(Eks. 32:33)  Toe het die HERE Moses geantwoord: Wie teen My gesondig het, dié sal Ek uitdelg uit my boek.
(Eks. 32:34)  Maar gaan nou en lei die volk waarheen Ek jou gesê het. Kyk, my engel sal voor jou uit gaan. Maar die dag as Ek besoeking doen, dan sal Ek hulle sonde oor hulle besoek.
(Eks. 32:35)  So het die HERE dan die volk getref, omdat hulle die kalf gemaak het wat Aäron vervaardig het.
HIERDIE PERSONE WAT TEEN GOD GESONDIG HET, HET 'N BESLUIT GENEEM OM HOM NIE TE DIEN NIE, EN HULLE VERTROUE GEPLAAS IN 'N AFGODSBEELD - HULLE HET HULLE NIE BEKEER NIE, EN DIE FEIT DAT MOSES GEVRA HET DAT DIE HERE HULLE SONDES VERGEWE, HET NIE GEHELP VIR DIE WAT HULLE "NIE BEKEER HET NIE"!  Net so kan gelowiges nie verwag dat die Here bv. 'n "land sal genees" omdat hulle vir ander mense kom onvergifnis vra nie - Nee, daardie persone moet self tot bekering kom, en as hulle self kom bely, kan hulle vergifnis van sondes ontvang.  Alhoewel die land treur a.g.v. hierdie sondes, en die gelowiges ook daaronder gaan ly omdat hulle in die land bly, gaan die Here tog die een wat hom regtig bekeer, vergifnis van sondes gee, en die invloed van sy sondes sal weggeneem word van die land, maar nie van die een wat hom nie bekeer nie!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Rom 6:1)  Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word?
(Rom 6:2)  Nee, stellig nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe?
(Rom 6:3)  Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie?
(Rom 6:4)  Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel.
(Rom 6:5)  Want as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur dié aan sy opstanding;
(Rom 6:6)  aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie.
(Rom 6:7)  Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde.

(Rom 6:13)  En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God.

(Rom 6:19)  Ek spreek menslikerwys ter wille van die swakheid van julle vlees; want net soos julle jul lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou jul lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking.

ROM. 6 VERDUIDELIK MOOI WAT DIT BETEKEN OM "DIE SONDE TE DIEN", OF OM "DIE HERE TE DIEN".

*(Rom 6:22)  Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. - WANNEER ONS SONDE VERGEWE WORD, IS DIT SOOS OM VRYGEMAAK TE WORD VAN DIE SONDE -  DAN DIEN SO IEMAND NIE MEER DIE SONDE NIE, MAAR DIEN DIE HERE!  Waar 'n gelowige egter weer die sonde begin dien, is hy besig met "sonde tot die dood".  Daarom moet die gelowige daagliks sonde bely en hom bekeer van sondes, sodat hy vergifnis kan ontvang - so iemand dien die Here, nie die sonde nie, maar waar iemand hom nie bekeer van sonde nie, dien hy die sonde.
-(1Pe 2:24)  wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe; deur wie se wonde julle genees is.

(Rom 10:3)  Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie.

(Rom 12:2)  En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

(1Jn 2:1)  My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige.
(1Jn 2:2)  En Hy is ‘n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s’n nie, maar ook vir dié van die hele wêreld.
(1Jn 2:3)  En hieraan weet ons dat ons Hom ken: as ons sy gebooie bewaar.
(1Jn 2:4)  Hy wat sê: Ek ken Hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is ‘n leuenaar en in hom is die waarheid nie.
(1Jn 2:5)  Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in Hom is.

(2Co 5:17)  Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.
(2Co 5:18)  En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het,
(2Co 5:19)  naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou.
(2Co 5:20)  Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil: Laat julle met God versoen.
(2Co 5:21)  Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*(Joh 1:12,13 - "Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo; wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van ‘n man nie, maar uit God gebore is").  Daarom die belangrikheid van om "weer gebore" te word - Jesus stel dit duidelik in Joh. 3:5,6 - " Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie".  Wat uit die vlees gebore is, is vleesen wat uit die Gees gebore is, is gees.  (Bestudeer die tema van wedergeboorte, en hoe dit spes. gaan oor om "uit God gebore te word").  http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/02/weer-gebore-wedergeboorte-wedergebore.html  

(Joh 3:3)  Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.
(Joh 3:4)  Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie?
(Joh 3:5)  Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.
(Joh 3:6)  Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.
(Joh 3:7)  Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie.
(Joh 3:8)  Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is.
(Joh 3:9)  Nikodémus antwoord en sê vir Hom: Hoe kan hierdie dinge gebeur?
(Joh 3:10)  Jesus antwoord en sê vir hom: Jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie?
(Joh 3:11)  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan nie.
(Joh 3:12)  As Ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as Ek julle van die hemelse vertel?
(Joh 3:13)  En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is.
(Joh 3:14)  En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word,
(Joh 3:15)  sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

(Joh 14:17) - "die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees".
Let wel dat die hierdie genade nie outomaties alle groepe insluit nie (anders sou niemand nodig gehad het om tot wedergeboorte te kom nie).  Mense wat nie onder hierdie genade gaan val nie, m.a.w. "die steeds vervloektes", is die valse leraars, valse profete,  ongelowiges, die goddeloses, die wat nog onder die wet lewe, sondaars en die afvalliges (2 Pet. 2:14; Rom. 3:14; Hebr. 6:8; Matt. 25:40 ens.).  

(Joh 3:36)  "Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom".  


(Rom 5:11)  En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God deur onse Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het.

(Rom 8:3)  Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees deur sy eie Seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees,
(Rom 8:4)  sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.
(Rom 8:5)  Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge.
(Rom 8:6)  Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede,
(Rom 8:7)  omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BAIE GELOWIGES DINK DAT OMDAT HULLE UIT GENADE GERED IS, GEEN SONDE WAT HULLE DOEN HULLE VAN HUL SALIGHEID KAN BEROOF NIE, MAAR WANNEER IEMAND WEER DIE SONDE BEGIN DIEN, KAN DIT HOM SY SALIGHEID KOS!  - HY MAG EENDAG WEGGEWYS WORD EN SY SONDE SAL DAN TOEGEREKEN WORD (m.a.w. sonde tot die dood word nie vergewe nie, al is die persoon ook 'n gelowige!).  DIT IS EENVOUDIG:  
DIEN JY DIE SONDE?  
OF DIEN JY DIE HERE?
 DIT IS SLEGS DIE PERSOON WAT DIE HERE DIEN, VIR WIE JESUS GAAN OPWEK IN DIE LAASTE DAG (opwek tot lewe - ewige lewe) - in Hom is daar vergifnis van sonde.


(Rom 11:15)  Want as hulle verwerping die versoening van die wêreld is, wat sal hulle aanneming anders wees as lewe uit die dode?


(Rom 5:13)  want vóór die wet was daar al sonde in die wêreld; maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie.
(Rom 5:20)  Maar die wet het daar bygekom, sodat die misdaad meer sou word; en waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword;
(Rom 5:21)  sodat, soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus, onse Here.
(Rom 6:1)  Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word?
(Rom 6:2)  Nee, stellig nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe?
(Rom 6:14)  Want die sonde sal oor julle nie heers nie; want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade.
(Rom 6:15)  Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie maar onder die genade? Nee, stellig nie!
(Rom 6:16)  Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie òf van die sonde tot die dood, òf van die gehoorsaamheid tot geregtigheid?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1Jn 4:10)  Hierin is die liefde: nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur het as ‘n versoening vir ons sondes.

Geen opmerkings nie: