Sondag 07 Julie 2013

...as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

VIR 'N DAGSTUKKIE OOR HIERDIE ONDERWERP, GAAN NA:
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/06/wat-is-die-waarheid_18.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In hierdie blogpost gaan ons kyk na wat werklik in 1Kor. 3:15  ("as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen")  bedoel word.  
Baie Christene neem bg. skrif as 'n bewys dat die gelowige glad nie sy/haar saligheid kan verloor nie, 
-maar ons moet gaan kyk in watter konteks dit geskryf is;
-Wat is bv. die "werke" waarna verwys word? 
========================================================================
Opsomming:
(kyk uiteensetting onder)

-(1)  As ons hierdie skrif in konteks neem met ander skrifgedeeltes, dan verwys "werke" in hierdie skrifgedeelte nie na vrug nie (want vrug kan saligheid beinvloed) - die "werke" waarvan Paulus hier praat, kan nie saligheid beinvloed nie;
-(2)  In konteks (1 Kor. 1-3), beteken "werke" in hierdie skrifgedeelte:
-(in sekere gevalle woord aanneem wat nie die waarheid is nie)
-(in ander gevalle nie iemand ontvang wat deur die Here gestuur word nie, omdat hulle hul hoop plaas net in spesifieke persone - hulle soek dus nie noodwendig die waarheid nie, "maar versamel vir hulle leermeesters wat hulle in die gehoor kan streel") - 1 Kor. 3:10-13;
-(3)  Die manier "hoe ons bou", gaan dus in hierdie skrifgedeelte oor watter leerstellings ons toelaat, of vir wie ons toelaat - sou iemand self volgens hierdie leerstellings lewe en dit nie volkome die waarheid is nie, dan sal daardie "werke" heeltemal verniet wees!  Hy verkondig dit dalk ook aan ander en dink dat hy besig is met die werke van God, maar as dit nie die volkome waarheid is nie, dan sou hy verniet "werk" - dit sal uiteindelik verbrand word en glad nie in sy guns tel nie (alhoewel hy self gered sal word) - 1 Kor. 3:12-15;
-(4)  A.g.v. die feit dat die gemeente van Korinthiers hulle hoop geplaas het op spesifieke persone se woorde (leerstellings)( Want as die een sê: Ek is van Paulus; en die ander: Ek van Apollos—is julle nie vleeslik nie?) , was hulle nie altyd oop vir die waarheid nie, of oop vir die persoon wat deur die Here gestuur word nie - op die manier het hulle "verkeerd gebou" - 1 Kor. 3:8,9 - "want met die maat waarmee jy hoor, sal jy gemeet word" - in hierdie geval moet die gelowige versigtig wees, want as hy nie ag gee op wat die Here vir hom se nie omdat hy "net na sekere mense luister", gaan hy ophou "hoor" van die Here - kyk my blogpost getiteld: "met die maat waarmee julle hoor..."- in so 'n geval glo iemand slegs vir 'n tyd, en val in tye van verdrukking... (kyk na die die tweede groep in die gelykenis van die saaier);
-(5)  Waar leerstellings veroorsaak dat iemand in sonde verval en nie ag gee op die "pad van godsaligheid" nie, soos in die geval van Openb. 2:12-29, beinvloed dit ook die "vrug" van die gelowige - in so 'n geval kan dit definitief saligheid beinvloed. (kyk ook na die derde groep in die gelykenis van die saaier! - waar iemand "onvrugbaar" raak, of "geen ryp vrug" dra nie!)(Joh 15:2)  Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra).



========================================================================  Uiteensetting:

Volgens 1 Kor. 3:15 (bg. skrifgedeelte) lyk dit of "werke" glad nie die saligheid van die gelowige kan beinvloed nie;  tog volgens Matt. 25:14-46 het die slegte en lui dienskneg se werke wel sy saligheid beinvloed - ook verduidelik Jesus in hierdie skrifgedeelte hoe die skape en bokke geskei sal word met Sy wederkoms, en hoe "werke" weer-eens die bewegende faktor is! - en dat dit slegs die skape is wat die koninkryk gaan beerwe (vgl. dit met "DIE WIL VAN DIE VADER DOEN"-(Mat 7:20,21  "So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken. Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is".) Op grond van "werke" word die skape en bokke geskei in die betrokke skrifgedeelte - gaan lees dit gerus weer - dus, in daardie geval, kan werke wel saligheid beinvloed!

Ook wanneer ons gaan kyk na die gelykenis van die saaier (Matt. 13), wat veral gaan oor "die vrug", is dit duidelik dat die tweede, derde en vierde groepe na "gelowiges" verwys -  en let wel dat die tweede groep slegs vir 'n tyd glo, en in tyd van versoeking en verdrukking, val;  en let wel dat die derde groep wel vrug dra, maar onvrugbaar raak, of geen ryp vrug dra nie! Vrug is 'n bewys van of iemand regtig die Here ken (wortel het), Sy wil doen en Hom as Eerste Liefde ken.

Dit is dus duidelik dat, alhoewel werke nie saligheid kan bewerk nie, dit wel saligheid kan beinvloed.

Maar na watter "werke" verwys Paulus dan in 1 Kor. 3? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alhoewel die gemeente van Korinthiers in geen enkele genadegawe agtergestaan het nie, noem Paulus hulle "klein kinders" in die geloof en verklaar dat hulle nog "vleeslik dink";  (alhoewel die gemeente self gedink het dat hulle baie "wys" was!)(baie van hulle het sekerlik gereken dat hulle al vaders is!).  Hulle oe was nie altyd gevestig op die Here nie - sommige het net na Paulus geluister, ander net na Apollos, ander net na Cefas.......(1Kor. 1:12 -  "Ek bedoel dit, dat elkeen van julle sê: Ek is van Paulus, en ek van Apollos, en ek van Céfas, en ek van Christus") - as gevolg hiervan was daar heelwat twiste onder hulle.  Hulle oe was dus nie gevestig op "om die waarheid te soek" nie, maar op spesifieke mense, in "wie hulle wil glo". In so 'n geval stuur die Here vir hulle iemand, maar hulle is nie ontvanklik vir daardie persoon nie omdat hulle vleeslik dink, en soos wereldse mense hulle hoop plaas in  spesifieke mense (of dinge).  

(1Co 3:4)  Want as die een sê: Ek is van Paulus; en die ander: Ek van Apollos—is julle nie vleeslik nie?
(1Co 3:5)  Wie is Paulus dan, en wie Apollos anders as dienaars deur wie julle gelowig geword het? En dit soos die Here aan elkeen gegee het.
(1Co 3:6)  Ek het geplant, Apollos het natgemaak, maar God het laat groei.
(1Co 3:7)  So is dan hy wat plant of hy wat natmaak, niks nie, maar God wat laat groei.
(1Co 3:8)  Maar hy wat plant en hy wat natmaak, is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang.
(1Co 3:9)  Want ons is medewerkers van God; die akker van God, die gebou van God is julle.
(1Co 3:10)  Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos ‘n bekwame boumeester die fondament gelê, en ‘n ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou.
(1Co 3:11)  Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus.
(1Co 3:12)  En as iemand op dié fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels—
(1Co 3:13)  elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is.
(1Co 3:14)  As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang;
(1Co 3:15)  as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.
(1Co 3:16)  Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?
(1Co 3:17)  As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle.
(1Co 3:18)  Laat niemand homself mislei nie: as iemand meen dat hy wys is onder julle in hierdie wêreld, laat hom dwaas word, sodat hy wys kan word;
(1Co 3:19)  want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God; want daar is geskrywe: Hy wat die wyse mense in hulle listigheid vang;
(1Co 3:20)  en verder: Die Here ken die gedagtes van die wyse mense, dat dit nietig is.
(1Co 3:21)  Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle;
(1Co 3:22)  of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge—alles behoort aan julle;
(1Co 3:23)  maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God.


 Waar dit begin gaan oor "vir wie of wat" iemand glo, kom roem in die prentjie - as dit wat die persoon leer, WAARHEID is, dan plaas ons ook nie ons hoop in die persoon nie, maar in die waarheid (want net more kan hy iets verkondig wat nie die volle waarheid is nie!).  Wanneer gelowiges hulle hoop plaas in mense,dan sukkel hulle om te erken wanneer die Here deur iemand tot hulle praat, want dan is hulle net ontvanklik vir sekere mense (nie ontvanklik vir die Here, of die waarheid nie).  Ook om daardie rede het baie van die Skrifgeleerdes en Fariseers nie vir Jesus aanvaar nie - nie Sy wysheid aanvaar nie - nie Sy outoriteit aanvaar nie........omdat hulle hul hoop geplaas het in Moses en die wet van Moses - nie in die Here nie!  Sou hulle die Vader regtig ken, dan sou hulle geluister het na Jesus: 
(Joh 8:42)  En Jesus sê vir hulle: As God julle Vader was, sou julle My liefhê, want Ek het uit God uitgegaan en gekom; want Ek het ook nie uit Myself gekom nie, maar Hy het My gestuur.
(Joh 8:43)  Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie.

(Joh 8:44)  Julle het die duiwel as vader...."


Dit moet nie gaan oor "werke tog saligheid" nie, maar "werke a.g.v. saligheid". Om dus in mense te roem, is baie gevaarlik, en dit rig iemand se oe weg van die Here.  Dit moenie gaan oor "vir wie ek glo" nie, maar oor, "WAT IS DIE WAARHEID?"

========================================================================
Paulus wou seker maak hulle verstaan dat die Here verskillende mense gebruik om tot hulle te spreek, en dat hulle nie moet roem in  mense nie  (1Co 3:4-9)  Want as die een sê: Ek is van Paulus; en die ander: Ek van Apollos—is julle nie vleeslik nie? Wie is Paulus dan, en wie Apollos anders as dienaars deur wie julle gelowig geword het? En dit soos die Here aan elkeen gegee het. Ek het geplant, Apollos het natgemaak, maar God het laat groei. So is dan hy wat plant of hy wat natmaak, niks nie, maar God wat laat groei. Maar hy wat plant en hy wat natmaak, is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Want ons is medewerkers van God; die akker van God, die gebou van God is julle.
- dit wil nou nie se dat hulle hul moes oopstel vir enige leerstelling nie, want Paulus le ook baie klem op die waarheid! Dit dan waarom hy die volgende skryf:

(1Co 3:8)  Maar hy wat plant en hy wat natmaak, is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang.
(1Co 3:9)  Want ons is medewerkers van God; die akker van God, die gebou van God is julle.
(1Co 3:10)  Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos ‘n bekwame boumeester die fondament gelê, en ‘n ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou.
(1Co 3:11)  Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus.
(1Co 3:12)  En as iemand op dié fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels—
(1Co 3:13)  elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is.
(1Co 3:14)  As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang;
(1Co 3:15)  as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

Die "werke" waarna Paulus dus hier verwys het, het nie gegaan oor die feit dat hulle op sekere persone geroem het nie, maar oor watter leerstellings hulle toegelaat het a.g.v. die feit dat hulle in sekere persone geroem het (hul hoop plaas in persone, en nie noodwendig daarin om die waarheid te soek nie). Daardie "werke" verwys dus na dit waarin hulle glo.  As hulle hoop in die Here is, dan sal hulle die nodige onderskeiding kan maak, maar as hulle hoop in mense is, dan glo hulle net wat daardie persone verkondig.  Vir baie gelowiges is die "kerk" vandag dit waarop hulle roem, m.a.w. dit wat hulle kerk verkondig.  Hulle glo dit blindelings sonder om dit te beoordeel, die waarheid te soek ens.  Iemand wat egter sy hoop in die Here plaas, sal die nodige onderskeiding kan maak.  Terwyl predikante en pastore veronderstel is om darem die waarheid te ken, is dit ongelukkig so dat selfs hulle baiemaal blindelings 'n dokter se leerstelling volg, bloot omdat hulle roem in daardie "kerk".  Dit is dus belangrik om seker te maak dat ons die waarheid glo, en verkondig (want so bou ons op die fondament).  Ons sal ook beloon word vir hoe ons bou, maar as ons verkeerd bou, dan sal daardie werk verbrand word en ons geen beloning ontvang daarvoor nie.

Wat help dit al die gawes opereer in 'n gemeente, maar die lede val vir allerhande leerstellings wat nie op die waarheid gegrond is nie - verdraaide of valse leerstellings - so 'n gemeente kom baie slim voor, asof hulle volleerd is en "vaders" in die geloof, tog is hulle babas en is nie besig met die waarheid nie. Terwyl lering tog belangrik is, moet die gelowige begeer om die waarheid te ken, nie net "slim te word" nie. 


 Ons moet egter ook nie dink dat geen valse leerstellings saligheid kan beinvloed nie!  Waar 'n valse leerstelling tot gevolg het dat iemand in 'n sonde verval, en in aanhoudende sonde stap bv. "om te hoereer", kan daardie "werke" wel saligheid beinvloed! - Openb. 2:12-29.  Aanhoudende sondes wat nie afgele word nie, beinvloed die vrug van die gelowige, en in so 'n geval, kies die persoon die sonde as eerste liefde - (Openb. 2:14,15). (1Co 6:10 -  "Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie").

=================================================================

1Co 2:3-6  "Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing; en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar ‘n wysheid nie van hierdie wêreld, of van hierdie wêreld se heersers, wat vergaan nie".  

Paulus maak dit duidelik dat daar niks fout is met "wysheid" nie, maar dan " 'n wyshied nie van hierdie wereld...". As iemand dan "wys is", is sy wysheid nie oorrendende woorde nie, maar woorde gelei deur die Heilige Gees, die regte woord op die regte tyd, die waarheid, gelei deur die wil van die Here, nie wat die mens laat slim klink nie!
En let wel dat waar Johannes praat van "babas, (klein) kinders, jongmanne en vaders in die geloof", dit ook min te doen het met hoe slim iemand voorkom.... (1 Joh. 2:12-14)

(Heb 5:12)  Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat ‘n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie.
(Heb 5:13)  Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy ‘n kind is.
(Heb 5:14)  Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei.

========================================================================


Wat help dit al die gawes opereer in 'n gemeente, maar die lede verkondig "woorde van mense", in plaas van "woorde van God"?

(1Pe 4:11)  As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God; as iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Amen.





Geen opmerkings nie: