Woensdag 18 Junie 2014

Wat is die waarheid 2

VIR DIE EERSTE EN DERDE GEDEELTES OOR HIERDIE ONDERWERP, GAAN NA:
========================================================================
JESUS HET BAIE KLEM GELE OP DIE FEIT DAT ONS MOET "HOOR".  Dink maar aan die talle kere wat Hy die woorde gebruik het, "wie ore het om te hoor, laat hom hoor".

Die manier hoe 'n persoon "hoor" bepaal of hy gaan vrug dra of nie, en kan ook die vrug v/d gelowige beinvloed.  Om hierdie beter te verstaan kan ons veral kyk na die "gelykenis van die saaier" - telkens, in die geval van elke groep, gaan dit oor of hulle "hoor", en of hulle bly in daardie waarheid wat hulle "gehoor" het (wat hulle glo/aangeneem het). Die saad (in die gelykenis van die saaier), verwys na die woord van God (die waarheid).  Die tema van "om te hoor" in die Skrif, verwys nie net na hoe iemand die waarheid hoor nie, maar is meer verwysend na of daardie persoon die waarheid AANNEEM of nie.  Gee hy ag op die waarheid?  En glo hy in so 'n mate in daardie waarheid dat hy dit toepas in sy lewe?  Is hy skaam vir die waarheid, of staan hy op vir die waarheid?  Hierdie manier van hoe iemand "hoor", het 'n groot invloed op die VRUG van die gelowige.  Iemand wat die waarheid verkondig, verkondig Jesus se leringe en is gehoorsaam aan Hom - hulle is waarlik Sy dissipels! (Joh 18:37 -".....Hiervoor is Ek gebore en hiervoor het Ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. ELKEEN WAT UIT DIE WAARHEID IS, LUISTER NA MY STEM"). Toe Jesus die dissipels uitgestuur het in Matt. 28:19, het Hy hulle nie net gestuur om "dissipels te maak" van alle nasies en hulle te doop nie, MAAR HET OOK DIE VOLGENDE OPDRAG GEGEE:  "en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het"Jesus het bv. geleer dat ons vervolg sal word net soos Hy - as iemand nou kom en leer dat dit nie die Here se wil is dat Sy kinders deur vervolging gaan nie, is dit nie die waarheid nie, want die Here Jesus het die teenoorgestelde vir ons geleer!    ELKEEN WAT UIT DIE WAARHEID IS, LUISTER NA SY STEM...  

Die wat nie ag gee op Jesus se leringe en "wat die waarheid is" nie, maar die waarheid verdraai, is of nie Sy dissipels nie, of staan die gevaar om afgesny te word - hierdie is natuurlik in die geval van waar iemand wetend is van die waarheid, maar dit nie aanvaar nie en dit verdraai om selfsugtige redes - dit is nou nie in die geval van waar gelowiges onwetend dink dat hulle die waarheid volg, maar hulle eintlik valse leerstellings navolg nie!(http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/07/as-iemand-se-werk-verbrand-word-sal-hy.html)(http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/05/wat-word-bedoel-met-onwetende-sonde.html ). Daar is bv. nie een Christelike kerk in vandag se lewe wat die volle waarheid verkondig nie, tog is daar ware Christene in elke Christelike kerk! In elke kerk is daar Christene wat onwetend is, maar daar is ook die wat wetend is.  Ons moet verstaan dat "onwetende sondes" anders behandel word as wetende sondes, en daarom versigtig wees om Christelike kerke te probeer ontwortel, want in die proses kan ons die "koring saam met die onkruid uittrek"!  Waaroor dit egter hier gaan is dat elke gelowige persoonlik moet seker maak hy "hoor"!  Waar iemand wetend is van die waarheid, maar nie ag gee daarop nie, kan dit veroorsaak dat hy vrug verloor.

-(Mar 4:23)  As iemand ore het om te hoor, laat hom hoor.
-(Mar 4:24)  En Hy het vir hulle gesê: Pas op wat julle hoor; met die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word, en daar sal bygevoeg word vir julle wat hoor.
-(Mar 4:25)  Want wie het, vir hom sal gegee word; en wie nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het.  -En dit is presies wat verduidelik word in die gelykenis vd saaier...  hoe die persoon wat wel vrug dra, sy vrug kan verloor as hy nie "vashou" nie - as hy nie leef volgens die WAARHEID nie, as hy nie ag gee op die leringe en woorde van die Here Jesus Christus nie!

Die woord "bekeer" in die Skrif, het verskillende betekenisse in die verskillende skrifte.  O.a. beteken dit om terug te keer na die Here - te bekeer van sonde en werke;  andersins beteken dit ook om te bekeer van afgodsoffers, en te besluit om die Here alleen te dien.  En dan die 3de betekenis, en veral gebruik toe Johannes die Doper mense opgeroep het tot bekering (waar hy die pad vir die Messias gereed gemaak het), en waar Jesus aan die begin van Sy bediening die mense opgeroep het tot bekering - in hierdie skrifte beteken die woord "bekeer", "om te verander die manier van hoe jy dink" - m.a.w. om agterna "anders te dink" - om te besluit jy wil dink soos die Here dink!  Jesus het vir ons die WAARHEID kom bring - dit was dus belangrik dat mense juis hier (aan die begin van Jesus se bediening) gevra was om hulle te bekeer tot die Here, hulself oop te stel vir Sy waarheid sodat hulle dit kon ontvang.  Dit is duidelik dat baie hulle nie bekeer het van die manier hoe "hulle gedink" het nie!  Baie gelowiges vandag het hulle ook nog nie bekeer tot Here van die manier hoe hulle dink nie, en bely dat hulle "glo", maar glo nog soos hulle wil.  DIE WAARHEID IS NIE WAT ONS WIL HE DIT MOET WEES NIE, MAAR WAT DIE HERE VIR ONS VERTEL DIT IS...  Elkeen van ons moet seker maak dat ons ons bekeer het van die manier "hoe ons dink", en ons oopstel vir die Here se waarheid!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------
Drie van die vier groepe in die gelykenis van die saaier, gaan oor GELOWIGES.  Dit is mense wat die WAARHEID gehoor het en aanneem, maar slegs 1 van die 3 groepe kan seker wees daarvan dat hulle sal ingaan in die koninkryk!  Die tweede groep (in die gelykenis van die saaier)(wat praat van gelowiges),  ontvang die waarheid, maar glo dit net vir 'n tyd - in tye van versoeking of vervolging twyfel hulle, en "val af".  Die 3de groep begin selfs vrug dra!, maar gee nie ag op wat Jesus vir ons geleer het nie, en begin weer die sonde en hulle eie wil te dien (genietinge van die lewe, verleiding vd rykdom, begeerlikhede in verband met ander dinge en sorge vd wereld) - hulle gee nie ag op Jesus se leringe (gee nie ag op die WAARHEID nie) waar Hy bv. vir ons leer dat ons liewer moet ryk raak in die Here as om skatte te vergader (Luk. 12), of dat ons moet pas op dat ons harte nie beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge vd lewe nie... (Luk. 21), ens.  Waar 'n gelowige wetend raak van die waarheid, maar nie "HOOR" nie, dan sondig hy wetend, en dan gaan hy nie vrug dra nie, of kan sy vrug verloor.  DIT DAN DIE REDE WAAROM JESUS PROFESIE AANGEHAAL HET T.O.V. SEKERES VD VOLK:  (Mat 13:13)  "Daarom spreek Ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie.(Mat 13:14)  En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê: Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien nie.(Mat 13:15)  Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor; en hul oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie".  IEMAND WAT WETEND RAAK VAN DIE WAARHEID, MAAR NIE AG GEE DAAROP NIE, IS SOOS IEMAND WIE SE HART STOMP GEWORD HET - hy hoor, maar verstaan nie, en kyk, maar sien nie... DAAROM GAAN DIT OOR GEHOORSAAMHEID AAN DIE HERE JESUS CHRISTUS, GEHOORSAAM AAN DIT WAT HY GELEER HET, VIR ONS BEVEEL HET... JESUS HET VIR ONS DIE WAARHEID KOM DEEL! (Joh. 1:17).  Glo jy in Sy woorde? Het jy die waarheid aangeneem?

(Luk 6:46)  En wat noem julle My: Here, Here! en doen nie wat Ek sê nie?
(Luk 6:47)  Elkeen wat na My toe kom en na my woorde luister en dit doen Ek sal julle wys soos wie hy is.
(Luk 6:48)  Hy is soos ‘n man wat ‘n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan en die fondament op die rots gelê het; en toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fondament op die rots was.


OOK IN HIERDIE GEDEELTE SIEN ONS DUS WEER DUIDELIK DAT DIE MANIER HOE IEMAND BOU, TE DOEN HET MET "OF HULLE LUISTER NA DIE WOORD VAN DIE HERE".  "Hoor" hulle die waarheid?  Gee hulle ag op die waarheid? Ook Paulus waarsku dat ons moet pasop "hoe ons bou" (1 Kor. 3:10).  En gaan lees gerus die gedeelte in konteks vanaf hfst. 1 - Paulus het hulle oor die vingers getik oor hulle kies vir watter leermeesters hulle glo, en dan dink dat hulle baie wys is, maar eintlik besig om verkeerd te bou (en l.w., hierdie was weer in die geval waar hulle "wentend" was vd waarheid!, nie 'n vb. van "onwentend" nie).  Dit gaan hier oor watter leringe ons toelaat en waarvolgens ons lewe!  Ons moet volgens die waarheid lewe, nie volgens leringe wat ons in die gehoor streel nie; en ons moet nie die waarheid verdraai sodat dit vir ons pas nie.

DIT IS DUIDELIK TE SIEN WIE DIE KINDERS VD WAARHEID IS - DIT IS DIE WAT AG GEE OP DIE HERE JESUS SE OPDRAGTE, EN AG GEE OP DIE LERINGE RONDOM / DIE EVANGELIE VAN DIE KONINKRYK VAN GOD...
========================================================================


Nog skrifte oor die "waarheid":
(Joh 3:20)  Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie.
(Joh 3:21)  Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Rom 2:8)  maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is grimmigheid en toorn;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(2Co 4:2)  Maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is, afstand gedoen, en ons wandel nie in listigheid of vervals die woord van God nie; maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons ons by elke menslike gewete voor God aan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Gal 2:14)  Maar toe ek sien dat hulle nie reguit loop volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek vir Petrus in teenwoordigheid van almal gesê: As jy wat ‘n Jood is, soos ‘n heiden lewe en nie soos ‘n Jood nie, waarom dwing jy die heidene om soos Jode te lewe?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1Ti 6:5)  nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1Jn 2:4)  Hy wat sê: Ek ken Hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is ‘n leuenaar en in hom is die waarheid nie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1Jn 4:6)  Ons is uit God; hy wat God ken, luister na ons; hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaling.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1Jn 5:6)  Dit is Hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus; nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed; en dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid.

Geen opmerkings nie: