Sondag 26 Januarie 2014

Bloedskuld (3)

VIR DIE VORIGE 2 BLOGPOSTS OOR HIERDIE ONDERWERP, GAAN NA:
http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/01/bloedskuld-1.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/01/bloedskuld-2.html
========================================================================

IN HIERDIE BLOGPOST  word punte 1 en 2 behandel waarna verwys is in opsomming op vorige blogpost:

(1) - IN DIE OU BEDELING WAS ENIGE IEMAND MET BLOEDSKULD, VERVLOEK - hy het
          die doodstraf verdien, en sou onder oordeel val (daar was geen offer vir sonde wat die dood verdien
          het) - dit beteken bloedskuld "kon nie vergewe word nie", en as sonde nie vergewe word nie, val
          iemand onder oordeel)(ENIGE "VERVLOEKTE", VAL ONDER OORDEEL - ook soos in die
          geval van die "vloek van die wet").
         - God gee soveel om VIR ELKE MENS, dat Hy nie sal toelaat dat enige
          iemand neerkyk op Sy skepsele nie - HY SAL ELKE MENS SE BLOED EIS.

(2) - IN MEESTE SKRIFTE IS BLOEDSKULD DIE GEVOLG VAN  "wanneer iemand 
      ONSKULDIGE BLOED VERGIET het" (m.a.w. wanneer iemand "doodslaan" -
       ons moet ook verstaan wat gesien was as "doodslaan")(maar daar was
       ook ander sondes wat bloedskuld veroorsaak het)

========================================================================

(1) - IN DIE OU BEDELING WAS ENIGE IEMAND MET BLOEDSKULD, VERVLOEK (Deut. 27)(Eks. 21:12)(Gen. 9:5) - (hulle het ook die doodstraf verdien- genoem, "sonde wat die dood verdien").  Ander woorde wat gebruik word in die Skrif vir die woord "bloedskuld", is bv. "bloed op hoof" , of  "bloed(skuld) op hom" (Hand. 18:16)(2 Sam. 1:16) (Lev. 20:9) ens. (soos ons vandag praat van "bloed op hande"). Die tema van bloedskuld is 'n baie ernstige tema - toe Kain vir Abel doodgemaak het, het God die volgende gese: (Gen 4:10 - "En Hy sê: Wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na My van die aarde af").

IN MEESTE SKRIFTE IS BLOEDSKULD DIE GEVOLG VAN WANNEER IEMAND onskuldige bloed VERGIET (punt 2)(soos in die geval van Kain wat vir Abel doodgemaak het), maar daar is eintlik baie meer sondes wat genoem word in die O.T., wat bloedskuld veroorsaak, bv. hoerery, bloedskande, kinders wat hulle ouers verag/vloek, homoseksualisme, afgodsdiens ens. (op 'n volgende blogpost, punt 3) (en dit het alles veral te doen met die TWEE belangrikste GEBOOIE).
(Mat 22:37)  En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.(Mat 22:38)  Dit is die eerste en groot gebod.
(Mat 22:39)  En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

En hier is die Here God se reel hieroor:
(Gen 9:5) -
(1)  "Maar wat julle eie bloed betref, dit sal Ek eis: van al die diere sal Ek dit eis. 
(2)  Ook van die mens, van die een teenoor die ander, sal Ek die siel van die mens eis".

(Gen 9:6)  Hy wat die bloed van ‘n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word; want God het die mens na sy beeld gemaak.
(in konteks is hierdie gese met die feit dat die siel in die bloed is (Gen 9:4).

  (Gen 9:6 - "Hy wat die bloed van ‘n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word; want God het die mens na sy beeld gemaak" - l.w., dit dan die rede hoekom die Here 'n probleem het met wanneer onskuldige bloed vergiet word - die feit dat "DIE MENS NA SY BEELD GEMAAK IS". 
---------------------------------------------------------------------------
Somtyds was onskuldige bloed ook vergiet tydens afgodsdiens (Ps. 106:38) - die gevolg daarvan was natuurlik ook "bloedskuld" -  nie net het die persoon hier die eerste of grootste gebod ongehoorsaam nie, maar ook die tweede!.  
-----------------------------------------------

Die wat bloedskuld dra, is die VERVLOEKTES - vgl. dit met Deut. 27:16-26. (Vgl. dit gerus ook met wie die VERVLOEKTES genoem word in die N.T.) :
(Deu 27:16)  Vervloek is hy wat sy vader of sy moeder verag; en die hele volk moet sê: Amen.
(Deu 27:17)  Vervloek is hy wat sy naaste se grenslyn verlê; en die hele volk moet sê: Amen.
(Deu 27:18)  Vervloek is hy wat ‘n blinde op die dwaalweg lei; en die hele volk moet sê: Amen.
(Deu 27:19)  Vervloek is hy wat die reg van vreemdeling, wees en weduwee verdraai; en die hele volk moet sê: Amen.
(Deu 27:20)  Vervloek is hy wat met die vrou van sy vader gemeenskap het, want hy het die kombers van sy vader opgelig; en die hele volk moet sê: Amen.
(Deu 27:21)  Vervloek is hy wat met enige dier gemeenskap het; en die hele volk moet sê: Amen.
(Deu 27:22)  Vervloek is hy wat met sy suster, die dogter van sy vader of die dogter van sy moeder, gemeenskap het; en die hele volk moet sê: Amen.
(Deu 27:23)  Vervloek is hy wat met sy skoonmoeder gemeenskap het; en die hele volk moet sê: Amen.
(Deu 27:24)  Vervloek is hy wat sy naaste in die geheim doodslaan; en die hele volk moet sê: Amen.
(Deu 27:25)  Vervloek is hy wat ‘n omkoopgeskenk aanneem om ‘n persoon—onskuldige bloed—dood te slaan; en die hele volk moet sê: Amen.
(Deu 27:26)  Vervloek is hy wat die woorde van hierdie wet nie hou om dit te doen nie; en die hele volk moet sê: Amen.

(Gal 3:10)  Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek; want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie.

---------------------------------------------------------------------

Ook in die Nuwe Testament is hierdie mense "DIE VERVLOEKTES" (hulle sal onder oordeel val):
(Rom 1:18)  Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk,
(Rom 1:19)  omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar.
(Rom 1:20)  Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie;
(Rom 1:21)  omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, Hom nie as God verheerlik of gedank het nie; maar hulle het dwaas geword in hul oorlegginge, en hul onverstandige hart is verduister.
(Rom 1:22)  Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword
(Rom 1:23)  en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van ‘n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. AFGODSDIENS
(Rom 1:24)  Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer HOERERY/FAMILIESKANDE
(Rom 1:25)  hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. LEUENAARS/EIE WIL
(Rom 1:26)  Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dié wat teen die natuur is; HOMOSEKSUALISME
(Rom 1:27)  en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand: manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulleself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. HOMOSEKSUALISME
(Rom 1:28)  En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan ‘n slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam nie:
(Rom 1:29)  hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug; vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid;
(Rom 1:30)  nuusdraers, kwaadsprekers, haters van Godgeweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers;
(Rom 1:31)  onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig,
(Rom 1:32)  mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien dié dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen.
------------------------------------------------------------------------
Jesus het dit duidelik gemaak dat Hy nie gekom het om die wet te ontbind nie, maar om dit te vervul - Hy het dit "ten volle" kom preek, en vir ons gewys dat dit nie noodwendig vervul word soos ons dink nie.  Terwyl ons nou weet dat die vergieting van onskuldige bloed bloedskuld veroorsaak, is dit interessant om te sien wat Hy daaroor te se gehad het;  inteendeel, Hy het verklaar dat enige iemand wat vir sy broeder kwaad is sonder rede, op dieselfde wyse sal moet verantwoording doen daarvoor as wat die een wat iemand doodslaan, moet verantwoording doen!  
(Mat 5:21)  Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg.
(Mat 5:22)  Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder sê: Raka! moet verantwoording doen voor die Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou dwaas! moet verantwoording doen in die helse vuur.
AS ONS DIT VERSTAAN, DAN VERSTAAN ONS OOK BETER WAAROOR DIE TEMA VAN "BLOEDSKULD" GAAN - DIT IS SOOS ONS VANDAG SOU SE:  "iemand het bloed op sy hande".  MAAR ONS GEBRUIK DIT  GEWOONLIK SLEGS VAN IEMAND WAT IEMAND ANDERS DOODGEMAAK HET - DIE WAARHEID IS EGTER DAT SELFS WANNEER JY VIR JOU BROEDER SONDER REDE KWAAD IS, DIT AMPER IS SOOS "BLOED OP JOU HANDE"!  Vgl. dit met (Jak. 2:1)  My broeders, laat julle geloof in onse Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie...........(Jak. 2:9)  Maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf........(Jak. 2:11)  Want Hy wat gesê het: Jy mag nie egbreek nie, het ook gesê: Jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, het jy ‘n oortreder van die wet geword.....
DUS, IN HIERDIE SKRIFGEDEELTE VGL. JAKOBUS DIE SONDE VAN "OM PARTYDIG TE WEES" (aannemer van persoon), MET "DOODSLAAN"!  Dit sou beteken dat iemand wat net vir sy broeder kwaad is SONDER REDE, of iemand wat "partydig" is, skuldig is aan bloedskuld!
(Jak. 2:13)  Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie; en die barmhartigheid roem teen die oordeel.
(Jak. 4:11 - "Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Dié wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet; en as jy die wet oordeel, is jy nie ‘n dader van die wet nie, maar ‘n regter").

KYK OOK WAT JESUS GESE HET OOR "EGBREUK" EN DIE ONDERWERP VAN "SKEI":
(Mat 5:27)  Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie egbreek nie.
(Mat 5:28)  Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het.
(Mat 5:29)  As jou regteroog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie.
(Mat 5:30)  En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie.

(Mat 5:31)  Daar is ook gesê: Elkeen wat van sy vrou skei, moet haar ‘n skeibrief gee.
(Mat 5:32)  Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe omrede van hoerery, maak dat sy egbreuk pleeg, en elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk.


(Mat 25:41)  Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand (die bokke - die wat nie barmhartig was nie) sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele.
Bloedskuld is dus die gevolg van wanneer iemand nie barmhartigheid toon nie - hy ag sy eie lewe belangriker as die van 'n ander, of ag sy eie (goddelose) begeertes belangriker , maar elke mens is na God se beeld gemaak en is ewe belangrik vir die Here. Jesus het ook baie klem gele op die temas van BARMHARTIGHEID en die REG (om reg te oordeel/om ander nie verkeerd te oordeel of veroordeel nie) - geen wonder Hy het "om vir jou broeder kwaad te wees sonder rede" vgl. met "doodslaan" - (dat net soos iemand verantwoording moet doen vir doodslaan, hy so verantwoording moet doen vir die feit dat hy vir sy broeder kwaad is sonder rede!) (Matt. 5:22).  Wanneer iemand "doodslaan", faal hy om die tweede wet te onderhou, nl. "jy moet jou naaste liefhe soos jouself" - en hy ag ook nie die nodige respek vir sy Maker nie, in die feit dat elke mens die Here se handewerk is!  
(Jak. 3:9 - "Daarmee (die tong) loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is".  GOD SAL ELKE MENS SE BLOED EIS - Jesus Christus se wederkoms sal gepaard gaan met OORDEEL - dan sal Hy o.a. die skape (die wat barmhartigheid bewys het) van die bokke (die wat onbarmhartig was) skei.
Baie Christene glo dat gelowiges glad nie onder oordeel kan val nie, maar dit is nie waar nie - enige gelowige wat (NADAT HULLE TOT BEKERING GEKOM HET, EN HULLE SONDES AFGEWAS IS) "die sonde weer begin dien" (o.a. ook sonde soos onbarmhartigheid - wat ook bloedskuld veroorsaak) (en hulle nie bekeer daarvan nie, sodat hulle sondes afgewas kan word nie), staan in gevaar om onder oordeel te val!  Hulle is dan die bokke in Matt. 25 wat die gevaar staan om vervloek te word. 

Menig gelowiges probeer om die woord "vervloektes" heeltemal uit te vee, maar die waarheid is dat dit nie net die ongelowige goddeloses is wat vervloek sal word nie, maar ook enige gelowige wat in goddeloosheid stap, en hom nie bekeer nie (wat "nie oorwin nie") - so iemand sal onder oordeel val, en die gevaar staan om in die ewige oordeel te kom.  
========================================================================
(2) - IN MEESTE SKRIFTE IS BLOEDSKULD DIE GEVOLG VAN "wanneer iemand ONSKULDIGE BLOED VERGIET het":


Die wet het heelwat inligting bevat rondom doodslaan, m.a.w. wat gesien was as "doodslaan" en "die vergieting van onskuldige bloed" (rol af vir verse).

Lev 17:4  "en dit nie bring by die ingang van die tent van samekoms om aan die HERE ‘n offer voor die tabernakel van die HERE te bring nie as bloedskuld moet dit dié man aangereken word. Hy het bloed vergiet; daarom moet dié man uitgeroei word onder sy volk uit".

Onder die wet van Moses is die met "bloedskuld", doodgemaak - sodoende het God die persoon wat doodgemaak is, se bloed geeis. Daar is gevalle waar iemand anders vir iemand se bloedskuld betaal het, en dit vir God aanneemlik was, maar slegs in die geval van waar kinders in die bloedlyn ook bloedskuld gehad het (soos in 2 Sam. 21)(Luk. 11:50);  of in die geval van die hoepriester.  As iemand  "perongeluk" iemand anders doodgemaak het, kon hy vlug na stede (genoem "vrystede") wat spes. vir hulle uitgesit is op bevel van die Here - in so 'n geval moes hy daarin bly tot die dood van die hoepriester,  en ná die dood van die hoëpriester mag hy teruggegaan het na sy land. Dit het beteken dat die hoëpriester die persoon (wat perongeluk doodgeslaan is), se bloed op hom geneem het - (dit was immers die hoepriester se plig om ten behoewe van mense op te tree in dinge wat in betrekking tot God staan, om gawes en offers vir die sondes te bring - dit dan waarom so 'n offer vir die Here aanneemlik was) (Hebr. 5:1), MAAR ons moet verstaan dat die Here dit baie duidelik gemaak het dat geen kind vir 'n ouer se sonde betaal nie, en geen ouer vir 'n kind se sonde betaal nie!   (2Kon. 14:6 - "Maar die kinders van die moordenaars het hy nie laat doodmaak nie, soos geskrywe is in die wetboek van Moses, waar die HERE dit beveel het: Die vaders mag nie vir die kinders, en die kinders mag nie vir die vaders gedood word nie; maar elkeen moet vir sy eie sonde sterwe").

Dat God elke mens se bloed eis, is nie net 'n O.T. begrip nie, maar ook 'n N.T.  Ook die wat in die Groot Verdrukking doodgemaak gaan word (onder die 5de seel), se bloed sal geeis word:  (Openb. 6:10 - "En hulle het met ‘n groot stem uitgeroep en gesê: Hoe lank, o heilige en waaragtige Heerser, oordeel en wreek U nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie?"). En alle onskuldige bloed wat deur Babilon vergiet word, gaan geeis word: (Openb. 19:2 - "Want sy oordele is waaragtig en regverdig; want Hy het die groot hoer geoordeel wat die aarde met haar hoerery verderf het, en Hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek")....
---------------------------------------------------------------------------------------------------

(Jer 26:15)  "Maar weet verseker as julle my doodmaak dat julle onskuldige bloed bring op julleself en op hierdie stad en op sy inwoners; want die HERE het my waarlik na julle gestuur om al hierdie woorde voor julle ore te spreek".    Bloedskuld het ook die "land ontheilig" (op 'n volgende blogpost, punt 4) - in daardie sin het die bloedskuld eintlik almal in die land geraak.  Dit is ook om hierdie rede waarom iemand met bloedskuld, doodgemaak is, want dan is die onskuldige wie doodgemaak is, se bloed geeis, en kon die land weer heilig raak.  (dit beteken egter nie dat bloedskuld soos 'n vloek op die nageslag gekom het, soos party leer nie!, want die Here het dit duidelik gemaak dat geen ouer vir kinders se sonde betaal nie, en geen kinders vir ouers se sonde betaal nie! -Eseg. 18-, en waar bloed geeis is van die nageslag, het die nageslag ook bloedskuld op hulle gehad).  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Gaan lees gerus deur die boek van Levitikus, om te sien wat God sien as "doodslaan", en wat nie - selfs al sou iemand iemand anders per ongeluk doodslaan, hou God Sy belofte dat HY ELKEEN SE BLOED SAL EIS!  Jesus het dit duidelik gemaak dat almal sondig is en niemand goed is nie (Joh. 8:7). Bekering was as 'n voorwaarde gestel met die prediking van die "koninkryk van God" wat naby was - dit beteken dat elkeen wat begeer het om deel te wees van die Here se koninkryk, bekering nodig gehad het (want almal is sondig)(en vergifnis van sondes is nodig om deel te raak van Sy koninkryk)(-deur bekering ontvang ons "vergifnis van sondes" sodat ons nie onder oordeel val nie) Kol. 1:14; Matt. 26:28; Rom. 5:9
Jesus het 'n veel uitnemender weg kom skep as die in die wet van Moses, waarin Hy almal (die wat in Hom glo), se bloed op Hom neem.  Sy liggaam is gebreek (soos iemand wat doodgemaak is, omdat hy bloed op sy hoof het), en Sy bloed maak ons vry van enige vloek (vloek van die wet; bloedskuld...)(Gal 3:13 -  "Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ‘n vloek te word—want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ‘n hout hang—"
(so het Hy die Vader tevrede gestel omdat "elke onskuldige se bloed dan geeis kan word").  Jesus is ook nie enige hoepriester nie, maar 'n EWIGE HOEPRIESTER (Hy het opgestaan en leef vir ewig) - Hebr. 5.  Die wat glo, verkry genade, sodat hulle nie onder oordeel val nie; en was iemand 'n "vervloekte" volgens die wet van Moses, dan word hy nie doodgemaak in die N.T. nie (die wat tot bekering kom en glo), maar sy sondes word vergewe (kyk vb. van vrou wat in egbreuk betrap is - Joh. 8 -(Joh 8:11 -"En sy antwoord: Niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar: Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie" - let egter op Jesus se opdrag hier aan haar: "sondig nie meer nie!).

Iemand wat hom bekeer en tot geloof kom, is vry van enige vloek, en val nie onder oordeel nie, maar dit is slegs deur bekering en geloof wat iemand hierdie regverdigmaking verkry in Jesus Christus.  En sou hy enigsins skuldig wees aan iemand anders se bloed,  dan verkry hy ook deur geloof verlossing en vergifnis van daardie sondes, omdat daar 'n "Hoepriester vir hom gesterf het" ('n ewige Hoepriester!)Hebr. 9:11,12. 

 Maar sou hy nou verder stap in opsetlike sonde, en sy werke bewys dat hy nie werklik "glo" nie, dan bly daar geen offer meer oor vir die sonde nie! - hy kan dan "onder oordeel val". 

Hier is 'n paar verse oor "die vergieting van onskuldige bloed":
Eks. 22:2  As ‘n dief betrap word terwyl hy inbreek, en hy word geslaan, sodat hy sterwe, sal daardeur geen bloedskuld ontstaan nie; 
Eks. 22:3  as die son oor hom opgegaan het, ontstaan daardeur bloedskuld. Hy moet ten volle vergoeding gee; as hy niks het nie, moet hy vir sy diefstal verkoop word. 

Deu_22:8  As jy ‘n nuwe huis bou, moet jy ‘n leuning aan jou dak maak, sodat jy geen bloedskuld op jou huis bring as iemand daarvan afval nie. 

1Sa_25:26  En nou, my heer, so waar as die HERE leef en u siel leef, dit is die HERE wat u teruggehou het om in bloedskuld te geraak en u met eie hand te help; mag dan nou u vyande en die wat onheil soek teen my heer, soos Nabal word. (in die geval van onskuldige bloed vergiet)
...1Sa_25:33  En geseënd jou verstandigheid en geseënd jy self wat my vandag teëgehou het om in bloedskuld te geraak en my met eie hand te help. 

Psa_51:14  (51:16) Red my van bloedskuld, o God, God van my heil! Laat my tong u geregtigheid uitjubel. (Gaan kyk gerus hoe Dawid hier later in die hfst. profeteer van die Here se toekomstige verlossing, en hoe hy getuig van dit wat Jesus geleer oor dat die Here gehoorsaamheid soek, nie offers nie!)

Jes._33:15  Hy wat in geregtigheid wandel en spreek wat reg is, wat gewin deur afpersinge versmaad, wat sy hande uitskud om geen omkoopgeskenk aan te gryp nie, wat sy oor toestop om van geen bloedskuld te hoor nie, en sy oë sluit om wat sleg is, nie te sien nie— 

Eseg._22:13  Kyk, so slaan Ek dan in my hand oor jou onregverdige wins wat jy gemaak het, en oor jou bloedskuld wat in jou is. (- GAAN LEES IN KONTEKS: bloed vergiet; drekgode gemaak - v.4)(vader en moeder verag; vreemdeling met geweld behandel; wees en weduwee verdruk - v.7)(heilige dinge geminag; sabatte ontheilig - v.8)....ens. 

Hos_1:4  En die HERE het vir hom gesê: Noem hom Jísreël, want nog ‘n klein tydjie, dan sal Ek die bloedskuld van Jísreël aan die huis van Jehu besoek en ‘n einde maak aan die koninkryk van die huis van Israel.

Hier is 'n paar verse oor wat nog bloedskuld veroorsaak:
Lev 20:9  Want elkeen wat sy vader of moeder vloek, moet sekerlik gedood word. Hy het sy vader of sy moeder gevloek. Sy bloedskuld is op hom. 
...Lev 20:11  En as ‘n man met sy vader se vrou gemeenskap het, het hy die skaamte van sy vader ontbloot. Hulle altwee moet sekerlik gedood word. Hulle bloedskuld is op hulle. 
Lev 20:12  En as ‘n man met sy skoondogter gemeenskap het, moet hulle altwee sekerlik gedood word. Hulle het ‘n gruwelike vermenging bewerk. Hulle bloedskuld is op hulle. 
Lev 20:13  En as ‘n man met ‘n manspersoon gemeenskap het soos ‘n mens met ‘n vrou het, het hulle altwee iets gruweliks gedoen. Hulle moet sekerlik gedood word. Hulle bloedskuld is op hulle. 
...Lev 20:16  En as ‘n vrou naby enige dier kom om daarmee te doen te hê, moet jy die vrou en die dier doodslaan. Hulle moet sekerlik gedood word. Hulle bloedskuld is op hulle. 
...Lev 20:27  En as daar in ‘n man of vrou ‘n gees van ‘n afgestorwene is of ‘n gees wat waarsê, moet hulle sekerlik gedood word. Hulle moet gestenig word. Hulle bloedskuld is op hulle. 

Num 35:27  en die bloedwreker hom buitekant die grens van sy vrystad kry, en die bloedwreker hom doodslaan wat ‘n doodslag begaan hetdan sal daar vir hom geen bloedskuld wees nie.
========================================================================

Geen opmerkings nie: