Dinsdag 06 Augustus 2013

Wat beinvloed die VRUG van die gelowige?

VIR DAGSTUKKIES OOR HIERDIE ONDERWERP, GAAN NA:
-  http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/04/god-is-nie-n-god-van-dooies-nie-maar.html
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/04/wanneer-jy-die-here-se-wil-doen-beteken.html
-  http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/05/afgodsdiens-in-die-kerk.html

VIR BYBELSTUDIE GIDS OOR HIERDIE ONDERWERP, GAAN NA:
http://warechristene.blogspot.co.nz/p/bybelstudie-gidse.html
Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Die gelowige is geroep om vrug te dra.   As hy 
nie vrug dra nie,
 of onvrugbaar raak,
 gaan hy uitgekap en in die vuur gegooi word (Joh. 15:2). 
---------------------------------------------------------------------------------

Wat beinvloed die VRUG van die gelowige?
==========================

(1)  BLY hy IN DIE HERE?
(2) hou hy VAS AAN DIE GELOOF, of glo hy net vir 'n tyd?
(3)  SORGE VAN DIE WERELD
(4)  verleiding van die RYKDOM
(5)  BEGEERLIKHEDE in verband met ander dinge en GENIETINGE VAN DIE LEWE  


---------------------------------------------------------------------------------
(1)  BLY hy IN DIE HERE ? (Ken hy die Vader?)(is hy in gemeenskap met Jesus Christus?)(roep hy die Naam van die Here aan?)(soek hy die Here se wil?)(soek hy die waarheid?)(is sy gedagtes op die dinge daarbo?)(is hy gehoorsaam aan die Here?) -  (Joh 15:4)  Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie. (Joh 15:6)  As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand.

(OM "GEREED TE WEES", BETEKEN o.a. DAT ONS DIE WIL VAN DIE HERE KEN, EN DIT DOEN - soek na Sy wil in alles;  wees Hom gehoorsaam;  moenie in opsetlike sonde stap nie;  moenie op wereldse wysheid staatmaak nie...)- Luk. 12:41-59

(KEN HOM AS EERSTE LIEFDE)
(ELKEEN WAT SY LEWE VERLOOR OM DIE HERE SE ONTWIL, SAL DIT VIND - dit is die wat die Here liefhet bo enigiemand en enige iets - die wat gehoorsaam is aan die Here en vir wie dit nie gaan oor verdienste nie)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) hou hy VAS AAN DIE GELOOF, of glo hy net vir 'n tyd? (verstaan hy wat geloof beteken - is hy gehoorsaam aan die Here;  vertrou hy die Here, soek hy na die wil van die Here...)(is hy sterk en bly die woord van God in Hom)(het hy oorwinning oor die bose?)(le hy aanhoudende sondes af?) (Mat 13:20)  "En by wie op rotsagtige plekke gesaai is—dit is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem; (Mat 13:21)  maar hy het geen wortel in homself nie, hy is net vir ‘n tyd, en as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy dadelik. (Luk 8:13)  En dié op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang wanneer hulle dit hoor; en hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir ‘n tyd glo, en in die tyd van versoeking val hulle af.  (Openb. 2:10)  "Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word; en julle sal tien dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe gee. (Openb. 2:23) ........ en al die gemeentes sal weet dat dit Ek is wat niere en harte deursoek, en Ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke.......... (Openb. 2:25)  Hou maar net vas wat julle het, totdat Ek kom. (Openb. 2:26)  En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee"

"WIE SY LEWE VIND, SAL DIT VERLOOR;  EN WIE SY LEWE VERLOOR OM MY ONTWIL, SAL DIT VIND" - Matt. 10:39

(OM "GEREED TE WEES", BETEKEN o.a DAT ONS NIE MOET VREES DIE WAT DIE LIGGAAM DOODMAAK NIE, MAAR VREES HOM WAT BY MAGTE IS OM IN DIE HEL TE WERP - moenie die Here verloen nie; vrees die Here; moet bereid wees om deur vervolginge en verdrukkinge te gaan ter wille van die Here...)- Luk. 12:1-12

(KEN DIE HERE AS EERSTE LIEFDE)
(ELKEEN WAT PROBEER OM SY LEWE TE RED, SAL DIT VERLOOR - dit is die wat nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van mense)
(ELKEEN WAT SY LEWE VERLOOR OM DIE HERE SE ONTWIL, SAL DIT VIND - dit is die wat bereid is om te lei ter wille van hulle geloof)

Om "meer geloof" te he, beteken om soos "onverdienstelike diensknegte te wees - Luk. 17:1-10
 http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/08/gee-ons-meer-geloof.html

(Joh 15:20)  "Onthou die woord wat Ek vir julle gesê het: ‘n Dienskneg is nie groter as sy heer nie. As hulle My vervolg het, sal hulle jul ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle jul woord ook bewaar".

http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/die-here-weet-om-die-godsaliges-uit.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/die-wat-hulle-lewe-verloor-sal-dit-wen.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/04/onderwerp-julle-dan-aan-god.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/04/wat-meeste-preachers-jou-nie-vertel-oor.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/03/wie-oorwin-sal-beklee-word-met-wit.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2011/07/god-sien-die-hart.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/03/as-jesus-kom-sal-hy-wel-die-geloof-op.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/03/en-dit-sal-vir-julle-uitloop-op-n.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/05/julle-is-meer-werd-as-baie-mossies.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/05/is-jy-n-geseende.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3)  SORGE VAN DIE WERELD (Mat 13:22)  En by wie in die dorings gesaai is—dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord, en hy word onvrugbaar.(Luk 8:14)  En wat in die dorings geval het—dit is die wat gehoor het, en hulle gaan weg en word verstik deur die sorge en rykdom en genietinge van die lewe en dra geen ryp vrug nie.

-(Mat 6:25)  Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul lewe—wat julle sal eet en wat julle sal drink nie; of oor jul liggaam—wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? 
(Mat 6:31)  Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? (Mat 6:32)  Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. (Mat 6:33)  Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. (Mat 6:34)  Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.
- (Luk 12:29)  Julle moet ook nie soek wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, en julle nie ongerus maak nie; (Luk 12:30)  want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld, en julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. (Luk 12:31)  Maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. (Luk 12:32)  Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het ‘n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. 

(MOET DIE HERE AS EERSTE LIEFDE KEN)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(4)  verleiding van die RYKDOM (die gelowige moet ryk wees in die Here - liewer die godsaligheid najaag as die verleiding van die rykdom van die wereld)(Mat 13:22)  En by wie in die dorings gesaai is—dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord, en hy word onvrugbaar.(Luk 8:14)  En wat in die dorings geval het—dit is die wat gehoor het, en hulle gaan weg en word verstik deur die sorge en rykdom en genietinge van die lewe en dra geen ryp vrug nie.
(Luk 12:33)  Verkoop julle besittings en gee aalmoese; maak vir julle beurse wat nie oud word nie, ‘n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief by kom of mot verteer nie. (Luk 12:34)  Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.
(OM GEREED TE WEES, beteken o.a. dat iemand "ryk is in die Here: - meer besig met die Here, as met die lewe - moenie begeer om ryk te word in besittings nie - moenie hoop plaas in wereldse dinge nie...)- Luk. 12:13-40
(MOET DIE HERE AS EERSTE LIEFDE KEN)
("ELKEEN WAT PROBEER OM SY LEWE TE RED, SAL DIT VERLOOR" - die wat nie kan afstand doen van hulle wereldse besittings nie)

http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/06/aan-hom-wat-oorwin-sal-ek-gee-om-saam.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/10/maak-vir-julle-vriende-deur-die.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(5)  BEGEERLIKHEDE in verband met ander dinge en GENIETINGE VAN DIE LEWE  (Mar 4:19)  en die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge kom in en verstik die woord, en dit word onvrugbaar(Luk 8:14)  En wat in die dorings geval het—dit is die wat gehoor het, en hulle gaan weg en word verstik deur die sorge en rykdom en genietinge van die lewe en dra geen ryp vrug nie.
  
(MOET DIE HERE AS EERSTE LIEFDE KEN)
(ELKEEN WAT PROBEER OM SY LEWE TE RED, SAL DIT VERLOOR - die wat nie kan afstand doen van wereldse begeertes nie)

http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/09/gaan-uit-haar-uit-my-volk.html
========================================================================
=================================================================================


(1Th 5:1)  Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie;
(1Th 5:2)  want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos ‘n dief in die nag.
(1Th 5:3)  Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid—dan oorval ‘n skielike verderf hulle soos die barensnood ‘n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie.
(1Th 5:4)  Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos ‘n dief sou oorval nie.
(1Th 5:5)  Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie.
(1Th 5:6)  Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees.(Luk 13:6)  En Hy het hierdie gelykenis uitgespreek: ‘n Man het ‘n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was, en hy het gekom en vrugte daaraan gesoek en niks gekry nie.
(Luk 13:7)  Toe sê hy vir die tuinier: Kyk, drie jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek en ek kry niks nie; kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar?
(Luk 13:8)  Maar hy antwoord en sê vir hom: Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan totdat ek om hom gespit en mis gegooi het.
(Luk 13:9)  As hy dan vrugte dra, goed; maar so nie, dan kan u hom anderjaar uitkap.

Geen opmerkings nie: