Donderdag 18 Februarie 2016

Die Skepping (2)

Vir die ander dele oor hierdie onderwerp, gaan na:
-  TWEEDE DEEL (opdeling en uitleg van skepping): http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/02/die-skepping-2.html

-  DERDE DEEL (aan/langs/bo uitspansel): http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/02/die-skepping-3.html

-  VIERDE DEEL(die hemel daarbo/hoogste hemel): http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/02/die-skepping-4.html

-  VYFDE DEEL (verskillende elemente v/d hemel en uitspansel): http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/02/die-skepping-5.html

-  SESDE DEEL (Jesus Christus se mag op hemel en aarde): http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/02/die-skepping-6.html

-  SEWENDE DEEL (dit wat onder die aarde is): http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/02/die-skepping-7.html

_________________________________________________________________________________


DIE SKEPPING BESTAAN DUS UIT:
(Gen 1:1)  In die begin het God die hemel en die aarde geskape.


- DIE HEMEL (die uitspansel) en   
- DIE AARDE (dit wat op die aarde is en dit wat onder die aarde is).
-------------------------------------
- "DIE HOOGSTE HEMEL" - (Deu 10:14 - "Kyk, aan die HERE jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemeldie aarde en alles wat daarin is"). 

(Deu 26:15 - "Kyk tog uit u heilige woning, uit die hemel, neer en seën u volk Israel en die land wat U ons gegee het, soos U aan ons vaders met ‘n eed beloof het, ‘n land wat oorloop van melk en heuning").

KOM ONS KYK NA NOG SKRIFTE WAT HANDEL OOR WAARUIT DIE SKEPPING BESTAAN:
Gen. 2:4
-  DIE HEMEL (die uitspansel - 3 dele - kyk skrifte onder)
-  DIE AARDE (en wat ookal nog onder die aarde is - waters /kuil - Eseg. 32:18 )

Eks. 20:4  "Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak 
van wat bo in die hemel is, of 
van wat onder op die aarde is, of 
van wat in die waters onder die aarde is nie".

Openb. 5:3  
En niemand 
- in die hemel of 
- op die aarde of 
- onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie.

(Rev 5:13)  En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is, en alles wat in hulle is, het ek hoor sê: Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid!

(Pro 8:27)  Toe Hy die hemele berei het, was ek daar; toe Hy ‘n kring (sirkel) afgetrek het op die oppervlakte van die wêreldvloed; (Pro 8:28)  toe Hy die wolke daarbo bevestig het......... - (die kring wat Hy hier aftrek op die oppervlakte van die wereldvloed verwys nie hier van Noag se vloed nie, want daardie vloed was nie beperk tot 'n gedeelte van 'n sirkel nie - die Here het m.a.w. nie 'n sirkel daarin getrek nie - maar Noag se vloed was wereldwyd).  Waarna hier verwys word, is die wereldvloed AAN DIE BEGIN - Gen. 1:2.  Daar is 'n ander woord in die Hebreeus waar sirkel "sirkel" of "bal" kan beteken ("dure" - Jes. 22:18), maar die Hebreeuse woord wat  in hierdie skrif gebruik word vir sirkel (Spr. 8:27), kan SLEGS "sirkel" beteken (of "circuit, compass) ("khoog"). Dit wek natuurlik baie redenasie uit omdat wetenskaplikes vandag leer dat die aarde 'n bal is, terwyl mense vir meer as 5000 jaar geglo het dat dit plat is - en ook geglo het dat dit vasstaan!  Heelwat ander skrifte wys daarop dat die aarde gevestig is, en dit dus onwaarskynlik is dat dit kan draai (soos wetenskaplikes beweer). Baie sien hierdie skrifte slegs as beeldspraak, alhoewel dit vir meer as 5000 jaar gesien was as letterlik. 
- (1Sa 2:8)  Hy rig die geringe op uit die stof, uit die ashoop verhef Hy die behoeftige, om hulle te laat sit by die vorste en hulle ‘n erestoel te laat beërwe. Want aan die HERE behoort die pilare (column or hill) van die aarde, en Hy het die wêreld daarop gevestig.
- (Psa 102:25) (102:26) In die voortyd het U die aarde gegrondves, en die hemele is die werk van u hande.
_________________________________________________________________________________

Nog skrifte: Die aarde op pilare / uitspansel soos wolk voorgestel (kyk ook Job 26:9) / see afgemeet:

(Job 38:4)  Waar was jy toe Ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het.
(Job 38:5)  Wie het sy afmetinge bepaal? —jy weet dit mos! Of wie het daaroor die meetsnoer gespan?
(Job 38:6)  Waar is sy fondamentklippe op ingesink? Of wie het sy hoeksteen gelê?
(Job 38:7)  Toe die môresterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het?
(Job 38:8)  En wie het die see met deure afgesluit toe dit uitgebreek, uit die moederskoot voortgekom het?
(Job 38:9)  Toe Ek die wolk tot sy kleding gemaak het en die donkerheid tot sy windsel.
(Job 38:10)  Toe Ek my grens daarvoor uitgebreek en grendel en deure gemaak het;
(Job 38:11)  en gesê het: Tot hiertoe mag jy kom en nie verder nie; en hier word ‘n grens gestel vir jou trotse golwe...............
-----------------------------
(Job 9:6)  wat die aarde laat sidder uit sy plek, sodat sy pilare dril;
-----------------------------
(1Sa 2:8)  Hy rig die geringe op uit die stof, uit die ashoop verhef Hy die behoeftige, om hulle te laat sit by die vorste en hulle ‘n erestoel te laat beërwe. Want aan die HERE behoort die pilare van die aarde, en Hy het die wêreld daarop gevestig.


(Job 9:6)  wat die aarde laat sidder uit sy plek, sodat sy pilare dril;

(Job 26:11)  Die pilare van die hemel wankel en staan verstom weens sy dreiging.

(Psa 75:3)  (75:4) Al wankel die aarde en al sy bewoners—Ék het sy pilare vasgestel. Sela.
_________________________________________________________________________________

Geen opmerkings nie: