Donderdag 08 Junie 2017

Gesigte en Drome

In hierdie pos gaan ons kyk na die tema van "drome" en "gesigte sien".
Bestudeer gerus die studie oor "slaap" saam met hierdie onderwerp: http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/05/slaap-en-die-geestelike-betekenis-van.html 

INLEIDING:------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petrus gebruik die woorde "in 'n verrukking van sinne" wanneer hy verwys na die gesig wat hy gesien het in Hand. 10:10; 11:5.  Paulus het ook hierdie woorde gebruik in Hand. 22:17 waar hy vertel van hoe hy in 'n wedersydse gesprek met die Here was... 

Om "gesigte te sien" en "drome te droom" is veral die 2 maniere waarop die Here met Sy PROFETE gepraat het (Num. 12:16)(maar natuurlik praat Hy ook op ander maniere met ons, bv, deur Sy woord en deur Sy Gees -Hand. 10:19...)Geen wonder dat gelowiges genoem word 'n "priesterdom" in die N.T. (1 Pet. 2:9)(http://warechristene.blogspot.co.nz/2015/04/eersgeborenes-en-eerstelingepriesters.html), want dit was profeteer dat na die uitstorting van die Heilige Gees die seuns en dogters sal PROFETEER -  l.w. die woorde in Hand. 2:17,18 - "die ou mense sal DROME DROOM" en "jongelinge GESIGTE SIEN" (vgl. Joel 2:28). Ons sien ook vele voorbeelde in die boek van Handelinge, hoe die Here steeds met Sy dienaars praat d.m.v. drome en gesigte (in die N.T.).  Drome en gesigte is nie iets wat slegs in die O.T. hoort en verbygegaan het nie... 

In die Ou Testament was God se Gees nie op al Sy dienaars uitgestort nie.  Die volk van God was bv. "diensknegte" van God genoem, tog het net sekeres van die volk die Gees ontvang(http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/08/die-gees-van-god-1.html).  Die wat wel die Gees van God ontvang het, was die wat bekwaam gemaak is om spesifieke werke vir die Here te doen,  om Sy wil aan die volk bekend te maak en hulle te waarsku waar hulle verkeerd gaan (2 Sam. 23:2). In die O.T. het die Here veral deur GESIGTE en DROME met Sy diensknegte gepraat, en gebruik steeds o.a. gesigte en drome in die N.T. om Sy wil bekend te maak, mense te waarsku, en spesifieke opdragte te gee aan Sy kinders... Die dienskneg wat gevul is met die Gees van God, het nie nodig om 'n profeet op te soek sodat hy die Here kan raadpleeg nie, maar raadpleeg self vir Christus Jesus - en die manier hoe die Here hulle antwoord en opdragte gee en waarsku, is somtyds d.m.v. "gesigte en drome". (Heb 1:1 - "Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun)(Matt. 23:10). 

Die groot verskil tussen die O.T. profete en die N.T. profetiese bediening gaan veral daaroor dat die wet en profete (van die O.T.) TOT OP JOHANNES (die doper) was...(Matt. 11:13).  Voor Johannes die Doper was die koninkryk van die hemele (DIE EVANGELIE VAN DIE KONINKRYK) nie gepreek deur die wet en profete nie! (Matt. 11:12,13);  dit was wel aangeraak en hulle het geweet daarvan, maar die EVANGELIE daarvan was verborge (Matt. 13:35). Die feit dat die wet en profete tot op Johannes was, beteken nie dat daar geen profetiese bediening is in die N.T. nie, want wat Christus vir ons hier wil leer in Matt. 11, is nie dat die tyd van "drome droom" en "gesigte sien" verby is nie, maar eerder dat met die tyd van Johannes, die tyd aangebreek het waarin die evangelie vd koninkryk verkondig word... -(Luk 16:16 - "Die wet en die profete was tot op Johannes; van toe af word die evangelie van die koninkryk van God verkondig, en elkeen dring met geweld daarin").  Dit beteken ook nie dat die wet tot niet is nie!, want in die koninkryk van die hemele het wette eerder 'n sterker (en ook klem op die geestelike) betekenis. Baie Christene verstaan nie hierdie dinge nie, omdat hulle nie die leringe oor die koninkryk van die hemele (koninkryk van God) ernstig opneem nie. As ons nie ag gee op die evangelie wat Christus gebring het nie, dan verstaan ons nie die koninkryk van die hemele nie, al is ons ook in dit!  Ja, die gawes van die Gees is net so deel van die koninkryk van die hemele as wat dit deel was van die Geesvervulde dienaars in die O.T. En die manier hoe die Here met Sy diensknegte praat, is baiemaal d.m.v. gesigte in drome (ook in die N.T.).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPSOMMING:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ons kan miskien dink dat om 'n gesig te sien maar dieselfde is as 'n gewone droom, maar dit is nie heeltemal korrek nie;  alhoewel, gesigte kom somtyds d.m.v. drome, maar dit beteken nie dat wanneer die Here met iemand praat deur 'n gesig, dit slegs iemand se verbeelding is soos sinnelose drome nie.  Somtyds is 'n gesig in die vorm van 'n voorstelling soos beelde of diere ens. (bv. Hand. 10:11; Dan. 7...).  Somtyds gee die Here 'n woord deur 'n droom of gesig, of Hy gee 'n opdrag, of wys iets wat in die toekoms gaan gebeur... (rol af vir skrifgedeeltes).  Hierdie "verrukking van sinne" voel net so werklik vir die persoon wat dit ervaar asof dit regtig besig is om te gebeur (Hand. 12:9) - die een wat dit beleef, se sinne beleef dit ook! (Hebr. 12:21-verskrik en sidder)(Dan. 10:7,8-groot skrik, geen krag, sy gesonde kleur aan hom het verander en verdwyn)(Dan. 10:16-deur krampe oorval...), ens.. 'n Goeie vb. hiervan is in Hand. 12:9 - Petrus het gemeen dat hy 'n gesig sien toe die engel hom uitlei uit die gevangenis, terwyl dit werklik plaasgevind het - eers toe hy die straat bereik en die engel hom verlaat het, toe besef hy dat dit werklik gebeur het en nie net 'n gesig was nie (v.11)(neem kennis dat Petrus glad nie onbekend was met gesigte sien nie-Hand. 10) - en dat die rede waarom hy nie op daardie tydstip besef het dat dit nie 'n gesig is nie, maar werklikheid, is omdat die ervaring van 'n "gesig sien" vir hom niks verskillend was van die werklikheid nie....  

"Gesigte" kom nie altyd d.m.v. drome nie, maar kan wel kom deur 'n droom (en die Skrif verklaar dat dit tydens diepe slaap gebeur-Job 33:15). Koning Nebukadnésar het bv. GEDROOM van 'n beeld (Dan. 2), maar Daniel beskryf dit as 'N GESIG wat hy gesien het! (Dan. 2:31). Ander terme wat gebruik word vir wanneer 'n gesig deur 'n droom kom,  is "droomgesig" (Dan. 4:5,18; 7:1), "naggesig" (Job 33:15; Jes. 29:7; Dan. 2:19), " 'n gesig in die nag gesien" (Dan. 7:2; Sag. 1:8; Hand. 16:9), "gesigte van sy hoof op sy bed" (Dan. 2:28; Dan. 4:5,10,13; Dan. 7:1)... In Dan. 2:1,2 word ook vir ons vertel dat die gesig wat hy in die nag gesien het,  'n "droomgesig" was - en die woorde wat gebruik word daar wat dit bevestig, is:  "toe het hy die droom opgeskrywe".  Dus sien ons dat 'n gesig baiemaal in die vorm van 'n droom na iemand kom. Paulus is in Hand. 16:9 'n gesig in die nag gewys waardeur hy 'n opdrag ontvang het.  Die 4 diere wat Daniel in Dan. 7 gesien het, was ook deur 'n droomgesig. Kyk ook Hand. 18:9...  Die Here praat baiemaal met mense d.m.v. drome - kyk bv. hoe Hy vir Abimeleg gewaarsku het in Gen. 20:3 d.m.v. 'n droom;  en vir Laban in Gen. 31:24;  en Pilatus se vrou in Matt. 27:19...e.a.  Josef is 'n goeie vb. van iemand met wie die Here gedurig gepraat het d.m.v. drome (Gen. 37:8) - en ons sien ook hoe hierdie drome alles vervul is op hulle tyd (Gen. 37:20-42:9; 44:14...). Kyk ook vir Josef van Maria...(Matt. 2:12-22).  En Jakob (Gen. 28;  31:10,-12). En Hy't aan Salomo verskyn in 'n droom (1 Kon. 3:5,15)....(rol gerus af na "skrifgedeeltes" vir nog vb.e).  Job maak 'n interessante stelling waardeur hy verklaar dat dit deur DROME is (naggesigte)(en in "diepe slaap")(Job 33:15-20) wat die Here mense se ore open, en o.a. waarsku.  Meeste drome is nietig soos "baie woorde", of soos "die dwaas se woorde" (Ecc 5:3,6)(Ps. 73:20)..., maar wanneer die Here met iemand praat deur 'n droom, is dit beslis nie nietig nie en in baie gevalle is mense verskrik deur hierdie ervaring of dit maak hulle onrustig... (Dan. 2:1,2; 4:4; Job 7:14; 4:14) - en hulle ONTHOU die droom baie presies!  DROME (en/of GESIGTE) is 'n manier wat die Here gebruik om vir mense opdragte te gee of aan hulle Sy wil of iets bekend te maak, of hulle te waarsku... (soos die goddelike waarskuwings aan Josef - Matt. 2:12,13 en 22).  

MAAR nie oral waar iemand 'n gesig sien, is dit altyd d.m.v. 'n droom nie! In die geval van die vroue wat in Luk. 24 die graf besoek en Christus se liggaam nie kon vind nie, het hulle gesê dat hulle ‘n gesig gesien het van engele, wat sê dat Hy lewe (Luk. 24:23).  Duidelik was hulle nie aan die slaap nie, en dit was nie in die nag nie en dit was nie 'n droom nie.  Toe Moses in Eks. 3 die brandende doringbos sien wat nie verteer nie, was hy nie aan die slaap toe hy hierdie gesig (Hand. 7:31) sien nie (Eks. 3:1). Ook in Hand. 9:11 was Saulus besig om te bid toe die gesig aan hom gewys word.  Op dieselfde wyse is daar 'n gesig gewys aan Cornelius, l.w. omtrent die 9de uur, en wat wil voorkom volgens v.2 en 4 of hy in gebed was. Dit was ook tydens gebed in Hand. 10:9 (Hand. 10:17)(omtrent die 6de uur) toe Petrus die gesig van doek met diere gesien het (en die skrif verklaar verder in v. 10 dat daar 'n VERRUKKING VAN SINNE oor hom gekom het...).   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1Jn 4:1 - "Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan".

Alhoewel die Here o.a. drome en gesigte gebruik om met Sy diensknegte te praat, is dit ongelukkig so dat die bose soortgelyke metodes gebruik om valse leerstellings te verkondig, om mense te mislei om 'n ander Jesus te dien, of 'n ander gees te ontvang, of ander evangelie aan te neem... (Jer. 23:28-32; 29:8,9).  Vele gelowe het al op hierdie wyse ontstaan deurdat iemand bv. getuig dat hy 'n gesig gesien het waarin hy woord ontvang het of dat 'n engel aan hom verskyn het, maar dan was dit nie van die Here nie (1 Kon. 13:18).  Of ander getuig dat God met hulle praat deur drome, of deur gesigte tydens heidense vorme van meditasie, en dan was dit bose entiteite, nie die Here nie! 
(http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2017/04/aan-wie-word-die-gees-van-dwaling.html)   (http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/09/en-as-julle-bid-gebruik-nie-n-ydele.html).

Valse profete gebruik graag drome en gesigte om ander te mislei (Jer. 23:25-32; Jer. 29:8,9; Matt. 24:11; 2 Pet. 2:1). Elke gees moet op die proef gestel word (1 Joh. 4:1). Enige woord in stryd met die Here se opdrag of in stryd met Sy waarheid, is nie 'n woord wat van die Here kom nie (1 Kon. 13). En elke profeet sal aan sy vrugte geken word - as sy vrug dus nie getuig daarvan dat hy gehoorsaam is aan die woorde van Christus Jesus nie, m.a.w. hy 'n ander "waarheid" bring, of ander Jesus, of ander gees, dan getuig sy vrug teen hom - so iemand het nie 'n woord van die Here ontvang nie, al gee hy ook voor dat hy het (Deut. 13:1-4)(Jes. 30:9,10).  (2Pe 2:1 - "Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloën en ‘n vinnige verderf oor hulleself bring").  Sommige Christene probeer "profete" speel.  Reeds in die eerste gemeentes was hierdie 'n groot probleem! Paulus gee o.a. die volgende raad t.o.hiervan:  (1Kor. 14:37,38 - "As iemand meen dat hy ‘n profeet of ‘n geestelike mens is, moet hy erken dat wat ek aan julle skrywe, bevele van die Here is". Maar as iemand onkundig is, laat hom onkundig bly"). Wanneer iemand iets profeteer IN STRYD MET DIE WAARHEID, in stryd met wat Jesus Christus geleer het, dan is hy vals - die woord wat hy beweer hy van die Here verkry het, is nie van die Here nie!  

DIE PERSOON WAT EGTER DIE WAARHEID VERKONDIG (die ware dienskneg van die Here op wie die Gees van God rus en wat profeteer volgens wat die Here spreek, nie uit eie hart nie), SAL VERVOLG WORD - MENSE GAAN NIE ALTYD VAN HULLE HOU NIE, OMDAT HULLE DIE WAARHEID PRAAT.  EN SOMMIGE WORD DOODGEMAAK TER WILLE VAN DIE WAARHEID.  (1Jn 4:6 - "Ons is uit God; hy wat God ken, luister na ons; hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaling")(1 Joh. 4:2,3). Ware diensknegte is nie in die besigheid van valse liefde nie!, maar sal eerder die waarheid verkondig omdat hulle regtig omgee vir mense.  Hierdie is een van die kenmerke van 'n WARE dienskneg vd Here - hulle sal die waarheid verkondig al beteken dit ook dat hul hul lewe verloor  (lewe , vriende, familie, werk ens...verloor)!  (http://warechristene.blogspot.co.nz/2015/07/profete-valse-profeet.html)(soos met baie profete vd O.T. gebeur het;  ook soos met Christus self gebeur het en met Sy dissipels...).

L.w. dat dit gewoonlik die is wat nalaat om DIE HERE TE RAADPLEEG wat maklik val vir die strik van valse profete, want hulle gee nie ag op die waarheid nie en kry dus hulle antwoorde elders. Die ware dienskneg/profeet van die Here, spreek die waarheid.  Die valse profeet spreek nie die waarheid nie! 'n Belangrike plig van 'n priester is om die KENNIS TE BEWAAR. Die priester is ook 'N BOODSKAPPER VAN DIE HERE (net soos die profete in die O.T.). Priesterskap en om 'n Profeet te wees van die Here, het gegaan oor OM DIE WIL VAN DIE HERE TE DOEN, nie eie wil nie. Beide die priester en profeet het die Here geraadpleeg.   Die gelowige wat egter sy eie wil soek, praat soos die wereld en luister na wereldse wysheid - EN SAL TERLOOPS NIE NA DIE WARE PROFEET LUISTER NIE, maar het 'n teensin in die wat die waarheid verkondig en probeer hulle selfs stilmaak!  Die persoon wat so liewer ag gee op woorde wat hom in die gehoor streel, is OPSTANDIG.  Die manier hoe God die "opstandiges" voorstel in Jes. 30, is:
-  die wat ‘n plan uitvoer, maar dit is nie uit die Here nie!;
-  of die wat ‘n verbond sluit, en dit is nie uit Sy Gees nie  (Jes. 30:1).  Die OPSTANDIGE MENS RAADPLEEG nie die Here NIE!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dit is nie verniet dat die Profete oorspronklik "sieners" genoem is nie, want die manier hoe die Here met die Profeet gepraat het, was d.m.v. GESIGTE en DROME (m.a.w., "die gesig wat hy sien", Eseg. 12:27 -"sieners"):

-  (Num 12:6)  Toe sê Hy: Hoor tog my woorde. As julle profeet van die HERE is, sal Ek deur ‘n gesig My aan hom bekend maak, deur ‘n droom sal Ek met hom spreek.
-  (Oba 1:1)  Die gesig van Obadja. So sê die Here HERE aangaande Edom: Ons het ‘n tyding van die HERE gehoor, en ‘n boodskapper is uitgestuur onder die nasies om te sê: Staan op, en laat ons klaarmaak om teen hom te veg!
-  (Nah 1:1)  Godspraak oor Ninevé. Die boek van die gesig van Nahum, die Élkosiet.
-  (2Sa 7:17)  Volgens al hierdie woorde en volgens hierdie hele gesig, so het Natan met Dawid gespreek.
-  (2Ch 32:32)  En die verdere geskiedenis van Jehiskía en sy vrome dade, kyk, dit is beskrywe in die Gesig van die profeet Jesaja, die seun van Amos, in die Boek van die konings van Juda en Israel.
-  (Psa 89:19)  (89:20) Toe het U in ‘n gesig gespreek met u gunsgenoot en gesê: Ek het hulp verleen aan ‘n held, ‘n uitverkorene uit die volk verhef.
(Isa 1:1)  Die gesig van Jesaja, die seun van Amos, wat hy gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem, in die dae van Ussía, Jotam, Agas en Hiskía, die konings van Juda.
-  (Openb. 9:17)  En só het ek in hierdie gesig die perde gesien en die wat op hulle sit, met vuurrooi en blou en swawelgeel borsharnasse. En die koppe van die perde was soos leeukoppe, en uit hulle bekke het vuur en rook en swawel uitgegaan.
-  (2Ch 9:29)  En die verdere geskiedenis van Salomo, die vroeëre sowel as die latere, is dit nie beskrywe nie in die Geskiedenis van die profeet Natan en in die Profesie van Ahía, die Siloniet, en in die Gesigte van die siener Jedi oor Jeróbeam, die seun van Nebat?
- (Dan 1:17)  En hierdie vier jong seuns—God het aan hulle wetenskap en verstand in allerhande geskrifte en wysheid gegee; ook het Daniël verstand gehad van allerhande gesigte en drome. (-  ja,Daniël was 'n PROFEET! -Matt. 24:15; Mark. 13:14).

Wanneer gelowiges die Here wou raadpleeg in die O.T., het hulle na die profeet gegaan...  Na wie toe gaan ons nou?  Na Christus Jesus!  (Heb 1:1 - "Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun). Die Here Jesus gebruik wel Sy kinders om mekaar te bedien, maar ons moet EERSTENS vir Hom raadpleeg.  Laat Hy kies hoe Hy ons wil antwoord...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Here gebruik baiemaal "gesigte" wanneer Hy ons iets wil meedeel of ons 'n opdrag wil gee om iets te doen;  
of Hy gebruik die gesig om vir iemand te wys wat Hy gaan doen...:
-  (Luk 24:23)  en toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook ‘n gesig gesien het van engele wat sê dat Hy lewe.
-  (Act 7:31)  En Moses het dit gesien en hom oor die gesig verwonder; en toe hy daarheen gaan om dit te besien, het die stem van die Here tot hom gekom:
- (Act 9:11)  Toe sê die Here vir hom: Staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat, en vra in die huis van Judas na ‘n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid; (Act 9:12)  en hy het in ‘n gesig ‘n man met die naam van Ananías sien inkom en hom die hande oplê, sodat hy weer kon sien.
- (Act 10:3)  Hy het duidelik in ‘n gesig omtrent die negende uur van die dag ‘n engel van God na hom sien inkom en vir hom sê: Cornelius!...........................
- (Act 10:17)  En terwyl Petrus by homself daaroor verleë was wat die gesig tog kon beteken wat hy gesien het, staan die manne wat deur Cornelius gestuur was, daar by die poort en verneem na die huis van Simon....................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alhoewel "gesigte" en "drome" afsonderlik genoem word, word dit in verskeie skrifgedeeltes as dieselfde hanteer, bv. in gevalle soos die van:
-   koning Nebukadnésar:
(Dan 2:31)  U, o koning, het ‘n gesig gehad—kyk, daar was ‘n groot beeld; hierdie beeld was hoog, en sy glans was buitengewoon; dit het voor u gestaan en sy voorkoms was vreeslik.  - VGL. MET "DROOM"!
(Dan 2:1)  En in die tweede jaar van die regering van Nebukadnésar, het Nebukadnésar ‘n droom gehad, sodat sy gees onrustig geword het en dit met sy slaap gedaan was. - en dit is duidelik dat hy geslaap het! toe hy hierdie droom gehad het / gesig gesien het.
-   Daniël:
(Dan 7:1)  In die eerste jaar van Bélsasar, die koning van Babel, het Daniël ‘n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel.
(Dan 7:2)  Daniël het gespreek en gesê: Ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring;
ens.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voorbeelde van "gesig in nag gesien":
-  (Dan 7:2)  Daniël het gespreek en gesê: Ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring; (EN L.W. DAT DIT HIER VIR ONS VERTEL WORD IN VERS 1 DAT DIT 'N "DROOMGESIG" WAS).
-   (Zec 1:8)  Ek het in die nag ‘n gesig gesien—daar was ‘n man wat op ‘n bruin perd ry, en hy het gestaan tussen die mirtebome wat in die diepte was; en agter hom was daar bruin, vos en wit perde.
-  (Act 16:9)  En Paulus het ‘n gesig in die nag gesien—daar staan ‘n Macedóniër wat hom smeek en sê: Kom oor na Macedónië en help ons! (Act 16:10)  En toe hy die gesig gesien het, het ons dadelik probeer om na Macedónië te gaan, omdat ons versekerd was dat die Here ons geroep het om die evangelie aan hulle te verkondig.
-  (Act 18:9)  En die Here het deur ‘n gesig in die nag aan Paulus gesê: Wees nie bevrees nie, maar spreek en moenie swyg nie;

Meeste van die tyd het die persoon wat die gesig gekry het, dit ook verstaan (bv. Dan. 10:1 ens.);  alhoewel daar geleenthede was wat hulle dit nie verstaan het nie, en dit verder uitgele moes word deur iemand anders, of hulle moes wag op uitlegging deur presies te doen wat die Here hulle beveel - bv.:
-  koning Nebukadnésar (Dan. 2)(en Daniel moes dit vir hom verduidelik, nadat die Here vir Daniel die geheim geopenbaar het deur ‘n naggesig... (Dan. 2:19));
-  Daniël, in die geval van Dan. 9:21-24 (en Gabriël moes dit vir hom uitle...).
- (Act 10:17)  En terwyl Petrus by homself daaroor verleë was wat die gesig tog kon beteken wat hy gesien het, staan die manne wat deur Cornelius gestuur was, daar by die poort en verneem na die huis van Simon....................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daar is vb.e van waar ander mense ook teenwoordig was wanneer 'n gesig gegee is- somtyds het hulle net gehoor maar nie gesien, somtyds net geskrik.... - bv.:
-  Daniël in Dan. 10:1-14:
(Dan 10:7)  En ek, Daniël, alleen het die gesig gesien, maar die manne wat saam met my was, het die gesig nie gesien nie; nogtans het ‘n groot skrik hulle oorval, sodat hulle gevlug het om hulle te verberg.
(Dan 10:8)  Toe het ék alleen oorgebly en hierdie groot gesig gesien, en geen krag het in my oorgebly nie, en my gesonde kleur het aan my verander en verdwyn, en ek het geen krag oorgehou nie.........................
- Saulus in Hand. 9:3-8:
(Hand. 9:7)  En die manne wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Profete was gewoonlik beveel om die gesig met iemand spesifiek te gaan deel, of om dit op te skryf;  en somtyds was hulle beveel om dit nog geheim te hou tot 'n sekere tyd:
-  (Act 9:10)  En daar was ‘n dissipel in Damaskus met die naam van Ananías; en die Here het vir hom in ‘n gesig gesê: Ananías! En hy antwoord: Hier is ek, Here. (Act 9:11)  Toe sê die Here vir hom: Staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat, en vra in die huis van Judas na ‘n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid; (Act 9:12)  en hy het in ‘n gesig ‘n man met die naam van Ananías sien inkom en hom die hande oplê, sodat hy weer kon sien.
-  (Hab 2:2)  Toe antwoord die HERE my en sê: Skryf die gesig op en graveer dit op tafels, sodat hulle dit in die verbygaan kan lees.
-  (Mat 17:9)  En onderwyl hulle van die berg afklim, het Jesus hulle bevel gegee en gesê: Julle moet vir niemand iets van die gesig sê voordat die Seun van die mens uit die dode opgestaan het nie.
-  (Dan 8:26)  En die gesig van die aande en die môres waarvan gespreek is, dit is waarheid; en jy, hou die gesig geheim, want dit sien op ‘n verre toekoms.
- (Dan 12:4)  En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe; baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKRIFGEDEELTES:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"IN DIE GEES"  /  "DEUR GEES OPGENEEM"...:

(Rev 1:10)  Ek was in die Gees op die dag van die Here, en ek het agter my ‘n groot stem gehoor, soos van ‘n basuin, wat sê:

(Rev 4:1)  Ná hierdie dinge het ek gesien kyk, ‘n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos ‘n basuin met my hoor spreek het, het gesê: Kom op hierheen, en Ek sal jou toon wat ná hierdie dinge moet gebeur.
(Rev 4:2)  En dadelik was ek in die Gees, en kyk, daar staan ‘n troon in die hemel en Een sit op die troon.

(Eze 3:12)  Toe het die Gees my opgeneem, en ek het agter my die geluid van ‘n groot gedreun gehoor wat sê: Geloofd sy die heerlikheid van die HERE uit sy woonplek!
(Eze 3:13)  En ek het gehoor die geluid van die wesens se vlerke wat die een aan die ander verbind was, en die geluid van die wiele gelyktydig daarmee en die geluid van ‘n groot gedreun.
(Eze 3:14)  Toe het die Gees my opgehef en my weggeneem, en ek het gegaan, verbitterd in die grimmigheid van my gees; maar die hand van die HERE was sterk op my.
(Eze 3:15)  En ek het by die ballinge gekom in Tel-Abib, wat by die Kebarrivier gewoon het, en by die plek van hulle woning; en ek het daar sewe dae lank verstom in hulle midde gesit.
(Eze 3:16)  En aan die einde van sewe dae het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:

(Eze 43:3)  En die gesig wat ek gesien het, het gelyk soos die gesig wat ek gesien het by my koms om die stad te verwoes; en dit was gesigte soos die gesig wat ek gesien het by die Kebarrivier; en ek het op my aangesig geval.
(Eze 43:4)  En die heerlikheid van die HERE het in die huis ingetrek deur die poort waarvan die voorkant na die ooste lê.
(Eze 43:5)  En die Gees het my opgeneem en my in die binneste voorhof gebring; en kyk, die heerlikheid van die HERE het die huis vervul.

(Eze 11:24)  Daarna het die Gees my opgeneem en my, in ‘n gesig deur die Gees van God, gebring na Chaldéa, na die ballinge; en die gesig wat ek gesien het, het van my af opgetrek.
(Eze 11:25)  En ek het aan die ballinge verkondig al die woorde van die HERE wat Hy my laat sien het.

(2Ki 2:16)  en vir hom gesê: Kyk, hier is by u dienaars vyftig kragtige manne; laat hulle tog u heer gaan soek, of nie miskien die Gees van die HERE hom opgeneem en hom op een van die berge of in een van die dale gewerp het nie. Maar hy het beveel: Stuur hulle nie!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HOE PRAAT DIE HERE MET SY DIENSKNEGTE?  (natuurlik ook op ander maniere, soos deur Sy woord en deur Sy Gees, maar hier kyk ons na 'n paar vb.e van hoe Hy met ons praat d.m.v. gesigte en drome):

-  Hoe het Hy met Johannes gepraat (terwyl op Patmos)("Openbaring"):
(Rev 1:10)  Ek was in die Gees op die dag van die Here, en ek het agter my ‘n groot stem gehoor, soos van ‘n basuin, wat sê:..................................
(Rev 4:1)  Ná hierdie dinge het ek gesien kyk, ‘n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos ‘n basuin met my hoor spreek het, het gesê: Kom op hierheen, en Ek sal jou toon wat ná hierdie dinge moet gebeur.(Rev 4:2)  En dadelik was ek in die Gees, en kyk, daar staan ‘n troon in die hemel en Een sit op die troon.....................................................
(Rev 14:13)  En ek het ‘n stem uit die hemel aan my hoor sê: Skryf salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid, en hulle werke volg met hulle.
DIT WIL VOORKOM OF JOHANNES 'N GESIG GESIEN HET.

-  Hoe het die Here met Ananias gepraat in Hand. 9?:
(Act 9:10)  En daar was ‘n dissipel in Damaskus met die naam van Ananías; en die Here het vir hom in ‘n gesig gesê: Ananías! En hy antwoord: Hier is ek, Here...............................
D.M.V. 'N GESIG.

-  Hoe het Hy met Saulus gepraat oppad na Damaskus?:
(Act 9:3)  En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik ‘n lig van die hemel af;
(Act 9:4)  en hy val op die grond en hoor ‘n stem vir hom sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy My?
(Act 9:5)  En hy sê: Wie is U, Here? En die Here antwoord: Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop........................
(Act 9:7)  En die manne wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie.
MET 'N HOORBARE STEM.

NOG SKRIFTE...:
(Mat 1:20)  Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar ‘n engel van die Here in ‘n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees;
(Act 10:9)  En die volgende dag, terwyl hulle op pad was en naby die stad kom, het Petrus omtrent die sesde uur op die dak geklim om te bid; (Act 10:10)  en hy het baie honger geword en wou eet; en terwyl hulle besig was om klaar te maak, het daar ‘n verrukking van sinne oor hom gekom:...........(Act 10:13)  Toe kom daar ‘n stem na hom: Staan op, Petrus, slag en eet!..........(Act 10:19)  En terwyl Petrus nadink oor die gesig, sê die Gees vir hom: Daar is drie manne wat jou soek.

IN 'N GESIG:

(Gen 15:1)  Ná hierdie dinge het die woord van die HERE tot Abram gekom in ‘n gesig en gesê: Vrees nie, Abram, Ek is vir jou ‘n skild en jou loon is baie groot.

(Num 12:6)  Toe sê Hy: Hoor tog my woorde. As julle profeet van die HERE is, sal Ek deur ‘n gesig My aan hom bekend maak, deur ‘n droom sal Ek met hom spreek.

(1Sa 3:15)  En Samuel het bly lê tot die môre toe. En hy het die deure van die huis van die HERE oopgemaak; maar Samuel was bevrees om die gesig aan Eli mee te deel.

(2Sa 7:5)  Gaan sê aan my kneg, aan Dawid: So spreek die HERE: Sou jy vir My ‘n huis bou om in te woon?.................................................................
(2Sa 7:17)  Volgens al hierdie woorde en volgens hierdie hele gesig, so het Natan met Dawid gespreek.

(2Ch 32:32)  En die verdere geskiedenis van Jehiskía en sy vrome dade, kyk, dit is beskrywe in die Gesig van die profeet Jesaja, die seun van Amos, in die Boek van die konings van Juda en Israel.

(Psa 89:19)  (89:20) Toe het U in ‘n gesig gespreek met u gunsgenoot en gesê: Ek het hulp verleen aan ‘n held, ‘n uitverkorene uit die volk verhef.

(Isa 1:1)  Die gesig van Jesaja, die seun van Amos, wat hy gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem, in die dae van Ussía, Jotam, Agas en Hiskía, die konings van Juda.

(Isa 22:1)  Godspraak oor die dal van die gesig. Wat is dit dan met jou dat jy, jou hele bevolking, op die dakke geklim het,
(Isa 22:2)  rumoerige, woelige stad, uitgelate vesting? Die wat in jou verslaan is, is nie deur die swaard verslaan en het nie in die oorlog gesterwe nie.
(Isa 22:3)  Al jou owerstes het almal saam gevlug, sonder boog is hulle gebind; almal wat in jou gegryp is, is almal saam gebind; hulle het ver weggevlug.
(Isa 22:4)  Daarom sê ek: Kyk weg van my af, dat ek bitterlik kan ween; dring nie aan om my te troos oor die verwoesting van die dogter van my volk nie;
(Isa 22:5)  want dit is ‘n dag van rumoer en vertrapping en verwarring deur die Here, die HERE van die leërskare, in die dal van die gesig—omgooi van mure en geskreeu na die gebergte toe!

(Lam 2:9)  Tet. Haar poorte het in die grond gesink, Hy het haar grendels te gronde gerig en verbreek; haar koning en haar vorste is onder die heidene; daar is geen onderwysing nie, en haar profete ontvang geen gesig van die HERE nie.

(Eze 7:26)  Onheil op onheil kom, en gerug op gerug is daar; en hulle sal ‘n gesig verlang van die profeet, maar die wet sal verlore wees vir die priester en die raad vir die oudstes.

(Eze 11:24)  Daarna het die Gees my opgeneem en my, in ‘n gesig deur die Gees van God, gebring na Chaldéa, na die ballinge; en die gesig wat ek gesien het, het van my af opgetrek.

(Eze 12:24)  Want daar sal geen bedrieglike gesig of vleiende waarsêery in die huis van Israel meer wees nie..................................
(Eze 12:27)  Mensekind, kyk, die huis van Israel sê: Die gesig wat hy sien, is vir baie dae, en hy profeteer van tye wat ver is.

(Eze 13:6)  Hulle het nietigheid gesien en leuenagtige waarsêery, hulle wat daar sê: Die HERE het gespreek—terwyl die HERE hulle nie gestuur het nie; en dan wag hulle op vervulling van die woord!
(Eze 13:7)  Het julle nie ‘n bedrieglike gesig gesien en leuenagtige waarsêery gespreek nie deurdat julle sê: Die HERE spreek, terwyl Ék nie gespreek het nie?

(Eze 21:29)  onderwyl hulle vir jou, o swaard, ‘n bedrieglike gesig sien, onderwyl hulle vir jou leuens voorspel—dat jy gesit sou word op die nekke van goddelose wat onheilig is, wie se dag gekom het in die tyd van uiteindelike afrekening!

(Eze 43:3)  En die gesig wat ek gesien het, het gelyk soos die gesig wat ek gesien het by my koms om die stad te verwoes; en dit was gesigte soos die gesig wat ek gesien het by die Kebarrivier; en ek het op my aangesig geval.

(Dan 2:31)  U, o koning, het ‘n gesig gehad—kyk, daar was ‘n groot beeld; hierdie beeld was hoog, en sy glans was buitengewoon; dit het voor u gestaan en sy voorkoms was vreeslik.  - VGL. MET "DROOM"!
(Dan 2:1)  En in die tweede jaar van die regering van Nebukadnésar, het Nebukadnésar ‘n droom gehad, sodat sy gees onrustig geword het en dit met sy slaap gedaan was.

(Dan 7:1)  In die eerste jaar van Bélsasar, die koning van Babel, het Daniël ‘n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel.
(Dan 7:2)  Daniël het gespreek en gesê: Ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring;

(Dan 8:1)  In die derde jaar van die regering van koning Bélsasar het aan my, Daniël, ‘n gesig verskyn ná dié een wat die vorige keer aan my verskyn het..........................
(Dan 8:13)  Toe hoor ek ‘n heilige spreek; en ‘n ander heilige het aan die een wat spreek, gesê: Hoe lank sal die gesig duur—van die voortdurende offer en die ontsettende goddeloosheid—sal die heiligdom sowel as die leër aan vertrapping oorgegee word?..........................
(Dan 8:15)  En toe ek, Daniël, die gesig gesien het, het ek probeer om dit te verstaan, en kyk, daar het iemand voor my gestaan wat soos ‘n man gelyk het................
(Dan 8:26)  En die gesig van die aande en die môres waarvan gespreek is, dit is waarheid; en jy, hou die gesig geheim, want dit sien op ‘n verre toekoms.
(Dan 8:27)  En ek, Daniël, was gedaan en was dae lank siek; daarna het ek opgestaan en die werk van die koning gedoen; en ek was verstom oor die gesig, maar niemand het dit gemerk nie.

(Dan 9:21)  terwyl ek nog spreek in die gebed, het die man Gabriël wat ek, uitgeput van vermoeienis, ‘n vorige keer in die gesig gesien het, na my gekom omtrent die tyd van die aandspysoffer.
(Dan 9:22)  En hy het my onderrig en met my gespreek en gesê: Daniël, nou het ek heengegaan om jou insig te gee.
(Dan 9:23)  By die begin van jou smekinge het ‘n woord uitgegaan, en ek het gekom om dit mee te deel, want jy is ‘n geliefde man; gee dan ag op die woord en verstaan die gesig.
(Dan 9:24)  Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseël en om wat hoogheilig is, te salf.

(Dan 10:1)  In die derde jaar van Kores, die koning van die Perse, is ‘n woord geopenbaar aan Daniël wat Béltsasar genoem is, en die woord is waarheid maar groot swarigheid; en hy het die woord verstaan en insig gehad in die gesig.........................
(Dan 10:7)  En ek, Daniël, alleen het die gesig gesien, maar die manne wat saam met my was, het die gesig nie gesien nie; nogtans het ‘n groot skrik hulle oorval, sodat hulle gevlug het om hulle te verberg.
(Dan 10:8)  Toe het ék alleen oorgebly en hierdie groot gesig gesien, en geen krag het in my oorgebly nie, en my gesonde kleur het aan my verander en verdwyn, en ek het geen krag oorgehou nie.........................
(Dan 10:14)  Ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van die dae te beurt sal val, want die gesig sien nog op die verre toekoms.

(Oba 1:1)  Die gesig van Obadja. So sê die Here HERE aangaande Edom: Ons het ‘n tyding van die HERE gehoor, en ‘n boodskapper is uitgestuur onder die nasies om te sê: Staan op, en laat ons klaarmaak om teen hom te veg!

(Mic 3:5)  So sê die HERE aangaande die profete wat my volk verlei, wat as hulle maar iets het om met hulle tande te byt, vrede verkondig; maar teen hom wat niks in hulle mond steek nie, verklaar hulle ‘n heilige oorlog!
(Mic 3:6)  Daarom sal dit nag word vir julle, sonder ‘n gesig, en duister vir julle, sonder waarsêery; ja, die son sal oor die profete ondergaan, en die dag oor hulle verduister word.

(Nah 1:1)  Godspraak oor Ninevé. Die boek van die gesig van Nahum, die Élkosiet.

(Hab 2:2)  Toe antwoord die HERE my en sê: Skryf die gesig op en graveer dit op tafels, sodat hulle dit in die verbygaan kan lees.
(Hab 2:3)  Want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd; maar dit spoed na die einde en sal nie teleurstel nie. As dit mag vertoef, wag daarop; want alte seker sal dit kom en nie versuim nie:

(Zec 1:8)  Ek het in die nag ‘n gesig gesien—daar was ‘n man wat op ‘n bruin perd ry, en hy het gestaan tussen die mirtebome wat in die diepte was; en agter hom was daar bruin, vos en wit perde.

(Mat 17:9)  En onderwyl hulle van die berg afklim, het Jesus hulle bevel gegee en gesê: Julle moet vir niemand iets van die gesig sê voordat die Seun van die mens uit die dode opgestaan het nie.

(Luk 1:22)  Maar toe hy uitkom, kon hy met hulle nie praat nie; hulle bemerk toe dat hy ‘n gesig in die tempel gesien het. En hy het aanhoudend vir hulle beduie en stom gebly.

(Luk 24:23)  en toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook ‘n gesig gesien het van engele wat sê dat Hy lewe.

(Act 7:31)  En Moses het dit gesien en hom oor die gesig verwonder; en toe hy daarheen gaan om dit te besien, het die stem van die Here tot hom gekom: 

(Act 9:10)  En daar was ‘n dissipel in Damaskus met die naam van Ananías; en die Here het vir hom in ‘n gesig gesê: Ananías! En hy antwoord: Hier is ek, Here...................................
(Act 9:12)  en hy het in ‘n gesig ‘n man met die naam van Ananías sien inkom en hom die hande oplê, sodat hy weer kon sien.

(Act 10:3)  Hy het duidelik in ‘n gesig omtrent die negende uur van die dag ‘n engel van God na hom sien inkom en vir hom sê: Cornelius!...........................

(Act 10:17)  En terwyl Petrus by homself daaroor verleë was wat die gesig tog kon beteken wat hy gesien het, staan die manne wat deur Cornelius gestuur was, daar by die poort en verneem na die huis van Simon....................
(Act 10:19)  En terwyl Petrus nadink oor die gesig, sê die Gees vir hom: Daar is drie manne wat jou soek................................

(Act 11:5)  Ek was in die stad Joppe in die gebed, en in ‘n verrukking van sinne het ek ‘n gesig gesien: ‘n voorwerp het uit die hemel neergedaal soos ‘n groot laken wat aan die vier hoeke uit die hemel neergelaat word, en dit het tot by my gekom.

(Act 12:9)  En hy het uitgegaan en hom gevolg; en hy het nie geweet dat wat deur die engel plaasgevind het, werklikheid was nie, maar hy het gemeen dat hy ‘n gesig sien.

(Act 16:9)  En Paulus het ‘n gesig in die nag gesien—daar staan ‘n Macedóniër wat hom smeek en sê: Kom oor na Macedónië en help ons!
(Act 16:10)  En toe hy die gesig gesien het, het ons dadelik probeer om na Macedónië te gaan, omdat ons versekerd was dat die Here ons geroep het om die evangelie aan hulle te verkondig.

(Act 18:9)  En die Here het deur ‘n gesig in die nag aan Paulus gesê: Wees nie bevrees nie, maar spreek en moenie swyg nie;

(Act 26:19)  Daarom, koning Agríppa, was ek aan die hemelse gesig nie ongehoorsaam nie,

(Heb 12:21)  En Moses, so vreeslik was die gesig, het gesê: Ek is verskrik en ek sidder.

(Openb. 9:17)  En só het ek in hierdie gesig die perde gesien en die wat op hulle sit, met vuurrooi en blou en swawelgeel borsharnasse. En die koppe van die perde was soos leeukoppe, en uit hulle bekke het vuur en rook en swawel uitgegaan.
_________________________________________________________________________________
Droom / drome / gedroom / dromer:

(Gen 20:3)  Maar God het in die nag by Abiméleg gekom in ‘n droom en vir hom gesê: Kyk, jy sal sterwe ter wille van die vrou wat jy laat haal het, want sy is ‘n getroude vrou.

(Gen 37:8)  Toe sê sy broers aan hom: Wil jy miskien oor ons regeer? Of wil jy miskien oor ons heers? En hulle het hom nog meer gehaat oor sy drome en oor sy woorde.

(Gen 31:10)  Eenkeer, in die tyd toe die kleinvee verhit was, het ek my oë opgeslaan en in ‘n droom gesien dat die bokramme wat die kleinvee dek, gestreep, gestippeld en bont was.
(Gen 31:11)  En die Engel van God sê vir my in die droom: Jakob! En ek antwoord: Hier is ek!
(Gen 31:12)  En Hy sê: Slaan tog jou oë op en kyk: al die bokramme wat die kleinvee dek, is gestreep, gestippeld en bont, want Ek het alles gesien wat Laban jou aandoen.

(Gen 37:20)  Kom dan nou, laat ons hom doodmaak en in een van die putte gooi en sê: ‘n Wilde dier het hom opgeëet. Dan sal ons sien wat van sy drome word.

(Gen 31:24)  Maar God het na Laban, die Arameër, in die nag gekom in ‘n droom en vir hom gesê: Pas nou op dat jy met Jakob geen goed of kwaad spreek nie.

(Gen 37:5)  Ook het Josef ‘n droom gehad wat hy aan sy broers vertel het. Daaroor het hulle hom nog meer gehaat.(Gen 37:6)  Hy het naamlik vir hulle gesê: Hoor tog hierdie droom wat ek gehad het..............................(Gen 37:9)  Daarna het hy nog ‘n ander droom gehad en dit aan sy broers vertel en gesê: Kyk, ek het nog ‘n droom gehad—die son en die maan en elf sterre het hulle voor my neergebuig.(Gen 37:10)  Toe hy dit aan sy vader en sy broers vertel, het sy vader hom hard bestraf en aan hom gesê: Wat is dit vir ‘n droom wat jy gehad het? Moet ons werklik kom, ek en jou moeder en jou broers, om ons voor jou na die aarde neer te buig?

(Gen 40:5)  En hulle het altwee ‘n droom gehad, elkeen sy droom, in dieselfde nag, elkeen ‘n droom met besondere betekenis, die skinker en die bakker van die koning van Egipte, wat in die gevangenis gevange gesit het.

(Gen 40:6)  En Josef het die volgende môre by hulle gekom en gesien dat hulle ontstemd was.(Gen 40:7)  Toe vra hy die hofdienaars van Farao wat by hom in bewaring was in die huis van sy heer, en sê: Waarom lyk julle aangesig vandag so droewig?(Gen 40:8)  En hulle antwoord hom: Ons het ‘n droom gehad, en daar is niemand wat dit kan uitlê nie. En Josef vra hulle: Is uitlegging nie ‘n saak van God nie? Vertel my tog.(Gen 40:9)  Toe vertel die voorman van die skinkers aan Josef sy droom en sê vir hom: In my droom was daar ‘n wingerdstok voor my....................

(Gen 41:12)  En daar was by ons ‘n Hebreeuse jongman, ‘n kneg van die owerste van die lyfwag—aan hom het ons dit vertel, en hy het ons drome vir ons uitgelê; aan elkeen het hy die uitlegging volgens sy droom gegee.................................(Gen 41:15)  Toe sê Farao vir Josef: Ek het ‘n droom gehad, en daar is niemand wat dit kan uitlê nie; maar ek het van jou hoor verklaar dat jy ‘n droom net hoef te hoor om dit uit te lê............................................

(Gen 42:9)  Toe dink Josef aan die drome wat hy aangaande hulle gedroom het; en hy sê vir hulle: Julle is spioene, julle het gekom om te kyk waar die land oop is.

(Num 12:6)  Toe sê Hy: Hoor tog my woorde. As julle profeet van die HERE is, sal Ek deur ‘n gesig My aan hom bekend maak, deur ‘n droom sal Ek met hom spreek.

(Jdg 7:13)  En toe Gídeon aankom, vertel ‘n man aan ‘n ander juis ‘n droom en sê: Kyk, ek het ‘n droom gehad: Daar rol ‘n hard gebakte garsbrood in die laer van die Midianiete en kom tot by die tent en slaan dit dat dit omval en keer dit onderstebo, en toe lê die tent daar!

(1Ki 3:5)  Toe verskyn die HERE in Gíbeon in ‘n nagtelike droom aan Salomo; en God het gesê: Begeer wat Ek jou moet gee.

(1Ki 3:15)  Toe word Salomo wakker, en—dit was ‘n droom! Daarop het hy in Jerusalem gekom en voor die verbondsark van die Here gaan staan en brandoffers gebring en dankoffers berei en ‘n maaltyd vir al sy dienaars aangerig.

(Job 33:15)  In die droom, in ‘n naggesig, as diepe slaap op die mense val, tydens sluimeringe op die bed,
(Job 33:16)  dan open Hy die oor van die mense, en Hy druk die seël op die waarskuwing aan hulle;
(Job 33:17)  om die mens terug te hou van sy onderneming en trotsheid vir die man te verberg;
(Job 33:18)  sodat Hy sy siel kan red uit die kuil; en sy lewe, dat dit nie omkom deur die spies nie.
(Job 33:19)  Ook word hy getugtig met smart op sy bed en aanhoudende stryd in sy gebeente,
(Job 33:20)  sodat sy lewe hom laat walg van brood en sy siel van lieflingspys.

(Job 4:12)  Verder is ‘n woord op geheimsinnige wyse na my gebring, en my oor het ‘n gefluister daarvan opgevang,
(Job 4:13)  by die gedagtespel, uit naggesigte gebore, wanneer diepe slaap op die mense val.
(Job 4:14)  Skrik het oor my gekom en siddering en het my hele gebeente laat bewe.
(Job 4:15)  Toe skuif daar ‘n gees voor my verby; die hare van my vlees het opgerys.
(Job 4:16)  Hy bly staan, maar ek kon sy gedaante nie herken nie—’n verskyning voor my oë! Ek hoor die gefluister van ‘n stem wat sê:
(Job 4:17)  Sou ‘n sterfling regverdig wees voor God? Of ‘n man rein wees voor sy Maker?

(Psa 73:20)  Soos ‘n droom nadat ‘n mens wakker word, o Here, so verag U, as U opwaak, hulle beeld!

(Psa 126:1)  ‘n Bedevaartslied. Toe die HERE die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom.

(Ecc 5:3)  (5:2) Want soos die droom kom deur baie drukte, so die gepraat van die dwaas deur baie woorde.

(Isa 29:7)  En soos ‘n droom, ‘n naggesig, sal die menigte van al die nasies wees wat oorlog toe trek teen Ariël, ja, almal wat teen hom oorlog toe trek en teen sy bergvesting en hom benoud maak.(Isa 29:8)  En soos ‘n hongerige droom dat hy eet, maar hy word wakker en—sy siel is leeg; en soos ‘n dorstige droom dat hy drink, maar hy word wakker en—hy is moeg en sy siel versmag: só sal die menigte van al die nasies wees wat oorlog toe trek teen die berg Sion.

(1Sa 28:6)  En Saul het die HERE geraadpleeg, maar die HERE het hom nie geantwoord nie—nie deur drome en nie deur die Urim en nie deur die profete nie...........................................(1Sa 28:15)  En Samuel sê vir Saul: Waarom verontrus jy my deur my te laat opkom? En Saul antwoord: Ek is baie benoud, want die Filistyne voer teen my oorlog, en God het van my gewyk en antwoord my nie langer deur die diens van die profete en ook nie deur drome nie; daarom het ek u geroep om my bekend te maak wat ek moet doen.

(Ecc 5:6)  (5:5) Laat jou mond nie toe om op jou liggaam ‘n sondeskuld te laai nie, en sê nie voor die gesant van God: Dit was ‘n vergissing nie. Waarom moet God toornig word oor jou stem en die werk van jou hande verwoes?(Ecc 5:7)  (5:6) Want soos daar baie drome is, so is daar ook nietige woorde in menigte, maar vrees God!

(Job 7:14)  dan verskrik U my deur drome en ontstel my deur gesigte,

(Jer 23:25)  Ek het gehoor wat die profete sê, wat in my Naam vals profeteer met die woorde: Ek het gedroom, ek het gedroom!

(Jer 23:28)  Die profeet by wie ‘n droom is, laat hom ‘n droom vertel; en by wie my woord is, laat hom my woord spreek in waarheid. Wat het die strooi met die koring te doen? spreek die HERE......................(Jer 23:31)  Kyk, Ek het dit teen die profete, spreek die HERE, wat hulle eie tong gebruik en sê: Die HERE spreek!(Jer 23:32)  Kyk, Ek het dit teen hulle wat leuenagtige drome profeteer, spreek die HERE, en dit rondvertel en my volk verlei met hulle leuens en hulle grootpratery, terwyl Ek hulle nie gestuur en aan hulle geen bevel gegee het nie, en hulle vir hierdie volk hoegenaamd geen voordeel bring nie, spreek die HERE.


(Jer 29:8)  Want so spreek die HERE van die leërskare, die God van Israel: Laat julle profete en julle waarsêers wat onder julle is, julle nie bedrieg nie, en luister nie na julle dromers vir wie julle laat droom nie.(Jer 29:9)  Want hulle profeteer vir julle vals in my Naam; Ek het hulle nie gestuur nie, spreek die HERE.

(Dan 2:1)  En in die tweede jaar van die regering van Nebukadnésar, het Nebukadnésar ‘n droom gehad, sodat sy gees onrustig geword het en dit met sy slaap gedaan was.(Dan 2:2)  Toe het die koning bevel gegee om die geleerdes en die besweerders en die towenaars en die Chaldeërs te roep, om vir die koning sy droom uit te lê. Toe hulle kom en voor die koning gaan staan,(Dan 2:3)  sê die koning vir hulle: Ek het ‘n droom gehad, en my gees is onrustig om die droom te verstaan.(Dan 2:4)  Toe het die Chaldeërs met die koning gespreek Aramees: Mag die koning vir altyd lewe! Vertel u dienaars die droom, en ons sal die uitlegging te kenne gee.(Dan 2:5)  Die koning het geantwoord en aan die Chaldeërs gesê: Die saak staan by my vas: as julle die droom en sy uitlegging nie aan my bekend maak nie, sal julle in stukke gekap en van julle huise mishope gemaak word.(Dan 2:6)  Maar as julle die droom en sy uitlegging te kenne gee, sal julle geskenke en gawes en groot eer van my ontvang; gee my daarom die droom en sy uitlegging te kenne.(Dan 2:7)  Hulle het vir die tweede maal geantwoord en gesê: Laat die koning die droom aan sy dienaars vertel; dan sal ons die uitlegging te kenne gee.(Dan 2:8)  Die koning het geantwoord en gesê: Ek weet verseker dat julle tyd wil win, omdat julle sien dat die saak by my vasstaan;(Dan 2:9)  want as julle my die droom nie bekend maak nie, is julle vonnis een en dieselfde; julle het naamlik afgespreek om ‘n leuenagtige en bedrieglike woord voor my te spreek totdat die tyd weer verander; daarom, vertel my die droom, dan sal ek weet of julle my sy uitlegging kan te kenne gee.

(Dan 2:26)  Die koning het geantwoord en aan Daniël, wie se naam Béltsasar was, gesê: Is jy in staat om aan my die droom wat ek gesien het, en sy uitlegging bekend te maak?...........................(Dan 2:28)  Maar daar is ‘n God in die hemel wat geheime openbaar, en Hy het koning Nebukadnésar bekend gemaak wat aan die einde van die dae sal gebeur. U droom en die gesigte van u hoof op u bed was dit:................................(Dan 2:36)  Dit is die droom; sy uitlegging sal ons nou voor die koning sê:.....................................(Dan 2:45)  net soos u gesien het dat sonder toedoen van mensehande ‘n klip van die berg af losgeraak het wat die yster, die koper, die klei, die silwer en die goud verbrysel het. Die grote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur; en die droom is waar en sy uitlegging betroubaar.

(Dan 4:4)  Ek, Nebukadnésar, het rustig in my huis gelewe en was voorspoedig in my paleis.(Dan 4:5)  Ek het ‘n droomgesig gesien wat my verskrik het—droombeelde op my bed en die gesigte van my hoof het my verontrus.(Dan 4:6)  Daarop is deur my bevel gegee om al die wyse manne van Babel voor my te bring, dat hulle my die uitlegging van die droom bekend kan maak.(Dan 4:7)  Toe het die geleerdes, die besweerders, die Chaldeërs en die waarsêers gekom, en ek het hulle die droom vertel, maar hulle het sy uitlegging my nie bekend gemaak nie;(Dan 4:8)  totdat eindelik Daniël voor my ingekom het, wie se naam Béltsasar is, na die naam van my god, en in wie die gees van die heilige gode is; en ek het hom die droom vertel:...........................................(Dan 4:19)  Toe het Daniël, wie se naam Béltsasar was, ‘n oomblik verstom gestaan en sy gedagtes het hom verskrik. Die koning het daarop gespreek en gesê: Béltsasar, laat die droom en die uitlegging jou nie verskrik nie. Béltsasar het geantwoord en gesê: My heer, mag die droom u haters en sy uitlegging u teëstanders oorkom.

(Dan 1:17)  En hierdie vier jong seuns—God het aan hulle wetenskap en verstand in allerhande geskrifte en wysheid gegee; ook het Daniël verstand gehad van allerhande gesigte en drome.

(Dan 5:11)  Daar is ‘n man in u koninkryk in wie die gees van die heilige gode is: in die dae van u vader is verligting en insig en wysheid soos die wysheid van die gode in hom gevind; daarom het u vader, koning Nebukadnésar, hom as owerste van die geleerdes, die besweerders, die Chaldeërs, die waarsêers aangestel—u vader, o koning! —(Dan 5:12)  omdat in hom ‘n voortreflike gees en kennis en verstand gevind is om drome uit te lê en raaisels op te los en knope los te maak—in Daniël aan wie die koning die naam van Béltsasar gegee het; laat Daniël nou geroep word, dan sal hy die uitlegging te kenne gee.

(Dan 7:1)  In die eerste jaar van Bélsasar, die koning van Babel, het Daniël ‘n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel.
(Dan 7:2)  Daniël het gespreek en gesê: Ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring;

(Joe 2:28)  En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien.

(Mat 1:20)  Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar ‘n engel van die Here in ‘n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees;................................(Mat 1:24)  En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het en sy vrou by hom geneem;

(Mat 2:12)  En omdat hulle in ‘n droom ‘n goddelike waarskuwing ontvang het om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met ‘n ander pad na hul land teruggegaan.(Mat 2:13)  En toe hulle teruggegaan het, verskyn daar ‘n engel van die HERE in ‘n droom aan Josef en sê: Staan op, neem die Kindjie en sy moeder en vlug na Egipte, en bly daar totdat ek jou sê; want Herodes gaan die Kindjie soek om Hom dood te maak...............................................................(Mat 2:19)  En ná die dood van Herodes het daar ‘n engel van die Here in ‘n droom aan Josef in Egipte verskyn......................................(Mat 2:22)  Maar toe hy hoor dat Archeláüs oor Judéa koning was in die plek van sy vader Herodes, was hy bevrees om daarheen te gaan. En hy het ‘n goddelike waarskuwing in ‘n droom ontvang en na die streke van Galiléa teruggekeer.

(Mat 27:19)  En terwyl hy op die regbank sit, het sy vrou na hom gestuur en gesê: Moet tog niks te doen hê met dié regverdige man nie, want ek het vandag in ‘n droom baie gely om sy ontwil.

(Act 2:17)  En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom.

(Gen 28:12)  En hy (Jakob) het gedroom—daar is ‘n leer op die aarde opgerig waarvan die spits tot aan die hemel reik, terwyl die engele van God daarlangs opgeklim en daarlangs neergedaal het..........................

(Gen 41:1)  Ná verloop van twee volle jare het Farao gedroom dat hy by die Nyl staan..................

(Gen 37:19)  En hulle het vir mekaar gesê: Daar kom daardie dromer aan!

(Deu 13:1)  As ‘n profeet of een wat as dromer optree, by jou opstaan en jou ‘n teken of wonder aankondig,(Deu 13:2)  en die teken of wonder kom uit wat hy jou beloof het met die woorde: Laat ons agter ander gode aan loop—wat jy nie geken het nie—en hulle dien,(Deu 13:3)  dan moet jy nie luister na die woorde van dié profeet of na dié man wat as dromer optree nie; want die HERE julle God beproef julle om te weet of julle werklik die HERE julle God liefhet met julle hele hart en met julle hele siel.(Deu 13:4)  Julle moet die HERE julle God navolg en Hom vrees en sy gebooie hou en na sy stem luister en Hom dien en Hom aanhang.

(Isa 30:9)  Want dit is ‘n wederstrewige volk, leuenagtige kinders, kinders wat die wet van die HERE nie wil hoor nie;(Isa 30:10)  wat aan die sieners sê: Sien nie! en aan die profete: Profeteer vir ons nie wat reg is nie; spreek vleitaal vir ons, profeteer bedrieëry;

Geen opmerkings nie: