Woensdag 10 Augustus 2016

Heilig (2)

Vir die eerste gedeelte oor hierdie onderwerp, gaan na:
http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/06/heilig-1.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ou Testament verwysings (KYK VORIGE BLOGPOST):
(1)  "kaw-dash" (H6942) - die/dit wat WAT AFGESONDER WORD
(2)  "ko-desh" (H6944) - IETS, 'n PLEK of IEMAND wat AFGESONDERD IS
(3)  "kaw-doshe" (H6918) - word gebruik vir HEILIGE EEN

Nuwe Testament verwysings (HIERDIE BLOGPOST):
(4)  "hag-ee-ad'-zo" (G37) - OM HEILIG TE MAAK
(5)  "hos'-ee-os" (G3741) - om seremonieel AF TE SONDER
(6)  "hag'-ee-os" (G40) - IS HEILIG
(7)  "hos-ee'-oce" (G3743) - OM HEILIG OP TE TREE
(8)  "hag-nid'-zo" (G48) - OM SKOON TE MAAK
_________________________________________________________________________________
NUWE TESTAMENT: (4-8)
_________________________________________________________________________________
(4)  "hag-ee-ad'-zo" (G37) - OM HEILIG TE MAAK
(G37) - om heilig te maak ( "to make holy, that is, (ceremonially) purify or consecrate; (mentally) to venerate: - hallow, be holy, sanctify").

Die Griekse woord "hag-ee-ad'-zo" (G37) - om heilig te maak ( "to make holy, that is, (ceremonially) purify or consecrate; (mentally) to venerate: - hallow, be holy, sanctify"). Vb. e:  Hebr. 9:13, 13:12 en Hebr. 2 :11 - verwys na hoe Jesus Christus ons ("soos in die geval van "seremonieel") deur Sy bloed heilig maak (vgl. met Lev. 16 en Num. 19) - Hy is self heilig en maak ons heilig - (afgesonderd).

- (G37) skrifte:
Mat_23:17  Julle dwase en blindes, want wat is meer: die goud, of die tempel wat die goud heilig(G37)?
(Vgl. met Matt. 5:33-37).
Mat_23:19  Julle dwase en blindes, want wat is meer: die gawe, of die altaar wat die gawe heilig(G37)?
Joh_17:17   Heilig(G37) hulle (die wat in die Seun gloin u waarheid; u woord is die waarheid. (werkwoord)
Joh_17:19  En Ek heilig(G37) Myself (Jesus Christus) vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig(G37) kan wees. - (werkwoord)
1Co_7:14  Want die ongelowige man is geheilig(G37) deur die (gelowige) vrou, en die ongelowige vrou is geheilig(G37) deur die man; want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig(G40)- (om geheilig te wees, beteken dat iemand gered is nie- kyk v. 16 - dit wil lyk of dit ter wille v/d kinders is wat die ongelowige a.g.v. sy/haar gelowige maat geheilig is, dit beteken nie dat die gelowige outomaties gered is nie!).
Eph_5:26  om dit (die gemeente) te heilig(G37), nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord,
1Th_5:23  En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig(G37) maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus!
Heb_2:11  Want Hy wat heilig(G37) maak, sowel as hulle wat geheilig(G37) word, is almal uit Een; om hierdie rede skaam Hy Hom nie om hulle broeders te noem nie,
Heb_9:13  Want as die bloed van stiere en bokke en die as van ‘n vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig(G37) maak tot reiniging van die vlees,
Heb_13:12  Daarom het Jesus ook, om die volk deur sy eie bloed te heilig(G37), buitekant die poort gely.
1Pe_3:15  Maar heilig(G37) die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(5)   "hos'-ee-os" (G3741) - om seremonieel AF TE SONDER / is seremonieel AFGESONDERD

Die Griekse woord "hos'-ee-os" (G3741) - gebruik in konteks met plek van aanstelling bv., Heb. 7:26 - Jesus Christus, aangestel as die ewige Hoepriester; Tit. 1:8 - opsiener

-Tit_1:8  "maar gasvry, een wat die goeie liefhet, ingetoë, regverdig, heilig(G3741), een wat homself beheers";
-Heb_7:26  "Want so ‘n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig(G3741) , onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het";
-Openb._15:4  "Wie sal U nie vrees nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? Want U alleen is heilig(G3741); want al die nasies sal kom en voor U aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(6)   "hag'-ee-os" (G40) - IS HEILIG

Die Griekse woord "hag'-ee-os" (G40) sacred (which relates to purity from defilement) - ("physically pure, morally blameless or religious, ceremonially consecrated): - (most) holy (one, thing), saint".

-Vb.:  1 Pet. 1:15,16 - verwys na hoe ons wat vroeer onheilig was, nou geheilig is en hoe ons ook ons eie lewenswandel moet heilig.

-  (G40):
1Pe_1:15  Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig (G40) is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig(G40) word,
1Pe_1:16  omdat daar geskrywe is: Wees heilig(G40), want Ek is heilig(G40).
Col_1:22  in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig(G40) en sonder gebrek en onberispelik voor Hom te stel;
Col_1:22  in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig(G40) en sonder gebrek en onberispelik voor Hom te stel;
Eph_1:4  soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig(G40) en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees,
Eph_5:27  sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig(G40) en sonder gebrek sou wees.
Mat_7:6  Moenie wat heilig(G40)  is, aan die honde gee nie; en gooi julle pêrels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeur nie.
Mat_23:17  Julle dwase en blindes, want wat is meer: die goud, of die tempel wat die goud heilig(G37)?
Mat_23:19  Julle dwase en blindes, want wat is meer: die gawe, of die altaar wat die gawe heilig(G37)?
Luk_1:49  Want Hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen, en heilig(G40)  is sy Naam.
Luk_2:23  soos geskrywe is in die wet van die Here: Elke manlike kind wat die moederskoot open, sal heilig(G40)  vir die Here genoem word;
Rom_7:12  Dus is die wet heilig(G40) en die gebod is heilig(G40) en regverdig en goed.
Rom_11:16  En as die eerstelinge heilig(G40) is, dan die deeg ook; en as die wortel heilig(G40) is, dan die takke ook.
1Co_3:17  As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig(G40) , en dit is julle.
1Co_7:14  Want die ongelowige man is geheilig(G37) deur die vrou, en die ongelowige vrou is geheilig(G37) deur die man; want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig(G40).
1Co_7:34  Daar is ook onderskeid tussen ‘n vrou en ‘n maagd; die ongetroude is besorg oor die dinge van die Here om heilig(G40) te wees na die liggaam sowel as na die gees, maar die getroude is besorg oor die dinge van die wêreld, hoe sy die man sal behaag.
Rev_4:8  En die vier lewende wesens het elkeen vir homself ses vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë; en hulle het sonder ophou dag en nag gesê: Heilig(G40), heilig(G40), heilig(G40) is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom!
Rev_20:6  Salig en heilig(G40) is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(7)   "hos-ee'-oce" (G3743) - OM HEILIG OP TE TREE

Die Griekse woord "hos-ee'-oce" ("piously; holily") (G3743) - om heilig op te tree, soos in 1 Thess. 2:10.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(8)   "hag-nid'-zo" (G48) - OM SKOON TE MAAK

Die Griekse woord "hag-nid'-zo" (G48) - to make clean, that is, (figuratively) sanctify (ceremonially or morally): - purity (self). Hand. 21:24.

- (G48):
Act_21:24  neem hulle en heilig(G48) u saam met hulle en betaal die koste vir hulle, sodat hulle hul hoofde kan skeer en almal kan weet dat daar niks is in wat van u vertel word nie, maar dat u self ook wandel as een wat die wet onderhou.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geen opmerkings nie: