Saterdag 23 Augustus 2014

...soos ons ook ander vergewe (3)

Vir die eerste 2 dele oor die onderwerp, gaan na:
http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/07/soos-ons-ook-ander-vergewe-1.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/07/soos-ons-ook-ander-vergewe-2.html
-----------------------------------------------------------
(4) -Beteken dit dat wanneer ons iemand vergewe, hulle ook deur            die Here vergewe is?
(l.w. dat ons spes. praat van gelowiges)
 Vergifnis is altyd onderwerp aan die Here se reels (nie ons reels nie!).  Die "mag" wat die Christen verkry om "sondes te vergewe", gaan nie oor die mens se wil nie, maar oor die Here se wil! Waar 'n gelowige bv. stap in "sonde tot die dood", kan ek nie vir hom jok deur te se dat sy sondes afgewas is in die bloed van Christus (asof ek hom vryspreek), maar inteendeel word gelowiges in die Skrif beveel om nie eens te bid vir so iemand nie... 'n Christen wie se sondes afgewas is, maar hy't weer begin stap in sonde tot die dood, is op 'n baie gevaarlike paadjie. So 'n gelowige staan die gevaar dat hy afgesny kan word sou hy nie terugkeer na die Here, en hom bekeer van daardie werke/sonde nie.  Daardie gelowige moet eers tot berou kom en dit bely (hom bekeer), voor hy vergifnis van sondes kan ontvang by die Here. 

Waar iemand hom bekeer en die Christen hom vergewe, verklaar die gelowige eintlik maar net dat hy deur die Here vergewe is - dit is die Here wat sondes vergewe - die mag wat die Christen verkry is onderwerp aan die Here se reels rondom vergifnis (http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/03/wat-julle-op-die-aarde-bind-sal-in-die.html). As daardie sonde teen my is, kan ek besluit ek vergeef hom outomaties, maar ek kan nie vir hom se dat hy ook deur die Here vergewe is as hy nie die Here se voorwaardes nagekom het nie! Inteendeel, ons doen ander 'n guns wanneer ons weier om hulle te vergewe voor hulle berou het, want dan dwing dit hulle om die regte ding te doen (so 'n persoon kan tot berou kom en vergifnis van sonde by die Here ontvang).  Maar as ek hom vergewe sonder die Here se voorwaardes, dan gaan hy dalk nooit vergifnis vir daardie sonde ontvang nie! (omdat hy die genade kan misbruik en weier om hom te bekeer van sy sonde).  

Kom ons kyk na 'n vb in die Skrif:

-  bv. in die geval van "Alexander wat vir Paulus baie kwaad aangedoen het"-
2 Tim. 4.  - IN HIERDIE GEVAL WORD DIESELFDE BARMHARTIGHEID VAN ONS VERWAG (as wat die Here aan ons bewys)-MAAR NATUURLIK MET VOORWAARDES! DAAR WORD VAN GELOWIGES VERWAG OM ALLE SONDES DAAGLIKS TE BELY TEENOOR DIE HERE (so het Jesus ook vir ons geleer in die Onse Vader), MAAR OP DIESELFDE WYSE MOET ONS OOK DAAGLIKS SONDES "TEENOOR MEKAAR" BELY! (Jak. 5:16; Matt. 5:23,24), M.A.W. WAAR 'N BROEDER "WETEND" TEEN 'N ANDER BROEDER SONDIG (DAN MOET HY BELY OF BEROU TOON VIR DIE SONDE WAT HY TEEN 'N ANDER GEPLEEG HET). In hierdie geval praat ons nie van onwetende sonde nie, maar van iemand wat alreeds tot insig gekom het of die waarheid gehoor het, maar kies om voort te stap in die sonde - hy kies bv. om die waarheid steeds tee te staan, of kies om steeds kwaad te spreek van 'n ander broeder ens.  So het Alexander bv. "wetend" baie kwaad aan Paulus gedoen.  Paulus vergewe hom nie onvoorwaardelik nie, maar verwag van hom om hom te bekeer daarvan!  Omdat Alexander hom nie wil bekeer nie/nie berou het nie, se Paulus die volgende:(2Ti 4:14)  Alexander, die kopersmid, het my baie kwaad aangedoen. Mag die Here hom vergeld na sy werke! En hy gaan selfs verder en waarsku Timotheus teen Alexander (net soos Jesus die dissipels gewaarsku het teen die suurdeeg van sommige Skrifgeleerdes en Fariseers!):  

(2Ti 4:15)  Jy moet ook vir hom oppas, want hy het ons woorde sterk teëgestaan. Tog lyk dit of Paulus meer barmhartigheid het vir die wat hom nie bygestaan het toe hy dit nodig gehad het nie, maar hy weet nie of die Here daardie selfde barmhartigheid aan hulle sal bewys nie!: (2Ti 4:16)  In my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, maar almal het my verlaat. Mag dit hulle nie toegereken word nie!  Dit wys daarop dat, al vergewe ons, beteken dit nie dat die persoon outomaties deur die Here ook vergewe is nie (tensy die persoon wel die Here se voorwaardes nakom, en die gelowige dan kan vergewe ter wille van die Here).
-----------------------------------------------------------

(5)     -Het die Christen "mag" verkry "om te vergewe" (soos Johannes die
             doper)?; 
            of die mag om "sondes te hou"? 


(Joh 20:22,23 - "En nadat Hy dit gesê het, blaas Hy op hulle en sê vir hulle: Ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe; as julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou"). 
 (M.a.w.,  die wat die evangelie wat hulle bring, aanneem en hulle bekeer, sal vergifnis ontvang (word vergewe), maar die wat dit nie aanneem nie, sal nie vergifnis ontvang nie (word nie vergewe nie)). 


In hierdie geval is dit vergifnis wat deur die gelowige gegee word, maar van die Here ontvang word; of vergifnis wat nie gegee word nie, en nie ontvang word nie. Jesus Christus het die mag om sondes te vergewe - die kind van God wat gevul is met die Gees, kan in Sy Naam sondes vergewe, sodat iemand nie onder oordeel val vir sy sonde nie (alhoewel vergifnis van sondes nodig is sodat jy nie onder oordeel val nie, verkry iemand nie outomaties saligheid wanneer sy sondes vergewe is nie - waar iemand die Here dien en nie meer die sonde nie (geloof), kan hy saligheid verkry - waar iemand egter nog steeds die sonde dien, bewys hy dat hy nie regtig glo nie, en sal onder oordeel val.  Vgl. dit met die tema van "sonde tot die dood"). 


Hoekom kry die gelowige hierdie "mag"?  -omdat hy die Heilige Gees van God in hom het - gebore is uit God!, maar hierdie "mag" is onderwerp aan die Here se wil;  die Christen het nie die mag om sondes te vergewe, wat nie deur die Here vergewe word nie!  Die Christen se "mag" om te vergewe, moet geskied volgens die Here se reels oor vergifnis - ons kan nie vergifnis gee waar die Here nie vergifnis sal gee nie - iemand moet bv. eers "bekeer" voor sy sondes afgewas kan word (altans, voor die gelowige in die Naam van die Here sy sondes kan vergewe).  Waar iemand homself verhard en die evangelie of die waarheid wegwys, kan sy sondes "gehou" word. Of waar 'n gelowige bv. die sonde weer begin dien en stap in "sonde tot die dood", word die Christen selfs beveel om nie eens vir so iemand te bid nie!  Ons kan slegs vergewe op die Here se voorwaardes.

Die gelowige wat die Gees van God het, het mag om sondes te vergewe, maar hierdie "mag" is onderwerp aan die Here se reels - m.a.w., die gelowige kan nie iemand vergewe wat nie deur die Here vergewe word nie!, en al sou hy ook vergewe, beteken dit nie dat daardie persoon ook deur die Here outomaties vergewe is nie.
http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/03/wat-julle-op-die-aarde-bind-sal-in-die.html 
-----------------------------------------------------------
 (6)  -Daar is bepaalde voorwaardes voor die Here iemand vergewe. 
         -Beteken dit dat ons ook nie almal hoef te vergewe, wat nie die 
          voorwaardes nakom nie? 
         -Mag ons iemand se sondes "hou"?

Waar iemand "wetend" teen ons sondig, word "berou" vereis voor hy vergifnis kan ontvang.
*  (Mar 4:12)  "sodat hulle kan kyk en kyk, en nie sien nie; en hoor en hoor, en nie verstaan nie, dat hulle hul nie miskien bekeer en die sondes hulle vergewe word nie".  Dit is duidelik dat Jesus nie sondes vergewe waar verharde harte in die prentjie is nie!  Iemand wie se hart verhard is, sondig "wetend", m.a.w. in sy kop weet hy wat is reg, maar hy wil nie die regte ding doen nie, en kry ook nie berou daaroor nie!  (hy kom in opstand teen die Here, teen die waarheid of teen Sy Gees).  In hierdie geval WEET HULLE GOED WAT HULLE DOEN! 
------------------------------------------------


 "Bekering" is 'n voorvereiste om vergifnis te ontvang, en BELYDENIS VAN SONDE (Luk. 17:4) en BEROU (Luk. 17:3) is tekens daarvan dat iemand hom bekeer van daardie sonde - dan moet dit altyd vergewe word.  Enige iemand wat hulle bekeer tot die Here, word vergewe - net so moet ons ook ander vergewe wat bely dat hulle gesondig het teen ons, of berou het oor hulle sonde.  Waar iemand "wetend" teen ons sondig, word dit nie van ons verwag om hom te vergewe nie, tensy hy berou het maar as hy bely of berou het, word dit van ons verwag om barmhartig te wees en te vergewe - ons moet GOU WEES OM VRY TE SPREEK! - as ons nie vryspreek (in 'n geval waar die Here sal vryspreek nie), dan sal die Here ons ook nie vergewe nie! 

(Luk 17:3,4)  Pas op vir julleself. En as jou broeder teen jou sondig, bestraf hom; en as hy berou kry, vergewe hom. En as hy sewe maal op ‘n dag teen jou sondig en sewe maal op ‘n dag na jou terugkom en sê: Ek het berou—moet jy hom vergewe. DIT DAN DIE REDE VIR "BESTRAFFING" IN HIERDIE SKRIFGEDEELTE, IS SODAT DIE BROEDER WAT GESONDIG HET TEEN IEMAND, BEROU KAN KRY! (want as hy nie berou kry nie, sal hy nie vergewe word nie, en dan kan die Christen hom ook nie vergewe nie).  Maak nie saak hoeveel keer hy teen jou sondig nie, solank hy berou het, MOET JY HOM VERGEWE! (want die Here sal hom dan vergewe).
Volgens Hand. 2:38 is bekering nodig om vergifnis te ontvang.

(Mat 5:23)  "As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het,(Mat 5:24)  laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe".  Hierdie lyk soos 'n geval waar iemand teen sy broeder gesondig het, en sy broeder daarom "iets teen hom hou" (V.25), maar wat word bedoel met "gawe na die altaar bring"? Hierdie was nie die gawes (soos tiende) wat in die skatkis gegooi was nie, maar gawes wat gebring was na die "altaar" -(vgl. dit met Matt. 8:4 - hierdie gawe het behels 'n ritueel en offer waarin die persoon geheilig word - die persoon moes 'n offer bring sodat daar VIR HOM VERSOENING GEDOEN KON WORD BY DIE HERE!)
-(Matt. 23:19 - hierdie gawe was 'n "offer" wat bo-op die altaar gele is, om dit te heilig... - vgl. dit met Eks. 39:35-46) 
-(Deut. 16:16,17 - gawes volgens die werk van hulle hande)...
"Gawe" het dus verwys na enige tipe offer wat na die Here toe gebring word, hetsy om versoening te doen, of om dankie te se......(Lev. 14:11; Lev. 22; Num. 5:9;  ens.).  AS 'N BROEDER NOU KOM OM SELF VERGIFNIS TE VRA BY DIE HERE (versoening te doen vir sy eie sondes), MAAR NOG NIE REGGEMAAK HET MET 'N ANDER BROEDER TEEN WIE HY GESONDIG HET NIE, DAN VERWAG DIE HERE DAT HY EERS MET DIE BROEDER GAAN REGMAAK VOOR HY KOM VERGIFNIS VRA!   (DIE HERE AANVAAR NIE OFFERGAWES TERWYL IEMAND IN SONDE STAP NIE! - Jes. 1:10-17; Amos 5:21-24). (Hos 6:6 - "Want Ek het ‘n behae in liefde en nie in offerande nie, en in kennis van God meer as in brandoffers") - iemand moenie dink dat hy die Here kan behaag deur offerande, maar hy het nie liefde vir sy naaste nie! - jy kan nie maak wat jy wil en sondig teen 'n broeder, en dink dat die Here jou offer gaan aavaar, al het jy nie eers gaan regmaak met jou broer nie!
  Hy word ook beveel om  gou goedgesind te wees teenoor sy teëparty (v.25),  sodat die teëparty hom nie miskien oorgee aan die regter en die regter hom oorgee aan die geregsdienaar en hy in die gevangenis gewerp word nie (in hierdie geval is dit ook duidelik dat hierdie sonde kan veroorsaak dat hy in groter moeilikheid kom).

(Mat 18:35)  So sal ook my hemelse Vader aan julle doen as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie.
IN MATT. 18 VERTEL JESUS HOE ONS ONS BROEDERS OOR EN OOR MOET VERGEWE (70 x 7 keer...).  HY VERTEL OOK 'N VERHAAL OM WAT HY DAARMEE BEDOEL, BETER TE VERDUIDELIK (in hierdie geval moet ons GENADIG wees teenoor mekaar, en GOU OM VRY TE SPREEK, maar l.w. hoe die skuldige ook elke keer OM VERGIFNIS GEVRA HET!):
(Mat 18:23)  Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met ‘n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken.
(Mat 18:24)  En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat tien duisend talente skuldig was.
(Mat 18:25)  En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, en dat betaal moet word.
(Mat 18:26)  Toe val die dienskneg neer en buig voor hom en sê: Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal u alles betaal.
(Mat 18:27)  En die heer van daardie dienskneg het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskeld.
(Mat 18:28)  Maar toe daardie dienskneg uitgaan en een van sy medediensknegte vind wat hom honderd pennings skuldig was, het hy hom aan die keel gegryp en gesê: Betaal my wat jy skuld.
(Mat 18:29)  Sy mededienskneg val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê: Wees lankmoedig met my, en ek sal jou alles betaal.
(Mat 18:30)  En hy wou nie, maar het gegaan en hom in die gevangenis gewerp totdat hy die skuld sou betaal het.
(Mat 18:31)  En toe sy medediensknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef, en hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het.
(Mat 18:32)  Daarop roep sy heer hom en sê vir hom: Jou slegte dienskneg, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het;
(Mat 18:33)  moes jy nie jou mededienskneg ook barmhartig wees soos ek jou ook barmhartig gewees het nie?
(Mat 18:34)  En sy heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers totdat hy sou betaal het alles wat hy hom skuldig was.
(Mat 18:35)  So sal ook my hemelse Vader aan julle doen as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie.

VERGELYK DIT MET: -(Luk 11:4)  en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.
en
(Ef. 4:32)  Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.

VERGELYK DIT OOK MET: (2 Kor. 2:7)  sodat julle daarenteen hom liewer moet vergewe en vertroos, dat so iemand nie miskien deur al te groot droefheid verteer word nie.........................(2 Kor. 2:10)  Aan wie julle iets vergewe, vergeef ek ook; want wie ek ook vergeef het—as ek iets vergeef het—dit was om julle ontwil voor die aangesig van Christus, sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie" - DIT IS DUIDELIK DAT DIE PERSOON BEROU GEHAD HET! (deur die bestraffing, wat natuurlik die doel van bestraffing is!).

ENIGE TIPE VAN LASTERING MOET ERNSTIG HANTEER WORD!:
In 'n brief aan Timotheus, het Paulus die volgende geskryf: (1Ti 1:20)  "onder wie daar is Himenéüs en Alexander, wat ek aan die Satan oorgegee het, sodat hulle kan leer om nie te laster nie".  - Paulus het hulle nie vergewe nie, maar "aan die Satan oorgegee".(2Ti 4:14)  Alexander, die kopersmid, het my baie kwaad aangedoen. Mag die Here hom vergeld na sy werke!  - Nie net weier hy om Alexander te vergewe nie, maar hy waarsku ook vir Timotheus teen Alexander(2Ti 4:15)  "Jy moet ook vir hom oppas, want hy het ons woorde sterk teëgestaan".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2Co 2:6)  Vir so iemand is daardie bestraffing deur die meerderheid genoeg;

(2Co 2:7)  sodat julle daarenteen hom liewer moet vergewe en vertroos, dat so iemand nie miskien deur al te groot droefheid verteer word nie.

(2Co 2:10)  Aan wie julle iets vergewe, vergeef ek ook; want wie ek ook vergeef het—as ek iets vergeef het—dit was om julle ontwil voor die aangesig van Christus, sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geen opmerkings nie: