Saterdag 07 Oktober 2017

Honger, dors, vreemdeling, naak, siek en opgesluit

IN HIERDIE POS GAAN ONS KYK NA HOE CHRISTUS "BARMHARTIGHEID" BESKRYF HET IN MATT. 25, m.a.w. LETTERLIKE BETEKENIS.  MAAR ONS KYK OOK NA
DIE FIGUURLIKE BETEKENIS VAN BARMHARTIGHEID, BV. "geestelik" honger, dors, naak ens.
Vir die Griekse en Hebreese betekenis van die woord "barmhartigheid", gaan na:  http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/01/barmhartigheid.html.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INLEIDING:
 En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom 
en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit; en voor Hom sal al die nasies versamel word, en Hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei; en Hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit.
(Matt. 25:31-33).   Alhoewel ons in hierdie pos eerder wil kyk na die tema van barmhartigheid en hoe dit beskryf word in die Matt. 25 skrifgedeelte (as wat ons kyk na "wie" almal presies in hierdie skrifgedeelte verwys word), is die "wie" tog belangrik siende die op die regterkant die koninkryk sal beërwe!  Die "wie" gaan dus nie net oor die "bokke" nie, maar ook oor wie gaan ingaan in die koninkryk... - en die wat ingaan in die koninkryk word soos SKAPE voorgestel.  

Gelowiges (en die "kinders van Israel") word soos skape voorgestel in die Skrif (Joh. 10:11,16; Jes. 40:11; Eseg. 34:6). Hulle Herder is die Here - die "opsiener van hulle siele" (Ps. 23:1; 1 Pet. 2:25).  

Die Here Jesus Christus is ons groot Herder (die Een wat uit die dood opgestaan het en mag het om ons uit die dood op te wek)(Hebr. 13:20; Joh. 10:7,27).  Hy gebruik Sy dienaars om Sy skape en lammers te laat wei ("bos'-ko" - hulle laat wei en voeding gee), en om Sy skape op te pas ("poy-mah'ee-noh" - na hulle omsien - "lei"/beheer en voeding gee) (Joh. 21:15-17).  Die wat na die Here Jesus se stem luister, is Sy skape - Hy KEN hulle, en hulle volg Hom (Joh. 10:27)(hulle is barmhartig soos Hy barmhartig is - hulle le hulle lewens af soos Hy Sy lewe vir Sy skape afgele het - hulle KEN Hom as vriend en is gehoorsaam aan Hom...).  

Die wat weet wat die waarheid is, maar opsetlik die skape verlei om iets anders te glo, word gesien soos "wolwe" - wolwe sal nie die oordeel vryspring nie (Matt. 10:14-16). Dit is die wat voorkom soos skape, maar hulle is eintlik bokke;  -dit maak hulle wolwe omdat hulle nie opreg is nie.  Dit is die wat tussen die skape inkom en bv. "verkeerde dinge praat" met die doel om die skape eerder na hulle te laat luister (Hand. 20:29,30).  Christus het Sy skape gewaarsku teen die valse profete wat in skaapsklere kom "en van binne roofsugtige wolwe" is (Matt. 7:15).  Dit is die wat nie ag gee op die waarheid nie maar hulle eie sieninge en wysheid verkondig "vir waarheid", met die doel dat die skape liewer in hulle glo as in die waarheid.  Die manier hoe hierdie "wolwe" uitgeken word is deur hulle "vrug" (Matt. 7:16), want hulle is nie instaat om goeie vrug te dra nie omdat hulle nie opreg skape is nie!  Skape aan die ander kant het die waarheid lief en is gehoorsaam aan Christus se woorde, en dra dus goeie vrug...

Ons moet egter nie wolwe verwar met dwalende skape nie.  Die wat afgedwaal het word "dwalende skape" genoem (1 Pet. 2:25; Ps. 119:176; Jes. 53:6). Die Here gee baie om vir "skape" wat verlore raak - die skape (gelowiges) wat in sonde stap en hulle nie bekeer nie (Luk. 15:7). Hulle is verseker "skape" maar ongehoorsame skape, ook genoem "verlore skape".  Voordat die evangelie gebring is aan die heidene is dit eerste gebring aan die verlore skape van Israel! (Matt. 10:6; 15:24). Die Here is dus baie besorg oor die skape wat afgedwaal het en is BARMHARTIG en wil nie he dat enige van hulle verlore gaan nie. Natuurlik gee Hy om vir al Sy skape, maar doen baie moeite om die een verlore skaap te gaan soek (Luk. 15:4-7). Dit is nie die Here se wil dat enige afgedwaalde skaap in sy sonde sterwe nie.  Ons moet ook daardie barmhartigheid het maar somtyds wil ons soos Jona begeer dat die sondige skaap eerder in sy sonde sterwe.  Natuurlik is dit eerder die Here se wil dat ons daardie skape gaan soek, en as nodig is vermaan, met die doel om hulle "te red"! (Jak. 5:20).  Ons kan dus sien dat "barmhartigheid" nie net gaan oor voorsiening in fisiese behoeftes nie, maar ook oor voorsiening in geestelike behoeftes, m.a.w. bv. "dat die afgedwaalde skape gesoek word".  Die dienaars van die Here is m.a.w. ook barmhartig in geestelike behoeftes, nl. dat hulle die evangelie bring, die skape geestelik bedien en (geestelike) voedsel gee op tyd (Matt. 24:45; Joh. 4:36; Rom. 6:22).  Om barmhartig te wees (en om so vrug te verdien vir die ewige lewe) gaan dus nie net oor voorsiening in fisiese behoeftes nie, maar ook in geestelike behoeftes, en as jy wat 'n dienaar is van die Here gestuur word om die afgedwaalde skaap (wat geestelik "siek" is / in sonde stap sonder om te bekeer) te gaan soek maar soos Jona weier omdat jy dink die skaap verdien liewer wat hy gesaai het, dan is jy nie barmhartig nie.  As jy wat 'n dienaar is van die Here 'n woord gegee word wat gebring moet word op tyd (m.a.w. geestelike voedsel vir die wat honger is) en jy dit nie doen nie, is jy nie barmhartig nie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Dit is duidelik dat "barmhartigheid" 'n groot deel is van gelowiges (die skape) se lewe, 
en as dit nie is nie, dan is dit juis die ding wat kan veroorsaak dat iemand eendag onder die bokke gesorteer word, in plaas van onder die skape: 
- hetsy onbarmhartigheid veroorsaak dat sommige skape geen vrug dra nie, en dus uiteindelik onder die bokke gesorteer sal word
(bv. die "kaf" sal van die koring geskei word - kaf is die deel van die koring wat onbruikbaar is - m.a.w., dit verwys na die "sonder vrug", of die wat nie die nodige vrug dra nie)(Joh. 10:27),
- of hetsy onbarmhartigheid 'n bewys is dat iemand wat hom voordoen as 'n skaap eintlik 'n bok is! (en daarom slegte vrug dra wat nie vir hom die ewige lewe kan gee nie)
(bv. die "onkruid" sal van die koring geskei word - onkruid verwys na die "akteurs" of geveinsdes, die wat lyk soos skape maar eintlik bokke is)(Joh. 10:26). 

Die wat nie barmhartig is nie kom nie die tweede gebod na nie (Mark. 12:31; Gal. 5:14).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maar natuurlik gaan barmhartigheid ook oor die voorsiening in fisiese behoeftes (Rom. 12:13-21; 1 Joh. 3:17; Hand. 4:35; Hebr. 13:16; 1 Kor. 16:1,2; Hand. 20:35; Hand. 10:4).

- (Mat 25:40 - "En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen").  In hierdie gedeelte wil dit veral lyk of dit gaan oor "barmhartigheid teenoor die wat gelowig is", alhoewel die Here wil he dat ons teenoor alle mense moet goed wees, selfs ons vyande! (Luk. 6:35).  Verder het Christus ook verduidelik wie nou eintlik ons "naaste" is...(Luk. 10:29-37), en dit is verkeerd om onbarmhartig te wees teenoor sekere mense net omdat ons hulle nie sien as "naaste" nie, maar wanneer dit kom by voorsiening in fisiese of geestelike behoeftes, dan moet daar altyd eerste vir ons eie gesorg word voor daar vir ander gesorg word, bv. eerste vir broeders en daarna vir die wat nie broeders is nie -(Gal 6:10 - "Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof").  Op dieselfde wyse is die geestelike voorsiening eerste aan gelowiges, bv. die evangelie is eerste gebring aan die verlore skape van Israel voor dit gebring is aan die heidene...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skrifgedeelte van belang:
(Mat 25:34)  Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af.
(Mat 25:35)  Want Ek het honger gehad, en julle het My te ete gegee; Ek het dors gehad, en julle het My te drinke gegee; Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My herberg gegee;
(Mat 25:36)  Ek was naak, en julle het My geklee; Ek was siek, en julle het My besoek; in die gevangenis was Ek, en julle het na My gekom.
(Mat 25:37)  Dan sal die regverdiges Hom antwoord en sê: Here, wanneer het ons U honger gesien en gevoed; of dors, en te drinke gegee?
(Mat 25:38)  En wanneer het ons U ‘n vreemdeling gesien, en herberg gegee; of naak, en geklee?
(Mat 25:39)  En wanneer het ons U siek gesien of in die gevangenis, en na U gekom?
(Mat 25:40)  En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen.
(Mat 25:41)  Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele.
(Mat 25:42)  Want Ek het honger gehad, en julle het My nie te ete gegee nie; Ek het dors gehad, en julle het My nie te drinke gegee nie.
(Mat 25:43)  Ek was ‘n vreemdeling, en julle het vir My nie herberg gegee nie; naak, en julle het My nie geklee nie; siek en in die gevangenis, en julle het My nie besoek nie.
(Mat 25:44)  Dan sal hulle Hom ook antwoord en sê: Here, wanneer het ons U honger gesien of dors of ‘n vreemdeling of naak of siek of in die gevangenis, en U nie gedien nie?
(Mat 25:45)  Dan sal Hy hulle antwoord en sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan My ook nie gedoen nie.
(Mat 25:46)  En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPSOMMING:
WAT WORD in hierdie gedeelte GESIEN AS "BARMHARTIG"?

In Matt. 25:35,36 verduidelik die Here Jesus Christus dat "om barmhartig" te wees beteken dat ons kos gee vir die wat honger is, iets te drinke vir die wat dors het, herberg gee vir die vreemdeling, klere vir die een wat naak is, besoek die een wat siek is, en besoek die in die gevangenis... In konteks kan hierdie gelykenis vgl. word met die gelykenis in die verse vooraf (Matt. 25:14-30) van DIE MAN WAT OP REIS GAAN EN SY DIENSKNEGTE ROEP EN AAN HULLE SY BESITTINGS TOEVERTROU... Wat ons uit hierdie gelykenis leer is dat Christus (die "man wat op reis" gegaan het) Sy besittings aan Sy diensknegte toevertrou. Hy deel vir elkeen werke uit, of gawes of besittings of geld ens. , maar wat elke dienskneg moet besef is dat hierdie "besittings" nie werklik hulle eie is nie, maar aan die Here behoort.  Die vraag is nou hoe elkeen met hierdie "besittings" te werk gaan?, want wanneer Christus TERUGKOM (wanneer die Man van Sy reis terugkom), dan sal elke dienskneg geoordeel word op wat hy met dit gedoen het wat die Here aan hom toevertrou het.

Vgl. dit gerus met ander skrifte oor hierdie onderwerp, bv. Gal. 6:9,10 waarin ons beveel word om aan alle mense goed te doen, gelowiges sowel ongelowiges (maar eerste aan die gelowiges)...(http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/03/wat-moet-die-christen-se-persepsie-wees.html). Kyk ook Christus se woorde in: Luk 6:36 - "Wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is" - in konteks het Hy hier bedoel dat ons goed moet wees vir alle mense, selfs ons vyande.  L.w. dat dit wat die Here aan Sy diensknegte toevertrou, steeds aan Hom behoort!, en jy as dienskneg moet dit "reg gebruik", bv. o.a. aanwend vir barmhartigheid.  Sommige verstaan dit verkeerd en dink dat as die Here vir hulle seën met bv. 'n gawe, dit is omdat hulle belangriker is as ander mense en gebruik dan die gawe vir eie eer (Matt. 7:22).  Ander word geseën met geld en reken dat hulle meer geld ontvang omdat dit hulle eerder toekom en hou al die geld vir hulleself en leef in rykdom terwyl ander broeders en susters sukkel om te oorleef (Matt. 6:24). Ander word geseën met die vermoe om spesifieke werke te doen,  maar kyk neer op die wat dit nie kan doen nie (1 Kor. 1:26-29; Ef. 4:1-4). Ander word geseën met baie besittings, maar hou hulle oë toe vir die wat nie het nie en vergader meer en meer "skatte" (Luk. 12:15-21; Jak. 5:3).

Diensknegte van die Here moet ag gee op hierdie gelykenisse wat Jesus vertel het en verstaan dat hierdie 'n belangrike saak is vir Hom!  Ons sal eendag verantwoording doen van wat ons gedoen het met dit wat Hy aan ons toevertrou het.  As iemand bely dat hy geloof het maar sy werke getuig van iets anders, dan kan so 'n geloof hom nie red nie - Jak. 2:14-16 - "Wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Dié geloof kan hom tog nie red nie?  As daar nou ‘n broeder of suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê: Gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie—wat baat dit?". Die eerste gemeentes was 'n goeie voorbeeld van hoe dit veronderstel is om te wees en daar is hope vb.e in die N.T. wat vir ons wys dat hulle goed verstaan het die belangrikheid van barmhartigheid, en verstaan het dat wat hulle het, nie werklik HULLE EIE is nie!, maar aan die Here behoort. Vgl. dit gerus met Luk 16:12 - "En as julle nie getrou was in ‘n ander se goed nie, wie sal aan julle jul eie gee?". M.a.w., as ons nie getrou was IN DIE HERE SE GOED nie, hoe sal ons eendag ons eie kry?

Die eerste Christene het selfs op 'n stadium alles gemeenskaplik besit, eiendomme en besittings verkoop en die opbrings tussen almal verdeel... (Hand. 2:44,45). Ons lees ook hoe daar aandag gegee is aan die daagslikse versorging van die weduwees in die gemeentes (Hand. 6:1), en toe deur die Heilige Gees te kenne gegee is dat 'n hongersnood oppad is, het die dissipels besluit dat iedereen van hulle na sy vermoë iets sou stuur tot versorging van die broeders wat in Judéa woon (Hand. 11:29). Hierdie is maar net 'n paar voorbeelde...
Maar "om barmhartig te wees" gaan nie net oor goed doen in bg. sin nie, maar om iemand bv.
-  te waarsku (soos Jona moes doen-Jona 3,4) word ook gesien as" barmhartig".
- Om ander te bedien deur die gawes van die Gees is ook barmhartig, bv.,  deur die gawe van profesie word iemand gestig;  deur die gawe van genesing word iemand genees...ens. (1 Kor. 12:7).
- "Om te vergewe" word ook gesien as barmhartigheid... (Matt. 18:33-35)  - in die gelykenis van die koning wat met sy diensknegte wou afreken in Matt. 18:23-35, word ons selfs gewaarsku dat as ons nie barmhartig is nie, daar ook nie aan ons eendag barmhartigheid bewys gaan word nie - wat ons uit hierdie gelykenis leer is dat al is ons eie skuld reeds kwytgeskeld, kan ons steeds daarvoor betaal as ons nie ook dieselfde barmhartigheid aan ander wil betoon nie! - en vgl. dit ook met Mark. 11:26. Kyk ook Mat 6:14,15 - "Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe.  Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie"). Baie Christene dink dat omdat hulle skuld kwytgeskeld is, niks wat hulle ooit doen hulle van hulle saligheid kan beroof nie, maar is dit skriftuurlik korrek? Wat die skrif eerder vir ons leer is dat Christene wat ONbarmhartig is en bv. nie wil vergewe nie, eendag steeds vir hulle skuld sal moet betaal, al was hulle eens kwygeskeld! (Matt. 18:23-35). Die gelowige se "werke" moet gesien word as 'n teken van geloof en moet geskied uit gehoorsaamheid aan die Here.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In Matt. 25 is die klem veral op "goed doen" in die sin van kompassie vir die wat in nood is van kos of klere,  of bv. huisvesting nodig het, of siek is en besoeking nodig het...  Natuurlik bedoel dit "letterlik" goed doen, maar ons moet verstaan dat hierdie dinge ook baie "figuurlik" aangespreek word in die skrif, m.a.w. "om barmhartig te wees" gaan bv. nie net daaroor dat ons vir die hongeres kos gee vir die maag nie, maar dit gaan ook oor die "geestelike voedsel" wat gegee moet word aan die wat geestelik honger is.  Die Here gee vir Sy kinders verskillende werke waarin hulle  "barmhartig kan wees", en barmhartigheid gaan dus oor om SY WIL te DOEN (1 Kor. 12:4-7)(Matt. 7:21; 12:50; Luk. 6:46). So lei Hy ook Sy kinders in verskillende gawes en bedieninge, deur Sy Gees.  As ons nie die Gees gehoorsaam nie, dan sal ons nie barmhartig wees nie (http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/05/wie-is-nie-onder-die-wet-nie.html). Ons moet verstaan dat "om barmhartig te wees" nie gaan oor werke TOT geloof nie, maar "werke UIT geloof". Dit is slegs die wat gehoorsaam is aan die Heilige Gees wat kan getuig dat hulle nie meer onder die wet is nie. Is jy gehoorsaam aan die wet?, of is jy gehoorsaam aan die Gees van God?

 Toe die kreupele voor die tempel se deur vir Petrus en Johannes geld vra, het hulle nie silwer en goud gehad om vir hom iets te gee nie, maar wat hulle wel "gehad" het, was die gawe van genesing:- (Hand. 3:6 - "Maar Petrus sê: Silwer en goud het ek nie; maar wat ek het, dit gee ek vir jou: In die Naam van Jesus Christus, die Nasaréner, staan op en loop!"). Nie almal word geroep vir werke waarin daar fisies in nood voorsien word (bv. om vir die weduwees in die gemeente te sorg) nie, maar ander word bv. geroep om die woord te bedien (Hand. 6:2) ens. (wat ook gesien moet word as barmhartigheid).  Net soos die persoon wat in fisiese nood voorsien 'n VERANTWOORDELIKHEID het om hierin gehoorsaam te wees aan die Gees, net so het die wat die woord bedien 'n VERANTWOORDELIKHEID om gehoorsaam te wees aan die Gees in watter woord hulle bring en in watter gawes of bedieninge hulle stap (Ef. 6:19,20; 1 Kor. 7:22-24). In beide gevalle gaan dit oor GEHOORSAAMHEID - oor "om die wil van die Here te doen". Solank elkeen gehoorsaam is aan die Gees, dan sal daar in die fisiese sowel geestelike behoeftes voorsien word.

Om BARMHARTIG te wees is beslis iets wat die Here sien as baie belangrik:  (Mar 12:31a)  "En die tweede (gebod), hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.....")(Hebr. 13:16). Barmhartigheid is die "vrug" van wat aangaan in iemand se hart.  Jou hart getuig van jou toestand voor die Here en sal wys of jy omgee vir ander mense.  Hetsy iemand dit wil glo of nie, maar elkeen sal geoordeel word op sy werke. As iemand bely dat hy glo, dan sal hy natuurlik verstaan hoe belangrik hierdie dinge is vir die Here. Geloof sonder werke is dood. 
-(Jak 2:13)  "Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie; en die barmhartigheid roem teen die oordeel.
-(Jak 2:14)  Wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Dié geloof kan hom tog nie red nie?
-(Jak 2:15)  As daar nou ‘n broeder of suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het,
-(Jak 2:16)  en een uit julle sou vir hulle sê: Gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie—wat baat dit?
-(Jak 2:17)  Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood.
-(Jak 2:18)  Maar iemand sal sê: Jy het die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon".  Die Here verwag van ons dat ons die besittings of geld (Hand. 2:45; 4:32; Luk. 12:31-34) of werke of krag wat Hy ons gee (Mark. 16:15), nie net vir onsself hou nie, maar dit deel met ander mense.  Aan elkeen word gegee na sy vermoë, en die doel is om daarmee te "woeker" (Matt. 25; Luk. 3:11) - (Spr. 28:8 - "Wie sy goed vermeerder deur rente en deur woeker, maak bymekaar vir een wat hom oor die armes sal ontferm").  As jy dit net wegsteek (Mat. 25:24-26), soos om die besittings of geld vir jouself te hou (Luk. 14:33; Matt. 6:19,20; Hebr. 13:5), of nalaat om die werk te doen wat Hy jou gee (Luk. 12:42-48), of die krag en volmag wat Hy jou gee gebruik vir eie gewin (Ti 1:10-12...), dan gaan jy eendag voor Hom staan as 'n "slegte, lui en nuttelose dienskneg" en in gevaar staan om uitgegooi te word in die buitenste duisternis... (Matt. 25:26-30).  "Of iemand barmhartig" is, sal bepaal word deur die toestand van sy HART (Matt. 6:21). M.a.w. "wat is dit wat jy in jou hart bedink?". Christus het bv. geleer dat wanneer jy vir jou broeder sonder rede kwaad is, jy selfs daarvoor voor die regter sal verskyn...!;  en as jy jou broeder 'n nikswerd noem, dan sal jy ook daarvoor verantwoording moet doen...  En as jy vir hom sê: Jou dwaas! (stupid of absurd), sal jy moet verantwoording doen in die helse vuur... (Matt. 5:21,22). Hierdie is nie dinge wat ons ligtelik moet opneem neem nie, want om barmhartig te wees, gaan oor baie meer as net gunsies en wat ons verstaan as "goed doen", want jou VRUG wys wat in jou HART aangaan (bv., wat is dit wat jy in jou hart bedink oor iemand anders?). Wat help dit jy gee vir hom brood, maar in jou hart noem jy hom 'n nikswerd! Of jy gee vir jou broeder verblyf, maar eintlik haat jy hom!  Dit kan lyk of jy barmhartig is, maar in werklikheid is jy dan nie.  (Luk 6:45)  "Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is; en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart te voorskyn wat sleg is; want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond.(Luk 6:46)  En wat noem julle My: Here, Here! en doen nie wat Ek sê nie?".  Nie alle "goeie dade" sal eendag beloon word nie (http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/03/wat-moet-die-christen-se-persepsie-wees.html).
Maar die Here gee nie net om vir Sy kinders nie, maar ook vir ELKE MENS. Ons moet verstaan wat die Here bedoel met "naaste": - Luk. 10:29-37 (gelykenis vd barmhartige samaritaan).
Kyk ook Matt. 5:43-48: (v. 44,45)- 
"Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul 
-vyande liefhê
-seën die wat vir julle vervloek
-doen goed aan die wat vir julle haat, en 
-bid vir die wat julle beledig en julle vervolg; sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën op regverdiges en onregverdiges". Christus het kom wys hoe Sy gebod regtig vervul moet word.  Wat die wet bv. vir ons oor hierdie dinge leer, was maar slegs 'n skaduwee van wat Christus vir ons daaroor kom leer het (in die evangelie wat Hy gebring het oor die koninkryk van God).   Hy het vir ons gewys dat dit nie net gaan oor uiterlike gebare nie, maar veral oor wat in die hart aangaan, want die uiterlike is die vrug van die innerlike (Matt. 12:34,35; 11:29).  Wat is dit wat jy in jou hart oor jou vyand bedink?  (want as jou hart verkeerd is, dan sal dit moeilik wees om vir jou vyand liefde te betoon). Wat is dit wat jy in jou hart bedink oor die wat jou vervloek? (want as jou hart verkeerd is, dan sal jy vir hulle die slegste toewens, nie die beste nie).  Wat is dit wat jy in jou hart bedink oor die wat jou beledig en jou vervolg? (want as jou hart verkeerd is, dan sal jy nalaat om vir hulle te bid). "Om goed te doen" gaan nie net oor gunste en hulp verleen nie, maar gaan ook oor die geestelike, bv. let op wat ons met die tong spreek (oor ander)(1 Pet. 3:11);  ly ter wille van die geregtigheid (1 Pet. 2:20);  sorg dat jy nie die kwaad navolg nie... (3 Joh. 1:11);  selfs dinge soos "om 'n goeie gewete te behou" word gesien as "goed doen"! (1 Pet. 3:15-17).  Ja, God sal wraak neem op die wat Sy kinders te na kom, maar kom ons nie toe om wraak te neem nie. Ons moet plek gee vir die toorn, en ons nie deur die kwaad laat oorwin deur dieselfde te doen wat ons vyande aan ons doen nie; of wat die wat ons haat en beledig en vervloek aan ons doen nie.... (Rom 12:19-21).  Om plek te gee vir die toorn, beteken egter nie dat hulle nie geoordeel sal word nie! (Rom. 12:20), want elke mens sal voor die Here staan en geoordeel word op sy/haar werke... Om plek te gee vir die toorn beteken ook nie dat ons moet stilbly oor die waarheid nie!  Baie Christene val in hierdie strik deesdae en dink dat dit is barmhartig wanneer jy nie (soos hulle dit noem) "jou geloof op mense afdwing" deur die evangelie te verkondig nie, maar dit is eerder baie ONbarmhartig wanneer jy stilbly oor die waarheid en die evangelie net vir jouself hou, want op daardie manier word niemand die geleentheid gegun om met hulle Skepper reg te maak nie.  
_________________________________________________________________________________

Vir die figuurlike of "geestelike" betekenis van honger, dors, vreemdeling, naak, siek, opgesluit, gaan na:
-  GEESTELIK HONGER/VOEDSEL GEE: http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/10/honger-dors-vreemdeling-naak-siek.html
-  GEESTELIK DORS/IETS TE DRINKE GEE:
-  GEESTELIK VREEMDELING/HERBERG GEE:
-  GEESTELIK NAAK/KLEE:
-  GEESTELIK SIEK/BESOEK:
-  GEESTELIK OPGESLUIT/BESOEK:
_________________________________________________________________________________

Geen opmerkings nie: