Sondag 11 Augustus 2013

Moenie OORDEEL/VEROORDEEL nie (1)


Luk 6:37 - "En julle moet nie oordeel nie, dan sal julle nooit geoordeel word nie. Julle moet nie veroordeel  nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie. Spreek vry, en julle sal vrygespreek word"
========================================================================

*  "oordeel" ("to judge" - "om te bevraagteken"); 
*  "veroordeel" ("to condemn" - wat beteken om iemand skuldig te verklaar, en in sommige verse ook: om te bevraagteken).  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jesus maak die volgende opmerking rakende "oordeel" en "veroordeel" -  Spreek vry, en julle sal vrygespreek word" (Luk. 6:37).  Hy gebruik ook in die vorige vers, die volgende woorde:
 (Luk 6:36)  "Wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is. 

Jesus se woorde in konteks met die res van die vers (v.37), en die vorige vers (v.36) gesien, beteken dus dat "om te veroordeel" of "om te oordeel" ,  is wanneer iemand "NIE BARMHARTIG IS NIE" - "HY WIL NIE VRYSPREEK NIE". Dink maar aan die vb. van Jona.  Die rede hoekom Jona nie na Nineve toe wou gaan nie, is omdat hy hulle nie wou vryspreek nie - hy was hulle nie barmhartig nie - hy wou hulle nie waarsku nie, want dan sou hulle 'n geleentheid kry om reg te maak.   (Jon 1:2)  Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninevé en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig....................................
(Jon 3:4)  En Jona het begin met een dagreis ver die stad in te gaan en het gepreek en gesê: Nog veertig dae, dan word Ninevé verwoes..........................(Jon 3:10)  En God het hulle werke gesien dat hulle hul bekeer het van hulle verkeerde weg; toe het God berou gehad oor die onheil wat Hy gesê het dat Hy hulle sou aandoen, en Hy het dit nie gedoen nie..........................
(Jon 4:2)  Toe bid hy tot die HERE en sê: Ag, HERE, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in my land was nie? Daarom het ek tevore na Tarsis gevlug; want ek het geweet dat U ‘n genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en Een wat berou het oor die onheil.
(Jon 4:3)  o HERE, neem dan nou tog my siel van my weg, want dit is vir my beter om te sterwe as om te lewe.
(Jon 4:4)  Daarop sê die HERE: Het jy rede om vertoornd te wees?
(Jon 4:5)  En Jona het die stad verlaat en aan die oostekant van die stad gaan sit. Daar maak hy toe vir hom ‘n skerm, en hy gaan daaronder in die skaduwee sit, totdat hy sou sien wat met die stad gebeur.
(Jon 4:6)  Toe beskik die HERE God ‘n wonderboom en laat dit oor Jona opskiet om te dien as skaduwee oor sy hoof, om hom van sy ontstemdheid te bevry; en Jona was baie bly oor die wonderboom.
(Jon 4:7)  Maar God het die volgende môre toe die dag breek, ‘n wurm beskik; en dié het die wonderboom gesteek, sodat dit verdor het.
(Jon 4:8)  En met sonop het God ‘n gloeiende oostewind beskik; en toe die son op die hoof van Jona steek, het hy magteloos geword en gewens dat hy mag sterwe, en gesê: Dit is vir my beter om te sterwe as om te lewe.
(Jon 4:9)  Toe sê God vir Jona: Het jy rede om vertoornd te wees oor die wonderboom? En hy antwoord: Ek het rede om vertoornd te wees tot die dood toe.
(Jon 4:10)  Verder sê die HERE: Jy wil die wonderboom spaar waar jy geen arbeid aan bestee het nie en wat jy nie grootgemaak het nie, wat in een nag ontstaan en in een nag vergaan het.
(Jon 4:11)  Maar Ek mag Ninevé, die groot stad, nie spaar nie waarin meer as honderd en twintig duisend mense is wat die onderskeid tussen hulle regter— en hulle linkerhand nie weet nie, en baie vee?

 Jesus het duidelik verwys na hoe ons ander "'n kans moet gee", BARMHARTIG moet wees, en hulle moet VRYSPREEK -

"OM TE VEROORDEEL", of  "OM TE OORDEEL",
 BETEKEN DUS EERSTENS (in hierdie blogpost):  

"wanneer iemand NIE WIL VRYSPREEK NIE" 
OF 
"wanneer iemand NIE BARMHARTIG IS NIE".Lees gerus die hele Luk. 6 in konteks om te sien waaroor Jesus gepraat het in hierdie gedeelte toe Hy die standpunt in 6:37 gemaak het oor oordeel of veroordeel:
(Luk 6:35)  Maar julle moet jul vyande liefhê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag, en julle loon sal groot wees; en julle sal kinders van die Allerhoogste wees; want Hy self is goedertieren oor die ondankbares en slegtes.

(Luk 6:34)  En as julle leen aan dié van wie julle hoop om terug te ontvang, watter dank het julle? Want die sondaars leen ook aan die sondaars, om net soveel terug te ontvang.

(Luk 6:33)  En as julle goed doen aan die wat aan julle goed doen, watter dank het julle? Want die sondaars doen ook dieselfde.

(Luk 6:32)  En as julle dié liefhet wat vir julle liefhet, watter dank het julle? Want die sondaars het ook dié lief wat vir hulle liefhet.

IN DIE GEDEELTE GAAN DIT VERAL OOR "BARMHARTIGHEID" EN OM "VRY TE SPREEK" -  "En as julle dié liefhet wat vir julle liefhet, watter dank het julle?" ;  "Maar julle moet jul vyande liefhê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag" ;  "Gee, en aan julle sal gegee word"..........  

BARMHARTIGHEID en OM VRY TE SPREEK, moet dus geskied sonder aanneming van die persoon:
-  Om vooraf in jou hart te besluit dat iemand iets nie waardig is nie, is oordeel! (Maar julle moet jul vyande liefhê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag / En as julle dié liefhet wat vir julle liefhet, watter dank het julle?)............  
-  Om in jou hart mense te keur alvorens jy goed is vir hulle, is oordeel!   (En as julle goed doen aan die wat aan julle goed doen, watter dank het julle?)............
========================================================================
Die rede hoekom ons nie altyd "barmhartig" is, of "wil vryspreek nie", is omdat ons die persoon reeds geoordeel, of veroordeel het in ons hart  - soos Jona wat nie gedink het dat die mense van Nineve verdien om vergewe te word nie;  daarom wou hy hulle ook nie die geleentheid gee nie - hy het hulle dus klaar in sy hart veroordeel!).  So oordeel ons, of veroordeel, en as gevolg daarvan, bewys dan nie die nodige barmhartigheid nie, of wil nie vryspreek nie.  Waar dit gaan oor die aanneming van persone, is ons eintlik besig om te oordeel - in daardie sin het Jesus gese:  Luk 6:37 - "En julle moet nie oordeel nie, dan sal julle nooit geoordeel word nie. Julle moet nie veroordeel  nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie. Spreek vry, en julle sal vrygespreek word"
========================================================================

(Rom 2:11)  Want daar is geen aanneming van die persoon by God nie.

(Ef. 6:9)  En, here, doen dieselfde teenoor hulle en laat staan die dreigemente, omdat julle weet dat ook julle eie Here in die hemele is en by Hom geen aanneming van die persoon is nie.

(Jak. 2:1)  My broeders, laat julle geloof in onse Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie.

(1Pe 1:17)  En as julle Hom as Vader aanroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap;

========================================================================

(Jak. 2:13)  Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie; en die barmhartigheid roem teen die oordeel.

Geen opmerkings nie: